1`7
T.C.
KONYA VALILIこ i
il Milli Ettidm Midurl■
:●
12/12/2014
Sayl :87107935/82105/6389042
Konu:SEDEP Resim Yan,masl
MILLIEGITIM BAKANLIGNA
Ⅲ)
(Yenilik ve Ettitim TCkno10Jilerl Genel Mndirli』
ilgi
:Sc19uklu i19e Milli Ettitim Midurlittinin o5/12/2014 tanhli ve 3797799/300/6068702
saylll yazlsl
M■ IE」 im
r黒
Mittl鵬
器d:醸
fi:策
驚墨
諸
゛
」
淵¶ 罐ittl鋼 羅籠潔J、 に
亀
“m瀕 nuy…
Sd9は h19C
ai∬
i:l
eklerl‖ k∝
sunulinustur
Arz ederim
Mukadder GURSOY
Vali a
ll Milli Ettitim Midm
EK: ilgi yazr ve ekleri (6 SaYfa)
鮒 編翻
Itr撃
Bu eVrak guvenli elektronik im2a ne i―
lall nl,“
糠琳
Bilgi l,lem vc E=i6m TCknoloJ‖ ei 1309
Bilgi:Mchmct KESER(Mcmur)1306
E‐ man:bilgSina■
rh"p77e` つよSKlrgu neb 8 v r ad“ sinden e23 1-8f5卜
[email protected] goV"
3f23-9856-3d8a kOdu neぃ it edmcbhr
' ,
iV電
「
05/12/2014
Sayr : 53797799/300/ 60687 02
Konu: SEDEP Resim Yanpmast
KONYA IL MILLI EGITIMヽ mURLUGU
(StrattiII Bdimme)
Se19uklu
DclcrlCr
Elitimi PrOJcsi kapsaminda Tttkiyc
capmda
im
7 sininara y6nelik dcicrlCr elitimi ile ilgili resim yansmasl yapllmasl i9in,armamc vc ans
ekte sunulmuptur Makamlann12Ca da uygun gbrul=ncsi halinde Bakanhk onayl ahnmasl vc
Ulkcmizde 7 sinlfolan tum okullanm12a duyumlmasi hususunda;
Geregini arz edcdm
Turan KAYACILAR
I●
eM‖ LE言 itim Midi血
EK:
卜Yarl,ma sartnamcsi
2‐ Aflβ
Yenl,chiMh sahhtta Sk
No:2,Kar4 Sc19uklυKONYA
Tcl:03322384090‐
92‐
93-94
Faks:03322384025
E Posta:[email protected] goV tr
Bu evrak gu!€nli elekaonik imza ile imzalanmr$ur hnp://e!raksorg!.meb.gov tr adresinden
a296-325c-3127-9fe0-c009 kodu il€ te)-rl edil€bilir
Sd9ukluDegerlerEEliumiPl可 es
SON BAsVURU:l Nison 2015
nn Dη 四ωlmosI:21 Nison
SOnuⅢ 口
2015
Sorumluluk, Yardrmseverlik, Adalet, Dostluk, Dogruluk, Sabtr, Saygt ve
0zdenetim, degerlerinden birini veya birkagrnr kullanarak bir resim yaptntz.
″/ 1 1L
-'------i
Yangmaya tilkemizdeki tiim
katllabilin
︱
‖
k3'o
giren Oこ rencilere
lPAD(Birer A1311:31■
11「 :[キ
p tdefont(Birer adet)
´
k3地 n ttyndaik l『 a Jren 5orendbre
:PAD(Birer adet)
・
、 ′.
■1 ﹁4
”
“
′
″
``
'三
“
:lk 3'e girenう orenc‖ e面 n oku‖ anna
Dizilstii bilgisayar(Birer Adet)
¨
議 ﹃
lk lo'a giren Oこ renCme」 n dan19man Oこ retnen:ettne
ヽ
Diziisttt bilgisayar(Birer Adet)
一
Ш“
A
一
︵
︺
一
¨
︺“¨
¨
肛い
・
●
暉
j淵:T朧 滞蜘滴糊竃辮躍
癬鯖酬冨I話 鞘 胤器躙 1鵠 1冨:乳 撃
褻固日轟固瓢l葛硝雪‖
二r〔
li\'a1l
:...
I
$enolEraslax
I
3柵
(SEDEP YUROTME KURULU)
讐とP島薦F需
柵
5
0
2
4
0
2
S
e
P
・
期
●︺
抑
C
E
e
︶
g
e
u
D
此
e
9
S
SELcUKLU ILcE
〕
TTiN ERBAKAN UNiVERSiTESi
δEl[1311lBELEDIYESI―
Yan,ma :SEDEP(SELcUKLU DECERLER ECiTiMiPROJESi)RESiM YARIsMASI
Son Ba,vuru Ta“ hi :l Nisan 2015
Sonuslann DuyuruhnasI :21 Nisan 2015
Amac:
l Degerlere ёまencileHn dikkatierini 9elmlek
2 0grencilerin proJede ctin
Юl almalarlm sattlanak
3. OBrencileHn yakm ve― k9evrelerindeki olaylara duyarll■ klannl
arttl....ak
4. 0こ rencileHn sanat yetenekleHni gelistillllele五 ne yardllncl oLnak.
5. Ogrencilere sanatsal yetenekleHni kullarlma ve pratik yapma olanagl sulunak.
Konu:
Se19凛 Ju Deま rler Egitimi Pnesinde i,lenen sekiz degerden(Adalet,Saygl,
Yardlmsevenik,Dostluk,Ozdenetim,Sablr,Sonlmluluk,Doyduk)biH veya birka91
resmedilecek.
KategoHler:
Resim Yansmasl'nda Tiirkiye'deb dh resmi ve Ozel o面 oku1 7.sinlfё 煙
bir katego五 de yan,acaklardlr
"nCileH tek
Y6ntem:
l Yarl,maya katllmak isteyen oこ renciler,GOrsel sanatlar ёyetnenleHnin rchberliginde
Se19uklu Degerler Ettitimi PrOJesinde i,lenen seは
z detterden biri veya birka91nl
(Adalet,Saygl,Yardimseverlik,Dostluk,Ozdenetim,Sabl■
Sonlmluluk,Doま uluk)
anlatan bir resim hazlrlayacaklardlr.
2 Her Ogrcnci en fazla bir resimle yan,maya katllabilir.
3.Ogrencilcr ha21rladlklan resimleH Se19uklu i19e Milli Egitim Midttligit Yenitthir
Mah Kemerli Caddesi sahinatta sOk・ Se19uklu Kaymakaml屯 l Kat:3 Se19劇 u/Konya
adresine posta yoluyla gё ndereceklerdir.01/04/2015セ 轟hinden sonra ulttan reSimler
degerlendilllleye alintnayacaktir
4. Postada yttanan gecikmelerden SEDEP Yttttt Kurulu sonlmlu degildir.
ヽ
いい″SelCulludegenere8■
sで
にuk100で 8。 atrsthn、 icgЮ oPS
in■
で
。m
ttCebOOヽ
て
。口
1
、w、v latebook com′ grOuPs/selω klutlegerleregl● mi
●剛
Se19uklu Degerler Egitimi PrdeSi 2014‐
5
2015
Se9ici Kuru1 21Nisan 2015'c kadar dereceye giren eserleH belirler ve se911en eserler
ilan edilir
Katlhm sartlan:
l Yarl,mり a
Tttkiye'deki mm resmi ve 6zel ortaokullann 7.Sinlfё まenCileH
katilabilirler.
2
Resi:n019■ si 35 x 50 cnl'dir.
3.Eserler 7 cm kalmllgmda beyaz pasparmlu。 lacaktir
4. Teknik serbesttir
5 Kullanllmasl yasak olan malzemeler Kara kalem,kOmi veya kallc1 6zelligi olmり an
fotokopi ve yapl,1lma mozaik y6ntemiyle hazlrlanan eserler ile bilgisayar ortaminda
hazirlanan eserler kabul edilmeyecektir Rcsiinler ellc hazlrlamali vc Ozgin
olmalldir
6 EseHn arka vLame asaこ lda ck l'de veHlen fbnn vaDlStinlacaktir Eserin On w¨ e
kesinlikle hcbir vazl vazllmavacaktir.Bu foma yazllacak bilgiler Jlinlneyen bir
kalcmle ve okunakll yazllmalldlr Bilgile五 nde cksiklik olan 9all,malar doこ rudan
elenecektir
Ek l
Bilgiler
Resim taraflmdan
Bilgiler
yapllml,ve bana aittir
OErencinin adi soyadi
Okulun adr
imza
Ogrcncinin sinli
Ogrencinin Ev adresi
Oま enci
ad sOyad
Veli telefonu
Ogretmcnin adi soyadl
OEretmenin telefonu
Resim,ogrencim
Okulun telefonu
Okulun adresi
taraflndan yapllml,vc
6zgindir
imza
Ogretrnen ad soyad
r6sv.*l.ultloJ.8erlcr.8,timi..om
[email protected]@[.con
l^rv,w.fac.boot.comlgroups/s.lcukludegerleregitim i
Ow
Se19uklu Dctterler Egitimi PrdeSi 2014‐ 2015
6 Yan,maya katilacak 6grencilere GOrsel Sanatlar dersine giren ogretmeni rehberlik
edeccktir_
tttme uぃ tinlmalldir Rulo
7 Eserler mlo yaplimadan Se19uklu i19e Milli ELitim MidШ
yapliml,halde getirilen eserler teslim alinlnayacaktir.
8
Katlllm bireyseldir ve her kat11lmcl yan,maya yalnizca bir resimle katilabilir
9 Yan,mada Odue deger bulunan eserler,tim haklanyla SEDEP(Se19uklu Degerler
ёdil
Egitimi ProJesi)sahibi olan Sc19uklu Belcdiyesine ait olacaktir Yan,ma sonunda
alan eser veya eserler,bitin telifhaklanyla SEDEP sahibi olan Se19uklu Belediyesi
taraflndan satin ahnnll,gibi i,lem gorecektir.SEDEP sahibi olan Se19uklu Belediyesi,
6dilc laylk ya da sergilenrneye deger bulunan eserleH ve/veya i9eHklcHni,
etkinliklcHnde ve egitirn faaliyeJcHnde afl,,katalog,bro§ ir Vb・ her turli tanltim
malzemeleHnde 5846 saylll Fikir ve Sanat EserieH Kanunu'nun ngili maddele五 nde
bclirtilen,ekildc;ioleme,9ogaltma.yayma temsil,i,aret,scs veya gё ttnti nakline
yarayan ara91arla lunma iletirn hakkinin yanl slra sergilemek ve Odil alan escrleri
ba,ka katnu kurmlarlna devretmek hakkina herhangi bir bede1 0demeksizin sahip
olacaktir
1 0 Katlllrncllar yarl,maya katllinakla,yan,maya gё ndereceklen eserlerin tamaminda
veya bir kisminda alinti veya kopya olmadl=inl,eserleHni b∞ ka bir yan,maya veya
herhangi bir yayin grubuna gondellllcdikleHni beyan etmi,saylllriar Aksi haldeki
durumlarda oJaya 91kacak yasal her l献 li sonlmluluk katlhmclya aittir
H Se19uklu i19e MEM'e teslim icin son tarib l Nisan 2015'tir.
12 Yarl,ma Se9ici Kurul kararlan kcsindir ve itiraz edilemez
13 SEDEP Pttc Ekibiyan,ma,arlnalnesiylc ilgili her側
『
1■
degisiklik yapma hakkina
sahiptir
14 Yan,maya katllanlar,ン ukanda yer alan,artlann talnalnlnl kabul emi,saylllriar
Yan,manin DuyurulmasI:
Yan,ma;
・ SEDEP Facebook Gmp sayfasl壼 L
o Okullann e‐ postalarl aracll屯 l ile Okul yOneticileH bilgilendHlerek,
duyurulacaktir.
B8,Vurular:
0こ renciler hazinadman resimleri Se19ddu l19c Milli Ettim Miidiirlitii Yenischir
Mah Kemerlicaddesi s漬 山嘘 a sOk Se19uklu Kaymakaml嘔 l Kat3 Se19uklu/Konya adresine
posta yoluyla gOndereceklerdir.
Yan,ma Secici Kurulu:
l Do9.Dr UttrATAN(Se19uk Oniversitesi GLκ
l Sanatlar Fakiiltesi)
ヽ
ヽハ●史kukludtgentregnimiで 。nl
Gぃ じ■ raceb。。kく ,m
,1劇 kludegelで reg■ l● 、
…
はceb∞ k com′ grOuPs′ selcukludegeaeregl●
mt
●動
Se19uklu Degerler Egitimi PrOieSi 2014‐
2 Do9 Dr.Zuhal ARDA(Se19uk Oniversitesi Gttκ
2015
I Sanatlar Fak■ ltesi)
3 Do9 Dr.1lhatn ENVEROCLU(Se19uk Oiversitesi Giizel Sanatlar Fakiltesi)
4 Do9 Dr Mutluhan TAs(Se19uk Oniversitesi C滋 短l Sanatlar Faktitesi)
5 Do9 Dr.鰤 et
DALKIRAN(Se19uk Oniversitesi Gttκ I Sanatlar Fakiiltesi)
Ahnti vcya kopya oldШ , ba,ka bir yan,maya veya herhangi bir yayln grubuna
gё ndeHlml,oldugu
tespit edilen eserler 5/12/1951面 h ve 5846 saylll Fikir ve Sanat
EserleH Kanunu geregince Yan,ma Se9ici Kurulu taraindan iptal edilir.
Detterlelldirme:
Kurul taraflndan se91lerek dereceye giren eserler ilan edilir.DeLerlendi....e
∞aglda
ё19■ leri
belirtilml,tir
O Ca11,ma kOnuyla ilgili mestt veЁ yOr mu?
・ Konuyla ilgili veHlen mesai yetennce etkili mi?
e Cdl,ma sanatsd a91dan ne kadar barnll?
Sonuqlarrn Aqlklanmasr:
Sonu91ar Facebook SEDEP gup sayfasinda ve SEDEP web sitesinde de
payl谷 llacaktir
odiner:
Ilk 3'c giren o逸
℃ncileHn 6diili:IPAD(Birer adetD,S3mini cep telefonu(Birer adet)
1lk lo'a giren Oinencile五 n
Dandsman O“ tmenlerinin Odili:Diz蒻 ■ bilgisayar
(Birer adet)
Ilk ice giren Oこ renCileHn okullarlnm Odiili:Dizも
織 bilgisayar(Birer adet)
nk tcm dlЫ nda nk ona giren ttrendLre :IPAD(Birer adet)
Ileti,im Bilgilen:
も
IttM器
出晴鵬 fhi璧 田置盤士鶏1'11細 憫 に
Erdln,SARICA-050564042!■ edlncsanca1741″ 筋 omall∞ m Adnan Hadlye SOllneg● z mOkulu Modonl
r.{r.*LuLludcg.rl.r.Siiori..om
xlcuUudegcrlcreg'rnr&[email protected]
www.faccbool-com/groupsls€lcuLlu deSerleregitim i
Download

鮒編翻 Itr撃糠琳