T.C. MEZİTLİ KAYMAKAMUCI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 967617 Sayı
: 81901177.51.021 r j ~ i:,
Konu Suriyeli Yabancılarla ilgili
Yapılacak İş ve İşlemler
"O 2 EYL 2014
TELEFON ZİNCİRİ
.........................M(;DÜRL(;CÜNE İlgi:
İlçe Emniyet :VIüdürlüğünün 29/08/201 4 tarih ve 491 sayılı yazısı.
tarafindan gönderilen, Suriye uyruklu şahıslara yapılacak iş ve
işlemlerin uygulanmasına dair esaslar ile ilgili yazısı ekte gönderilmiş olup.
I-Suriyeli yabancılara tamnan sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden
sadece kayıt işlemlerini tamamlamış olan veya kayıt işlemlerini yaptırmak üzere randevu
belgesi verilenler yararlanabilecek olup, bu hizmetlerden yararlanma sadece kayıt işlemlerini
yaptırdıkları veya Valilik ya da Göç idaresi Genel Müdürlüğü kararıyla sevk edildikleri
illerde geçerli olacaktır. Bu Konuyla ilgili olarak başka bİr ilde yardım ve hizmet almamaları
için Valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
2·Valilikler tarafından kayıt işlemlerini tamamladıkları tespit edilen Suriyeli
Yabancıların, İlgili birimlere önceden veya eşzamanlı başvurmadıkları sürece, acil sağlık
hizmetleri hariç olmak üzere diğer yardım ve destek hizmetlerine erişimi engellenecektir.
şeklinde talimat verilmiştir.
Suriye uyruklu şahıslar ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen
şekilde yürütülerek her hangi bir aksaklığa meyden verilmemesi hususunda,
Mezitli
Kaymakamlığı
Bilgilerinizi ve
gereğini
rica ederim.
EKLER:
ı·ilgi Yazı ve Ekleri (2 Adet)
DAGlTIM:
I-Tüm Okul Müdürlükleri
MEZITLI ILÇE MiLU EGiTiM MlJnÜRLOGü
Yeni ~1ah,G,M.K.Bulvan Maiı!] Sana... iı Sitesi
Gırişi Çelik ApeKaL2 MEZlTLi/MERSIN
Telefon (J14)35&5464 faks:{OJ24)3597444
c-rıo5Iu:mczııli3J@'mcb.go\'.t1
wcb:http://11lczllli.meb.gov.ır
Ayrıntılı
iKııWlrl
bilgi için irtibaı:Ortaöl6Jctirn IliLmellcri
H.ORANlJ
(al
~
"'. ,,,'W b;:g;uy~';'e~rt"'ı~ıek mg
T.C
MEZrrLi KA YMAKAMLIGI
İlçe Emniyet Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 90712116 - 41590.(91244).14/491
Suriyeli yabancılarla ilgili
Yapılacak iş ve işlemler.
29.08.2014
iıgi : aL Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün 10/06/2014 gün ve 4454 sayılı yazısı.
b) Gü« İdaresi Genel Müdürlüğünün 13108/2014 gün ve 466-8028 sayılı yazısı.
c) lı Emniyet Müdürlüğünün 15/08/2014 gün ve 11271 sayılı yazısı.
Mezitli
: apıla~ak iş ve
Kaymakamhğı tarafından
işlemler
gönderilen, Suriye uyruklu şahıslar ile ilgili olarak
bilgi edilmeK üzere yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
DAGITIM
ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Sağlık Grup Başkanlığı
İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü
ilçe Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışma Vakfı Müdürlüğü
:}rni Maftaffe (jM'l('13ufwın 694;1'l9.iezitfilM'~fi'1I,Şt'N
-Iei 0324359·3209 ('Daftifi 416) 'Fa:{; 0324 359 6510
•
T.C. içişLERİ BAKA..lI/LIG! Göç ıdaresi Genel Müdllrllltü Sayı
KODU
: 48952 7 0 7 /4lı5.L,
: Suriyeli Uyruklu Yaban~ı1ar
iOI06/~oı4
DA<'imM YERLERlNE
tlıl
ı a.) 04/04/2013 tarihli ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslarıır!!,! Koruma Kanunu
b) 30/0312012 tarihli TOrk!)'e'yıI Toplıı Sılınme Amacıyla Gelen Suriye Arap
CumhuriYeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde İkamel Eden Valım$lz
'Ki,ilerin Kabuıııne ve a.tındırılrnasınıı hi,ldn Yönerge
o) Emniyet Genel MüdürltlAilnUn 02/04/2013 tarihli ve 30 sa}~ıı genelgesi
ç) Emniyet Gtnel MildUrltıAUntln ıS/OIllOl4 tarihli ve 34 \ l3419·49S46-SYR.
(103)· Vii·7 ı 202.2 ı 73-22162 sayıh yausı
. d) Emniyet Genel MüdUrlUAfinürı 17/0912013 tarihli ve 157333 sayılı yazısı
-
Bakanlığımıza. intikal tdeıı bilgilere gllre, Suriye'de Nisan ,O i 1 tarihinden Itibaren meydana
gelen olaylar nodeniylıı jllkemiz~ i,len Suriyeli yıı.bancıların bır kısmının tılkemlzde bulunan ya\:)ııncı
ülke diplomatik temsiloilikleriyle dolrlldan gôrtl,me yaptılı, bu goruşmeterden sonra da bu durumda
olan yabaıı~ılardan bir kısmına. yeniden yerleştirilmeleri için Illkemiı:den ~akış yapabllmelerj amacıyla
pasaport veya panport yerine goçen belge dUıenlendlltl anlaşılmıştır,
Bilindili üzere.tılkemiıde buiunan Suriye uyruklu yabanc:ların iş vll işlemleri ilgi (a) K.amın
ve ilgi (b) yönerge ile di~J idari d!ııenlemeter çerçevesinde yUrüUllmekte olup. bu yııbancılann ilgi
(cl gonelgc ile ilgi (ç) Vf (d) yazılar kapsamında öncelikli olarak kayıt ı,lemlerinin yapılması
gerekmektedir, Hilih.a:mda 81 ilimim kayıt işlemleri, il emniyet müdUrlnkleri tarafındaıı devam
ettiri lmektedir,
Kıı.yıt işlemleri tamamlanan bu yabancılardan, Göç İdaresi Genel 'MUdUrlUAllnce belirfen'lak
proslıllUdere göre, yeniden yerlettirilme çalışmeları kapsamına a!ııııın yaba.ncıların. ü<rUl'lcU ülkele....
Birleşmiş Milletler. MOlteciler Yüksek 'KomiserliAi (BMMYK) aracıhAıyla vtya doarudan UçUnca
(ilkelarin diplomatik temsilciliklor! tarafından yeniden
tamamlwdıktan scnra mtlınkCn olabileoektir.
yerleştirilmesi
ancak gerekli
işlemler
Bu kapsamda;
al ülkemizdeki yabancı diplomatik ı.m,ilcilikler ile BMMYK'nm yukanda belirtilen
bsusla'rla ilıiii olara1o> bilgilendirilmesini Dışi,leri Bakanlılından.
b) üçüncü IIlkelor tarafından düzenlenmiş pasaport veya pase.pen yerine geçen belge ile
. ~ıkış yapmıık isteyen yabancılara, GÖÇ İdaresi Genel MtidUrlüAünlln onayı a.lınmaksızIn izitı
\erllmırn"in! hudut kapıları bulunan il ,,/IUliklerinden,
c) Bilgilerini MIT Müsteşarlılı! ile AFAD Başkanlı~ından ve Emniyet Genel
MüderıUgünden,
Arz ve rica ederim.
~'h~C..c~
Bakan Il.
Vali
Müsteşar
DAGITIM:
~reeı:
Bilgi:
Dışişlori Bakanlı~ına
Bıışbakanlıea
81 lı V ııliliğine
(Hudut Kapıları MUlki Idare Amiriikieri)
(MIT MUitqarlığı)
(AFAD BaşKanh~l)
Emniyet Genel MUdlır lüQUne
)
,
;.
.....
-,. '
:,
\
r'"1EzrrL:::' KA"""Mt.t' AML IGI
TC.
t-ffiRSDı VALİ.LİGI
Emniyet MUdUrlUğij
tt
{'lvd}, r J.eJJ Iı
Sayı
,98030819.16504-(41202)-14/-1
Yabııııcılarla ilgili
n/
~
lı71
15108i2014
Konu : Suriyeli
Yapılacak iş
Ve işlemler
2O08. 2O14 ..O1 5 8 OO
t.)::e.!h\\..~ \L~~ ~~M..)..\·6\t~A
i! cr;
:İçişkrı Bakanh~ -Göç İdaresi Genel M.1ld~ruığilnlln 13/Ql1l20 ı 4 tarih ve 48952707!20UODO!2 i 4-466·805 8
5~jıh
emir
yazısı
(Genelge No:2014122)
İlgi .ay·ılı emır yazı ile Suriyeli yabarteılada ilgili yapılacak iş ve işlemlerin uygulamasına dair usul ve
e'B~,i.ir heilrfihniştlf.
'
ligili genelgenin C bendi "Yapılac~ıırdım ve Hizmetlere Ensim" koııl.\ başlı~ altında;
! -Suriyeli yabancılara laılııı8l1 ~ğJ*, e~itim ve sosyal ymun gibı hizmetlerden sad<ı<:e kayıt ışlemlerini
ola veya ka t işlemlerinı a ınnak Ilzı:ı«> tımdevu bel si verilenle! ararlanabilecek olup, bu
h;fmetler ,-n YM"rhmm" ~Il eçe ayıt ışlem eriııı yııptırdıkları veya valilik ya da Göç. idare~ı enel MtldUrıuğü
kararıyla ~e\'k edildikleri illerde geçerli olacaktır. Bu konuyla ilgili. olarak başka bir ilde yardım ve hizme.!
alınarnaIrtT! için valiliklere.. gerekli tedbırler alınacaktır.
:amamlamı:
2- Vaiılikler !arafından kayıt işlemlerini tamamlamadıklan tespit edilen Suriyeli yabancılarm, ılg;li
binmlere önceden veya eşzıımanlt başvurmadıkl!n sUrece, acil sağlık hizmetleri bariç olmak üzere diğer yardım ve
destek Iıizm~tler;ne erişimi engelleııecekt;r. Şekliııde talimat verilmiştir.
!ı,ngı
Suriye uyruklu şahıslar ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlerin yukarıda belirtilen şekilde yürütülerek Iı"r
bir ,hakhğı meydan verilmemesini;
'v/){)VV\
Turgut
S'RİMER
Vali a
Valı Yardımcısı
DA(;lTlM­
!Içe ~aymakamlıklarırıa li Milli Eğıtim MüdurlU~tiııe İl Sagtık Müdürlüğüne ıı Ha!k Sa~lığı Müdü:rIU~ne Birliği Genel Sek-
I.! Sosyal Yllr,he Day,Vakfı Başkanhgma
Kamu Hastaneleri
- - _ . ,
Lıoıorı!ı.ık
_ _ _ _ _ _ _ _. _ _ _ _ _ _ •
_ _ _ O
I;;lah 24-~7 !;(ık N(\~15 Kar:3 Yeıjişehlr/r...fERstN
T.·",fr", 1'7R ,1) 'J(iJ}') "1en dilhHi it\ 64
Fiık$: ,,28 9R 67
., • ",,',nrt
EB'i'S2014.08.18-14.59.32.97139
co ı O-LU !'+.UO.
1'+-1 i. I'+.U 1.01 IIU
T.C. içişLERi BAKANLlGI Göç İdaresi Genel MOdl1rın~ Sarı : 48952707/205/0001
Konu
: Suriyeli
yabancılarla
yapılacak iş
ve
02..,' 'ı - 't b b -
'g02. 'ii'
ilgili
I.1.!08/20 ı 4
GENELGE NO:
.a.tOI~
işlemler
/..2 2...
DAGITIM YERLERİSE
ilgi :a) 30/03/2012 tarHı]i Türkiye'ye Toplu Sığınma Amacıyla Gelen Suriye Ar.ıp
Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Suriye Arap Cumhuriyetinde ikamet E,dcn
Valansız Kişilerin Kabulüne ve Barındırılmasına İlişkin Yönerge
b) 02104/2014 tarihli, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Korunıa Kanunu
Uyarınca Taşrada Yürütülmesi Gerekli Görevlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair
Protokol
c) Göç İdaresi Genel MüdürlÜğünUn ı 0/06/2014 tarihli ve 48952707/4454 sayılı
yazısı,
Suriye' de meydana gelen olaylar nedeniyle Nisan 2011 tarihinden itibaren Ulkemjze
gelen Suriye uyruklu yabancılarla ilgili iş ve işlemler ilgi (a) Yönerge ve diğer idari
Jüzenlemeler çerçevesinde: yürütülmektedir.
Bu yabancıların kimlik tespİti ve kayıt işlemleri ise valilikler tarafindan halen
sürdürülmekte, ancak kayıt sayılarının henüz istenilen seviyeye ulaşmadığı görülmektedir.
Kayıt işlemleriııin kısa bir süre içerisinde tamaınlanabilmesi amacıyla Emniyet Genel
yliidürlüğü tarafından ihtiyaç analizi yapılmış, donanım ve diger ihtiyaçlar tespit edilmiştir.
Bu ihtiyaçların karşılanması amacıyla ilgi (b) de kayıtlı Protokol kapsamında Göç idaresi
Genel \iüdürlüğil bütçesinden Enmiyet Genel Müdürlil~n bütçesine gerekli kaynak aktarımı
sağlanmıştır.
Bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra. alınacak ek önlemlerle kayıt
işlemlerinin mümkün olan en kısa süre içinde tamamlaM1ası amacıyla gerekli bütUn tedbirler
\aliliklercc alınacaktır. Diğer tar.ıftan, ülkemizde bulunan söz konusu yabancıların sayılarının
arıış göstemıcsi ve ülkemizde kalış sürelerinin uzamasına bağlı olarak. özellikle de barınma
merkezleri dışında kalmalarına izin verilen yabancılarla ilgili yapılacak iş vc işlemlerin
yeniden belirlenmesi ihtiyacı hasıl olmuştur,
B1,I kapsamda;
i) Suriye uyruklu yabancılarla ilgili yapılacak iş ve işlemlere ilişkin olarak yazı
e~inde yer alan "Suriyeli Yabancılarla İlgili Yapılacak İş ,-e Işlemlerin Uygulanmasma
Dair Usul ve ESQslar"ın etkili bir şekilde uygulanması ve ilg.i (b)' de kayıtlı Protokol
kapsamında Göç ıdaresi Genel Müdürlüğü bütçesinden Enmiyet Genel \iüdürlüğ,ü bütçesine
aktanlan ödeneklerin kuııanılması hususunda herh.angi bir aksaklıga meydan verilmemesini
8: il valiliğinden,
2) Üçüncü ülkeye çıkış işlemlerinde ekte belirtilen usuller hakkında ülkemizde
hulunan büyükelçiliklerin bilgilendirilerek OçOncil ülkelere yerleştirilmek üzere seyahat
belgesi düzenlenen yabancıların isim listesinin Dışişleri Bakanlı!!;ı aracılığıyla Göç İdaresi
Genel Müdürlüğüne gönderilmesini Dışişleri Bakanlığından,
:; ) Valilikler tarafından yapılan inceleme ve araştınnalar neticesinde, kamu düzeni
\'eya kamu güvenliğine tehdit oluşturduğu değerlendirilenler ile dilencilik y~ya şııkııkta
~
•• ,0':;1 8u!'O
\iS.> ı"C lçışleri Bıı\;aııh~ı
ıd...,;
Müıl!ıriugıı
(]oç
Genel
Libj"4 Caddes; Be«rikli SOUk No:16 Çmka)'a/ANKARA
TeL. 03124311297-4337717 Fab::03ll4321l9&
ElckllORi;'; Ag:
W".\'W
go; POX
rı
All."
