T.C
ŞUHUT KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı
Konu
25886866 -2450 -04 -0I l 1 LıT
Burs Hizmetleri.
cüıırırüoijn
b
09l06l20I4
ıvrü»Ünr,üĞÜNE
ŞUHUT
İlgl
İlkogretim ve Ortaöğretim Kurumlannda Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal
Yardımlar Yönetmeliği.
b) Ortaöğretim Genel Müdürlüğüniın05106/2014 tarih ve2279534 sayı|ıyazıları.
: a)
Afyonkarahisar Valiliği İl Hlilli Eğitim Müdiirlüğiıntin 0610612014 Tarih ve2315|75
Sayılı mai| yazı|arı ekinde alrnan; 2014 yılı bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, ilgi
yönetmelik esaslarına göre e-Burs modülü üzerinden yapılacak olup, konu ile ilgili
Ortaöğretim Genel Müdifulüğtiniln ilgi (b) yazı|arı ve iş takvimi ekte gönderilmiştir.
Bursluluktan fayda|arıacak öğrencilerin mağduriyetlerine sebebiyet verilmemesi için
kayıtlarda istenilen belgeler ve iş takviminin ilan edilmesinden soffa iş ve işlemlerin titizlikle
yerine getirilmesi gerekmektedir.
2014 yı|ı bursluluk hizmetlerinin ilgi (b) yazıdal« açıklamalar doğrultusunda ve
ekteki iş takvimine göre yi.irütiilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
İlçe
EKİ : Orta Öğr.Gn.Md.nün yaz$|
ffin cönar
Milli Eğitim Mü
5 sayfa
DAGITIM
Tüm Okul Müdürlüklerine
§"ğ%
Lffi
"cİrrı 4§r'
Şuhut Ilçe MilIi Eğitiın Müdürlüğü
Hükümet konağı .l. kat 03800-Şuhtıt
AlrınııIı bilgi iı,;iıı irıibat: 1.1 lrİN Şb.Vu.ltırti
Te|:02727l8 |7 63 Faks: 0272 718 l0 20
E-Posüa: suhıı103 @n]eb. qov.tr
j
nt.Adresi : rvrvrv.suhut.mem. i]ov.tr
Kuruın Kodu:
1
l654t)
ffi
ı{§İ §şf,5§ {
ffiffiffijğ]
fl
bs ffiw
ffi
ffi.4s
ığ?Z.ffi;*%
Y#:-j&,}"k*
W;iA%}
ıvı
iııi
T,C.
e,Ğiriııı gernxı-ıĞı
Ortaöğetim Genel M üdürlüğü
Sayı
05/06/2ü|4
: 8403756|1245,0412279534
Konu: Burs Hizmetleri
Burs ve Sosyal Yardımlar
İlkogetim ve ortaöğetim Kurumlarında Parasız Yatılılık,
Yönetmeliğ.
ilgi:
ilğ Yönetmelik esaslarrna giire
2014 yılı bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işIemler,
e-Burs modülü üzerinden y ap ılacaktır,
Buna göre;
A- Parasz yatılılıktan burslulup pçiş işlemleri;
yetenek sınavı veya mahalli surav
1_ Merkezi sisttm slnavı, özel giriş §lnavı, Özel
azbır deri yılı para§ız yu1ılı olarak ösenim
sonucunda paıasız yatılılık hakkı kazanuruıç ,,
ve ösetim yılından itibaren
pren ve yatılılığ d;; eden ösencilerderu 2a13,2015 eğitim
2014 tarihlerinde e_Burs
burslulup geçmek isteyenler başvurulannı, o9 H*i*n_31.Temmuz
gtirdiikleri okul müdürtüğine YaPacaklardır,
modülü iizerinden para'E yatılı olarak tıgenim
Bu nedçnle;
bildiren duyuru, en geç 06 Haziran
a) Parasız yatılı!ıktaı,ı burslulus geçiş esaslarını
tarafından y ap ılacakt ır,
20 1 4 tarihine kadar ilgiii okul müdürlükteri
alınarak ö$enci veüsi ile
b) Başvuruda-brırna, öğencinin, başvuru formunun çıkıısı
ve
okul müdürü tarafuıdan
imzalanacak
pansiyondan sorumlu müdİir y*dr*.,r, ,*uf,nd*
t asdik edilerçk arş iv lenecektir.
c)BaşvurusukabuledilenparasEyatılıöğencilerine-Bursmodülüüzerindenonay
işlemleri;
01-0S Ağustos 20 l4 tarihlerinde okul müdürlüklerince,
eğtim müdürlüklerince,
l 1,15 Ağustos 2014 tarihlerinde ilçe milli
l8.22Ağustos2014tarihlerindeilmiliiegitimmüdürlüklerince,
y
25 -29 Ağustos 20 1 4 tarihlerinde Bakanhğmızca
ap
ılacakt ır,
d)Bakaniıeımf,1capaİaslyatılılıktanbursiuluspçişionaylananöğenciler,OlEkim
görmeYe hak kazanacaklardır"
20l4 tarihinden itibaren burslu olarak öğenim
alınarı
maddesi gereğnce sınavslz paraslz yatllılıp
hakları oimadığndan bEvuruları kabuledilmeyecektir,
2_ İtgi Yönetmeliğin
öğlencilerin
uursırıŞ
ffi
l7 nci
irrza ile inr_alannıştır
5 jnci nnddesı gereğince güvenli eiektronik
Bu belge.5070 sayılı Elektronik lırza kanununun
Ataıürk B]v. 06648 Kızılay,/AN KAILA
Şb.Md
Elektronik Ağ: wrvrv,ırrb,gov,tr
o
gmpansiyon@ rrrb-gor,,tr
Ayr;nrılı bilgı için: H.A.t]ÖLASLAN
Tel:(03t2)4l3 l645
Faks; (0 312)4l 8 07 39
T.C.
vı
rĞiriıvı gekaxııĞı
ortaöğetim Genel M üdürlüğü
iııi
Sayı : 84037561&.,.>/<...>
Konu :Burs Hizmetleri
Bl
-
Bursluğun devamı, nakii veya kesilınesi işlemleri;
Son suııf öğençilerinden okulu bitirenlerin ve ortaöğetİm kurumlarının
son
sınıflarında beklemeti duruma düşenlerin bursları, ilgi Yönetmeliğn 28 inçi maddesi gere$nce
ders yılınırı sona erdiğ tarihi takip eden aybaşında kesilecektir. Bu nedenle, son sınıf
ogencilerinden okulu Litirenlerin yeya ortaöSetim kwumlarının son sınıfında beklemeli
duruma düşen öğencilerin bursluluklar ı,23-27 Haziran 20l4 tarihlerinde e-Burs modülündeki
,,Öğenci önı u. Burs Bilgiieri" bölümünün "durumu" penceresindeki "burslu" ibaresi
..mezun,,olarak, beklçmeli duİuma düşenlerin ise "beklemeli" olarak iŞaretleniP kaYdedilmek
suıetİy le sona erdirİlecektİr.
2- Özel okula kayıt veya nakil yaptıran öğencilerin burslulukları resmi
okuldan
üzerinden
modülü
e-Burs
müdürlüğünce
ayrıldığ tarihi takip eden aybaşlndan itibaren oku]
iptal edilecektir.
ı_ İlkogretlm kurumlarından burslu olarak mezun olan öğencilerin kayıt YaPtırdıklarl
ortaöğetim kuİumlarına burs nakilleri e-Burs modülü üzerinden otomatik olarak YaPılacaktır.
o'durumu"
Bu öğencilerin, e_Burs modülündeki "Ögenci Okul ve Burs Bilgileri" bölümünün
penceresindeki "mezun" ibaresi "bur§lu" olarak değştirilerek kaydedİlecektir.
C- 20ı4 yıluıda parasız yatılılık ve Bursluluk Sırıavını kazanarak burslu okuma hakkı
kazanacak öğencilerin kay ıt işlemleri
;
yılı parasz Yatılılık ve Bwsluluk
Sınavına (PYBS) ilköSetim kurumlarının
l_ 2014
5,6ve 7nci sınıflarından katı]ıp burslu okumaya hakkazananların kayıt iŞlemleri öffencilerin
öğenim gördükleri ilköğretim kurumlarınça
-
2-
İlkogletim kurumlannın
kazanan1arın burslu]uk kay ıt
iş
8 inci
lemleri kay ıt
sınıfinda sınava
y apt ırd
l
grip
burslu okumaYa hak
ıkları ortaöSetim kurumlannc4
okumaYa
3_ ortaogretim kurumlarının 9, 10 ve l incİ sınıflarında sınava gİrİp burslu
hak kaz ananların kay ıt işlemleri ögrenim gördükleri ortaöğretim kurumlarınca
ilgi yönetmelik ile 20l4 parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Kılavuzunda
belİ*İlen
esaslara ğtıree_Burs modülü üzerinden burs kayıt onay veya ret işlemleri, öğenci kayıtlannın
Ve
başladıgı taıihten itibaren 30 Eylül 2014 Cuma günü mesai bİtİmİne kadar ilköğetİm
ortaöğetim kurum müdürlüklerince prçekleşt irilecektir,
Buna göre burs kazanan öğencinin;
a) Bursluluk sınavına giriş için, ilğ Yönetme|iSn 19 uncu maddesinde belirtilen
belgelerini verdiğ okulu değğtlrmlyor isç okul müdtirlükleri öSencinin bu belgslerini
inceiey ecek ve belgeleri tamam olanların burs luluğunu onay lay acakt ır.
b) Burslutuk sınavına giriş için ilgi Yönetmeliğn l9 uncu maddesİnde belİıtİlen bŞvuru
belgeterini verdiğ ve bursluluğu-kazandığ okuldan başka bir okula kayıt yaptıraçak öğencİ
Bu belge,5070
sayılı Elektronik lnza Kanununun
Aıatürk B]v. 06648 Klzllay/ANKARA
Şb.]vld,
Elektroni k Ağ: wwry.rrEb.gov,tr
o grnpaısi yo [email protected],tr
5
inci nıaddesi gereğince güvenli elekıronik İmza ile İnzalannıŞtır
Ayrıntılı bilgi için: H.A.DÖLASLAN
Tel:(03]2)413 l645
Faks:(0]l2)4l80739
Müsteşar Yardımcısı
EK
:
İş Takvimi
DAĞITIM
Gere{:
g Pla",
Bilgi:
Müdürluğüine
Temel Eğtim Genel
Mesleki ve Teknik Eğtim
Basın vç Halkla ilişkiler
Müşavirliğne
Genel Müdürlti$ine
Din Ögetimi Genel Müdürlüğüne
Özel Eğtim ve Rehberlik Hizmetleri
Genel Müdürlüğtıne
Yenilik ve Eğtim Teknolojileri
Genel Müdürlüğ,ine
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığna
Bu belge.5070
Atatürk
Şb.Md,
E
Blv.
jnci nnddesi gereğince güvenli elektronik irrza ile inaalanrrıŞtır
sayllı Elekıronik İnza Kanununun 5
06648 KızılaylAn!KARA
lektronik Ağ : wrvw.rr*b.gov,tr
ogınparısi1 [email protected]
-1ı"
Ayrıntıll bilgi için:
I-]
A.DÖLASLAN
Tel: (0 312)4l3 l6 45
Faks:(03l2)4l80739
ıi
-:z
-4
k
LI
z
ü
E
V
lo
i!
J
E]
N
v.:-.4
l- ,ı.
l,;frL
l():p=
}r
q)
H
)şO
(ğ
l,öo
O
L.
O
O
cVJ
o
()
U)
{,)
d
ığ
c.ı
H
N
(İ>
lE
y
N
c.ı
E
lr
N
O
F
\o
ü,
'E
,ğo ığo
cğ
l()
-i.
t
§\İ* t
,aü (\ı
1u
|\ ğ tr,e
l._ Ğ = r:J
HH_r
,j
-:z
rız= H
*
E.ğ.= ca
,bo
-.alaJ
,ho
;E p-E
-+
ttts
9^AA
=--.4
^!vvv
. " a,ı c\t
(..|
.)tsts-
y
-y,
il-] tJ.]
t! -g
O\ocrıs
.nOdc,t
.+
tJ.'i
rö
O_C\
Plr
l-
tl.]
oo
EE
|,r
rğI)
İ(\
a|=
l_
C.l
an
|1 |a
*E
lJ4
,öoi
ooo
6a.J7
frL
l;o
aj} '=
a.t
E=
l ıhO
>,6
-y
4)._
!b
lO
LL
()ğ
En
(haa\
E
6J r,l
= ,*(ğ
8^e
aOO
(\ C.i
:J
,tr5-
t-tt
Crl
F
a :ı
|a,z
k
)b0
U,
§
-f,
<
A
>,
a.)
=
a
lğ=E]
()
J4
t
.5t
|,H E ğ
lE,= e
lY
iP.o:E
ıOO
ll
ı- §
lr
tr
{)
E
S,çC)
,*
V
{)l
Ll
ığo
Cd
A
ğ
Hl
z
ü
O
ır
ığQ
5l
ll
gI
L<
F
]
=
lri
4J
-ül
l_
l
l
al
14
rJ)
jl
l
V
İ-
El
A
M
lr
=
ğ)
d)l
0J
j<
(ü>
,F
,.
E]
-]
}
J
v>
y
J
ı
=
(h
zİ,
+
lğ
aE<
<1 r-
ö{
v,
0d
\
ğ
()
c\ı
)b0
z
9l -D
V
l
Ltl
a
L
H1
.o oJ
d
d
ji
l
ü
bİ El
Hl
Hl
,üE-l
-.:
rn
I
bl
O^-l
tl>
O
--0O
6ş () c ji
,ğ>r,ağ
trl
(-).
F]
3
tr
aH
E EE6
H bN
ğ€
O
-v
lH cc i X € ()
r4
1(6
ld
>.
lü,.Ğ l-ğEEğ
l>a
l|)
|-- E .ğ E Ji.n N(/ı
lıı + llh
ltA
- l-.o
lğ
tr Cd O ıi
lL
H
ld d lH
t/,
l if-.- lb;1 x-İ
0)
Io.
l*
l9
e l* İ
E l6J
l()
]:5.
E
l1r
m
ld-'=
>a l9
!
(!
lJ!^
lıt
l!
l{J
ln
18 .§ löE
|İİ
..o
ti,i
l4
V
rl
,hi
E;
çv
L
)1
L)
;(J .o
ğğE E
H,aE'yf,
E= O-- C_E
4)
laJ
l/>
lH
l€l= Eo e4.ş,=
cd d)l*
h ^,v o a'j
l_! d
h6
l_.oUaı/4<A ğc0 =
.=6
la)-
aüİ
ij Qt
(A::
lştş€
;
lğ lgE
_?
6
u
i4]
N
6
EE
§tr
ll
Eü6
,bO
=4
./1
{J
n(ğ
tr
_ö \J
,r,
E=
),=
'_.a
l
,=
lJ]
+r
şEşğEE
lEEeğ].-
lE,ng*E§
llJ
=0J
>,Etr
(§
.&,tr(J
EE
(ğ
tr
S- r* +
-o<)O-
d..)
üO
,Eoç tr
'9.:l_y-v
;r_trtr
,j
l Eğx,x
|A
-Ç*ts
PEooo
C\ c.l a.|
'li#_-
-E
0J ağ
ol
d
dL-.-
Hl
ığü 9
rj€
H"H
9Ea.ı,trı
lhq/ü
tn
)öo
ıo,N 3
E#
.- ığO
O-
ğD'tr
(.)
EE€
t
ıb0
>,]
dl
)
)ğt
lJ)
N
=g*E,5
H EllE
=
P
-| l_
]l
.V-:ll
ltr=._ Hd:=
lrI
!vl
fü.
>,L
?A
ıi![) ığ.Q ıQQ
rt.ı
öl
v1
a.hq)
fa
aa
ğ
ooo
N
(d
N
z
(-.,l C\l
v1 .rJ
ır
!
d
d,
a.ı
c.l
lr
§
ığ{
()
l(§
Lr
8, o
>,H
a
d
0j} -
*
H=
F0)trtr
X.9,x
Download

Müdürlüğümüzün konuyla ilgili yazısı için tıklayınız