T.C. MU~
vALiLiGi it Milli Egitim Miidiirliigti 10102/2015
Sayl : 32026198/30011478437
Konu: insan Haklan Resim Yan~masl
............................................ KA YMAKAMLIGINA
ilc;e Milli Egitim MUdUrlUgU
....................................................MODuRLUGUNE ilgi
:Milli Egitim Bakanhgl Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdiirlUgii'nUn
10102/2015 tarih ve 1434407 saydl yazlSI.
Tiirkiye insan Haklan Kurumu B~kanhgl'ntn, Tiirkiye geneli 7-12 y~ arahgmdaki
c;ocuklara yonelik "insan Haldan" adh odiillii resim yan~masl diizenlemek istedikleri ilgi
yazl ile bildirilmi~tir.
SOZ konusu yan~mayla ilgili yazl ve yan~ma ~artnamesi yazlmlz ekinde
gonderilmi~tir. Okulunuz ogrencilerine gerekli duyurunun yapIlmaStnl ve yan~maya katllacak
eserlerin ~artnamede belirtilen adrese dogrudan gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim Miidtirii
Ekler: l-Yazl (4 Sayfa) DagltIm: iIc;e Kaymakamhklanna (Hc;e Milli Egitim Miidiirliigii) Resmi/Ozel Tiim ilkokul ve Ortaokul MUd. Bu evrak govenli elektronik imza He imzalanml~tlf. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden7cab-3304-3747-9826-a4ge kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii Say. : 88013337/821.0511434407
Konu: insan Haklan Resim Yan~masl
10102/2015
............................ VALiLiGiNE
(iI Milli Egitim Miidiirliigii)
iIgi: Tiirkiye insan Haklan Kurumu B~kanhgmm 30101/2015 tarihli ve 16949670-5601109
saydl yazlSl.
Tiirkiye insan Haklan Kurumu Ba~kanhgl'mn, Tiirkiye geneli 7-12 ya~ arahgmdaki
c;ocuklara yonelik "insan Haklar." adh odiillii resim yan~masl diizenleme istegine ili~kin
yazl ve ekleri incelenmi~tir.
S6z konusu etkinligin; Tiirkiye Cumhuriyeti Anayasasl, Milli Egitim Temel Kanunu
ile TUrk Milli Egitiminin genel amac;lanna uygun o Iarak, ilgili yasal diizenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amac;lara aykmhk te~kil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
iI/i1c;e milli egitim miidiirliikleri tarafmdan gerc;ekle~tiriImek iizere, goniillilliik esasma gore
yaptlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dinc;er ATES Bakan a. Genel Miidiir EK : ilgi yazt ve ekleri (3 sayfa) (Eklere; YEGiTEK'in http://yegitek.meb.gov. tr/www/yarisma-duyurulari/kategoril18 web sayfasmdan eri§ilebilmektedir.) DAGITIM: Geregi:
B Plant
Teknikoknllar - 06500 YenimahallelANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi: Temel Egitim Genel Miidiirliigti Din Ogretimi Genel MiidiirIiigti
Ozel Ogretim Kurumlan Genel Miidiirliigii
Tiirkiye insan Haklarl Kurumu Ba~kanhgl
Aynntlh bilgi il,(in : Zeynep KARAT A~ (()gretmen)
Tel: (0 312) 2969400-9580
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~tlr. http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden855d-6083-3ffb-bfac-dObb kodu ile teyit edilebilir.
TURKiYE iNSAN HAKLARI KURUMU BASKANLIGI Saya
: 16949670-560/\0,5
Konu
: TR201O/0136.02-01/001-tnsan Haldan Kurullanmn Desteklemnesi ve Kadm Hakian Konusunda Bilin~ Artmtmasl ivin Teknik yardtm Projesi 3J/Ol12015
MiLLi EGiTiM BAKANUGINA
insan IIakian konusunda farkmdahk arurmak ivin ogrenciler, ogretmenler ve velilere yonelik
~batarda Milli Egitim BakanlJg,mtz ile i~birligimiz olduk~a onem tll§Lmaktadu.
~kanhglmlZln yiliiltmekte oldugu TR201O/0136.02-01/001-1nsan Haklan Kurullannm
Dcsteklenmesi ve KadIn Haklan Konusunda Bilin~ Artmlmasl i~in Teknik Yardtm Projesi
kapsammda g~ekle~tirilmesi planlanan 7-12 ya~ grubundaki ~ocuklara yonelik insan
haklarl temall resimyan.masl;ogrcncilerarasmdakadm.lYocuk.egitim. saghk, sosyal
gUvenlik gibi insan haklan konulannda farkmdabk artmnaYl ve kamuoyunun dikkatini
~ekmcyi a~lmnak.tadJr. Yan~a i~in b~vurular 25 Ocak. -16 Mart 2015 tarihleri arasmda
yapdahilecektir, ilgili ~rtnameler, b~uru fonnlan ve afi~lcr Milli Egitim Bakanhgl'na
. 'dijital ya da baslh formatlarda ve belirlenen i~birti~ ~~evesinde teslim edilebilccektir, Bu
kapsamda ilgili yan~manm TUrkiye ~apmda duyurulmasma Milli Egitim Bakanhgl tarafmdan
vcrilecek destek katlhml art.tracak ve yan~manm amat;lanna ula~bil.mesine katkl
saglayacakhr,
Soz konusu resim yan~masmm Bakanhgmlza bagh ilkogretim okuUannda duyurulmasl
konusunda bilgi ve geregini an cderim.
EK t: Yan~ma ~artnamesi (2 sayfa)
Yukscl Qlddesi No. 23, Kat 3. Yen~ir0665(} AnkaJ'a-TCRKtVE
Inibat: A,T<lP(:UBASI422193&
'rei: (0312) 4222920 Faits: 4222996 e·mail~ ihb@:ba!;\r,dtl1nlilLgov.tr, web: www.basbaicalllik.go.ll.lT
"
IIu plDjeA.lmlra 9iIIiOi 'le'iiHtip Cdllriytti
ladIondulNllSt~
insan Hakian KutlJiiannHl Desteklenmesi 'Ie
K8dit1
Haklan PrOj8si
.
$artname
1. KONU: Yan~ma. Insan haklanm ~ocuklartn goziinden yansltacak; insan haklan ~ocuk ve kadm haklan, ya,am hakkt,. saglJk
hakkl. egitim ve ~§ma hakkl. sosyal gUvenlik balckl, adil yargdanma haJdu, ifade 6%giirlugu, barl~ gibi IIgili her temaya apktlr.
z. AMAI; : Tiirkiye insan Haldan Kurumu (TIHK) tarafindan Avrupa BirJigi - Tiirkiye mali i~bir1tgi kapsamtnda yiiJiitiilen "tnsan
U
Haldan Kurutlanmn Desteklenmesi ve Kadm Haklan Projesi kapsammda diizenlenen "tnsan Haklart ve Cocuklar" konulu
rcsim yan~masmm amaa; ba~ta kadIn ve s;ocuk haklan olmak iizere insan haklan konusunda farkmdalIk diizeyini yukseltmek
ve Tiirkiye Insan Haklan Kurumu (TiHK) gorevierine dikkat ~ekmcktir.
3. KATILIM K~LLARI
• Yarl?m8 Turkiye genelinde 7·12 y~ arasmdaki tum ~lIklara apktlr.
• Cocuklar yan~maya bireysel olarak katdmahdtr.
• Yan~maya katllan resimlerin daha once herhangi biryan~maya kattlmaml~. OdUl almaml~ ya da sergiIcnmem~ oimasl
gerekUdir.
• Yart~maya en fazla bir eserlc katlhm saglanabilir. Yan~maya resim goooeren katlhmcllar bu eserlerin kendilcrine ait
ve ozgun oldugunu beyan ve taahhut etmj~ saYlhrlar.
• Resimlerde teknik serbesttir. (J>-dStel. suluboya. kara kalcm, yagb boya, kolal gtlli teknikler kullarulabilir.)
• Esetlerin maUyetleri VI! hazrrlama a~amasmdaki masraflar talep edHemez.
• Ba~vuru formu ve detaylara www.Qhk.:!J..!!...t.r internet adresinden ula~dabilir.
• Odiil alan resimler Proje tarafmrlan kitap, reidam, bro~i.ir. af~, web sayfasl ve benzeri baslll yaymlarda yarl!}lnacl adl
bclirtilmek ko~uluy\a kullamlabilir. Proje. bu eserler He ilgili yapacag,t ya!JIt ve gorsel yaymlar, sergilemeler i~in eser
sarupJerine aYrica bir Odemede bulunmn.
• Yan~macllar ~artname hiikiimJerinin tiimiinii kabul etmi~ saYlhr.
• Cah~malar postada veya katgoda zarar gormeyec:ek ~ekilde paketiencrek hem veIi hem de katllimCl tarafmdan Islak
imuh bir adet bu~vuru formuyla birHkte son tesHm tarlhine kadar ~d<l bliJunan yazl~ma adrcsil1l' gOnderilmelidir.
Van~ma
Sekretaryasl:
Aytuj Kutsal Mlnsan Haldan \Ie (:o£uldar" Resim Var.,masl insan Haklan KuruUarlmn Destekleomesi ve Kadan Hakian Projesi, Park Oran Ofts. No: 13, Oran Nahallesi. 064·50 Ankara Telefou! +90 312 447 9140 111. E-posta: [email protected] • bnzah ba$vum formuyla birllkte g6nderiimeyen eser degerlendirilmeye ahnmayac:aktlf. Ba$vum fonnu
katdlmarun kendlsi ve vensl tarafmdan ayrt ayn imzaJanmalldlf.
• F.serlertn ya~a sekreteriigine uJa;;nrtlrnasl He biriikte herhangi hir zarar g6rmemesi i~in gereken ozcn gBstI:!rilecek.
ancak postada ol~bj)ecek kaybolma, gecikme ya da hasarlardan ProJe ve Tlrkiye insan Haklara Kurumu sorumlu
tutulmayacaktlr. Projede ya1'l§acak eserlerln posta veya kargolanmn allndlg,.na daiT tcyit gOnderilmeyecektlr.
CiX!f.; 'Jran {')fis
No: ~3 OR-AN M!hiallesi (;06.;50 ;"1i(3!'!1 !1(j1:j\(iYE
1','\\'w.lihj(.g:r,;.lr
iel: +9:) (312. 447 q14~l! ;:: - falls: f.~J i3' 2. ~47 9i-l1
I!:f\t~bkfl~rt:~" org
c
&
~
· · "
,
......
P«Jio AmIp,> IItrii9' we TIiriIiye Culllllutipti
~lIMnseellilolloO!_.
tnsan Haklan Kurullannn Desteklenmesi ve KetdHl Ha-<ia.n Projesi
4.000LLER:
Binnd: lpad Air 2 Ildna:
Ipad Air Upmcu: lpad Mini 3 5. OEGERLENOiRME. SONU';LARIN DUYllRULMASI
Sonu.y\ar S~ici Kurul d~erlendirmesj sonuc1andlktan soma basw yoluyla ve aynca vc www.tihk4:Qv.!rinternet
adresinden duynrulacakttr. Sonu~lar secici kurulun kararlyla belirlenerektlr ve sonu~ra itiraz edilemez. Dereceye giren
ve sergUcnmeye hak kazanan resimierin lrullarum haklan Tiirkiye insan Haldan Kurumu, Merkezi Finan.<; ve ihale Birimi,
Avrupa Blrllltfne ait olacaktlr.
6. YARI~ TAKViMi
SoD Katlhm Taribi: 6 Nisan 201S
Sepci Kurul i>eAerlendtnnes:l: 15 Nisan 2015 SoAu~nn A~Jktamnasl:
20 Nisan 2015 
Download

Duyuru İçin Tıklayınız