BALyA MArıiNısr
(
HAŞPAYLI, HAŞPAYSIZ)
kullanma kılavuzu
MARKA1 (IOKCANLAR
riııııı
çoKCAN ı,ın nr.triNA TAşIMAcILIK
sAN. vE ric. ı,Tu.şTi.
iuaıçı
Yeni SanayiSitesi 12. SokakNo:1 15100,
Burdur'rÜnl<iYE
Tel:0 24825? 85 10 Fax: a24825285 ||
www_.cokcaırlar.coın.tr [email protected]çan lar.com,tr
MODEL Tİp:
MAKİNA SnRİ NOİ
SATIş rınİrrİ:
AKSESUARLAR;
SATICI KAŞESI
NOT:
ryıüşrnni isiwı vE ADREs:
Değerli müşterimiz;
Öncelikle
ÇOKCANLAR
markasınr tercih ettirıız için teşekkür edeiz.
ilgili bakım ve kullanım
Bu kılavuz ç9KCANLAR markalr Haşbaylı ve Haşbaysızba|yamakinaları ile
bilgilerini kapsamaktadır.
toPlam kalite
ürtınlerimiz çgKCANLAR MAKİNA TAşIMACILIK SAN. vE TiC. LTD. ŞTİ.'nın
Makinasınııı Ytiksek verimle ve
ilkelerine uygun olarak üretilmiştir. Bu kalite anlayışı içerisinde Balya
tamammr dikkatlice okuYunuz,
ekonomik çalıştırmak için kullanıınaya başlamadan önce bu kılavuzun
olarak yapılan işlemlerin neticesinden
Bu lnlavuzda bslirtilen bilgiler haricinde, tavsiye ve talimatlaıa aykrı
işlomi yapan sorunlu olacaktır.
dikkatle okuYunuz,
Makinemizi kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzun tamamrnı mutlaka
Makinenin kullanım ömrü
10
yıl'dır,
Makinenin garanti süresi
2
yıt olup makinenin tamir süresi 20 iş günüdür,
okuYunuz,
Makinemizi kullanmaya başlamadan önce bu lalavuzun tamamını mutlaka dikkatle
Yeni Sanayi Sitesi 12. SokakNo:1 l5100,
Burdur rünrıvg
Tel:0 248252 85 10 Fax: 024825285 11
wwv.cokcanl ar.com.tr [email protected] lar.çom,tr
BALYA ıvıı.rİNa.sr
TANITIM YE TEKN iı<
Öznııixr,nn
mamülleri yerden toparlayıp,
Tarlada biçilerek namlu haline getirilmiş ot, yonca, buğday, arpa ve benzeri
balYa
sıkıştırılarak ip ile bağlayan bir makinadır. En yaygın ve kullaruşlı olanı dikdörtgen Prizması Şeklinde
yapanıdır. Bu sayede nakliye, depolama ve kullanma çok kolay olur.
yardımıYla alınlr. Sessiz ve lırzlı
Makinanın çalışması için gerekli olan güç, traktör kuyruk milinden şaft
sistemi yardımı ile kolaYca aŞağı ve YukarıYa
çalışır ayn,apikap kısmında çift etkili hidrolik piston kaldırma
hareket ettirilerek yerdeki bütün otları balya ya dahil eder.
Makinamız Yüksek
Traktör güç gereksinimini, en asgariye indireçek şekilde ve kalitede üretilmiŞtir.
ağı ile ÇiftÇime kalite
performans, kaliteli üretim, yaygın servis olanaklan, kalifiye elemanları ve geniŞ ParÇa
ve hizmetin en iyisini sunmaktadır.
MAKiNANIN TEKNİK ÖzBr,İrr,rni
Balya
""",:
Ebadı.
BalyaUzunluğu.
Ot Balya
Ağırlığı.
Saman Balya
Ağırlığı.
.,."""",:
,
", "
",:
"""""
":
36x46 cm
30-135 cm
25-35 kğ
20-25 kE
66 cm
92 strok/min
1530-1650 mm
6100mm
555Omm
265Omm
1820mm
3
ipli
|0.0175-15,3 10pr
6.5_16
60-70 hp
2|70kğ
1
300-1500
TAşIMA vE sErrKİyAT EsNAsINDA nİxxar EDİLECEK HUSUSLAR
tarafindan uYgun
Eğer makine bir vinç aracılığı ile kaldınlacaksa fabrikanın konumlandırdığı kanÇa
iŞlem tehlike arz ettiğinden
boşluğa iygrrr, bir vinç veya yeterıi kapasiteli kreyn ile_ kaldırılmalıdır. Bu
üzerinde
eğitimli ve sorumlu p.rror"ı tarafından ğerçekleştirİlmelidir. Makinenin kütlesi tanıtım Plakasının
yazılıdır.
aüN ALTINDA DuRMAylNIz.
EZiLEBILİnsiNİz.
Yolda Taşıma
Devlet karayollarında hareket ederken Trafik ışık ve işaretlerine uyunrrz.
koYunuz,
Traktör ile taşıma esnasrnda tiim ekipmanlar için gerekli işaret ve koruma engellerini
olmak İizere Yol tutuŞu üzerinde
Traktör ile taşıma anında yüktın ağırlığının yön ve fren kapasitesi baŞta
doğrudan etkisi olduğu unutulmamalıdır
göre değiŞkenlik
Viraj dönüşlerinde merkezkaç kuwetinin Trakt<ıriın ytıktü veya yiiksüz o\ma durumuna
göstereceğini dikkate alın.
ediniz
Traktör ile taşıma anında yan kol zincirlerinin ayarlı olduğuna dikkat
,
ekipman taşıma konumuna getirilmelidir,
çalışma alarundan başka bir yere götürülürken
eder,
İmalatçı Firma talep edilmesi halinde işaret ebatları tablosunu temin
gizleyebilir,
Traktöre talolan ekipmanlar ışıklandırma ve güvenlik etiketlerini
IŞaret ve ıŞlkların
Bu durum Karayolları kurallanna aykın ve güvenlik açısmdan sakrncalı sonuÇlar doğurur.
görünemedigidurumlardayard,ffifi
,,ffiltTfö?tHJı*iilt"ffi;İ*tİ'§il""
MAIdNENİN ıvıoNraıı
hidrolik
Makine kullanıma alınmadan önce, makine temizlenmeli ve dişli ve zincirler yağlanmalı
yağı kontrol edilerek uygırn bir ortamda mııhafazaedilmelidir.
hareketi verirken traktöriın devrini çok düştik tutunuz. Makine ilk hareketi
baŞlaYacağı
kawandıktan sonra tam hızırıa (540 1/min' i aşmayınız) çıkartınız. Makine toPlama iŞlemine
.
Makineye
ilk
zamaflgidiş hızıru, mahsulün ve tarlanrn durumuna göre ayarlayıntz.
ip yolu iizerinden iPler bağlanmalıdır.
çalışmaya başlamadan önce makinarun üzerinde bulunan
mengenesinin
iplerin i-ı,iı.g-trru"te dayanacak mukavemette olmasr istenir. ipin gerginliği iP sıkıŞtırma
altında bulunan koldan ayarlanır.
MAKiNENİN cüvENLi çALIşTIRILMAsI
ve hareket iletim
Makine kullanıma ahnmadan önce, makinada yağlanması gereken noktalar Yağlanır
taktirde makine
Aksi
sistemi iizerinde bulunan koruma mıhafazalarının yerinde olmasına dikkat edilmelidir.
ikaz iŞaretlerine
yüksek risk ihtiva edebilir. Kullanma kılavuzunda ve makina iizerinde bulunan uYarr Ve
dikkat edilmelidir.
EMNİYETLİ KULLANMA TALİMATI
1.
Ayarlama yaparken makineyi mutlaka durdurunuz,
2.
kadar takıruz,
Makineyi tra}iöre monte ederken, traktöriin ön ağırhklarını dengeyi sağlayacak
3.
Makineye hareket verilmeden önce makineyi yere paralel konuma getfuiruz,
4. Makineyi çalıştırmak için yere paralel konuma
getirirken traktör
ile
makine arasrnda kimse
bulunmamalıdr.
). Makine çalışırken ıızakta durunuz.
BAKIM TALİMATI
Günlük bakrm
a. Makine iizerinde bulunan paletlere sıkışmrş otlar mutlaka temizlenmelidir.
b. Makine mutlaka yağlanmalıdır.
Makine bağlantı kolları ve civatalar kontrol edilmelidir,
yıtlık bakrm
ü.
Harman sezonu sonunda makinenin genel temizliğini yapınız.
veya kullanı]rarrıaz parya|ar varsa yenisi ile
b. Makinenin bütiin parçalarını kontrol ediniz. Hasarlr, aşmmlş
değiştiriniz.
c.
Makineyi temizledikten sonra kapalı bir yerde muhafaza ediniz,
. Balya
makinesi üzerindeki
ve
kullanma kılavuzundaki tehlike
sinyallerine iyice dikkat ediniz
.
Balya makinası üzerindeki Tehlike etiketleri kazaların önlenmesi için kısa
uyarıda bulunur.
. kullanma kılavuzunda beli(ilen güvenlik uyarılarına ve kazadan korunma
talimatlarına titizlikle uyunuz
ıHer ne şekilde olursa olsun hareketli parçalara dokunmaktan kaçınıntz
.Hiç bir zaman insan ya da hayvan makine ve ekipmanı üzerinde taşınmaz
ısürücü ehliyeti olmayan, tecrübesiz veya zayıf sağlık durumu olan kişilerin
ekipman takılı traktör kullanması kesinlikle yasaktır
.
Traktörü ve ekipmanı çalıştırmadan önce tüm aksamların ve güven|ik
aletlerinin kullanılır durumda olduklarını kontrol ediniz,
.
TDHLİKE OLUŞTURACAK
HAREKBTLER
Makine ve ekipmanı çalıştırmadan önce etrafta çocuk, hayvan ve insan
olmadığından emin olunuz.
.
ve
Uygun giysiler giyiniz Bol giysilerden ve makineye takı|acak, uzantılı
dönebilecek parçası olan elbiselerden kaçınınız
.Çalıştırmayabaşlamadanöncekendinizekontrolaletleri,koruyucu
me|busat ve fonksiyoıılarını alıştırma yaparak üzerinizde pratik kazandırın
.Tümaksamlartamolarakçalışıyorveherşeyinyolundaolduğundanemin
olduğunuzda çalışmaya başlayınız
.Makinenin hareket alanı içerisinde kesinlikle bulunmayınız
ısabit veya hareketli koruma kapakları olmadan
makinenin kuIlanılmasl
ılı|HTEIıEL TEHLiKELER vE UYAR| ETiKETtERi
uyaıi evha]anna heıkesırı
§O§lanjüüşlır Bu ıkaı ve
liakıneyı
ı
.
.Ekipmanı başıatmadan önce; denge ayarlnln harman makinesi altından
alındığınl kontrol ediniz makinenin doğru şekilde takıldığını ve ayar|andığlnı
kontrol ediniz
Heı c.t
|
. Batya makinesini traktörden ayırmadan önce denge ayaklarının takıll. traktör el
ıTraktör motoru çalışırken asla sürücü koltuğundan ayrılmayınız,
vt
üzerindt
uynaı gereklidır
ise
uyan levhaiaııı lerniz iutJnuı ve okunfiil veya kuilaıılnıu
yeniieiınıı.
ı
olaneşyamalzemearaçVegereçlerinboşaltıİmışolduğundaneminolunuz
etrnek ıç]ü
ışreileı kuiiınma kılavuıurda ve makine
Eeıekli uyırı ve kaz
kesinlikle yasaktır,
var
freni çekili ve motorun susturulmuş, kontak anahtarının çıkartılmış makinede
le çevreve gelebile*k rısklöı beitaraf
ln§an sağjığl. mar,ı: kalan canlıiar
İanınl Jıi
hal]ıce
1ı;iın;z tt.ilce
oJü'enlnlz
dikıatlice Okuyuni,rr
Ça]üş|irn]adan cnce tairlİal krla\Juzufiij
rnakınenin iıaktüjrle lıtlbatını i(e§inlz
Bakıro almadaı cnce
ve
taliııei
kılavuıuna başyuıunuz
lİak]fis çaiişrıkaüı
CurduıCukkn
|
|
,;e
iaiııı ve
bar,ım yapmaiq lehllreıdjr, Çalışrıaını
tekıaı plıştırılrnamaşından erıin olduktcn sonra nıakinote
mudahaie edinlz
l,4aillie ,ie afaı,zoa gulen
l
re§afe,: i0rJ]iünuz
Ot]şınr tehlrke$ il4akıne üıeııııe çıi;,mayınız Makıneden
yukafıda
piışrnayınıı
.
ı
ı
fıa;çkeüli iai,çaiardan uzak dijrunLıı
[zilffie Telılıke$]ne l€ı§ı
karşi ıııakıne
Çaıpma Tehlıiteune
lüakır,e Kaldırma
i
.
.
.
ı
I
t
r
ı
ı
n
noklaııı dengeieıııedeı kaidımayınız iliılakımum Kapasıle
Yağ dolufi ve boşajtüıa Tapasünln yerinde olduğunu konrd edinz
Ya{ Drenaj Tapa§ln|n
açük
olixadlğinl küİtr0İ ediniz
Yağ ssvıyesınl ner Flü§hfinadan 0nÇü tonlrol ecüniı
yağlama yeıleıniı yağiaıııış olduğundan emin oiunuz
pkıslne laklian oı,ı dene çlkan on kısı,ıindan 5,10 cm
ülııasııe l|aklorcen &ne çıxan yeıe dcğıu iatlı bıı meyil oimasnıa
i/1akinenın ııaktöı
dikı€ledintz.
ArazıĞ seyii halınde ıken uemln meylliı ıse cınoil lıftleı lie dengoyı sağlayınlı
diye
Ha§at !$emı lamanlandığı zaman naznede buluıan kalıntıiaı temiz{enın
nlz
asld ıfa(t0,den yJü$ek gal Ve,-e}
ile başlayıp yavaş
fı4akineye ıik hareketi veıırken yüksek Eaz vermeyın Rolaniı
vavaş geıekli devire geçn
makineya
ka!ış kaşnak ayar]arıni Y9 türn bıi,leşnıe yeıleını
Fltştlmadan onte
kı:ntroi edjıiı"
Malııneyi mutjaka drnüş
Çairşlfmay]nıi
Çalışma orlamınıjakı iuzgaf
otı
yonunde
,r-onunıl
çalçtnnız Asia ters
yonde
te§pii rdelek ınğkünğrlün künjlumunü
getirmercsine plışınn
ayarlayı|'lüZ Rulgann loru üzennize
|,ıİakine kuıu|um
indrrıeyıniı
ı
araiııde guvenlı ııesa|eyı koruyuıuz
iie bırili;te)
yükselü
.
ülğ
havaşını
ş;ıa§ında i0keilerin eltını karmayıniı Lastıklerin
geleeek
yüıege
tekffig
kııdar
şekıide
aliuğu
Mun,ıkün
lTlakrneıin 0n ck laıafina meyıllı tlaıak kurulçıalıcır
lı.lakınenın dengesınıı
Cüz olüna§inı §ağiayınlz,
ffiffi
ffiffi ffiffi
ffiffi ffiffi
ffiffi ffiffi
ffiffi ffiffi
{§
C€
çoKcANLAR@
EL'-Declaration ırf lncorpııration
AT Ürttici Beyanı
(,OK(]ANI AR [l,\KiNA TAŞlMA(:İ|,lK
sA\. \ E Ti(]. LTD. Ş,I [.
Yeni Sana_vi Sitesi l2..Sokak Nıı;I l5l00,
[|xy{p1 '{'f,Tfi,KIYD
l'e!: 0 248 252 85 l0 Faı: 0 248 25? 85 l
we dcclare that all our deviçe
AşağıdaAi üriin içiı1 huvıırı edilıırıız.
AgricıılttıraI Machincry - Bailing Machine
Tarını Malçinaları Balya Makiııası
coıırply with tlrc f'ollowing prtıvisions applyinf] ttü;
aşağzİaki tlire kt iflerin te me ! ge rekieriıı i krırşılad ığı n ı :
2tü6l42l1\T
2m6/42/AT
of Machincry
Makine lmrıiyet Yonctnıeliği
Safcty
7
1
Applied harmonized standards of particular:
Uİsulanan özel uyıımlaşıırılmış stanılartlar:
EN tso 12100-1:2007
EN ISO 12100-2:2006
EN l2100-1:2003
EN 349
EN 349:1993
EN 953:l996
EN 1050:1997
: 1995
EN 953 : 1998
EN 12l00-2:2003
EN 1050:1996
Applied national technical standaıds and speciiication in particular
Ilygulanan özel ulus(]l Sİandart ve şcırtnamelet,.
TS EN 704:2002
By altering the deviçe without approval the deçlaratiorr would invalidale,
1nuyıma'alınnadan, cıhaz tizeiinde ıteğişiklikyapıldığında bu beyan geçerli değildil_
other machinery and must not be put into sefvict until the relevant
We her§ declare that our products dc§cii-beo aiove is'intendea to u iicorpo.ağ into
requirements of Council Directive 2006/4214T SafetY of Machinery'
the
essential
ıvhit
maçhinçry into which is to be incorporatşd has becn declared in conformity
2006/42/A7'
makinelerin
kullanıldığı
birlikıe
ylpıtdığL
ve/veya
montüjı
ürünümiizün
sadece
Beyanımada
geçerlidir.
Makine Emniyet Yönetmeliği temeı geriklerini yeiine geıirdiği ıespiİ edildiği dururnlarda
BURDUR. 25.07,2a|L
HamitÇOKCAN
(Jeneral Manager
/ Genel
Müdür
GARANTİ şanrr,anr
l_) Garanti süresirmalın teşlim tarİhinden İtibaren başlar
2_)
ve...2""yıldır,
Malın bütün parçalan dahil olmak üzere tamamr Fİrmamızın garantİ kaPsamındıdır.
Malın garanti süresi içerisinde arızülanmfl§ı durumunda, tamİrde geçen §üre gflranti süresine
servİs
eklenir. Malın tamir süresi en fazlı...30.....iş günüdür. Bu süre, mala iliŞkin arızaüln
temsilciliği,
acentflst,
istasyonuna, servıs istasyonunun olmaması durumunda, malın §atıcısı, baYii,
arıza§rnrn l5
ithaÜtçısı veya imalatçısı_üreticisinden birisine bitdirim tırihinden itibaren baŞlar. Malın
gün İçerİsind-e giderilememeşi halinde imalatçı-üretici veya İthaıatçı malın tamiri tamamlanrncaya
etmek zorundadır.
f"aoa", benzer özelliklere sahip başka bir malı tiiketicinin kullanımına tahsis
3_)
Malın garanti §üresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerskse montaj hataİarından dolaYı
herhangi bir ad altındfl
arrzaıanmaşr halinıle, işçıııı ma§rah, değiştirilen parça bedeli ya da bışka
hiçbir ücret talep etmekşizin tamiri yaprlacaktır,
4-)
5_)
Tüketicinin onarım hakkını kullanmaslna rağmen maırn;
bır yıI
-Tüketıciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süreşi içinde kalmak kaydıyla,
meYdana
içerisinde; ,yr, ,.runın ikıden fazla tekrarlanma§r veya farklı aruzaların dörtten fazla
olması
fazla
altıdan
toplamrnın
geımesı ysy; beşrltnen gnranti şüresi içerisinde farklı arrzaların
unsurlarrnrn yanı §ıra, bu arızaların mıldan yararlanamamayr sürekli liılması,
.,.-Tamiri için gereken flzami süresinin aşılmasr,
_Firmanrn §ervis istasyonunun, §eı"yis istasyonunun mevcut olmamasr halinde §ıraYla §atı§ısl, baYİi,
raporla ffrtzaürn
fltents§i temsılciliğı ithalatçısl veya imalatçı-üreticısınden birişinin düzenleyeceği
ücretsiz değiŞtirilmesini,
tamirini mümkün-buıunmadı5nİn belirlenmesi, durumlırrnda tüketici malın
bedçl iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir.
6_)
arızalar
Mıhn kullanma lırlavuzunda yer alan husuşlara aykrrı kullanılmasından kaynaklanan
garanti kapsamr dışındadır.
Bakanlığı Tİiketicinin ve
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayİ ve Tİcaret
Rekabetin Korunmaşı Genel Müdürlüğü,ne başvurabilir.
7_)
yE
TKiLi snRvi srnni ıvıiz
iıvıııçı rinıvıı
çoKcANLAR ıvrariNa TAşIMAcILIK
SAN. vn
ric. r,rn. şri.
Yeni Sanayi Sitesi 12. SokakNo:1 15100,
Burdur rÜnriYB
Tel:0 248252 85 10 Fax:0 248252 85 11
Download

Kullanma Kılavuzu