mr
ı aı ...: ;.~:~1~~ , ı,
Uluslararası k~~ pairesı Ba.şka.nIı~1
i
Aynnııhbils! ~.~ ., ')
"Çfİzrllt.L,
'fI?T~
r~;L--~~
ı..ı1\,1'SI4farıısik.llfuma11;.ı:tııe,~o\'.Lr
....
ı..:,. v
__
'-O
i
ıgı
· ,2;4.08.18-14.59.32.97139
CD
i Q-,c:v I'+.VO. 1'+-1 I. I'+.V 1.01
I/V>,,,.,:.;-;,! i i 1".- .,,1.:._
yaşadığı
tespit edilen Suriye uyruklu
beııi
cdilnı.:sini
(;'7~-
~ ~
..
j'--'--~""
yabancıların barındırılması amacıyla
mevcut
bamıma
yeterli kapasite ayrılmasını veya bu yabaneıların
çok olabileceği de göz önünde bulundurularak ayrı harınına merkezlerinin tahsis
Başbakanlık Afet \e Acil DW'llm Yönetimi Başkanlı~ındaı._
merkezlerinin
sa~ dannın
~-
bir
böıunı!lndc
Arz ve rica ederim,
Bakan
EKİ:
Suriyeli Yabancılarla İlgili Yapılacak
İş \Ç işlemlerin Uygulanmıı.;;ına Dair Usul \'e Esaslar
DM'';ITIM:
Başbakanlığa
(AFAD)
Dışişleri Bakanlığına
Eıimiyeı Genel \1(jdürJü~üne
J andanııa Genel Kümutanlıi,\ınıı
Sahil Güvenlik Komutanlığına
81 il Valiliğine
di
Emniyet Müdürlükleri)
(Hudut Kapıları Mülki idari i\mirlikleri)
'ı~öddi.":ll
\0 O,şi<ii" Bal;anh~;~Tikli.sokı.ıXhl",\~~j~G-""-.'"'1
~ 1:ı.:ı~·" l r7, ~g~.
16(,·anl.:.aya;A~KAR.'\
-
rCı- ~)31~ 4.l~ 1~
------­
(X'Ç
S..
NO
970.4:;3
J,
L7 faks' tn II
l:.1'::I.:.U"IlIli. t.,~_ ""W\\.yocwwtr
.ın
12 ~
Hiz~'tlETE ÖZEL
l:lus!inra5ı
'\yrımılı hjı~ü
KU!1Jffil:$
OrıfrClii Ba:şı..lIflh~ı
için irtihut F FJU}()l)\.1\.;Ş
ulu~'{ıırDr.tiik.ınmıa·ffıoc,~~w.tr
:,: ::014.08.18-14.59.32.97139
CD i v-,U
ı
.... uo.
''''-1 t. 1.... U 1.01 iiu
Hızı\tff:TE {)ZFI
ı
SURİYELİ YABANCILARLA iLGiLi YAPILACAK iş VE İŞLEMLERİN
UYGt1LANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR
KA YlT iŞLEMLERİ
Kayıt işlemlerinin en kısa silrede tamamlanabilmesi için kayıt merkezlerinde
yeterli sayıda personel görevlendirilecek ve bilgisayar. parınak izi alma/sorgulama cihazi.
kamera gibı teknik cihazlar yoğunluğu karşılayacak sayıda temın edilecektir,
İllerde bulunan yoğunluk da göz önünde bulundurularak yeterli sayıda ılave
2)
kayıt merkezi kurularak. laırulan kayıı merkezlerinin sayısı (istasyon sayılarını da ıçerecek
şekilde) ve yeri güncelolarak suriyc.goc g:goc,goQr elektronik posta adresine
gönderilecektir.
3)
Kayıt işlemleri. PolNet sısteminde bulunan veri tabanı kullanılarak, parmak izı
işlemleriyle beraber, ıı Emniyet Müdürlüğünce belirlenen yerlerde yapılacaktır. Ancak.. kayıı
işlemleri nedeniyle meydana gelebilecek ani veya dönemsei yoğunluklar göz önünde
bulundurularak, valilikler taraiından gerekli önlemler ahnacak, ihtiyaç halinde kayıt işlemleri
birden fazla kayıt merkezinde veya mobil kayıt araçlarıyla da yapılabilecektir. Yabancıların
kayıı işlemlerinde gizlilik esas olduğundan bilgilerin korunmasına özen gösterilecektir.
.
4)
Kayıt işlemlerini tamamlamayan Suriyeli yabancılarla iletişime geçilip,
valiliklerce tespit edilecek yöntemler aracılı~yıa tüm kamu imkanları (it Emniyet
A)
i)
Miidiirltlğü, Iı Sağlık MiidtlrliiğO, iL Milli Eğiıim MiJdllrliiğii, Iı Afet ve Aci/ Durum
~fiidürliiğü, Iı MiiftiiliiliJ, Kaymakamlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar/,
Belediye/er, Multıarlık/ar vb.j kullanılarak en kısa sUrede kayıt işlemleri ıamamlanacaktır.
5)
Ülkemize yasalolarak gelenlerden vize ihlali ya da ikamet sürelerini geçirmek
gibi ııedenlerle sonradan yasadıŞı duruma düşen ve ülkesine geri dönmek istemeyen Suriyeli
yabancıların da kayıtları yapılacaktır.
6)
Kayıt için başvuranların yoğunluğuna göre ihtiyaç duyulması durumunda
valilikler bünyesinde randevu sistemi oluşturulacak. randew verilenlere EK· i Randevu
Belgesi düzenlenecektir.
7)
Kayıt işlemleri sırasınd~ PolNet ve ilgili diğer veri tabanıari kullanılarak
!andit. GBT gibi kayıtlar kontrol edilecektir, Arama kayıtları çıkanlar hakkında genel
)ıükl1mlere göre işlem yapılacaktır.
Kayıt
işlemleri
tamamlanan Suriyeli yabancılara, Emniyet Genel
. 8)
MudürlUğünün 28/01/2014 tarihli ve Va-71202-2173-22162 sayılı yazılarında bahsi geçen,
"Yabancı Tanıtına Belgesi" verilecektir. Ancak SuriyeU yabancılann kalışına izin verilrneyen
veya kalışıarı sınırlandınlan illerde "Yabancı Tanıtma BelgesiM. Göç İdaresi Genel
Müdilrlüğünün kararını müteakip ikameti uygun göIillen İI'e göre dtı.zenlenecektir.
9)
Kayıt işlemleri sırasında veya daha sonra. (G) kodlu "Türkiye'ye giriş yasağı",
LN) kodlu "!stizan-Öıı İzin Kararı" ve Ç.ı i 6 kodlu "Genel Ahlak ve Kamu Sa~lı!!;ını Tehdit
Eden Yabancı" kayıtları bulunduğu anlaşılan Suriyeli yabancıların kayıt işlemlerinin
tamamlanmasıyla birlikte isim listeleri EK-2 formaunda ivedilikle suriye.goc'0goc,gonr
elektronik posta adresine gönderilecektir. Bunlardan ülkemizden gönüllü olarak gitmek
isteyenlerin çıkış işlemleri yapılacak, di~erıeri için Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığının Müdahale Dairesi Başkanlığı ([email protected]) ile koordine
edilerek, belirlenen barınma merkezlerine koııuk refakalinde sevkıeri sağlanacaktır.
i O) Bu Genelgenin yürilrlüğe girmesinden önce Emniyet Genel Müdürlüğü APFIS
(Otomatik Avuç Izi ve Parmak İzi Teşhis Sisıerni) sistemi üzerinden kayıtları yapılan ve
EGM'ye düzenli olarak gönderilen Suriyeli yabancıların isim listeleri online takip edilebildil!i
~..-==-----------­
c i
BaI:..
Göç Idaresi G....I
ı
Lıbya
şlen
Iı~1
Becerıkh
Medürlııııı
SCUk No:l6ÇankayalANKAR.A
fel "31 432 1291-m 77 11
Faks:o:ıl24:ı:ı12~
Ulus1iln1li.il
1IİZlliETE ÖZEL
Ayrımdl. bilgı
Konım6 DAirlHil Baştanhtı
Için ,rub•. f.ER()()(jM1:S
ulushlıraraslk«UtTt8;~.goll ii
14.08.18-14.59.32.97139 [;:0 i u-LU i ".UO. l't- i I. i 't.U 1.0 i II U jl;ivmi t !jZEL 2
için, bundan böyle Göç İdaresi Genel MüdürillAüne veya Emniyet Genel Müdürlüğüne
"önderilmeyecektir.
ÜLKEMİZDE KALıŞ İZNİ
Bu genelgenin yilrürlü~e girmesiyle birlikte kayıt işlemleri tamamlanmış olan
Suriyeli yabancıların ülkemizde kalışıarına sadece kayıt yapılan il' de geçerli olmak üzere,
kendilerine dflzenlenen "Yabançı Tarutma Belgesinne istinaden izin verilecekıir. lnerde kayıt
işlemlerinin devamı süresince verilen randeva belgesi, kayıt işlemleri ıamaınlanıneaya kadar
B)
i)
iılkemizde kalış hakkı safıla:yacaktır.
2)
Bu genelgenin
yürürlüğe
girmesinden önce
kayıt işlemlen tamamlanmış
ancak
kayıt edildiği inn dışında kalan Suriyeli yabancılardan bulundukları I1'de geçerli adres
göstererek kalmak isteyenler, "Yabancı Tanıtma Belgesi"ndekı ikame! ili değişikliğ:
sebebiyle valiliklere müracaat edeceklerdir. Bu yabancılara en kısa sürede yenı bir "Yabancı
Belgesi"' verilecek, bunun mümkün olmaması halinde ise daha sonra düzenlenrnek
üzere randevu belgesi dÜ7.enlenecektir.
3)
Suriyeli yabancıların kayıt ve kalışına izin verilebilecek iller, Göç Idaresi
Genel Müdiirlüğll tarafından bu illerde bulunan yabancılann sayısı veya ilin sosyo-ekonomik
durumu da göz önünde bulundurularak belirlenebilecektir.
4)
Suriyeli yabancıların. kalışına izin verilmeyen veya kalışları sınırlandırılan
ıllerde kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra Göç Idaresi Genel Müdürlü~Une bilgi verilerek,
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafindan uygun görülen illere valiliklerce 15 gün içinde
gitmeleri gerektiği teblig edilecek ve sevkleri sağlanacaktır.
5)
Illerde kayıtsız veya belgesi olmadan bulunan Suriyeli yabancıların tespiti ve
kayıt edilmelerini sağlamak amacıyla, belirli zamanlarda kolluk tarafından genel uygulamalar
yapılacak, kayıtsız ve belgesiz olanlar kayıt merkezlerine yönlendirilecektir.
6} Uyanlara ra~en kayıt işlemlerini tamamlamayan Suriyeli yabancılann,
kendilerine tanınan haklara erişimlerinde sınırlama.. bulundukları ilden başka bir ilde veya
barınma merkezinde zorunlu olarak kalma da dahilolmak ÜZere, valiliklerce uygun
görülebilecek diğer idari tedbirlerin alınması mümkün olacaktır.
7)
Halihazırda ikamet izni almış olan yabancalann bu izin sürelerinin bitiminde.
6458 sayılı Kanunda belirtilen şartları taşlınaları kaydıyla, talepleri halinde şartlarını
taşıaıkları ikamet izni verilebilecektir. Bu yabancılardan ikamet izinşartlarını taşımayanlar
ıse, ülkelerine geri dönmek istememeleri dUl".lnlunda kayıt işlemleri kapsamına alınarak.
kendilerine düzenlenecek "Yabancı Tanıtrna Belgesi"ne istinaden ülkemizde kalışıanna izin
\cdlecektir.
8L
Valiliklerce uygun görülmesi halinde bildirim yükümlülüğü gibi (haftanın
belirli günlerinde imza veya parmak izi verilmesi vb.) gerekli tedbirler alınabilecektir.
Tanılına
c)
YARDIM VE HİZMETLERE ERIşİM
Suriyeli yabancılara tanınan sağlık, eğitim ve sosyal yardım gibi hizmetlerden
sadece kayıt işlemlerini tamamlamış olan veya kayıt işlemlerini yaptırmak üzere randevu
belgesi verilenler yararlanabilecek olup, bu hizmetlerden yararlanma sadece kayıt işlemlerini
yaptırdıkları veya valilik ya da Göç İdaresi Genel MüdürlüğU kaıany la sevk edildikleri illerde
geçerli olacaktır. Bu konuyla ilgili olarak başka bir ilde yardım ve hizmet almamaları için
valiliklerce gerekli tedbirler alınacaktır.
2)
Valilikler tarafından kayıt işlemlerini taınamlamadıkları tespit edilen Suriyeli
yabancılanıı. ilgili birimlere önceden veya etzamanlı başvurnıadıklan sürece, acil saglık
hizmeııeri hariç olmak flzere diğer yardım ve destek hizmetlerine erişimleri engellenecektir.
i)
'\ \\J:icı
ıçııı"" Bal<llI1Iıg,
.
(jaı<J
Goç Idaresi
MOdOrlOlO
\: Libv~Caddosi ıı.c.ı;kli sokak No:16Çankaya1ANKARA
TeL O'J.ı.2432 ıı 97-433 n 17 Faks; 0312432 ı29&
EJdanmik AS www gQC ml\' lt
Uluslararası
+
LO
HlZi'\lETE OZEl.
Koruma: Dairesı
BaşkanlıAl
Ayrıntılı bilgi için ıttihat. f"ERD()(jMU$
uIWlI""""[email protected]
. : >:'014.08.18-14.59:32.97139 CD f V-':::'U I".UO. 1..- i ı. '''.U 1.01 II U
3
OÇÜNCÜ ÜLKEYE ÇOOŞ İŞLEMLERİ
Ülkemizde ikamet izni veya vize muafiyetine istinaden yasal durumda bulunan
Suriyeli yabancıların ülkemizden çıkış işlemleri genel hükümlere tabi olacaktır.
2) Ülkemize sınır kapıları dışından düzensiz şekilde gelenler ile vize ya da ikamet
izni süreleri sona ermiş olan Suriyeli yabancılardan, üçüncü ülkeler tarafından kabul edilip. bu
ülke makamlannca kendilerine pasaport veya pasaport yerine geçen belge düzenlenenler, daha
önce valilikler tarafından kayıt altına alınmamışlarsa öncelikli olarak valiliklere milracaat
ederek kayıt yaptınnaları ve "Yabancı Tanıtma Belgesi" almaları gerekecektiı.
3)
Kayıt işlemlerini tamamlayan ve "Yabanci Tanıtına Belgesi" ile üçiincü ülkeler
tarafından düzenlenen pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olan yabancılardan
sınır kapıtaıına gelerek aile birleşimi kapsamında veya gidecekleri tilkede akrabaiık ilişkisi
ôldugunu beyan ederek ülkemizden çıkış yapmak isteyenlere çıkışlarına manl herhangi bir
kayıtlarının (mahkeme karaıı vb.) olmaması kaydıyla meVcut belgeleriyle çıkışlarına
valiliklerce izin verilebilecektir. Ülkemizden çıkış yapan bu yabancılann "Yabancı Tanıtına
Belgeleri" sınır kapılarmda teslim alınarak imha edilecektir. Aynca yabancwn lilkemİzden
çıkışı sa~landıktan sonra alınan beyanı ile dij!er evraklan Göç Idaresi Genel :Müdilrlü~ne
gönderilecektir.
4)
Kayıt işlemlerini tamamlayan; "Yabancı TantWa Bdgesi" ile üçüncü (ilkeler
tarafından düzenlenen pasaport veya pasaport yerine geçen belgeye sahip olan yabancıların.
aile birleşimi veya akrabalık ilişkisi dışındaki sebeplere dayanan çıkış taleplerinde ise
valilikler yabancının bu konudaki beyanını Göç idaresi Genel Müdürlüğüne bildirecek ve Göç
Idaresı Genel Müdilrlüğilnün kararı doğrultusunda işlem yapacaklardır.
D)
I)
E)
EDENLER
KAMU DVZENi VEYA KAMU GCVE/Iı'LiCINE RİSK TEŞKİL
i)
illerde bulunan Suriyeli yabancı lardan gerek suça kanşmış, gerekse diğer
nedenlerle kamu düzeni veya kamu gllvenliıPne tehdit oluşturdugu de!\erlendirilenler ile
uyarılam rağmen dilencilik, sokakta yaşama vb. faaliyetlerde bulunan yabancıların, ülkelerine
dönmek istememelen halinde valilikleree yapılacak dei\erlendirmeye bağlı olarak Oaşka bir
We veya bantuna merkezlerine kolluk refakatinde sevkleri saj!larıacaktır.
2)
Yukarıda belirtilen durumlarda Valilikler tarafından yapılan de!\eriendirme
sonucuna göre bu Suriyeli yabancıların başka bir II 'e sevklennde Göç İdaresi Gene!
Müdilrlüğü Uluslarası Koruma Dalresi Başkanlıgı ile, bannma merkezlerine sevklerinde ise
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Müdalıale Dairesi Başkanlı~!
([email protected]) ile koordine edilerek, belirlenen bannma merkezlerine
kolluk refakatinde sevkıeri sağlanacaktır.
3)
Bu yabancıların barınma merkezlerinde bulunduklan silre boyunca giriş ve
çıkışları izne tabi olacaktır.
4}
Kendilerini Suriyeli yabancı gibi tamlatak Suriyeli yabarıcılara tanınan bak ve
hizmetlerden yararlarunak isteyenler ya da dilencilik vb. faaliyetler de daııil olmak üıere
kamu düzeni veya kamu güvenli~i aleyhine davranışlarda bulunan Tilrkiye Cumhuriyeti
vatandaşlanmn tespit edilmesi duıumunda, haklannda gerekli adli ve idari işlemler yapılarak
ıoplumun yanlış bilgilendirilmesinin önüne geçebilmek ve Suriyeli yabancılar hakkında
algının daha do~ ve etkin bir şekilde yönetilebitmesi amacıyla. Göç İdaresi Genel
Müdürlügüne bilgi verilecektir.
ı
. criS....ksı
~ldmi~i-;;a.neı,--..""MO".,dIlrl:::-=üj:-:-o--- -~_.-
ioya
i Be<crikıi SOI<OI< No: 16 Çanbıya/ANKARA
T,i 03124. 1291433 17H Faks: Q3114Jlll9S
Eltl.:ıronik
At. www-Wfrm'Jt
•
.-----------­
~
UluslarllJ"Ul KorwNI Dmesi Ba$tanlt!l
Aynntıh bilgi i;.in Jrtiba!: F,ElU:X:K~MUS
HIZMETE OZ.EL
.1",I.,.,[email protected]<.p.tr
E!:3YS-ıC14.08.18-14.59.32.97139
co T V-4V ı .... vo. 1... - i I. 1....V 1.0/ i/ V
F)
'f""',7t"('~:'
PI!l'!i'1
"';•.1.1:.411",-, lJı.J V[;,J.J;J:i-
4
İKAMET İLİ DEGİşİKLİ(;İ TALEPLERİ
1)
Suriyeli yabancıların kayıt işlemlerini yaptırdıklan veya valilik ya da Göç
Genel MUdürlügü karanyla sevk edildikleri illerde kalmaları mecburidir Ancak
aşağ,da belirtilen yabancılar hakkında valiliklerce değerlendirme yapıldıktan sonra talebi
uygun görülenlerin bu İllere sevkleri sag:laııarak Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bilgı
-erilecektir.
İdaresi
a) Başka bir ilde akrabas\ olduğunu beyan ederek adres değişikliği için mUracaatta
bulunan Suriyeli yabancıların beyanlarının doğruluğunun araştınıatak, bu araştmna
sonucunda beyan etmiş olduklan yakınlanmn annesi, babası. eşi, ,ocuğu. büyük annesi ve
büyük babası oldu~a kanaat getirilenler,
b) Tedavi olmak amacıyla
yabancılardan, kayıt yaptırdıklan ıı' de
adres değişikli!ii talebinde bulunan Suriyeli
tedavilerinin yapılamadığını devlet hastanesinden
almış olduklan doktor raporu ile belgeleyenler.
2)
Yukarıda
belirtilen durumlann haricindeki İl değişikliği talepleri valilik
görüşüyle birlikte Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne bildirilecek ve Göç İdaresi Genel
MüdürlüğUnUn kararı doğrultusunda işlem yapacaklardır.
G) GÖNÜLLO' OLARAK ÇOOŞ YAPANLARıN VEYA FİRAR (SEMTİ
MEÇHUL) EDENLERİN DURUMU
I)
Suriyeli yabancılardan, ülkemi7..den gônüllü olarak çıkış yapanlar veya ilini
'zinsiz olarak terk ettiği a.ıılaşılanlann bilgileri PoiNet bilgi siStemine gerekli veri girişi
yapılarak isim listeleri EK-} formatına uygun olarak her haftanın son if. günü
>cri\e .god! goc.g,,\'.!r elektronik posta adıesine gönderilecekıir.
2)
Ülkemizden gönüllü olarak ÇıkıŞ yapan Suriyeli yabancüann "Yabancı
Tan:ıma Belgeleri" sınır kapılarında teslim alınarak imha edilecektiL
Kayıt altına alınan Suriyeli yabancıların bulundukları illerden izinsiz olarak
3)
ayrılması durumunda bütün valiliklerce aranması amacıyla PolNet bilgi sistemine gereklı
tahdil kodu girilerek sağlanan hizmetlere erişimieri fırarda oldukları s(tre zarfında
durdurolacaktır,
EKLER:
EK-l-Randevu belgesi örneği
EK-2 Tahdit kaydı bulunanların liste öme~i
EK-3 Gönüllü geri dönüş yapanların/fırar edenlerin listesinin örneği
~:J;\
T ~ı"i BWıılıgı
C.
.
GOç ~i 00_1 MIld1lrIU&ü
' ' 'ak
L,oy. C _ B_li
No i ü Çonı.",ıılA)Il(ARA
Tei Q:)12432 1297-43377 17 Fak O;iII 43L ıZ9i
flelawr,it At. ""W'\\
ggy tr
em:
.
...
HIZMETE OZEL
l;luslıııra:asl Koruma Dairesi Başkanhil
A}11ntth bilgi ıçin iıtıb;a. F,ER.D()ÖMUŞ
uı",ı ..."",il:orum,,@go<gov."
·:'f S-?014.08.18-14.S9.32.97139
CD,
;;::ı-LV ı
.... vo. ı ...-
i ı. ı .... v ı.oı i i V
[,-r~;\
•
J-~
•
EK·!
KA\lT RANDEVU BELGESi
Rande"u Tıırihi
İkamet
ili
Adı
İkinci Adı
Soyadı
Anne Adı
Baha
Adı
Doğum
Yeri
Doğum
Taribi
Uyruğu
İletişim Bilgileri
TEBLİC EDEN
TERCÜMAN
i
TEBELLÜC EDEN
i
i
İş bu belge ram:le\'U taribine kadar Türkiye'de kalış bakkı satlıır.
QtZ:\fETE ÖZEL 14.08.18-14.59.32.97139
cd Tv-'::U I'+.UO. ~'+- i I. 1't.U I.O( i (U
vi
Z
O
"~
...li:
;i1'
:z
O
)o
!2
!
vi
O
~
sı
,
,
,
10
&
c:
3:
-<
m
ii!!.
... tl
)o
:ı:
Gl<
c:
:r
ii!
sı
lo
E
Z
O tl
3: ~
",'~'
i
.
-<
~ c:...
-... :
:z
zm l>
z
,
);
sı :!
l>
i
"
!
Z
i
~
i i
i i
!
i
lo
i .
i
i
ı
i
!
:i:
,f ! i
•
)o
sı
i
ii!
tl
:r
:ı:
i
ı
~
tı
1
c:
i
~
i
ii
;i1
);
~
ı
ı-
~
m
!!!.
·• ..
;
,,','
'. .,<
•
.:,
"
·
~
~-N
,
,l:-""
· --."
":'I'jl"l'll
l\'/ 1 ' i
;~~ .• :~' ;.,., ;1, U,".;·i~
EK-3
5.NO KIMLIK NO ADl
SOVADI
GÖNÜLlÜ GERI DÖNÜŞ YAPANlARIN/FIRAR EDENLERIN ı..lsTESI
DO~UMYERl DO~UM TARIHI ANNEADI' BABAADI TAHDIT KODU
-
-
AÇIlClAMALAR
,
m::ı
(f') ...
..... ...-
i
- ---_ .. _'. fo------­
•
,.....
mo
. .
C\I­
(f')::l
m;t
.
.
ı.o-
' - ._--,--- -_..._-...-­
. '-­
">i:,
.....
'.:t
co_
..,-
.
-o
co::l
o -:t­
","­
o·~
N'
.J.
le) f)
_
:-r, Uo
;"t.J
.\)G:\
"
..: .1
;i~
;;1
i
',.
j
.
Download

"O 2 EYL 2014 - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü