T.C.
MEZtTLİ KA YMAKAMLIGI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
(967617)
Sayı : 81901177.235 i 'bL,:3
2B EKı 2014
Konu: Yabancılara Yönelik
Eğitim-Öğretim Hizmetleri
2. il Komisyon Kararı
.. ÜRLtlKLERINE
i'
•
•..... ._......................................MUD
ilgi:
it Milli Eğitim
Müdürlüğünün 27fl0i2014 tarihli ve 4827422 sayılı yazısı.
Bakanlığımız,
Genel Müdürlüğünün 23/09/2014 tarihli ve
10230228/235/4145933 sayılı "Yabancılara Yönelik Eğitim Hizmetleri" konulu 2014121 Nolu
Genelge emirleri gereğince oluşturulan İl Komisyonunun 23/10/2014 Perşembe günü saat:
10.00' da yapmış olduğu toplantıya ilişkin karar örneği ilişikte gönderilmiştir.
Temel
Eğitim
Herhangi bir işleme gerek kalmadan komisyon kararı doğrultusunda evraklara dayalı
olarak okul müdürlükleri tarafından uygun sınıflara yerleştirilmesi. bu öğrencilerin
evraklarının dosyalanarak, Bakanlığımız tarafİndan YÖBİS (Yabancı Öğrenciler Bilgi İşletim
Sistemi) açıldığı zaman veri girişlerinin yapılması hususunda;
Bilgilerinizi ve
gereğini
önemle rica ederim.
Müdüra.
Şube Müdürü
EKLER: 1- il Komisyon Kararı 2-Öğrenci Listesi (6 sayfa) DAGITIM: Tüm Okul Müdürlüklerine MEZITLİ
iLÇE MiLLİ EGiTiM MÜDÜRLOGO
Sanayii Sitesi
Girişi Çelik AptKat2 MEZ1TLİ/MERS!N
Te!cfml:(324)3585464 Faks.(0324)3597444
Yeni
Mah,G,M.K.Bulvurı Meı.itli
e~posıa;[email protected]
web :http://mezitli.meb.gov,tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat Ona Ögrethn Şubesi
H ORANI i
.•
~(!l~f.!~l't
Her,in i ı Mi
'."5
.lfJ:"
ı ı
i
Egitim
;001
HO.ısı
111JSı6
T.C.
MERSİN VALİLİöİ İl MDfı Rğitlm Müdürlüğü 27/10120[4 Sayı:
619613611235/4827422
..-. . <:Konu: Yabancılara Yönelik
Eğitim-Öğretim HIzmetlcrl
İl Komisyonu Kararı
~
.....n •••••• ..................._.
.
KAYMA'KAMLIGh'lA
(İlçe Milli Eğitim Miidiirliiğii)
Balamlığımız, Temel Eğitim Genel Miidiirliiği)rıi.in 23/09/2014 tarihli ve 10230228 i
23S i 4145933 sayılı "Yabancılara Yönelik Eğilim Oğr~tim Hizmetleri" konulu 2014121
Nolu Genelge emirleri gereğiıı.ce oluşturulan İl Komisyonunun 2311012014 Peqembe günü
saat: i O.OO'da yapmış olduğu toplantıya ili~kin 2 Nolu karar örneği ili~ikte gı>nrlerilmiştir.
II
Komi'yonu tarafından sııııf sevileri belirlenen öğrencilerin
ilÇe Öğrenci
belirlenen sınıf seviyelerinde ikamet adreslerin~ uygun
Yerleştirme Komisyonları tamfından
okultara YllTleştirilmelcıi,
İlçe Öğrenci
Ycrle;ıtirme Komisyonu marifetiyle adreslerine uygun Qlarnk
bir işleme gerek kalmııdaıı komisyon katan doğrultusunda
cvrak:lara dayalı olarak okul müdürlükleri tarafından uyguıısuııflar.ı. y:rlel'tirilro~si, bu
iljrencilerin evr~klaruı.ın dosyalaruırak. Bakanlığımı.z tııralindarı YOBIS (YabnDCI
OğRnciler BDgi ı,letlm Sistemi) açıldığı •.aman veri girişlerinin yapllmllSıhl1lillsund.;
ycrle~tirilen öğrencilerin herhaııgi
Bilgilerinizı
ve gereğini önemle rica ederim.
Ali UZUN
Vali a.
Şııbe ttıüdürü
EKLER:
ı; İl Komisyonu Karan 2- Öğrenci Li.'II:esi (6 Sayfa) <.
DAGlTThl:
• ilgili lı"" Kayınakrunlıklarına (İlçe; MEM)
'l-~ /.0
l,\
,.<..<\. ,~\ 'i;:> \ ı-.J
Dwıı1ıııı
..... Malı.OMK lluı 33 ı LO Ycıılşdı;'lMERSiN
EleJ<ıroıılk Ai,:
bhtp:ll tnoısiıı,m";'.I!"",tr
e-posta: [email protected]"",,,
Ayrımd, bag; içil>: S.PA1U.Al<.i$EF - M.AYDtNIVHKl
ıcı: (0324)329148 1(2(12)
Fok" (ı324p~735 ıs
Mersın
il
Millı
Egitim
HO.ISI
t001
YABANCllARA YÖNELİK EGnt'd ÖGRf,TtM HİZMETH,lU tL KOMiSYONU }(AI{AoRl
Toı)lanlı
Tarihi : 21.1 0.2014
.. -
KardrNo
\1illi egitim
,ayılı
~
RakımlıAf
Temel Egitim Genel
Mudüdil~ünün
23.09.2014 tariHi w
41~5~33
2n 14121 nolu Genelgesi kapsallHnd" yabancılam yönelik "ğitim öğ:'etiın faaliyetleri ilc ilgili
iş
ve i 9 :ı:nıleri yürütmo!< üzer~ Mersin iı Milli Eil1tim Mtldilrlüg(l bOnyesinde "IIışlunılan il komisyonu
ikinci toplantısını yapmak üzere 23.102014 saııt IO,O()'da Mersin tı Milli Eğitiln MUdürlüilll Temeı
t&itiııı HiZlnelleri Şub~iııde toplıuım ıştır.
Topl.ntıdn sü, konusu genelge drığrultıısuııda okullanımza kııyıt olımık iyin ba~yuru yapniış
"Iaıı yab'l1lcı ııymkln ögreııeilerin evrakları inceleııerek koodileriyl~ gô,rışillmüş. beyanlarıııa dayah
olmiık mülakat yaplllUış ve seııelge hükümleri doğrı.ıltu5unda ülk~lCt'ind~ ö~Jljm gönlükleri "mf
seviyeleri ü<oriuder, douJdi' leri belirlenerek liIkenıizdc devam edeceleleri .mıf s_viyeleri [espit edil:ıı i ı
ve ıidrcsleri doğmıiusundil ilgili ilçe I\ğrenci yerleştirme komisyonların. ,cvkleri yapılıırak ve ektek'
tabkı.xa işlenmiştir.
S,n,f seviyeleri belirlenen öğrencilerin İlçe Öğrenci YerlL"Şıirınc ve Nakil Komisyonları
.dr",,,,, uygun olarak ilglli egitim kurumlarına kaYftlımlı1ıı )Bpılıl1i1$1
aracılığıyla iKtulıet ~ikleri
sati'aniicaktır.
Mersin Milli Egitim Müdürlüğü Y"o,n", Uyruklu Öj;.,.cncilerin eğitim Öğretimic"; ik: ilgili
oluşturulan tı Komisyonunun yabancı uyrıılı.lu (littencHerin başvurularını dclorlcndirnıck Üı"..c
06l(asım 2Ot4Perşcmbe günü saat: ıO.OO'dlı toplonlWlsJ, kararlaştırılmıştır.
--
ltıme! FıNDıK
l;arı~'Kokulu jikokulu Mrıd.
ÜYE
NdJ:::
M.f,~,ilı AKARÇAY M.Adnlill Özçelik Ortnoku,u Müd.
~CCL6
Hanifi çiltKtN
Evliya Ç.lebi Anadolu
M<ıt
Ahi EVl1ln İmııın Hat. Orı.okulu Müd, .)
