T.C.
KEMALPA ŞA BELEDIYE BA ŞKANLI ĞI
Emlak İstimlak Müdürlüğü Kiralama servisi Alt Birimi
Sayı
Konu
: 61402621-936: İhale Ilanı
65/ 1.1.15
.../01.2015
KEMALPAŞA KAYMAKAMLI ĞINA
Belediye Başkanlığımızın özel mülkiyetinde olan ta şınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale
Kanununun 45. maddesi gere ğince açık teklif usulü ile kiralama ihalesi yap ılacaktır.
Ekte sunulan bir (1) ta şınmaza ait ilan metninin 2886 say ılı Kanunun 17. maddesi
gere ğince ilan edilerek yap ılan ilana ait tutanaktan iki (2) adet gönderilmesi gerekmektedir.
Bilgileri ile gere ğini arz ederim.
Ek: İlan metni(1 sayfa)
Me
ER
Ba' an
Belediye Bal an Yard ımcısı
Yazı İş leri Müdürlü ğü
/
/
Kayrnald ın
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İ smet İnönü Caddesi No:111
Tel 0232 — 878 13 18 — 10 79 —43 21 Fax 0232 — 878 10 31
:
:
vvww.izmir-kemalpasa.bel.tr
postaizmir-kemalpasa.bel.tr
•
T.C. KEMALPA ŞA BELEDİYE BAŞKANLI ĞI
Sayı
Konu
: 61402621-936-
02/02/20 1 5
: Ihale Ilanı.
KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLİĞİNDAN İLAN
Mülkiyeti Belediyemize ait; a şağıda belirtilen taşınmaz, 2886 sayılı Yasanm 45.maddesi gere ği açık teklif usulü ile
kiraya verilecektir.
SN
1
ADRES İ
M.KEMAL ATATURK MAH. NECDET BÜKEY CD.N0:84
MUH.BEDEL
TARİH
SAAT
SÜRE
GEÇ.TEM:
9.000.00 TL
18.02.2015
14:00
3 y ıl
32.400.00
Bu taşınmazlara ait kira ihalesi, 18/02/2015 Çar şamba günü Belediye Ba şkanlık odasında toplanacak Encümen
huzurunda şartnamesine göre yap ı lacak olup, isteklilerin % 3 oran ındaki geçici teminat ını ihale saatinden önce Belediyemize
yatırmaları şarttır.
Ihaleye katı labilmek için, isteklilerin ,
Gerçek Kişiler,
a) Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini
b) Gerçek kiş ilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri,
c) Noter onaylı imza beyannamesi
d) Vergi borcu ve SGK pirim borcu olmad ığına dair belge
e) Geçici teminat ı yatırdıklarma dair makbuz.
f) Dosyanın satın almdığı na dair makbuz.
g) Belediyemize borcu olmad ığına dair belge
Tüzel Kisiler,
a) Vergi kimlik numaras ı ve vergi levhas ı fotokopileri
b) Muhtarlıktan onaylı ikametgah belgesini, telefon, fax ve varsa elektronik posta adreslerini
c) Özel Hukuk Tüzel kiş ilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulundu ğu yer
mahkemesinden veya siciline kay ıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odas ından ihalenin yap ıldığı yıl içinde alınmış
sicil kayıt belgesi (Madde 22. Say ılı faaliyet alanlar ını kapsamak) ile tüzel ki şilik adına ihaleye kat ılacak veya
teklifte bulunacak ki şilerin tüzel kişiliğ i temsile tam yetkili olduklar ını gösterir noterlikçe tasdik edilmi ş imza
sirkülerinin veya noter onayl ı vekaletname vermeleri,
d) Kamu tüzel kiş ilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yaz ı lan belgeler ile teklifte bulunacak ki şilerin
tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğ unu belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
e) Vergi borcu ve SGK pirim borcu olmad ığına dair belge
f) Belediyemize borcu olmad ığına dair belgeyi encümene ibraz etmek zorundad ır.
g) Geçici teminat ı yatırdıklarma dair makbuz
Ihale ile ilgili ş artname Belediyemiz Kiralama Servis Şefliğ inden 100,00.-TL. ücret kar şılığmda
2886 sayı lı Yasanın 17. ve 18.maddeleri gere ği ilanen duyurulur.
Kemalpaşa Belediye Başkanlığı
Download

İhale İlanı 3