, ',' i
i
! '
H\1C j\lH:i ./;};Hi-u 'nidurıuğU
-,67617'
39.109/20]4
TEU~FO" zİ~cİRi
.•.••. "H .••.• " ............... y1ÜDÜRÜ:1GÜNE MEZITq
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 18/0"1:0; 4 tarih ve 4011757 sayılı yazısı.
Antalya'da düzenlenen "Aü:ce
Türkiye Eğitim ve Bilinçlendinne Seferberliği"
27101/2014·05'02.' : '" tarıhleri a:asınca seminere katılan okulunuz personeline
a~t ~[::Tti1ik~mın ;-v1üdürlüğümüz Lt~st.!~ ; rZ:rl'~l;~rj Şubesind~n t1.i!anak karşılığJnda elden
tesıın; alın-m;:_bl 'T i!gili perso:ıe:e l,:'i~;~J ~,'dllcr:;k> febeHüğ b..::lgesinin l(bir) nüshasıııı
13/10/2014 tarihine kadar \1iJcürlUğür:1üZC q:(1njerilrrıesi hususuncia;
kapsamınd,':
BilgileriniLe ve gereğini
rıca
(:.ierir:1
Sen ,lb lk',le-.i iI '\:k:)
TesI i 111 T ma~ağı :·1 Sa~\ ff';DMaTIM:
:\ ]C7;tli AmDKulu
\lezitlİ
Bekdjy'" O:mokulu
\!~l:iJi Abd-·ılk·-td!r Pe,ş,;mbt:
,cel \
F
,a,kiı:
i
KoklJI\ tlkO\'J:"i
\
:lktl_--\.],:-2';':;-1':j'
T.C. MERSİN VALİLİGİ iı Milli Eğitim Müdürlüğü Sayı:
231049031951.1.4/401 1757
Konu: Sertifika Belgesi.
18/09/2014
.....M.lf.?J..1..f.i:...................KAYMAKAMLIGINA (İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü)
ilgi: il Afet ve Acil DurumMüd. 09/0912014 tarih ve 53518974.06.00.869/1 062 sayılı yazısı.
İlgi yazı gereği, "Afete Hazır Türkiye Eğitim ve Bilinçlendirme Seferberliği"
kapsamında; 27/01/2014-05/02/2014 tarihleri arasında iı İlçe Müdürlüklerinde görevli
idarecilere Antalya'da seminer düzenlenmiştir.
İlçenize bağlı okullarda görevli öğretmenlerin katıldığı "Afet Bilinci, Okul Afet ve
Acil Durum Planları Eğitmen Eğitimi" 22/0212014-16/03/2014 tarihleri arasında Milli
Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerince , Suphi Öner Öğretmenevi ASO. Müdürlüğünde
düzenlenen "Okul Afet Bilinci. Eğitmen Eğitimi" kursları yapılmış ve eğitime katılan
öğretmenlerin sertifikaları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca düzenlenmiş olup.
yazımız ekinde gönderilmiştir.
•
Söz konusu eğitime katılan listede adı geçen idareci ve .öğretmenlere ait sertifikaların
dağıtımının titizlikle yapılarak, düzenlenecek teslim tutanaklarının,
en geç 17110/2014
tarihine kadar, Müdürlüğümüz Sivil Savunma Hizmetlerine gönderilmesini önemle rica
ederim
Gürbüz GÜNEY Müdür a. Sivil Savunnıa Uzmanı
DAGITIM: -13 Ilçe Kaymakamlığına.(I'MEM.) EKLER: -Sertifika Belgesi.(... l.Adet) -Kursiyer İsim Listesi.(..ı...Sayfa) -Teslim Tutanağı.(1 Sayfa) Güverın elektronik 1_
Aslı Ile Aynıdır LA,
.J..ı.J~~:~.L
.
Mersitı i: Milli Egitim Müdtir!(j~u Dumlupıosr Mahat/esi GMK, Bulvan Yenişehır i
MER'SIN Bilgi için. S.ÇAKAR
(Şet) Sivil $aVLı
Hızmeı/eri Telefon: 0(324) 329 J4 81- 84 Dahili Tel: 314 faks: O (324} 327 3$ 18 - 19 E-Posta: [email protected]
.
•
ÔKMEN
Y..H..K..t
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imıalanmıştlL http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindert9d30-89'ıc- 302b-adfb-ba13 kodu ile teyit edilebilir
Download

MEZITq - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü