ıvriıı,f
45"
T.c.
rĞiriır nı;<aııırĞr
T.c,
-ANKARA VALİLİĞİ
Milli Eğitim Müdürlüğü
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genet Müdllrlüğü
Sayı : 880l333'7/821.0514908906
30/10/2014
I(onu; Ttirkiye Bilek Güreşi Yarışması
...,.............VALİLiĞİNE
Milli Eğitim Müdürlüğü)
Sıyı ı 24642325 l330l 47 |2011
Konu: Tiirkiye Krılüpler Arası
Genç Erkekleı Bilek Güıeşi
Türkiye Şampiyonası
21110l20l4
(Il
İü Miiıi Eğitim
flır
330/47 12011 sayılı yazısı.
,.
Asfa Gençlik ve
Sno.r
Müdürlüğü,nün 2l.t0.2014 tarihli
ve
24642325/
«u]iitii'nün, Türkiye geneli resmi/özeltüm lise ve dengi
okul
öğrencilerine yönelik "Türkiye Kulüpler arasi fiıek Güreşi
Yarışmar,'' İrr.oı.-rt
isted.iklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
__. . . .Tü.kiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasaıcliiaenıemelercle
belirtilen iıı.., .su. u.
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek
şekilde, sporcu sağlığı ile ilgili t"ou;.ı.rir-iıgiıl ,po,
kııliibti tarafindan sağlanması ve denetimleri iıgıll otİı, iviıç. ,İlııi
eğitiıı mtictİrlükleri
tarafından gerçekleştiritmek üzere söz konusuetkinliğin
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim,
yapılması uygrn
(
MiLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
Yenilik ve Şğitim Teknolojilcri Genel Müdiirlüğü)
İigi: EtiınesgutİlçeMilliEğitimMüdiırlüğünün15.t0.2014tarihvç4589922sayılıyaası.
Asfa Gençlik ve Spot Kulübühitn Türkiye genelinde ''Tüıkiye Kulüplcr Arası Bilek
itişkin ilgiyazı ekte sunulmuşfuı.
Güreşi Yarışması" diizenleme isteğine
Bilgilerinizi ve ğereğini arz ederim.
96rüirültir.
.Erol
M. Sadık ARSLAN
EK : İlgi yazı ve ekleri
BOZKURT
Vali
Bakan a_
Genel Müdi.ir V.
a.
Milli Eğitim Müdürü
(5 sayfa)
Ek: İigi yazı (5 sayfa)
DAĞıT,IM:
Cereği:
B Planı
Konya YoIıı.iT.okullat/A N KARA
Elektronik Ağ: www.meb,gov.tı
[email protected]],gov.lr
B!e!ra(güVe0lieıe!iıronikitilaileimalüDınlŞıır.htlp//evr0ksorgu'm.tıu
Bilgi:
Ortaöğretim Genel MüdürIüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Mildüırlüğü
Din Öğretimi 6enel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Mtidiirlüğil
Tii,rkiye Vücııt Geliştirme ve Fitness ve
Bilek Güreşi Federasyonu
Asfa Gençlik ve Spor Kulübü
ozEL tsURo ] (PRoToKoL)
Abanısokık l8/A oazi MAHALLESi /ANKAıIA
Ayrıntllı bilgi için: Yaşar ŞAI.1iN'(Uz. Öğrehrğo)
Tel; (0 3 l2) 2969440
Faks: (0 3l2)2238736
Elcktİonik Ağ: www.meb,gov.tr
c po§ta :bcdeııegitimiO6G)mdb, gov.u
Aynntıll biI8i için;ŞÇbnem ÇoLAK
Tcl: (0 312) 2l2 l5 9l
Fax; (0 3l2) 212 l5 91
TüRKiyE vüCuT cELişTjRME vE FiTNE§§ FEDERA§yoNu
15.10J014
§ayı
:2014-20
Bilek Güregl TUrkiye Şampiyoff
,İ]nly*'j<r'op'r, l,raşı Genç ErkĞNter
lıçı
Tt]rkiye göne]i^de Gençliı(
VĞ
a9|
GENÇth( H1Zı,Jt,TLERjVE §POR
İL
MÜDÜRıUfIHH
rriıııÇşcur
TVGF/86g
Fedğrğgyonu'nun 10 10,2014 tarih Ve
ölan Biıek Goİeşi'^in (Broncilşr
spor kulQplerinin katlllnlyİa, üb sForumuz
ndatanlnmast.yaygtnlaşüİllmasüVell§ab§llSpÖrc!saylsİnlnaft.ttrllmagıamactylağktekişartnamğyegğle
1 Şarlname)
Yarışma§t" düeünlemök i§tjyotuu,(Ekgenölindğ "Türkiye KuIupler Arasl Bılek Gür€şi
Yarüşmaya liselerdt ğğrenim göfmekı€
döğUmlu orksk öğı,enciler dö
olan 1996-1997-1998-1999-2000
2? Aİa]ık 2014 tarihiİde
Yanşma
kaİlacaktır
ile ücrEtstr oığİak
bir kuıi]plen li§ang çıhEffiak şaf(ı
gerçcKtsştirlleceklif
Eümğsgut KorKut Ab Küliür inerkezinde
üanqi
llgil 09,$.201,t taİih va t3318 sayılı
laetnıı
Gençlik_ §oor ve lıcjlik
Ankara Asfa Gençlik ve §por Kulübü, Zinde
ederasyonumuz işbirliği ile
lu,rly,"{İlpİ}?u"ll
İlX]il]ffi;^il,!:j. aıli^i*r.
iiıepıeriFeoerasyonunıuzca
yarışma rğsffi lnteınel §itesindğ
yaOılaük §amplyonada kahlımcılara veıilecek serli{ika, afişlerde,
gereknektedır,
yeı
almasü
,on'ru İ.io'.İ,lı'b'golarının
Kuoa,ııadalyaveverılecekodüllerkulüptaraflndan,yarlşınamasalaııvehakemücıetleri
Bilgilednize aa edorim,
, ,i'..,g'ı:;_.,.
öğreılcilerinkail|ımlannınsağlanabiımesi.afşV6duyuru|arilğgilekGüreşiüntümlnlnyapılab]lme§iiçingğrekli
arz ederim'
Müdurluklorimh a.acılığıy|a 9€rĞkli
duYurunun YaPılmasını
Antarİ A6fa
Yöıetjm
r'.ıı " ,q,
l-*"
l r].-'",\ \lı
, -.,1
I
F.-;,
Eklğll**-
1- ŞarEıaııe
z3-
e]ı"t c,]l."ç, Federasyon lıin
Allş Ömeği
;;;;.
'-'*;i
Yuısı
ANKARA
1506. cad, 1,1oi 2 Elvankgt/Etlmğsgut,
zoo 07 o7 www.afrac"u.!1|.."T,o
ıız
,
Nlyazi KURT
Federasyon Başkanı
GençErkeklerBilğkGlr€§iYanşnİasinaTüİkiyğğtnGlindotümortrOğreİimokullanndakigençed€k
B:ii.
i,,,
l
ı
önderiiği
26-27 Aralır
uygun göıjınıüşlür,
öncu!üğOnde Tuıkiye
ite zinde Gonç|ik §por Vö izc]lik kulüplerlrüln
Ankala A§fa Gençlik ve Spor Kültlbt]
Ku)OPler Aıası
"TQrkiYe
Federatyonu işbirliğ]ylğ düzen{eyeceğima
Vücut Geliştirme Fıtn𧧠vö Biıek G6reşi
ll Milli Eğiürn
Kulübü
qİlİ,l§,[",:^a]:*::ıJ:lır"asını
lederasyonumuz laüaf ından k,arşılanacaklır,
başVuru ı,/aptlarak
Filnğss Ve Eilek Gt]rgşı Fedeİa§yonu'ila
Ilgili (a) yğzıslyla Türkiy* Vücut Getiştime
Yazısü
içın görökll izinler alınrn§tf. (ER, 2 lzin
izinıerin vödlmğsiniv€
.!.1lzaı+
r*lı_ıi EğlTiİt ıİüOüRLüĞü,NE
ve Fitnes§ Ve Bilek oür€şi
a) T0*dye V0cut G€lışlilm€
saYllı Yazlsl,
l-u..ı
ga ü
:06-110.183
Kodu
l|gi:
IlGrü
Tf frmmLl,tJffi
1
§.,f#
""-;:.,],;ffi}ffi
-
tu
(
Js
i
Aı,]
F,^RA
TüRKiYE
6ENç ERKEKLER KuLüpLER anı'si
Öuma gı.inü 15.30_1r.00 taıll.
ı? Araıık Aumartesi ğünü $aat09.ş0
:2BArahk
il mü§abatalatı başıayşcaitıı,, Ayflntl bil9ilğr yıaad,bjıggqıg§lgcsm
g
,
da Tü,kiyo
adreşinden
Bilek Güraşi Fodsrasyonu, ztnd6
,nün öndeılığ,nde yapılacaktır,
Kurum: Türk|yc Vücı-tt GBlisti]mo FitnQsğ_ve
Ku!übtt
r"
spo,
bpor ve izclltk Kulübu vB orl"rr'r"n-i"tJiiiit
adraeİ üzerinder 6n|i6ç ç|ğrak alİnacak,
Yarı
Türkiye
G
ıT
ıT
l
ı
ilk !ç
Kulüpler Arası Ganç Erkekler Şampiyo_nagı Ö!tjılari:
;51116ç1l9rine, Tam Altln, Altln Madalya. Başarl Belgesi
Beğesi
iı(in.i'"iin", yur,- Altln, GümOş Mada|ya, Başan
İj|uncillerine. Çeyrek Altın, Brone Madalya, Başarı Belgesı
enğeltl
ğanel
Yar
:
Jlr". lrlrprİin Uelirlenme§lnde aşağıdaki
BEş
:
: 4 Puan.
3 Puan,
ALT1
:
2 PUan.
gerç€k
:
I
Ya
liıanılı
ka(rhmı ile
tgrnin edilecoktir
Güleşi maşalaıı Federasyon tsraflndan
bir kategori
YaPılaca]dıl. Engelli sPorcular'
Enoelli ve En.elsiz olnrak uzerE iki katögöride
yanşamaz,
de
kategofiden
iki
rng*llil", aynı *nda
;H:Ö;;"-firO',İ,
vermış olduğu Veya
durumunda Organizasyon Merkaz Heyet]n]n
Faİılan $poröu iı-İrlLır
yapılüI
zorundadır lİirazlar yazılı olaıak
waf kuraıIarl geçerl]dlı,.
Tar1l
1 9:00'
Ad
ıA Kultür titarkezinde ı u,x,v, §Jn"püo,lası
iÇin gğİökli Biıek
:Ulusla(üra§lbi]ekgijreşiİİOsabakalarlkuralIaıgeçerlidir.şaİlnsrnedabelirtilmgyenmaddel€r
d
Türi
'da Etimesgut
:1 Puan
Kur
Ge
şutlliİ:,.k,'|,mları ile Anhara
iüm Turkiye'deki kulüplofin aşağıda belirlenmiş
k8ışrl;şmaları olara\ Vapılacaı(tıI,
J.=*,,}l'"*İjrİj,"İ ,rİ,İnİuy, n", İ-,İ;j"lkİ;p",",
veGöztcmci:Hakeml€rFedeıasyonMHKveorganizasyonTertipHeyeı]
d0l
ğilell
lisanglı g€nç erkeklerin
ve Klızey K,bıı3 Tü,k Cumhuriyeri kapsamındaki,krılüp
ve kendi imkaniarı i]e hai,ıacaktır
ü ; 5 Puan,
Not
;;;
katılabilir
iKlNCi 7 Puan,
Yfn
BILEK
Sporumuz
blr spor dalı olarakJa?la bilinnıeyen Ata
eIind€ genç erde $po,u lğşvik etmek,
kazandıımak,
Jpol,",ıa,, ıespiı eımeı<, ,poi düny,s,n,
gençlere tanltllak, u"ro,,,*ı( y","nJii
ve başarılı olanları odollğndirmek,
;;;;;;;;İrmak
ıısansıı
ı
bulmak,
ırı|ı snorculaf
Şıİtlan:
genç olkeklerden yalnız Kulüp bilek güreşi
lva aşağtda balirtilen yaş ve sıkletlerde
puan 8]stemi uygulanır
; 10 Puan,
BIRi
ıAmacı:
giren kulüpler8 kupa VaIilöcektir,
anlarının H*+aplanması
Kulüp
GOREşi YAR|ŞıJlAsl ŞARTNAMES|
vI 0{126nlcye n
Elemegi vapılmşyacaktır.
uıııttlelsr*Lrg!
ai|ri
a|tln, gÜmÜş VBya bıonz olmayıp §gmb0liKıir,
_
26 Aratık 2014, Ta(ı §a9tı: l5:30
taül olacak şekiıde yapılacaktır. Tartı taıihi
yğpllacaktlr,
aıtılgr sıkleıter halindğ
el 1c0 spğrcu için
1
karaflara uymak
IlTürkiyeVücutGeliştirmeFitnessvoEllokGüreşiFederasyonuyetkililerigereklidıırumlarda
up"]",,n"*_"_1i]|:,]ş_,]ijj
{orma,
Alt ğşoİman, spor ayakkab| ve
testl yapllrabilir. Dop;n9 testında po,itii ç,run
]l.]İ,*],i}jİİ1*,,*,
geç.rıid;r, Dopiülg t€stıeıi
#İ}lXU ;,i# ğü;;;jiŞ;;;;y'onu uy!,.ıı,a,g, dopJng cJzaıan durumunda lest ücrotlğıi
,ı
l"j'İl"*;ll1.1,-ş*[::gası
sonuğar için tüfi masrafla,
", Fedoraşyonu karışılgyaktır
"n*!İ,
Gtıreşı
," eii,ii
lij;İ dJf$;"İİİİ*l
l TopÇu
Mahallçsi
$otumlusu
,l506. Sokak No: 2 Elvankğnt
:
Alj O§man Aydın
y4/,^uğ!9!ğ-qle$sg0
-
- Eiimesgut / ANKARA
0505 680 59
Ğenç
§enç
Geöç
Genç
21
rjoöumlu elkekler)
]er ( 1996_1997_1-osB 1s99-2o0n
arkekıer)
lİİ,.,"*,l.İİÖgu,ı-s'sz-ı
ssa-ı sss-2-o00 ao6umıu
r: 50, 55, 60, 65,70, 75, 80ı
+80 kg,
yarışması linal
|,ı"*l.r,'ss ,.;6s kg, Engelliler
Tarlı]
2 kg. lolerans vardır"
Tüm
bir
,orilerde 5AĞ
KoL ve §OL KoL mü§abax.alali_,u,-,Yj,]i:]lİ::,Tii;İİ'l*lt'JlnH:;:
ff;iioı kti<i,,*r ı",klt döt isim ile yar şmaya
ı,"";tillİ"iİ,İjfiİ;,ffiilY;ffiffi
yarrşabülır,
ve kıloda eıı fazla ixl sporcu ile
;1J;k1;;
*;"9orı
ner hangi bir kategorl vo
511a|61tç
katılamıılar
6illi takımlarda görev alm!ş ğpoİculaİ
*"
wwş-Sffi&ffiffi &ffi&s§
ffiffiffiç ffiffipqFkeffiry
ffiieffi,ffi ffiWffi.ffişE
*sffi@
zindeE
Download

Yarışma Şartnamesi - mut ilçe millî eğitim müdürlüğü