Lis. Müd,
Selim !lumk j(I ii Il!
ingilizce Ügreınh.:ni
--"'-­
Hers,n i i Hi II' E.itin
HO.ısı
3113512
#003
MERSIN iL MiLLi ECITIM MÜOÜRWGÜ
2014/21 NOLU-GENElGE oOORUlTUSUNDA OWŞTURUlAN iı KOMISYONU KARARıYLA SINif SEVIYELERi
BELiRLENEN YABANCI UYRUKlU OORENClllSTESI
.
AÇiKLAMA
AKDENlZ
AKDHNIZ
~
MF.Zl'r.1
ıZ.SlNrF
AJ(DEN17.
11.stNll'
IM F.1Jru­
11.3LNlf
jMEı:ı-rLl
---ı-----+---+---+-----.---i--.~~--­
A!<OJlN!Z
VENlŞllIIiR
LSINfF
nNIŞf.HIR
1.S"!NTP
YBNlŞImIR
---l-~-~--+...
_____ı_--+_-----t-----------­
'KOONIZ
9.sINIF
MEZtrLl
IMı;zııu
.
11
SHiL.A.:Hı'WlMOU»
AKOIlNlZ
ii
FAım.tA_ooı:ı
AKDENIZ
J~
20 SANAASS!
i
ii
MAlIMlIUDMAllMOul)
--
21 MAYAN Af"MOOı\.K..Kfi
S.SlNIF
MF7.trLT
---~-------+------_l_--~------+---.-----------­
YlJNlŞ~";R
,
ıı SAAOXA9J!ıNl
ir ONİŞeHIR
-
i
...---­
~~EHlR
:n MOIIA".I) IIlMOIJAHE
24 ~UHA.MMI!.u ı'l.A!lıA~
'
AKDIiMZ
LS1NIF
..
)J(.1lI'l'1z
-~----~-----4-----------­
'•.sıım:
AKPIlNI:t.
"DlLOvAN HASAN
,
,. BERIVII1'II!ASA"
U>lNIF
-
.--ı--~--
AlU>ENlZ
. - -­
YENIŞE!lIR
l1 AHMED '/D;IEN
ANı\SNil'~
Al(DENIZ
._-_.~---­
SURIYE
tlJIIN1F'
Iv(NişRH1R
ıo.SINU"
YEN!Şr,HI.
i
~.~----~------------~------~-------+---~--~-----~-------~----~
9I!4562211~ı
SURIVil
AKOEN1:l
'.SINIF
.mI1,2460
S:JKlVE
3$L""ıF
AKDliNll
'SlN11'
MWTU
"-p'>::_pc.?",-~ru~Ii)---­
.n"<.~.i.4
... (};ötı
nersın ıL
Hı!l! E\litım
HO.15!
3273~lB
#004
.-, .
,
.
~.
MusrAFA . __ ....
~
AH
,M.tiytMSERV! "'U""'"
"n '0"'"
1::::-...
ALHAC M:lC'IJIJ
"
u ..
"-r.!ESUIJ
..... ......
~._
.. .... ,,'~
'>'
!)<
.
. ..
b<...
i~ .• IV"
).SINIF
984SiI5?m 1.,,"_
6.SINIF
98711 sıbl$9OS
isuru..."
(.SINlf
9tl72191OOı4
',,,.tv"
p.SlNll'
9I!A58I5766i
!SUR!VB
IssNIF
981119197504
ISUR!Yc
lısIN'"
l~n~"D
9f7lmOOO2
ISURIYE
!ı.sINI!' I~no•••
I'Sll<W
9&111918&18 91117915848
,SURIYE
..3174801 .... In"
ISSlN1F
..
,n
o_~
98103l74t:ıı!
18UIlJYC
1,·SINIf
9li"l!II!274n\
Is,mlYl:
1·.SıNl!'
98JUSZ75SOG
ISURlYE
9IIM27J1OO
\suıııYli
17.s IMf
9R1ntli4'-06
ISURIYE
lı.SJNIl'
91!1l494lID!W
ISllRiYE
.&INIF
9!f111\946160
ISURIYE
i SINI> 9I4lilıs,,,,,
ISURlYE
iLSINf!'
9milıınJo
I" lv"'"
14.B1NlI
9S45SUIIUı
ı·u,me
ISSlNIF
9%4]3(04464
IsuRın
I'SlN1'
m26351lSS
-"
1:.sINI>
ınıNIf
"'~O,
Al),l1AIMI
....,.,.",
9!m01907Ql
I"-"IN)!·
MAHMOUI)
• mu.
..
.
.n
sımlYl:
i•. S:NII'
KALASLi
; ,;.,; 'u
~nM.'
984.56185't'0 i~U'IYE
MAHMOUı:>
Mlll.lnl
-.S,N"
9i'llll213148
" ... ~ KALASil
•
1'·5lN1F
••• MAJlMWIl
il
~I I c. ISURi Y 5
i.n .~n.
:;,.;: , TUTIJ
,"~'"
~iıoool6B:l<1
..........
'u ..
.sINIF
991514921%
"'~~ ,,"WJI'I Al­
e--= istıR!YE
..m31691l8
,h~KSI
ıry'
'872175).45U
,
.' .
'u
"'' .' ' " ..
,...uıı:lTU
,
IT~",,'"
A.
...
i~.
on
IT"""",
..
AD ,
!
-i'''''''' " . . '~i
.'"".,....
i
i•• u e . KVPS: 9973636~3ıs
".Iv"
AUlLABI
"""~34
l,uKlle
I, ..,..JI
9S70494l1l'18
!suRm
i~ . ' .nı,"., AL A1lMAD
087028521112
ImJlllw
1,·S"",.
i." LO,.
,>,
9&1151;;1044
ISU~iYF
1,·SlNlF
1'''''''115 mımı),.
ISURlYll
!HIN....
987l5r.m%
ISVIllYE
iJ C,Jı !'T'A""ll!S 98717865730
ISURlYE
I,SL'ilF m1524G;1G
IsuRın
SlN!F
99313434966
ISUkiYE
!UlNlf 9'lııs.nım
~uıuYE
I'SlNIF
. _•• ft'
<YıN
~EVlf HtlSm'1N
ŞF:Ylıııosı;viJo/
" '""".
.. MllU)
.,
Ltll/../
L
.,.-
L.{\. i
1
7
...-'
i~'
.,
,
.
,~K>UO
i
.... '"
..
,ı.
4y- ~i41
~i..;tsın
II
..
'­
-~
7.l~~N~":ıılıUı.ı.Aıı
998#10<1....
'~
'005
~-
Jl<AK
-
,.,1~
HO.ısı
3273518
MiLLi Egitim
VllNi~ı:ııJR
'.siNif
~-
--
HALhTIBQ.
9871mSlO4
suıım;
I.SINIf
YI\NISElllR
SANHACLAlIA
~>9l264E" ı 1
SUItIY1l
S.SlNlfi
MliZlru
SURıvı;
t'J$1NIF
YijNlŞıııılR
sU1tlYll
S.SINİF
YEN"'IiHIR
SUlUYE
5,5lNlF
YEN!ŞEIlIJt
~-
-._-
.. ~---
-~
i
~-~,~~--
11 M,NAZMI SABOUNI
9949611>1%2
" HAMZASAaOUN1
99"""l89Ql
._-
~
-~-
i­
,. SAMIRIlOM&!.lARltiNI '
99961142(82
su LoUNAmM.'i:IJARRTNl
99112)70;16
SURIYE
ANASNIF't
MEZin.l
.ı
MOllAMAl> AI.NAlAR
i1845Sltı618/i
SU'IYF
2,S_
AKDENIZ
ıı
NQIJK ALNAJAlt
984582<l6ll11
SURI""
~,51NlF
AKDENIZ
.n BAVAkAliM8T
981101.lO313
!sURlYE
5.SINıı;
TOReSIAR
.. DlLAN AHMET
9&710134828
SURiYE!
---~~-
-
i
--
mllrll3906
SIIRıYE
86
t:f\1AHi HAT\'ANI
98108lS911ll
surııvı:
l.9NIF
Y!!NIŞEHIR
31 RAMA HAYVANJ
gş7G8l!)9S04
SlH~IYE
ıSıNır
'EN~eHlR
aa MOHAMAO $ASIL
987l9'11"",,
SO'IYE
aSiNIF
!roROSlA.
98719117 1 $8
SuRIYE
M
-
.
AYŞA.NACCAR
r--­
90 WAOAK t.w:::tAJ~
SUIDn
98119'l16540
-~-
i
­
Dii.ııRt.!.M.: r
,
------
ANASNH'I TOROSLM
i--
_~~
---
.S'
-
..
l_S!NıY
-- :.-.
-~-
lTOR(l';LAR
-._-­
.
lSlNif
-~~~---
~~-
)
h"""
---~
,,~---
~1
HAMZA ABDU\.MUHSitı
98l:!OWi~
SSL~~
'I'ai\~"\JI,
9!L7LS2_
1"'''"''
SUA{Yf
USIMF
A""ENIZ
,S71$ı.l88l!8
I'\JRI~
s.sJNır
MOENI!
'" ıuııı MARZ
$871111845f.
SUR1VE
!'sINIF'
YEN:I$El1iR 95 M"XJRMW
9871171S5S4
SU&I'Ve
3.sıNıf
,WşaiIR
'6IMO~OMAAl.
9lıJ717117848
SUR""
;ıSINU:
,YENlşEHIA
984SM 12l'18
S:URi~
7.3HIF
"""ENlı
gg?934Sll1.i2
SURI"
USINı:
MElllıl
!>91934!>131i6
SURIYE
7.S1I'tı::
ME!I".ı
JOO HAYA r.uRO!)!
!)9'703J64J04
SlJl\h'f
3.S,NIC
_IŞ9lIR
lO. AIOA kAA!IOUJ
997!113S4-aO'
5UIl1\'.
lO..sNf
!-lşeHIR
LW $t.l'MA tfATIB
98i04137154
su,lv,
4,SlM~
ERIlEMU
i
98104.l3S938
:Sutdu
~.sfNlf
<.O'MU
'-~---L
9e?04'1)1536
<ı;RlVE
1,sIt>n'
;ORDEMt:
9lt70317!1070
~RIYf
3.$lNlf
EjU)(MLI
9i371'.'a11if166
~URi'E
ı.sıNlf
E"""ML!
98'71U881QS
5'JR:vE
BlNIF
ERI)!MU
SIOi7'~>4
SUI\IYE
5~INIF
"NI;mIR
987l.li9Q9658
SiJkf'yı:;:
3SlNIF
1v"'lşeHIR
92 ABOULKARIMAUiA!RBi:E
.a. MIG
.ı\LHJ\CRABfA
!-. i
~.
97
\~
UURHAF~sw..TAwn.
sıOIlA _10
< -:::;<.". AWUL tlfWsR 8AtJO
­
=-=j
--._­
i
---
--
,_o
~
""
MUSTAFA HAne
-
1114 ~Eaı'HA1i.
"'"
"""'CP KHATI.
ıOG
AHMAD .tHATiP
~
._-1------_.
LI" ";'RA KHATIP
-'-~'
. 1'" eans..M MAHMOUD
",. TASNIMiAHAAlWIR
-
SPM MAI'WIKHI
""""363',"
~uRIVE
lO.5lNIF
ıu
OIMR.......eIııI
008S044!l'l68
sUru'tE
7.5aHlf
ll>
,~INo
96116949394
SU'fi'fE
5S:NIF'
o
'P"""
,pv- - .\..1.
c::::,..
(
...:
'\
ı
_.
---~~
_.
ll(
_ _
,
..
..
------I
i ,,,,IşeHI.
--t.MEZITl.I
.­ .
i
..­
_J
.~
i
'tCNlŞEHIR
~ _~-~-~-==---
Mersın
iı
Nillı
#~0S
HO.ISI
1213518
Egitım
-~-
~
LU "'B""ı.IlANll'E~HAM SU,dVE • .sINıF
"NiŞEHI~
9i7tıııs1584
5.\JRlvE
~S!NIF
YENiSIEHIR 98/2.HV348~
SURiYf
ıı.sıNlf
YENISEH:. 9$113351170
4.sı,.,.f
''''~IR
111 MAAlOOUK
-
WAl'IE 98n1S10428
SUAI'IE
I:L5lNIF
,
ganuulDı.\
SURI"
ItSıNıF
MEl!Tı.i
987il4D5000
StJR:vı; ---
7.sIHIf
"NIlEHI'
;esı""
't1:HfŞı;;;IofIR YENI;EHi.
u4 MOHAMAO ŞAMIY€ ~---
115
",
-
9811695117./1
.
...:V"""&ZAiı.i -
~~----,~~--
~~----~
_ASAMIlE
uı;
~
..
~OWAMAO ADNAN WL M.lAJo OER\IIŞ ,,. .............
~---
'I!~
III AYA I{ANJO .~, . i
~
MrzlTU
SURIYE 98'109031800
su''''' 6$1~
38121lA5804
Suıti'fE
ıosıNIF
EROEMLi sunıv!!
l.s4NIf
AKOOO
,
'-'-'-­
-~~
~
!ABDUllAI! AlJOW.A1
:~-HElA~RAS
-
us 'IME<_
,
'­
~
ru IlAYAN ....PA$~
~
VENiŞf'Hlıt
2Sll'tlF
~~--
~~
9871>4543504
SURın 4SINIF
YENJŞeUR
9$700\544994
sunıvı;; l.stNIt
YENlŞEHI.
LRA< I,SlNI'
YENf$trlIR
6.stN!F
VENıSfiila
,.slNtf
mıışEHIR
-
~
.,7 FATIMAA NiMtD MUDHEHER
9!l30461908
~~---
~
-
)(HA1TAaAHMfDMUoHtHER MSS....OO
iM< $rtA4ADAHMFbMllDHEHEl
!l9S71447;i;44
I"K '" ""
ANAS:i"tE1K 181WilM
m
KAlSSHElk IBMHIM
'"
MOtf.I\MIiD~RiYA
---
SURI'F !L$J~lf
j\ıc:o"..ız
9B72D145414
~u"iYE 2,S1Nlf
AXD<NIZ
SII12Ol5C540
SURL~ ,.sıNıF
J,ICD!r.ıiz
!l!!702'1''''''''
SURiYe" 4.SINlF
",,"eHız
" . JOUI) MJISIU li!I54l347S"
SUAI'IE 12.Sl:NlF
MEZtnl
lll> fM4l' MASR;1 W6113M!lS1
ısURI'IE lO.sINIF
MErrrLi
9811m:.ı04::ı
SURiV! a.slNIF
AKO<Ni<
98712OO1i15O
su.ın ıSHlF
'TBIl$"~IR
9871(ll91Z12
suıü'f~ l0,slNlf
MElIm
_""0.62$
SUI\JI'E 5S1Mf
Meıin,ı
9845&2.05796
sollir< 1151P\1f
MEZtnl
98715225436
SURlVE l:2.$1NlF'
MElltu
984S6U4854
!SUıııYE MINI'
MEZlnJ
.
AMUR A900UAH
9923-2473256
SURIYE
ttSNıı:
TOROSlAR
uiEviv RuılI.AI. gırnmOl:t1ı
SURiYE 5,S'lNlf
SiıJFKE
.
Nt:JVA AlHAAı.
~ol77ı
SURiYE 85JNIF
137 ~.u;;:WAANI
c---~~_
138l1ASN1M NAHU\WI 1>-."" AASHAATfEH
,., FARES ALÇH, . , '" ...
,
""
...
i
r)~,
\ ·fR.1"~\,v
~~--,
.
._--~-
~'~~~
-~-~~
HAMZEH A8D\JW1Z
i
ıSMAIL /\$WlID
L
..
"~OUlHJ;fılıT MoulAZlz
,.- Al<MAI>AIl1J\IlAZIl
~~
LS:)
~~
--
--~~-
~
< :::::"141 _SAKEF
,
-
~~-
ç- r,..."'" !ANMAT....
i:: ""-
--
~.---
~----~-
,­
IJV'
<>
sh.lfK~
'-~
SlJlUVc 2.$ıNIf
YU;Işl;HIR
96456<l45'70
SURIYE 35iNlf
'\'!;NIŞ.HI.
"""'LLS"""
SU"'YE JtSlNıf
~ENIşl;HIR
!)8717~$)S4
SUfltn; ;,L:iIMI!!
VE"ilEHI.
SURIYE S.sINlF
YliNlSEHI.
-+
-
,­
---f
--~-~-
~
~~
-
987161YA1J.i
i
"~
,­
9811nl64s-ı
..nWS391o
MAAYfMAOOl.ı\AZJZ
"" fSl.AM
~~~
9812il140032
~
LLIi AIIOMAR \;
~
HlOIRQN.DI 133
i
-,
".
~ -~~~-~-
~
5URI.., 0S1<)4SW14
~
-~
981O<1762t4
_0 ,
ı» IrowMNAHM
""
,..
­
f'/I
!"
i
f-'~~~-- ~ ~S\iRlVE
"
-~
~
,~
-
loSIMf
\'ENIŞEI1IR
~--~---
.
~ 4.~~~_11z._____
ı'lerSın ıL
nıll,
HO.ISI
Egitır:_
#007
r---r--~~~--------.~-----~------r---~-------·--~-----------~
)?ıISMAltASWAO
1
9845G04M70
SUR!V~
b--r'~-----------~'--------~-----4----+--------~----~------!JS1:'4993368,
SURiYE
.SlNiF
f---+----~~~------~-------~~---·~~--_r--------+------------~
154 GHEfıIA:·gbu.wl'
987149!n1S(J
,s,uki'te;
G.SIHIF
YENlSEHUı.
i-,,+...-:--:---'--c-----+----+-----+---+------if------------­
-m MMA ~~
99481471116
SURlVE
S,sINır
MOEtdl
f-~~~·~·~~~--~_~----~~----------~r_--------+--.----4_-----------~--c---------------~
:tse ~ I~~IM
93:J21S0233()
,SURIYE
f),5INIF
AKDENIZ
-.'.
~-~-----------------+_-------~-------~----r-------~--~---------l!i1~!3AHI8RNfIM ~~_______~----"_7-'~-SO-..__..--4!>J--Ill-Y-E------..ı-3.s-ı-Nl-'-~AKI)-""
_ı______+--_____~_~___4
lSl
rtEBA-lSAAHIM
f--t-­
1&0
~HD MN.m9ı.i
~-
"16i tm~Ul~AN" .
suRIY'
f--+---~---_+-----_+----_+_---f_--~-+--~---__ı
ıS!NIF
f---+------~--+_----+---__+---ı---i_.~----"'-_ı
93702ll5!l614
51UFKE
'"' ~BOUUA" """'MAl>
1--+
1&5 ~w~rkEMAC
sııifKE
-----+------+-------_ı---+---+--~-._--9S"1'OS4mS6
SURNE"
;ısrnur
ITOROSLM
~~--~-----------.--~-----
ıuıMF
Main.!
3.6.:' ANAS MASRl
99613343194
~YE
~-T-----------------;_------~~-----t----+~-------r---~----~-----
tH FhfMA All.i\HR.trı
ti.SlNIf
~-r~--------------~--------~.------~---_+--------+------------114 WAl:lI1UAJ!ı
i--~----------_t_
-----.--+---
S.SINIF
TOROSLAR
----t---+-~~--ı----~-------i
6S1Nlf
~--r~------.~--~------+_.----_+--_;------_+--------.--~
9S118:ı1t!302
SURirf
11< XHAıaI\lrll'!>'(O
ı---~._-------------+_------~-------+-----ı___------_+------~-----,
1~ ~Al $IJ!.PYMAtf
!)Il1(l844a83C
!suRIYE
tsmtr
AKI:'lENlZ
:mı AlLAMH.l..A
--------t--------~----~-----~------ı-----9S4S611n812
suRtYı;
l.2.$INIf
ME2ı""ti
'--- ı------------..,---- ~--_4_~---ı---_+_----_+----------i
ın
. Yi!, MıHLlA
984561839SO
SURIYE
,SSI~F
O&OSLAR
ı----ı-.----.---ı---~-+~--+---_t~-.----!i---111
~AMlN9.
-----1
ı51,,*I1'
------+----------ı-~---_+_---_ı__----_ı--~----__ı
182 ıniAAMltıiQ
SURIvE
LsıMF
f_-+-------------~~--------ı-------+----~-------_r---------~--
ll871mma
f-+---~--~__ı--184 ~.5EıJM
SURIYE
S.SlNıF
---+----1--+------1--98101%75818
.oorre
l.51HIF
0
- - --
-
~--~--------------~--------~------_+_----4_--------+_------------9i1'l'\t47AUı:1l
SURIVf.
1.5IN1F
trMSUS
i---+----------~----+_--------- ------ı----+-------~--.-------.----w1M742JOO
SURtYE
3.S"'lf
ARSl,JS
I--r-,.~
..~:::"_:_.-------i-~----+_ -~-+--_+------+------.-~---ı
A.i.;'
131
ASAf
9il7047.4213O
~PılYE
rAA$IJS
--------ı,..~---~---ı.___-~~----+_----------.....ı
l.5tNIF
TARSUS
.~AN M'HDI
I---i-_ wl
ı----ı---------+------+-----+----+----~--~-----
ı-ı·-ı-:-ıO~:·v;-9I'-l----::,;;;;;;::::~:1:'-!>102--:..':':4: :f-S~s~;: ~ ,--:---j-::-::·:--~A--:-:-:-~;_:-I---~=1
• 1-1" ı<
_\
dr_
d~~~
_
HO.1Sl
321351ı
Hersin 1 i Nj i i: EgItim
SURlvt
lStiıf
~"""NIZ
Sı.il~'!'E
1.5lNlf
~~NiZ
ı.slNlf
AKDENiz
ıo.sıHıF
M~in,1
5JJm.
12S1NlF
,Mf=7tnJ
SURIyf
9.$lNF
_ışEHıR
9a700~"1l
SURIYE
U.sıMF
Y~HlR
3S70S$3l.6l.4
5tJRlYE
551",'
YENlsEHIa
HAUl TAl'RJR 98712471042
SUfiirl;
l..,5INIF
TCIICSlAR
RElANTAMII't
98712412128
SURIYE
2.5lNW
TOIIOSlAR
MO_ıJ.l\UK
_ma
SURiYE
l.sINlf
TO,.QSlAR
,,,,ııE
UIIIIIF
!TOROSlAR
SU"""
4..SIHır
...."'" L01 ~D'ALliMSUNıD,
9871940lt!Hi
~-
J,tzIMOHA~AD ı:wADALAU A1.ıQtAA~
9~5IDJ3a04
19.> ~siıMOW AIAiı M_NI
ge4S8Q03911
~hE
9II7232II98'"
SURi'"
(~lS4 _WID
,
#008
i
,
~
-.
us ,.,O!iM'lEPOAkSI-"
""
I\UAARfHAWI
.
,
"..
LL" WSliRA. REHAWl ...
""
~
\
-
_UJILiJ
-~- i-~
,
.,­
"""""",,,22 Ei.NA$~
9S118140l11
MOUSfAFAHAS!F
Ş€1.L1lAla90
MfANAJıIIS
98111673748
c-­
~..m,
"'""
---~--
s,uıılvL
1.$1Hlf
~J.lift
EN\IEHI<
1)6111i'.~1.
SURn'"
~sı"lf
'01 RmEHAl"'"
",,.,oıııoa.
SlIIdYE
1.sm
FJtOeM~
2qIL 6IS~AUA5rM
nl13?(am !lU"'"
'-""'"
TOI\I»I.M
9I1C51U17\i SURiYE
ı.slNlf
GOUI"
311IJ2\X1r42J
SU""'
J.St,..
i......u
~
~ I"-"_ı
..
21. mMMAlA'"
--~---~
--
._._~-
_
..
_.~
AIOGNlZ
200 WIIA.W.ıIEDNIHAT .uııs
,u
\
~~
"'"
"" I\ILLLUUIA<I A_WI ""...
,..
>lll
.
NESRIN R!!!iı\Wt
!iS4.\6ı8S4lJ)
-~--------
.­
~
\
1
\
-~
0'1'
M.rIltJıAMRÇAY
MM""," O.,. M.M(ôdijrfi
~~~!!f,;:";~~G.,..:v.v.. '(AVO~
.....-oııoç
~bantl AndJ.ke!i Müd.
. Ahi i\ınft tH.Oınt:ılıllh.. MN,
---~._._.
-------­
Download

2 B EKı 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü