ttili*{r-
(!'',t şbo
'İ/._
:r)'a
,
.q/_-
hd*{*JP
{.|.8
'"|r*
T.C.
ü§
MUT KAYMAKAMLIĞ_I
Milli Eğitim MüdürIüğü
İIçe
Sayı
Konu
22. ngaru
{
:17858819.82ı/
:Mevlana Şiir Yarışması
'3 '
ivıü»ünı,üĞüNn
iı vılııi Eğitim
"
Yarışmasr
Müdürlüğü, nün 21 Ekim 2014 tarih ve 4716440 sayrlı
''Mevlana
ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve yazı doğrultusunda gereğini rica ederim.
EKLER:
l-Yazıve llki
t
DAGITIM:
Lise Müdürlüklerine
/l
+_-*
Adres:
Mut ilçe
Milli Eğilim Müdüfliiğü
Dogancı Mah.Hükümet Cad.Hükıimet Konağı
33600 Mut/Mersin
Stratej i/Destek Şube MüdürI i,iğti
lç_l032a 7741030 Faks 0324 774l7O7
i)ıığl
-s
ıYül.
Şei Mehmet DEVAM
Memur: E.TOPALHAN
İrtibat Tel;0324774 l 030
E-Posta : [email protected]
Web: hft p://nıut. meb. goı,, tr
Şiir
T.C.
T.c.
*.''ü}'",
tüffiş
iı
ıınnsiıı vaıiıiĞi
uııi rgıtıın Müılürlüğü
.P"ö-"',
\küi#
\'r/'
Sıyı
1821,05l
1
Sayı
21lI0l20|4
|6440
I{onu: Mevlana Şiir Yarışması
ı 9352593
ıvriıı,i nĞirinı saKANLıĞr
4'1
Yenilik ve Eğitim Telrnolojileri Genel Müdürlüğü
I7l10l20|4
: 8801 3337 1821ı.051465"1 667
I(onu: Meviaıa Şiir Yarışması
(İ1
.......................KAYMAKAMLIGINA
(İlçe Milli Eğitim MüıIürlüğü)
VALİLİĞİNE
Milli Eğitim Müdiirlüğü)
:osmangazi Belediye Başkanlıfl,nın 18.09.2014 tarihli
sayılı yazısı.
ve
iıgi , Bukonıı6rmız yenilikve Eğitim Teknolojileri Genel Müdiırlüğüniin 17.10.2014 tarih
ve 465'7 66'l sayılı yazısı.
İlgi
Bakanlığımu Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğiintin ilgi yazılan ile
Attih İlhan Bilim sanat Külttir Vakfı tarafindan resmi-özel iise ve dengi okul Bursa ili
osmangazi Belediye Başkanlığı,nın Mevlana Külfiirünü tanıtma ve
Bursa
yaşatma Demeği işbirliği il" ıtirkly. geneli tüm resmi/özel lise ve dengi okul öğrenciletino
ilgi yaası
yonelik ,,Mevlaiıa iis"ıerarası Şiir-Yarişması" düzenlemek istediklerine ilişkin
osmangazi Belediye Başkanlığın ve Mevlana Kültiirünü tanrtnıa ve yaşatma demeği iŞbirliği
ile resmi özel lise ve dengi okul öfoencilerine yönelik " Mevlana Liselerarası Şiir YarıŞması "
düzenlendiği betirtilrnektedir.
;, söz konrısu yartşmanln ilçeniz resmitözel lise ve dengi ol«ıllarına duyunılarak
yarışmaya kahlacak öfoencilerin eserlerinin doğrudan şartnamede belirtilen adrese
gönderilmesini rica ederim.
|2421|46,632143254
ili
incelenmiştir.
TiiırkiyeCumhuriyetiAnayasası,MilliEğitimTeınelKanunuiteTürkMilli
ilke, esas ve
Eğitiminin genel amaçlanna uygun olarak, ilgili yasal djizenlemelerde belirtilen
eğitinı müdiirliikıeri
milli
iVilçe
ve
.i...k
t.itiı
şekiide
aitırıtık
;;;i";;
{91etimi
"t
görülmüştiir.
yapılmasr uygun
iornnnaon gerçelrleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin
ederim.
gereğini
rica
Bilgilerinizi ve
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
AlımetAYDOGAN
Vali
a.
Genel MüdiirV.
