}4Ur KAYMAKAMLIĞ{
65Benim
ııaçiz vticucuni eibet bir gün toprak
oiacaktır,
ancak Türkiye Gurııüıuriyeti
iieiebet
İ«aİaeaktır'
"
prylİur'
&fustaf.a Kenıai
}
ATArünı<
9E,yLül,çaffi
1
1-
9
E,LüL
*
G
^zi#HltTr'şl*ro .R,GRAMI
HAZIRLIK : Gaziler Günü
19 Eylül 2014 Cuma günü
saat 06:00' da
başlar aynı gün saat24:00au
.o, #ı;; 6;;t'ö#rilunasebetiyle
okullar Kamu *i.:-. ve KuruluşIarı,
Meskenle. i=ş vJ.i..ı, Ana Cadde,er,
Türk Bayrağı ve Atatürk Posterlerİll"
aoru,ılacaktır.
ılqw(u\Lll '
PROGRAM:
:-19Eylül 2014 Cumagünü 08.30,
daMerkez
Lise naııatı.ı.ri, Resmi Daire Kamu
Kurum
ve
Kuruluş Yöneticileri, saat 08: 45
de yerlerini alacaklardır.
İükokuı, ortaokul ve
Saat 08:50'de Kaymakamlık,
Gamizon
Komutanlığı, Belediye Başkanlığ,
İ.l"ngl ;;ü;;;k;;;. '
2-İstiklal Marşı : iİçrİiİ' ğ*i
üi'rit öğretmeni Medine
şauiN yönetimind" olrrru.ut,]Jti"ı _o.t-tri,
Marşı eşliğinde Gazi
ortaokulundan üç öğrenci
ş"rı; B;;;;ğımızı göndere çekeceklerdir.
3-Saygı Duruşu: (Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk ve
Şehitlerimizin Manevi Huzururda
iti^, a*iı.alık saygı duruşu yapılacaktır.
4 - G amizoıı.Kolula,nllğınca
görevl endirilecek bir subay
tarafından
günün anlam ve önemini beli-rten
Ğruş-u yapılması
.
s,-Şiir::İlçemiz Gazi oıtaokulundan
2 öğrenci tarafından
,
okunacaktır.
ı
"'-"t.
İLÇE nprNİynr ıvrÜ»Ünr,ÜĞÜ:
Anıtta, güvenliğin ve trafik
düzeninin sağlanması, İıç" ıanda.ma
komutanlığı ile iş birliği yaparak
Gazilerin
3-
ararÜnrANTINDA
l-Çelenk Sunumu:
z-rnrnnİY, BAŞKA*rrĞr
: 19 Eylül 2014 Cuma günü
Sabah
Gaziler günü nedeniyle,ilgili *or.
yapılarak,ru.u r,İrrm ve Kuruluşları
i]e özel işyerlerine meskenlere
atatlirt posterleri ile Bayrakların
asılmasını sağlamak; aynı gün
atutu.t a";;;;;#;İ,ir.r,ü..r.esi
ve
Anıtta kürsü ve ses cihazınılemi"
-çanxizoN KoMuraNııĞı:
törene katılımlarınr rugluyu.utlardır.
ı-irçn ivıiı,r,i nĞirivr iuününr,üĞü
Programın
P
b) Sunucu
c)
:
Hazırlanması ve Sunulması
: Gazi ortaokulu T*kç;-iü;;tmeni
Ayşe ÇINAR
ZALMOĞLU yapacaktır.
İstiklal Marşı: Ğazi ortaokulu Müzik
Öğretmeni Medine
şaHİN
yönetiminde okunacaktır.
ortaokuıu Beden Eğitimi öğretmeni
Hayati
"_ ffitöffi;ff;'j"f;:i
.-SAGLIK ıvıÜnÜnrÜĞÜ : Gerekli
bir ambulans hazrr bulunacaktlr_
:,*:İ*İ
- ----^
İşrnrvrr ŞEFLİĞİ-
]#*"r:İffi*:Hıtilen
sağlık tedbirlerini alarak donanımlı
Elektrik kesintisine karşı gerekli
önlem
hususl:ır, görevıiıer için emir;
haıkımız için
Ilçe Emniyet Müdtirlüğü ııe
işuirıigi] yapılarak Gazileri,Anma
programına davet
edeceüerdt.ĞuıJ.i tören alanına getirme
ve götürme
görevini ilçe Jandarmu ro-rİ*l
gr'Juİluyu"rttr..
ANMA xoıvrirnsi
ü
Download

Program