KAY ERI Ki KAMU HASTANELERI BIRLIGİ
GENEL SEKRETERI 1Gİ - KAYSERI LLİ 1(11805
ATAMA-?AKİL BIRİNG
09/03 201 13:20 - 27268541 / 903 2 / 421
jlt
\
T.C.
SAĞLİK BAKANLIĞI
TÜRKIYE
KAMU
HASTANELERI KURUMU
TC Seğlık 13*artiğ
KAYSERI ILI KAMU HASTANELERI BİRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI
111111 111
Sayı : 27268541/903.02
Konu : 4924 Sayılı Kanunu Tabi
Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama
ve Yer Değiştirme Kurası
DAĞİTİM YERLERINE
4924 sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Yer Değiştirme kurası
için ilan metni, münhal kadrolar listesi ve başvuru formu yazımız ekinde gönderilmiştir.
Bilgilerinize ve ilgili tüm personele duyurusunun yapılmasını rica ederim.
Uzm. Dr. Cem TURANOĞLU
Genel Sekreter a.
İdari Hizmetler Başkanı
Ek:
1- ilan Metni
2- Başvuru Fonnu
3- Münhal Kadrolar Listesi
Dağıtım:
Kayseri Develi Hatice-Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kayseri Yeşilhisar Devlet Hastanesi
Kayseri İncesu Devlet Hastanesi
Kayseri Yahyalı Devlet Hastanesi
Kayseri Pınarbaşı Devlet Hastanesi
Kayseri Tomarza Devlet Hastanesi
Kayseri Bünyan Devlet Hastanesi
Sanayi Mah. Atatürk Bulvarı No:87
AŞ. tuh bilgi için: Zafer KAVUN
Güvenli
As]
nık Imzalı
nıdır
0-5
Bur
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden bffe621c-dfe24a91-a592-9674eadb3799 kodu ile eriş- lirsiniz.
T.0
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERI KURUMU
KAYSERI İLI KAMU HASTANELERI BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLIĞI
ILAN
Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerinde 4924 sayılı Kanuna göre istihdam
edilen sözleşmeli sağlık personelinin işe alınmaları ve yer değiştirme işlemlerini düzenleyen,
"Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları 49424 Sayılı Kanuna Tabi Sözleşmeli Sağlık Personeli
Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği" 11.02.2015 tarihli ve 29264 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Anılan yönetmeliğin 5. maddesinin (1) fılcrası çerçevesinde, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4. Maddesinin (A) bendine göre kadrolu olarak çalışan tabip ve
uzman tabip personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemleri kura ile yapılacak
olup, söz konusu kura aşağıda belirtilen usul ve esaslara göre Genel Sekreterliğimizce
sonuçlandırılacaktır.
USUL VE ESASLAR
1. Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) Personelin 4924 Sayılı Kanuna Tabi Vizeli Pozisyonlara
Yerleştirme Kurasına ait münhal yerler ve atama takvimi atama takvimi
www.kavserikhb.nov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.
2. Tabip ve Uzman Tabip Personelin 4924 Sayılı Kanuna Tabi Vizeli Pozisyonlara
Yerleştirme Kurasına sadece kadrosu Kayseri İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel
Selcreterliğine bağlı sağlık tesislerinde olan ve aktif olarak çalışan personel milracaat
edebilecektir.
3-) Tabip ve Uzman Tabip (Acil Tıp) pozisyonlarının tamamının ilgili unvan ve branştaki
personelin pozisyonunun bulunduğu sağlık biriminin acil servislerinde istihdam .edilmek
üzere yerleştirme yapılacaktır. Acil Servislerde 4924 Sayılı Kanuna tabi çalışmakta iken
başka servislerde görevlendirilecek personelin 657 Sayılı Kanuna göre kadrolu görevine
dönmeden servis değişikliği yapılamayacaktır.
4. Tabip ve Uzman Tabip Personelin 4924 Sayılı Kanuna Tabi Vizeli Pozisyonlara
Yerleştirme Kurasına başvuruları, 09/03/2015 tarihinde başlayıp, 17/03/2015 tarihi mesai
bitiminde sona erecektir. Boş pozisyonlara başvuru yapacak olan personelin, 01/01/2015
tarihi itibariyle PBS'den alacağı son güncel hizmet puanı dökümü ile taleplerini içeren ekteki
formu eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Başvuru formu ilgili personel tarafından
imzalandıktan sonra, Hastane Yöneticisi/Başhekime onaylatılarak, 17/03/2015 tarihi mesai
bitimine kadar üst yazı ile Genel Selcreterliğimiz evrak birimine gönderilmesi gerekmektedir.
Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Fax yoluyla
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
5. Müracaatta bulunacak personelin kadrosunun bulunduğu birimde boş vizeli pozisyonların
dolması halinde diğer birimlerdeki boş vizeli pozisyonlara ait talepleri de değerlendirmeye
alınarak yerleştirmesi yapılacaktır. Bu pozisyonlar için Yerleştirme işlemi yapılırken sırasıyla
kura son başvuru tarihi itibariyle (17.03.2015) hizmet süresi, hizmet puanı daha fazla olan
personele öncelik verilecektir. Eşitlik olması durumunda ise müracaat edenler arasında Genel
Sekreterliğimiz tarafından kura çekilerek işlem sonuçlandırılacaktır.
Sayfa 1 / 3
6. Başvurular, sadece ilan edilen unvan ve yerlere yapılacaktır. ilan edilen unvan ve yerler
dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
7. Devlet Hizmeti Yükümlülerinin görev yerleri 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu
gereği değiştirilemediğinden, ancak görev yaptıkları birimdeki boş sözleşmeli personel
pozisyonlarına başvuru yapabileceklerdir.
8. Kadrosu Genel Sekreterliğimize bağlı hastanelerde olup, 5258 sayılı Kanuna göre aile
hekimliğine geçen hekimlerin de sözleşmeli statüye geçiş yapabilmeleri için başvuru
aşamasında talepleri alınabilecek, ancak atama sırasında aile hekimliği sözleşmelerini
feshederek kadrolu görevlerine dönmeleri gerekmektedir.
9. Personelin kendi görev yerinde durumuna uygun boş kadro bulunması durumunda diğer
birimlerdeki kadrolara yaptığı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Tabip personelin 4924 Sayılı Kanuna Tabi Vizeli Pozisyonlara Yerleştirme Kurası ile
atanma talebinde bulunan personeller en fazla 5 tercih yapabilecektir.
11. Aynı unvan ve branşta olmak kaydıyla aynı birimdeki pozisyon sayısı, çalışan personel
sayısı kadar olması durumunda kura işlemine gerek kalmadan sözleşmeliye geçiş işlemi direkt
olarak yapılacaktır.
12. Ücretsiz izinde (askerlik, doğum, vb.) olan personellerin başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
13. Yerleştirme sonuçları ile komisyonca yapılacak inceleme neticesinde uygun görülmeyen
müracaatlar, red gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere, Kayseri Kamu
Hastaneleri Birliği Genel Selcreterliğinin www.kayserikhb.govir internet adresinden ilan
edilecektir.
15. Genel Sekreterliğimiz www.kayserikhb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olan kura
neticesinde yerleşen • personelin sözleşmeli statüye geçiş işlemleri ÇKYS üzerinden
gerçekleştirilecek olup, personele Hizmet Sözleşmesi imzalatılarak göreve başlayışları
sağlanacaktır
16. Yerleştirmesi yapılan personelin atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan
anlaşılması halinde haklarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu veya 4924 Sayılı
Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
Not: ilan Metninin 9. maddesi "Personelin kendi görev yerinde durumuna uygun boş
kadro bulunması durumunda diğer birimlerdeki kadrolara yaptığı başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır." şeklinde düzeltilmiş olup, yapılan değişiklik 11/03/2015 tarihinde ilan
metnine
ilgililere duyurulur.
Sayfa 2 / 3
TABIP VE UZMAN TABIP PERSONELIN 4924 SAYILI KANUNA TABI VİZELİ
POZİSYONLARA YERLEŞTIRME KURASI IŞLEMLERI İLE ILGILI ATAMA
KOMISYONU ÇALIŞMA TAKVIMI
09 Mart - 17 Mart 2015
Tayin Talep Başvurularının Sağlık Tesislerince Alınması ve Üst yazı
ile başvuranların Kayseri İli Kamu Hastaneleri Kurumu Genel
Sekreterliğine teslim edilmesi.
18 Mart - 24 Mart 2015
Başvuru Formları ve Istenilen Belgelerin Kontrolü
25 Mart 2015
Başvuru ve Ekli Belgelerin Atama Komisyonuna Sunulması
26 Mart 2015
Komisyonun Toplanması, Alınan Kararların Onaya
Sunulması ve Sonuçlarının ilan Edilmesi
(./.475/2015
Dr Ahmet ÖZYALÇIN
Abdurrahman
Üye
1.../03./2015
Uzm. Dr.41'1C . U MİCLU
K • lasanı
Sgyfa 3 / 3
LEN
T.0 SAĞLIK BAKANLIĞ1
TÜRKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU
KAYSERI HA KAMU HASTANELERI BIRLIĞI GENEL SEKRETERLIĞI
TABIP VE UZMAN TABIP PERSONELIN 4924 SAYILI KANUNA TABI MEI.; POZISYONLARA YERLEŞTIRME KURASI
A:
I
2
3
4
5
6
7.
8
NAICIL TALEBINDE BULUNAN KIŞININ
T C KIMLIK NO
KURUM SICIL NO
ADI SOYADI
DHY DURUMU
I ] DEVAM EDIYOR
UNVANI
BRANŞI
ASIL GÖREV YERI
ASKERLIK DURUMU
f ] MUAF
B:
MEMURIYETTE GECEN HIZMETLERI
UNVANI
GÖREV YERI (İL/ILÇE)
[ ] TAMAMLANDI
[ ] TECILLI
GÖREVE BAŞLADIĞI
TARIH
[] YAPTİ
GÖREVDEN AYRILDIGI
TARIH
I
2
3
C:
HALEN ÇALIŞMAKTA OLDUĞU GÖREV YERI
ILİLCE
GÖREVE BAŞLADIĞI TARIH
GÖREV SORESI
ı
D:
HIZMET PUANI BILGILERI
01.01.2015 TARIHLI TOPLAM HIZMET PUANI
E:
Asıvuuçıci
•
NAKLEN ATANMAK ISTEDIĞI YER
(Yalnızca Komisyon tarafından ilan edilen yerlere tercihte bulunacaktır.)
1
2
3
4
5
Şahumla ilgili bilgiler ve tercih ettiğim sağlık tesisleri yukarıda belirtilMis olup, Tabip ve Uzman Tabip Personelin 4924 Sayılı Kanuna Tabi
Vizeli Pozisyonlara kapsamında atamanun bu yerlerden birine yapılabilmesi için, dilekçamin ilgili makama ve havalesini arz ederim.
ADRES:
Yukarıdaki bilgiler tarafımdan doldundmustur.
Adı ve Soyadı:
Imza:
DOCRULUGUNU TASDIK EDERIM
Adı Soyadı:
Unvann
Hastane Yönetici/Başhekim tarafından onaylanacaktır.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistm
4924 SAYİLİ KANUNA TABİ SÖZLESMELİ PERSONEL MÜNHAL KADROLAR
SIRA NO
BİRİM ADI
UNVAN
BRANS VIZE 2015
ı
BÜNYAN DEVLET HASTANESI
TABIP
5
2
DEVELI HATICE-MUAMMER KOCATÜRK DEVLET HASTANESI
TABIP
6
3
INCESU ILÇE DEVLET HASTANESI
TABIP
6
4
KAYSERI EĞITIM VE ARAŞTIRMA HASTANESI
UZMAN TABIP ACİL TIP
I2
5
PINARBAŞI DEVLET HASTANESI
TABIP
6
6
TOMARZA DEVLET HASTANESI
TABIP
6
7
YAHYALI DEVLET HASTANESI
TABIP
6
8
YEŞİLHISAR DEVLET HASTANESI
TABIP
4
Uzm. Dr. Cem TURANOĞLU
Download

ÿş2 0 1 5 - 0 3 - 1 1 ( 2 )