Müdür yardımcısı
nKİ
EK:
DAĞITIM:
:
Yazı
(
sayfa )
1-
İlgi
2-
Yanşma Şartnamesi ( 3 sayfa )
1
İiıoİ",,u
Bilgi:
Geıeği:
ç;,1,v;; lOlRAj}AY}
i5\etınerıı
\
DAGITIM
İlgi yazı ve ekleri (3 sayfa)
Ortaöğretim Genel Müdürlüğii
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve TeknikEğitim Genel Müdtiılüğü
Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğti
B Planı
),,i
fu'
Osmangazi Belediye Başkanlığı
:
-Tiim Ilçe
Aüe§
:
Mcr§iü il Milli Eğitim Müdıırlüğıj Dumlupınar Mah. GMK, Bulvuı
, Tcl;0(324)3291481-84 Dahili:309
Fax:0(324)3273518-19
Konya Yolu/T.Okullır/ANKARA
Elcktronik Ağl ww.meb.gov.tr
[email protected] b.gov.tr
Yeuişehir/lvlERSİN
E-posta
:
[email protected]
Bilgi İçin ; Atilt ŞiMŞEK'(Şcfl
nu errık gilvcnli glBktronik
iıila
ilc iınalanmışhr, http://evrsksorgu.mcb.gov.lı
odrc§indil 92a9-3eCL,3952,934e-572C
kodu ilo tı;yit
*lilcbilir.
t]u evruk qüvenli ğlcklronik i,n n
il"
i,r^luilffi[7iok*gr*b.gov.tr
Aynntılı bilgi için: Yaşır ŞAFliN (Uz, Öğr€tmen)
Tgt: (0
3
Fak§: (0
t2) 2969440
3ı2)2238?36
adrtsinden
8670-f4f3_3e81-83e7-c54c
kodu ile
üoyit
edilğbilir,
h&İ'
9§MnNğAzİ BEIjEDtYs§İ
İ.c.
'
'tr
§ıyı
Küllür,ve Sosyal İşlcr MüılürIüğü
D,QZENtğYçN
Koıu: Mevlana
l8n9n0l4
63Z-
f '*"u1
Liselçramsı Şiir Yarışması
ı,|2d21146-
t
I;ݧEIE§A8A§I şİİs YAaİş.üd4sİ
MbVr"i4İ{A.
osM4NcAzl BELEDiYE BAşKANLIÖI
lı
-.*
ıvıİı-ı-İ tĞ İrİM DAKANLIĞrN A
ve, Eği ti
llg bıu e epıIa.4sİtlt.
İİçiin b.üyJılt ı|Iiı!'eİIrnİı,djişü.nğ.t|g.(İF.iz eter,leii,ue,fblsöfĞt'aii
]vİ.eYlana
bapı
|a
,".."1,1.utl.aişriz 'Mcvtanı l.'ls.elerıfı§ı §iİr Ygçlşmasfınr Tüıkiye'nin çcşitli
ğeIen istekleı doğrultuşunda.T1irkiye
İıİ"raİı,jl
KsTıt|M
g.
vanimEy.a kgtılapak,eser dbha önçe.ı]arI(ö,blrYlıri$İnadiı
dğğildir,İ
İPöSİaiaal lavna.kli gqğika$l.eıdğn:,!u r\ıE!uıılıüı]şqııınilu
y,al0|İğa, {üinuı:
ila5,,iutij löln .Ruıhuz, ,kdilqpı]rn"aşı: gğrğliiiiğİtddrİr. Eseİtİl ]üzeilnd
'i,,.niiı,
,ıse
vdınıita bb,jvuılr ,toiın.undi .y.ç,i,ii|acaki,|.
iıetışlr,'ıitaiurı
vu:i,ir.rıi,
:gFtıcebok/MEvjaii-ü tışeleİ,afışı]Şjlr'Yilil§rn.?§t/
iı,a,r/ı,ı ro.,m.unu 1ı.g ;ggrek|l bll8ilerĞ
s-
_Jv/
*
9.
Mustıfa DUNDAR
.
sayf-qşın,d an,
üfaşilahllTr,
ğ;ülJar; Eirinciyel §,000 Tç
Jt(iüiçiy,e
düzgrilenmekedjr.
'
J
İrr.İr"İ"ı^ lıliı: üveleıi; pr,or, Drr ırİ|a| ,[ğ.mililı, Prof;,Df, AlE! sınaıı;t,|ğİırl,u;, Y, ı"di §qç,
Jİ. İaaaettın glrı, ıvı"tın ğnşl Mon'gü5tiğlu ve,Gevat",Alikahflt:ıan,qlu.şmakia_dıı".
YARlŞMA BAŞVURU FORMÜ
Yafışna.çıhün!
I
a
(ınıfırıa Nıımarı<ı
.Okr,Iun Bu'unCüğu ll ve T[cE
a_.
:
[Ceo}
9kulTel,qfqıg .. ,,,,ı
öğrenci Telefonu
,
vq Manjiydrİ;|çin,ds
ıo-İır"'i"raı;r, Merıanr'şliİ Yprışınası;, ojmangarı E.§İğdlyestlnrğ r] ..Ml]l1 İğ]!:,,,
lYa5atnıa Dernogl ]şOlrll8lyle
MüdOrl(lğiü ve Mevtana l(ultüitiiiu Tdhitma .Ve
Başkanı
,r.
--
si.ilt.İl (;ilairj ilıil. i.:lilb:ıtll iilıırn üui,, ":,",t{ ,,:jl:;,i ilt;i:,:i,1
i,Hl(itD: (,)j}]) +{"l ifj (i; i:J-1., i.(i:-j4;İ-J' "l '? ".
ı !,! ,l||ü-iiı|ı|,:,ıi i
ı-posİı: ııılııl<ııı,.rıı}t ";.ı,rİ]iI:f,i +.li ll, l"';l§rrşıiı ".ii
4,000;Tti,üçüncüyş,i9,0ÇÖ,Tı:
x.oOn TL {3 5i'61.:1651şiyon) ödül verilecelitl1;
.
Şaruıame (2 §aifa)
Yıırişmı K.itıbı (] Adeı)
dertce alrnamli,glnaltdılit
§; yarıirııiya ntlı.acaatla; 16:tkim 20ı4, iırlhlnden,iiibarşıi osmanBall;8eiedıyesııKQttür
,rJ;oivrı işırr,ııüdğiiOği.i'ne postb yğlqYlE Ygyğ,sid.en yapilaçaktıri BıliılJİOi2707,o42
7ı yarı,ş.manııı: jöh .k,tili; ta. İlhi, lQı Ma.rt, gQu, §lgna mesa!, hlt16ilöğ kaderdır;.
nlecralannda yarışmÜın duyııttısunı yer ver,İirnesi husuıunda gorcgini arz,ederitn,
\=__leledlyc
(gşuıtARt
3- E5er,3,A4 Tryl3sınıdeçmemelldlr.
.+ Yai,şitatılar§adece kendiIerlnç alt cş€rl9fle katllililliiI'Eii,
öğrencilere d,ıyurulinası huiuiunda gerekli izinterin sağ|anması, yafışm1ntn
EKtı
qü.rlü.bJr
2. .Hğirar|§triai| :ijInıt ı nseiiq İğfışriıEya,,katıla'İi!liı
çl.rıuİ" .duyurusu adına yıtdımcı oluüna§], Milli Eğidm §akanlığı,'nın iletişiın
\.
jürecd-İnaneYlyatt,korunmuş
çjkİjğtmlz. yaşattlğümı?
1-Yanşmaıiın.Ba§lİğ,:';ıvıevllngdaJnıan{;'
çapında diizenleme karan aldık.
İıoşgörüsünü
çoctıklınmlza Mevlsna sevgjşini aşılamAk .ye İdeylanaınln önçk
ektekİ
çocrrıanmızİo ğözüyle dizelefp yaısıtmık adıng düzenledİgimilı bu orgtınİza§yan
uunrro ,urı,ouilerf aoğ_rultırındg. dtEcılcnrnektediı. Jikisinde birbirindcn değer:li
uİoİ.nİl.r.nl*, vc edbbiy-İİçılaun yef dldiğı. yğnşnr6mızin Tılıkiye çapında dii2enlenmesi. ve
;1ç1;rpfu,
ğnlıı4,şıhie
tşplurıı,olaralt,.6yatita kehbilıiji^ Büı kFğİ4|ndn çöç!klarlnrı!ı Megİan.? t§y8lş!iıl:qş!|ama(:ve,
gğnüllerjıijc.İi"Msv|ina:VJ bulmaL adjn?jbu,yeilşfieVı Hüiğtİtğİitekİeyt,, Yar§rn,al8lİld'dı
m Teknolpj ilpri, 6enç! .Mtldürl üğü)
Bğıediye§i'hce .Bursa ll Millİ Egitim Mtıdurlüğü- ve
Eursa :osmangaii
-ve
Yaşatma İJerneği İşbfutğİyle 4 yıldır ,Bursa geııelinde
Küttürtlnu Tanıtrnıi
i.niı"rin'arn
Mevlhfıa Kültürü.ıİü
AMACI VEjrrAPSAMl
ğlİlğiğ]faiklıisönol].perİğer,gl§ri
(Yenilik
Bur§a [t MıılllEğliim,Müdi]}Jüğü;VE
Öşina.İJ8art.ğg|eiive;ilnr.e,
Bur_siİ
Tanıtma vğ Yaş'atıia EeıneğIlj blr]lğiylğ..
:
b;ınısman öğtetmenln Adı/
şoiı+ıfğlefönu
. içiifln
ı
Adl
Rüm.uı,,
{Ç_q'pI
"..
i
Download

22. ngaru - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü