T.C.
KILISVALILIGI
IIMi博EgitimMiidiir1時ii
04/03/2015
Sayl:29444100/300/2396190
Konu:KitapToplamaKampanyasl
…‥.MUDURLUGUNE
llgi:a)HatayVal鴫iIIMilliEg証mMudurl蝉ntinO3/03/2015tarihve2332865saylll
yaZISl・
b)BatmanVal鴫illMilliEg串mM蹄rl蝉nun27/02/2015tarihVe2243272saylll
yaZISl・
IIKitapToplamaKampanyasl’一ileilgiliilgi(a,b)yazllarlekteg6nderilmisolup・iSVe
iSlemlerinilglyaZldogrultusundayapllmaslhususunda;
Bilgivegereglniricaederim・
S.SemaKORKMAZ
Miidiira.
SubcM櫨d湘南
EK:
IlgiYazl(2adet)
DAGlTIM:
TemelEgitimeBagllilkveOrtaokullar
国書国書国
Akp−narCadVa剛kBlnaSlkat179100−K皿S
曾(0348)8132828 缶(0348)81日264
①temelegltlm79@mebgovtr
Ayr一m血bllgllClnirtLbatSerOYILMAZ
WebwwwklllSmebgoVtr
T.C.
HATAYVALlLIGI
l1MilliEgitimMmiir1時ii
03/03/2013
Sayl:68531273/824.0101/2332863
Konu:KltaPToplamaKampallyaSl.
….VALILIGINE
(11MilliEgltlinMudLlrl鴫u)
11…iZ DemelICeSi Sinanll ∧vukatllkay MahanogIullkokulu/OrtaokL血
Miid高時gune yellibir kmpIlane kurmak,KitapihtiyaClamlka申lamak、kLItLIPhallelerini
zenglnlestlrmek,OgrenCilere ok…na ahSkanllklarlnl kazlndlrnlak言nceleine Ve araitlrllla
bilincinlartlrmakamaclylayurtgenelinde‘‘KitapToplama Kampanyasl,,baSla1−1masllle
ilgiliallnan26.02.2015tarillVC2160786saylllKaymakamIlkOlurLIiliiklesunulnluStur・
S6z konusu kampanyanln,Iliniz genelinde bulullan tum Okullara duyurusun…l
yapllmas一,tOPianank∼taPla…鴫illOkulmudurItmnedogrudang6−1derilmcslhL一SuSullu・
Arzederlm.
KemalKARAH∧N
Valia
llMilliEgitlmMudurV・
Ek.KaylnakamllkOlurL一(lSayfを)
DAGITIM:
80日ValIl蘭ne
^ySe−ltilalLi・ld31070∧Imk面目∧lAY
lmklronik∧gi面a)11−lebgovlr−
\、、いIIl‘血〉illcbg。VJr
BucYrOkgLl、…lieh:kIro,用言in′忠ilclm・uhIl1時1一「
^〉…1一同ilgJi申FS∧lくIK∧Y^ViLKl
lir 0326−2276868−(1129)
Iaks O32°−227の69
時//…aks。rguI一、ebgovlradreslnden6d72−Oc5d−3073−938b−68d9koduiIcしev血dl刷ir
T.C.
BATMANVALiLidi
ilMimEgitimM的冊I噂髄
27/02/2015
Sayl:12484386/100/2243272
Konu:KitapToplamaKampanyasl
.…VALILIGINE
(ilMilliEgitimMudnrlngn)
……KAYMAKAMLIGINA
(ilCeMilliEg串mMud鉦1噂u)
ilimiz Merkez Mehmet AkifIlkokulu M的url堕unun yeni yapllan2000 kitap
alabilecek yenibirk蹴Phane kurulmus olup,6grencilere okumaallSkanllglkazandlmak
amac}yla,TnrkiyegenelindeのKitapToplamaKampanyaslMduzenlemesiileilgili13・01・2015
tarihve340039saylllValilikOluruekteg6nderilmistir・
S6zkonusukampanyanm,llinizgenelindeduyurusununyapllarak・tOPlanankitaplarln
ilgiliokulmudurl噂unedorudang6nderilmesihususunda;
Gereginiarz/ricaederim・
MehmetCELIK
MilliEgitimMndtim
EK:
LAdetValiIikOnayl
DAGITIM:
80IIVa冊むne
(IIM冊EgitimMiidurl噂n)
5119eKaymakam席lna
ZlyaGtikaipMah170650kakMerkez/BATMAN
ElektronlkAg・WWWmcbgovtr
e・POSla adsoyad@mebgov・tr
Ay…tilIbIlgllCIn A川aSOYSALVHKI
Tel.(0488)2132720
Fak(0488)2133048
Buevrakgqven−ielektl,OnlkimZai−eimZaianm一時http′′evmksorgumcbgovtradresinden146年e3id−3487−aa9龍Eclkoduile−cyltCdilcblI−r
Download

Kitap Toplama Kampanyası - Kilis Milli Eğitim Müdürlüğü