T.C.
\ılıllı
$"
.
l{EZiTLi KAYMAKAML|Ğ!
ilçe Milti Eğitim Müdürlüğü
\hby
Sayı : l0965224149912041234
konu: İndirilebilir Tematik Haritalar
24l02l2015
(TELEFON ZiNCiRİ)
..*rününı-üĞinrr
NtEZiTLİ
İıgi:
iı ı,ıiııi ıgitım Müdıırlüğünii.|ıı l9l02/20l5 tarih ve l862685 sayılı yazısl.
Harita Genel Komutanlığnın çeşitli tilr ve ölçeklerde haritalar iiüfetmekte
olduğu ve bu haritalara " hltp:/ı7oww.hgk.rr§b.gov.ıf/termıik-hariıalar" web adresinden
ücretsiz olarak ulaşılabileceği ile ilgili MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel
Müdilrlüğiiniin l8l02l2\15 tarihli ve 1841,625 sayılı yazısı ilişikte gonderilmiştir.
Bilgilerinizi ver gereğini rica ederim.
Kamil DURDU
Müdtıİ a.
Şube Müdürü
EKLER:
EK-l: Yazı
ve
ekleri (2 sayfa
)
DAĞITIM:
-Tti,rn Resmi/Özel
okul Müdül
ükl erine
Güvenli Elekıonik İmzalı
fl:,,:3w
MEn{i tlçr Mlll Eğiti,ıt Mtüiirlİığo Bil8i lşlsm ve Eğitin Tekrıolojilğri Hizn€tlğfi Bilosu
(üy)Adtts: GMK. hrvrİı Meziü saİayi sil€.si cirişi Ç€lik Apt. Kat:2 M€ziıt MERsİN(ihv)
Telefoİı|357 54 74-358 54 64 Fats: ]59 74 .14 ht€rEt A&e§i: http//meziü.meb,8ov.tf
İnibaı:N.ULAŞ
Bü evüak güveEli etektİğü imzs ite imzalarm§trr, httP://er1atlorgu.meb.8ov.a adresindendEığ,92cğ,3035-bcee-525b
toOu iI€ teytt €dılebilir.
ffi
T.C.
MERSİN VALiLiĞi
iı uıııi rgıtım Müıtürlüğü
Sayı
: 89908396 1499/ 1862685
Konu: İndirilebilir Tematik Haritalal
l9l02/2015
KAYMAKAML|ĞINA
(İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi: ıaeb Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdtırlüğiitııİıİı l8lo2/2ol5 tarjhli
1U1625 sayılı yazısı
ve
Harita Genel Komutanlığrun çeşitli ttir Ve ölçeklerde haritalar iiüretmekte olduğu ve bu
haritalara "h@:/ılvwvhgk.nrb.gov.tr/teınatik-haritalar" web adresinden ücretsiİ olarak
ulaşılabileceği ile ilgiIi ilgi yazı ve ekleri ilişiLle gonderilmiştir.
Söz konusu haritalar ile ilgili ilçenizde faaliyet gösteren okullara gerekli duyurunun
yapılması hususunda gereğini rica ederim.
Cevat ÇAKAR
Vali a.
Şube Müdürü
Eki:İlgi Yazı ve Ekleri(2 sayfa)
DAĞITIII,il,I:
iLÇE KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdiırtüğü)
13
jd..o: Pdy_pınar Müallesi Gazi Mustafa Kemal Btılvan 33130 Yenişehir / MERSiN
ıçhi Yeııilik ve Eğtim Teknolojileri Şubesi wcb Adr6iı ı,ttpi@,-*.g*g
9ılgı
E-posıı:[email protected] Tet(324) 329 t481-84 Dahiıi:3l5
nıııı [email protected] ıı-ıe
Bu slrsL 8twcnıi elelitronik ırnz,a ile im,.alarunı$f. http://ei..alisorgu.meb.8ov
tı
adıesınĞnea05_cdda_ıao"-asrj3E
k
r;;;;;;;;;;
T.C.
ıdı-rİ ıĞiriıı BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 880l33371821.05l l%1625
18/02l2015
konu: İndirilebilir Tematik Haritalar
.VALİLiĞiNE
(İl
iJgi:
Milli Eğitim Müdülüğu)
Harita Genel Komutanlığ'ıın 26/01/2015 tarıtıli ve 35415333-06l0- 7868 Karto. D.
Bşk.27 4846 sayılı sazısı.
Harita Genel Komutaıılığı, do$u ve milli menfaatlere uygun haritalann
yaygınlaştınlması için çeşitli tiiır ve ölçeklerde haritalar üretmekte olduğmu, bu haritalara
adresinden ücretsiz olarak
"htq:/lw$l,.hgknsb.gov.tııteımtik-hariıalol"
ulaşılabileceğni ilgi yazı ile bildirilmektedir
Söz konusu duyurunun resmi-ozel ttırn eğitim kununlanmıza bildirilmesini rica
web
ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakaıı a.
Genel Mudur
EK :İlgi yazı
(1 sayfa)
DAĞITIM:
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdtiırlüğü
ortaöFetim Genel Müd iı,rlüğii
Din Ögretimi Genel Müdürlüğti
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdti,rlüğü
Hayat Boyu Öffenme Genel Müdülüğiı
Özel Ö&etim Kururrılan Genel Müdi]düğü
Harita Genel Komutanlığı
Teknilıokullaı - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elelıı,onik Ağ: rvı,w.meb. gov.tr
yegitetaatneb.gov.ts
Bu e!.rat gwerıli e|ektroniİ im?, ile imzalamnüştır- httP://er.TaIisor8u.meb,8ov,t
Alııntılı bilgi içiı
: Haıuo ÇEIINKAYA (Uzn. Öğrt.)
Tel: (0 312) 296 94 00_943l
Faks: (0
3
t2)223 t736
a&esindcn7632-cl2b -3228-9'lac-aab2 xoau ik
te, it
edilebilir
T.c.
MlLLl SAVUNMA BAKANL|Ğ|
HARITA GENEL KOMUTANL|Ğl
ANKARA
TAsNıF D|sı
}t6t
TEK.HIZ.
:
35415333_061c
KONU
:
lndirilebilir Tematik Haritalar.
_1s/Ka(o.D,Bşk.
ffi,,,
a"aklaiı
Ç
ısıııııL
26
ocak2o15
YENiLlK VE EĞiTiM TEKNoLoJiLER| GENEL MUDURLüĞüNE
1. Harita Genel Komutanlığı; Türk Silahlı Kuvvetleri, kamu kurum Ve kuruluşları ile
vatandaşlarım|zln ihtayaçlannl kafşllamak üzere harita ve harita bilgisi üretmektedir.
2. Doğru Ve milli menfaatlerimize uygun haritalann yayglnlaştırılmasının sağlanrnası amacıyla
çeşitli tür ve ölçeklerdeki haritalar, 'httD://www.hok.msb.oov.tritematik-haritalaf uıeb adresinde
ücfetsiz olarak sunulmaktadlr.
3. Bu hususun, tğm eğitim kurumlarına bildiri|mesinin yararll olacağı değerlendirilmektedir.
Rica ed€rim.
A
i1,1'
urhanettin
ümgeneral
arita Genel komutanı
TAsNlF Dlsl
Bağlan|l Nokıagl Müh.Yb.Y.sclim ŞENGUN (T.lNo: 595 2135)
Download

fl:,,:3w - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü