*
\İ..8i,.]4 &,
ş+- d}" "q-
q
\l
w4*ş
*i4ı
v-l-g
T.C.
dı{r'
MUT KAYMAKAİVİİ,İĞİ
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
*ıaızaıa
:ı7858819.8nıfq_?-ğ
Sayı
Konu
:TCG Taşucu (P-121l) ve Mersin
Deniz Müzesi' nin Halkın Ziyaretine
Açılması
ll llilli Eğitim Müdürlüğü' nün 22ll}l2}lltarih ve 47564I8"TCG
Taşucu (p-1211)
Mersin Deniz Müzesi' nin Halkın ZiyaretineAçrlması" ile ilgili yazlsı eı<te goııoerilmiştir. ve
Bilgilerinizi ve yazı doğrultusunda gereğini rica ederim.
EKLBR:
|- Yazı
(r Adet)
a
DAĞITIM:
Tüm Okul Müd. ne
Adres:
Mut ilçe Milli Eğiıinı MüdürIi.jğü
Dogancı Mah.Hüktiınet Cad.Hukümet Konağı
33600 Müt/Mersin
Strate.|i/Destek Şube Müdürlıiğü
]'el;0.]24
77
4 1030 Faks:0324
7 7
417 01
Bilgi için:
Şef: Mehmet DEVAM
Memur: E.TOPALHAN
İrtibat Tel:0324774 l 0]0
E-Posta : [email protected]
Web:http://mut. meb. gov.tr
T.c.
TASNlF oısI
T.C.
KuWETLER| KoMUTANLıĞı
DE]Nlz
-aİoEııız
BöL6E KoMuTANLıĞı
MERsiN vaı,iı,iĞi
MERslN
iı ırıııı ugıtıın Miidürıüğü
PER.
TcG TASUCU (P,1211)
KoNU
Sıyı
: 9352593 ll330.99l 47 56498
I(onu: TCG Taşucu(P-l2l1) ve Mersin
Deniz Müzesi' nin Halkın Ziyaretine
ZLenm zoıq
:47391t92,'l44o,16}-ıqıp,ot,«",
Ve Mersln
Deniz Müzesi'nin Haıkln ziyaretine
Açılması.
22l10/20I4
DAĞITıM KlsMlNA YAZILM|şTlR
Açı[ması
:
....,.,................KAYMAKAMLIGINA
(İlçe
1.Torkiyecumhuriyetininkuruluşunun.91,inciyıldönümü28.29Ekim2014tarihlerindeMersin
Milli Eğitlm Müdürlüğü)
Ğarnizonunda düzenlenecek töronler|o kutlanacaktır,
2.Bııkapsamda,TcGTAŞUCU(P.1211)gemisininhalkınziyaretinoaçılmasıveMersinDeniz
duyurulmasına ihtiYaÇ bulunmaktadır,
İlgi : Mersin Akdeniz Bölge Komutanlığının ,22.|0.2014 tarilıli ve 1 83- 14 sayılı yazısı.
5.1 1.20l3 tarihli ve 905l sayılı yazlsı ve
halka
Müze K.lığı,nın ıicretsız oıaraırgJzİırılu.İıuuı,vğtı"rinin
3.
Faaliyete ilişkin duyuru metni aşağıda beliıtilmiştir,
TürkiyeCumhuriyetininkuruluşunun9l,inci.yıldönümünedeniyle29Ekim2014Çargamba
Mersin Akdeniz Bölge Koınutanlığının, TCG Taşucrı(P-12ll) ve Mersin Deniz
Müzesi'nin Halkın Ziyaretine Açılması ite ilgili, ilgi yazısı ekte gönderilmiştir,
balıkçı bannağınd8nİ€lkacak olan
oünü 1o:0G12:oo ve ıo:oo_ıi:öo "]rti"ri arasında Mersinde
.iy.,etine açııacik ve 29 Ekim 2014 tarihinde
Y:H';"};6;;"ş"uöij"(p:|r;;i;;,r.-iliiat,
Tüm halkımız davetliclir,
Mersin Doııiz Müzesi ücretsiz oLrJl<İezileUilecektir,
ve rica ederim_
Bu yazı davetiye niteliğinde olup, duyurulmasını arz
4-
Bilgi ve gereğini ıica edeı,im.
AKDEN|Z BÖLGE KoMUTANI NAMINA
Ahmet AYDOGAN
Vali
Albay
Başkanl
a.
lvlüdür yardımcısı
DAĞıT|M
Gereği
EK:
Vakfı Müdürlüğüne
DAGITIM:
3 İlçe
-13 Ilçe
ll Milli Eğitim MOdürlüğüne
Öenizcililı Bölge Müdürl0ğüne
İİ; ;;;'bdası Meciis Başkanıığına
İürk Mul,ıarip Gaziler Demegıne
İır'tir" u.,İıtli Astsb, Demoğine Dıııve
Ü"ıüıü Gaziıer şehit
+İİİl;
yetimleri Derneglne
Ailolerine Yardım Dernoğine
Kaymakamlıklarına
Milli Eğitin
**
ffi
[ıeıseı }!ıuııcıı,ıs*:r"
ÖİlİŞ;
Eğitin Miidiirliiğii Duınlupınar Mah. GMK. DuIvarı ]] l]0 Ycnişel!irlMERSİN
Faxi0(324)321 35 l8_ı9 E-posta:[email protected],gov.tİ
Bilgi için : Korha.ı N. ŞAFliN (Memuf )
Atlres
:
evfik
;;;''^",ker
Me rsin İl Miıüj
Tt:0(324)329
1]tr
:
Mersin Valiliğine
Morisin Büyük Belediye Başkanlığına
Mersin il Emniyet Müdürlüğüne
Mersin Üniversitesi RektörlOğüne
C aü Üniv,arsitesi RektörlOğüne
İor*os Ünlversitosi Rektörlüğüne
Genclik ve spor il Modürlüğün€
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
Yazı ( l sayfa)
- l
;
148l-84 Dahili:309
givcıli etckıroı!ik iırıza ile inıalanntşt|r.
hltp://evraksorgu.nreb.gov.lr
adfesiıden
a695-?661-3569-9rlLı9-57B
TASNiF DiS|
todu ile ıcyiı cdilebiliı
Ts
iç|vl ?Iaz
ü|>3 az
sa68,B'i?veEa6+ :,oN
sıuj
I9I-]NU-tnrJo> 39-]og zIN3O)U :Nfo!I>l
Download

*ıaızaıa - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü