T.C.
MEZiTLİ KAYMAKAMLIĞI
.,",ö\,
ilçe MilIi Eğitim Müdürlüğü
\t*İİ
Sayı ı
1O965224/499 l 3 |063 43
Konu:
1.Eba Fen Deneyleri Video Yarışması
23l03l20|5
(TELEFON ZİNCİRİ)
İıgı:
.......MüDüRLüĞtNE
MEzİTLİ
Milli Eğitim Müdti|rlüğünıin 20/03120|5 tarih ve 3054296 sayılı yaası.
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün l3lO3/2O l5 tarihli ve
a) n
b)
283l516 sayılı yazısı.
c) 09102/2015 tarihli ve l371884 sayılı yazımız.
İı Milıi
Eğitim Müdürlüğiimün " l.Eba Fen Deneyleri Video Yanşması''
şartnamesinde yapılan değişiklik ile ilgili ilgi (a) yazısı ile ekinde bulunaıı Bakaılıgımız
yenilik. ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdülüğiimün
ilgi (b) yazısl ve ekleri iğikte
gönderilmiştir.
BiIgilerinizi ver gereğini rica edennı.
Xamit DURDU
Müdür a.
Şube Müdürü
EKLER:
EK-1: Yazı Ömeği (2 sayfa )
EK-2: Yönetmelik (4 sayfa )
DAĞITIM:
_Tüm Resmi
ortaokul Müdürlüklcrine
l!lll
Güvenll Elektrct,,ih
aİ,
Aalı ileA,;iııuira
95"i
I\reziıli Ilç€_Milİ
Eğliİn Müd0r|rğü B,lgi lşıen
(üy)Atts. G_MK Bulvan Mezıtli
_
|'el€fon:35?
ve
Eğtin Teknolojileİi I limederi Büİosu
sanayi sit€sl cirişiÇctik Ap Kai:z M.zill^,fERstN(ihy,
54 74.358 54 64 Faİs: 35o 74 44lnt€rrFı Adİe;i htrP.//mendi.met gov;
lrubot: N IILAş
Bue!rak8oveılieleklronitim2ileimzalarıİnlştf'http://evraksor8u'meb,8",
.
lt
ı"lı
a\-
Sıyı
1--,
T.C.
]IIERSiN VALiLiĞi
iı tııııı ngıtım Müdürıüğü
1ç
: 89908396 1499/ 3054296
20l03l2o15
Konu: EBA Deney- l. Eba Fen Deneyleri
Video Yarışması
I(AYMAKAMLIĞINA
(Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi:
a)
MEB Yenilik ve Eğitim Tekıolojileri Gönel Müdiiırlüğününl3.03.20l5 lıırihli
28315 l6 sayılı yazısı
b')2'7
ve
.01.2015 tarihli ve 9068:19 sayılı yazınıız.
Eğitimde FATiH hojesi kapsamında Bakanlığımıza bağı ttiırn resmi ortaokul fen
bilinıleri / fen ve teknoloji öğretmenlerine yönelik olarak 'TBA Deney - l. EBA Fen
Deneyleri video yırşması" dtlzenlenmiş ve diizenlenen bu yarışmayı ilgi(b) yazımızla
ortaokullam duyurulmasmı isteniştik.
Ancak Bakanlığımız EBA Deney
- l. EBA
Fen Deneyleri Video Yanşma
ile beıirtmiş olup, söz konusu yanşma
şartnamesinin başvuru ile ilgili bölıimlırıde yapılaıı değişikteri gösteren ilgi(a) yazı yaımız
şartnamesinde bazı değişikliklrcr yaptığını ilgi(a) yazısı
ekinde gonderilmiştir.
EBA Deney - l. EBA Fen Deneyleri Video Yarışııa şartıramesinde yap an
değşikliğin ilçen2de faaliyet gösteren nim ortaokırllaıa ve Bilim ve sanat Merkezlerine
ivedilikle duyurıimasını rica ederim.
Cevat
ÇAKAR
Vali a.
Şube Müdürü
Eki:llgi Yazı ve Ekleri(5 sayfa)
DAĞITIM:
13 İlçe Kaymakarnl
(İlçe
ığına
Milıi Eğitim Müdtirliığü)
Ad resı Dumlupınar Mahallesi Gazi Mustafa Kenral
Bu|van 33l30
Bilgi lçin: Yenilik ve Eğitirn Teknolojileri Şubesi Web
E-posta:[email protected]
Tel{324)3291481-84
Bu errat 8ifuenli elektı(mık inzn ile inzalarmışttI. hıtp://evİatsor8üımeb,8oı/.t aü€sin
Dahiti:3l5
ten3 eea-3
Adresi:
Yenişehir / lvffiRSİN
http:\E§.ü!_-g!ğyg
Fak§: (324) 327 35 i8-19
fl b-39e4-bdd3-39b2
ko<lu ile ıevıt edılebitir,
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞ|
}'enilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı
:
3780537213|0/28315|6
13l03/20|5
Konu: EBA Deney - 1. EBA Fen Deneyleri
Video Yanşması
VALiLiĞİNE
(n
İlğ
:2310|/2015 tarihli
ve
Miııi Egitim Müdürlügü)
37805372131018351
l6 sayıh yazım:z.
Eğitimde FATiH Projesi kapsamında yiıriitiılmekte olan derslerin deney ve etkinlik
ağrrlıllı yiiriıtiilmesini teşvik etmek, farklı deney ve etkinliklerle yeni öğ{etim progrıımına
uygım içeriği zenginieştırmek, öğetrnenierin mes'ıe'ki geiişimıerine katkı ,İgıu.uİ., ği]e'n,n
tanıtlmında farkındalık oluşturmak amaclyla, Bakanlığımıza bağlı tilm resmi ortaokul ve
Bilim ve Sanat Merkezlerinde çalışan fen bilimleri / fen ve teknoloji öğretınenlerine yönelik
olarak "EBA Deney - l. EBA Fen Deneyleri Video Yanşması'' düzenlenmiştir. Yanşmaya
yönelik bilgiler http:/Avwrv.eba.goy.trldeney adresinde mevcuttur.
"EBA Deiıey l . EBA Fen Deneyıöii Video Yanşmasİ' şaıınıımesinde yer aıan
başvuru ile ilgili bilgilerde aşagıdaki değişiklikler yapılmıştır.
-
l-Son Başvuru Tarihi: l0 Nisan 2015
2-Tüm Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaokullar ve Bilim ve Sanat
Meike2leiinde göievli feiı biliınleri / fen ve tekıio|oji öğetınenleii biitien faızla başvuiü
yapabilir.
Söz konusu yanşma etkinliğ.inin İliniz Milli Eğtim Müdtirlüğü sorumlııluğunda
bu|unan ttim ortaokullara ve Bilim ve sanat Merkez|erine ivedilikle duvurulmasl ve katllımın
tcşvik cdilmğSi husu$inda gereğini rica cdeiim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Ek:
1.
EBA Fen Deneyleri Video Yanşmasr
Yenilik ve Eğitim Teinolojileri Cenel Müdiirlüğü
Eğitim Yayuılan ve İçrik Yönetimi Daire Baştanlığ
EIektİonik Ağ: !rİ,w.eba, gov.tİ
Bu ctrJt gnl.nıi clctlrutıil
inı2a
e nıwzlanııuş{ır. http
Şartname (4 sayfa)
Aynnbh bilgi çin: setçuk ÜNAIAN_Koordinatö.
Tel: (03|2) 296 94 34
/i",vr.(9.gu,rıcb 8(,r.tı glrc.nı,ıenl O9b_7e90_32c2-82l2-06l l ["o" ii"
ı- it .ıı"t ı",
EBA DENEY
t. EBA FEN DI,NEYLERİ
ÜDEo YARIŞrrıAst ŞARTNAMESi
PRoJENİN AMAÇLARI:
t.
yenilik ve Eğtim Teknolojileri Genel Müdürlüğü taı afindan düzeıılenen bu yanşmada Türk
Milli Eğitim sistemi'nin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğeEnenlenn deney
içeren video çekimi paylaşımlan ile aşağıdaki
'
aır.ı
açlaı hedeflenmektedir.
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji dersini, öğrencilere yönelik eğlenceli ve dikkat
çekici
hale getirerek düa kalıcı öğenme ortamı sağlamak,
Derslerin deney ve etkinlik ağıı-lıklı yürütülmesini teşvik etnıek,
Farklı deney ve etkinliklerle öğetinı programına uygun içeriği zenginleştirmek,
Öğretmenjenn meslekı gelışimlenne ka*ıda bulunnıak,
Ders içinde yapılan e*inliklerin diğer öğretmenlerle paylaşımını sağlamak.
Eğitimde iyi ömekler oluşfurmak,
Eğitim Bilişim Ağı (EBA)'nın taıxtlması kapsamında farkındalığ artırmak,
.
.
.
.
.
.
,
ortaya çıkan iirünlere EBA içeriğinde yer vererek buııJan öğenci ve ötseünenlere
sunmak
2.
HEDEF KİTın,
Milli Eğitinı Bakaıılığı resıni oıtaokullarırda
öğretmenleri.
3.
görev yapaıı Feır Bilimleri/Fen vö Tekioloji
ANA TEMA:
Fen Bilinıleri/Ten ve Teknoloji Dersi Öğıetim programına uygun olaı.ak deney videosu
hazırlama
4.
PROJENİN FAALİYETLERİ:
o EBA l.
o
,
.
Fen Deneyleri Video Yanşması'nrn resmi ortaokullara ve Bilim
Sanat
Merkezlerine duyurulması,
Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji öğetmenlerince wr,ııı.eba-gov.tr portalından başruru
formunun doldurulması ve çekilen videoların siteye yüklenmesi,
yar,ışmaya gönderilen videoların
ön elemeye tabi tufularak seçici kurula sunulması,
Ön elemeyı geçen eserlerin seçici kurul taı.afından değerlendirilmesi,
Ön elemeyi geçen videolar için seçici kurulun
değerlendimresinin yanı sıra
wwr,ü/.eba.gov.tr portalı üzerinden izleyiciler tarafındaır en fazla beğeniyi alan videoya
özel ödül verilmesi,
ÖdUİ tOrenı ve dereceye giren videoların gösterilmesı,
5.
KATILIM KOŞULLARI:
Uygulama, aşağıda verilen teknik bilgilere uygun olarak yapılacaktır.
. Milli
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
.
Eğitim Bakınlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün
koordinasyonunda yapılacak olan video yınşmasrne; resmi ortaokullarda ve
Bilim Sanat Merkezlerinde g6rev yapan Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji
öğretmenleri katılabilir.
Videolar Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Ög.etim Pıogramına uygun deneyleri
kapsamalı, öğTetim programındaki içerik ve kazanımlarla ilişkili olma|ıdıı.
Yanşmacılar birden fızla video ile bışıırru yapabilirler.
Videolann başında deneye ilişkin kısa bilgilerin bulunduğu jenerik yer almalıdır.
Videolann stiresi jenerik de dalıil olmak azere en fazla 5 dakika olmalıdır.
Videolann değerlendirilmesinde; amaca ve kazanrmlara uygunluk, özgünlük ve
yaratıcılık, kurgu ve aılatım, bilimsel yaklaşım, uygulanabilidik, görsel ve işitsel
nitelik dikkate a|ınacaktrr.
Deneyler uygulanırken güvenlik önlemlerine dikkat edilecek, alınacak güvenlik
önlemi varsa videoda belirtilecektir.
Yartşmanın dili Tilrkçe'dir.
Videolarda öFetrnen anlatımı ve uygulııması yer almalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı
Rehberlik ve Denetim Başkanlığının 25112120|4 tarihli ve 63055260110/6928168
sayıh "ses, Göriirıtü ve video paylaşımı" konulu yazısındaki tedbirler göz öniiınde
bulundunılıııalıdır. Bu yazı ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakaıılığı Rehberlik ve
Denetim Başkanlığının 07.01 2015 tarihli düzen|eme yazısı doğultusunda öğrenci
velilerinden izin belgeleri alınmak koşuluyla öğrenci göriirıttilerinin videolarda yer
almaslllda heıhangi bir salıınca bulunmaıııaludır. Öğretmen, veli izin belgelerini
gerektiğinde ibraz etmek durumundadıı-. Bu kapsamda doğacak hukuki soıumluluk
öğetınene aittir.
Çekileıı videolarda animasyon, simülasyon tarzındaki etkinlikler yer almamalıdır,
yaırşmaya herhangi bir teknik formatta
çekilmiş videolar başvurabilir. Gösterime
uygun görüntiiü ve ses kalitesi taşıması gereklidir. Teknik kalitesi yeterli görülmeyen
videolar değerlendirme dışı [,ıırakı l acaktı r.
Başvuru sahibi Ogretmenler kendi aüna eba şifresi ile www.eba.gov.tr ponalı
iizerinden yanşmaya kaülabiliryarışmacıların katılrm formunu eksiksiz doldurmalaıı ve üdeo
çalışmalarıııı katrlım
formu ile birlikte www.eba.gov.tr portalındaki ilgili alana ytiklemeleri gerekmektedir.
Başvuru sahibinin www,eba.gov,tr portalı üzerinden katılım formu ile birlikte
1uklediğ video mp4 formatında ve maksimum 600 MB'a kadar olmalıdır.
7.
sEÇiCİ KURULUN oLUŞtıMU vE ÇALIŞMASI:
.
seçici kuruı: üniversıtelerin ilgıli bölümlennden bı|im ınsaılan arasından seçilen beş
kişiden oluşur. Yenilik ve Eğtim Teknolojilen Genel Müdürlüğü seçici kurulu
belirler.
ı yenilik
ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün görevlendirdiği oy hakkı
bulunmayan bir gözlemci soçici kurul toplantılannda yer alır. Gözlemci, yÖnteme
.
.
.
.
o
s.
.
.
.
.
o
9.
.
.
o
.
.
.
ilişkin sorunların çözümlenmesine katkıda bulunur.
seçici kurul, videoları izlemeye başlamadaıı önce gözlemci ile birlikte ilk toplaııtısıııı
yapar. Bu toplantıda kendilerine EBA Fen Deneyleri Video Yarışııası ile ilgili bilgiler
verilir. Daha sonra seçici kurul, çalışma yöntemini saptar.
seçici kurul üyeleri, yanşrna srastnda ı,ideolann hepsini birlikte izlemekle
yükiimlüdür.
kişidcn oluşan seçici kurul kararlannı salt çoğunlukla (en az 3 oy) vcrir.
seçici kurul, gerek duyması halinde videolaı arasından iki adet özel odul ihdas
edebilir.
seçici kurul, sonuçlan açıklaınadan önce bütiin üyelerce imzalanınış karar tutanakları
ile gerekçeli sonuçlaı-ı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğtlıe teslim
etmekle yükümlüdür.
5
öDüL TtlRü }T, MiKTARI:
Birincilik ÖdüIü
ikincilik Ödülü
Üçuncıiiik Ö<iuiu
İki adet Jıııri Özel Bilim İnsaııı Ödulu
EBA Beğeni Özel Odulu
4.000
3.000
2 000
TL
TL
TL
Dizüstii bilgisayar
Dizüstiiı bilgisayaı
YARIŞMA TAKVIMI:
'İarİ'ni
Değerlendirilmesi
-başruru
bserİeıİn
Eserlerin Ön
EBA Beğeni Özeı Ödtiıtı i2leyici oylanıasl
Eserlerin Seçici Kurul Tarafindaıı Değerlendirilmesi
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması
Ödül Töreni
Bu yönetmelikte belirtilmeyen diğer hususlarda karar ye&isi
il-rriŞİU:
[email protected] gov.tr
:
2
Mart 2Ul$lU Nisan 2u15
: 30 Mart 2015-17 Nisan 2015
: 20 Nisan 2015- 8 Mays 2015
: 12 - 14 Mayıs 20l 5
: 15 Mayıs 20l5
: 3 Haziran 2015
Milli Eğtim Bakanlığı'na
aittir.
.
.
.
6.
videolarda intemet site isimleri, öz.el kuruluşlann ismi, logosu, arması vb. yer alamaz.
Baş!,u]unun taınamlanması için istenen materyaller: Videodan en az 2 adet fotoğ,raf
(300 dpi), öğetrnenin fotoğrafı (300 dpi), öğretnenin özgeçmişi (en fazla l00
kelime), videonun özeti (en fazla l00 kelime).
Milli Eğitim Temel kanununa mugafr, siyasi amaçlara hizınet edeıı, sakıncalı ve
zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallanna uymayan, hakaret içeren ve ne ,ımaçla
olursa olsun firma adı kullanılan eserler yanşma dışı kalacaktır.
Yanşmaya gönderilen eserlerdeki görüntü, müzik vb. kullanımlardaıı doğacak her
tilrlü telif hakkı ve reklam ögeleri y.ırışmacının sorumluluğuııdadır. Bu kapsamda
doğacak hukuki sorumluluk yarışmacıya aittir.
Daha önce herhangi bir yanşmada ödül almış eserler yarışmaya katlamaz.
Yarışmaya gönderilen üdeonun çalıntı olrnasıııdarı doğabilecek her türlü yasal
sonımluluklaİ ),Enşmaqya aittir. Tespit editdiğ takdirde esef sahibi ödüllendirilmiş
olsa bile ödülü geri alınır.
YEĞİTEK çahşanlan ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamazlar.
Yanşmaya katrlan eserler, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
tarafından eba.gov.tr adresi üzerinden ticari olmayan amaçlarla eğitim/taıııtım vb.
faaliyetlerinde kullanılabilir.
Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdiiflügü'ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve
Sınai Haklar Kanunu'nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğnce yanşma}a gönderdiği
esennin/eserlerinin çoğaltına- işlenrne, ya}.rna. temsil, umuma iletim. faydalarıma
vb. umuma arzda gerekli bilumuın haklar için Yenilik ve Eğtim Teknolojileri Genel
Müdiirlügüne izirılmuvafakatname verdigiııi kabul eder. Bu şekilde kullanrlan eserler
için, eser sahibi verdigi imi sonradan kesinlikle geri a.lnıayacağru ve eserin
yukarıdaki şekilde kullanılmasıff metı eEneyeceğini veya bu izirılınuvat'akatnaıne için
herhııilgi bir telifhakkı v,eya naddi, nıanevi talepte bulunnıayacağını, galri kalıili rücü
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bu yarışıııaya katılanlar yarışma koşullaı-ını kabul eüıiş sayılırlar, Uygulama
esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genel Müdürlüğüne aittir- Yarışmaya katılanlar bu şartlan kabul etmiş sayılır.
BAŞWRULARIN DEĞERLENDİRi ı-rı,rnsi
:
Yarışmacılann eserlerini son başwru tarilıine kadar www.eba.gov.tr portalında ilgili
alana yüklemeleri gerekmektedir.
Yarışmaya katılan üdeolar; Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğiinde
ilgili alaı öğetınenlerinden oluşfurulacak bir ön jüri tarafından değerlendirilecektir.
Nihai değerlendirme, Yanşına Seçici Kurulu tarafından yapılacakir.
Ön elemeden geçen videoların izleyici oylaması da "wuö{.ebagavlr" portalında
başIatılacaktır.
Download

\t*İİ - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü