ToC.
AFYONKARAHISAR VALILIGI
AcIKHttχ
LSILACAK YERLERIN ILANIDIR
金(IrttFtt」 ly異 )i晉F壽週f豊¥lR3YOstGttZEttGAHLARIiLEMiTiNG
leri Kanununun 6.ヽ 4addesinin 6529 Saylll Yasa ile
1路
泄
朋
Ⅷ
器
肥
翔
酬
l曹 轟鮮肌斐
警1獅欝
露
291l Saylll Toplantl ve Gё
stcri Yiiriiyii§
::
〕
spit
A‐
AcIK HAVA TOPLANTI VE GliilSTERi Yも
l―
edillni§
tir.
RliilYliilsLERi Gも
ZERGAHLARI
CUⅣ IⅡ URiYET R/1EYDANI(ANIT PARK ONU)
Toplantl(Ⅳ IitinD alanl:vilayet kav,a言 1,Anlt Park,ile Gazllgё l
a―
Caddesi ile NIlilli Birlik
Caddesinin kesi,titti kav§ ak arasl(Culnhllriyet meydanl)toplantl alanldlr.
b―
Toplanma alanl
:Ilimiz Alpaslan Turlcc§ Bulvarl ile Gazllgё l
Caddesinin kesi,titti
Delniryalayan Tiirbesinin bulunduttu kaV§ ak toplarlma alanl,
1_И rr′
α″Frθ ρ
″αα″ J「 Imaret Camii yanlnda bulunan hallnam,seker Bank ilc
“ alan toplanma alanl,
“dё nerci "“
Biziln
arasinda kalan
2‐
c…
Иrrar″ α
″ ″αα力 t r2.Dumluplnar Caddcsi ile Siileyman Gё n9er Caddesinin
`r2b′
“ HSCB “
kesi§ tiこ i
nOkta ilc
bankasl ё
niinde bulanan alan toplallma alanl,
:
Dattlima alanl
Cumhuriyet meydanr ve alana gtkan sokaklarrn ve caddelerin
dattllma bё lgesi,
d‐
Yiirityti,giizergahl
: Toplallllla alanlndan hareketle Gazhgё
Culalhuriyet rneydanlnda(Anlt park ёnii)son bulan giizergah,
1-∠ ″ιr″ αrr
l Caddesini takiben
│
yliir″ ソ
ぉ G″ zθ 4gα 力J′ TOplarlllla alalllndan h鉗 9ketle Milli Egemenlik
(Bankalar)Caddesini takibcn Cumhuriyct mcydanlnda (Anlt park
ёni)son bulan
giizcrgah,
2‐
ン
ηF′ ックs Gttzι 4gα rrz「 Toplanma alanlndan hareketle Milli Egemenlik
niiD son bulan
ё
(Bankalar)Caddesini takiben Cumhuriyct mcydanlnda (Anlt park
∠rrι ″
″α
`″
giizcrgah,
2‐
FATIH KAVSAGI(PAZAR YERI)
a‐
Toplantl(Ⅳ Iiting)alanl : Ta,ocaklarl yolu ile scyh Sanlil Bulvarlnln kesi,tiこi
b‐
Toplanma alanl
kё ,ede
bulunan Pazar ycri toplantl alanl,(Sclnt Pazarlnln kurulduЁ u giin hari9)
:
Adnan Ⅳfcnderes
nokta ile V[ithat Pa,a Caddcsi ile Orkide Sokaこ
Bulvarl ile Kocatepe Caddesinin kesi§
tiЁ i
ln kcsisttti Kocatepe parkl ile Karayollari
中
. d
c
Santiycsinin arasinda kalan alan toplalllma alanl,
Daこ llma alanl
Yuriiyu,giizcrgahl
:
:
Pazar yerine 91kan sokaklarln ve caddclerin daこ 1lma bё lgesi,
Toplanma alanlndan harckctlc Kocatepe Caddesini takiben
Fatih kav,aЁ I Pazar ycrinde son bulan giizcrgah,
3-MENDERES BULVARIPTT BINASI ONU(ERKMEN KASABASI)
a‐
Toplantl(Ⅳ Iiting)alanI : Mcnderes bulvarl PTT binaslnin ёnii ile Hacl baba,Aydin,
Aygin,Sayl o言 lu ve Ylldlz sokaklarl ile Mendcrcs Caddesinin Do9.Dr.Sait AcBA
Caddesine 91kan alan toplantl alanl,
b‐
Toplanma alanl
kav,ak toplallma alanl,
Daこllma alanl
:
Dog. Dr. Sait AQBA caddesi ile Belediye binasr yamndaki
:
PTT binasr dntinde bulunan toplantr alantna grkan
sokaklar ve caddeler da言 1lma bё lgesi,
d‐
Yuriy■ ,gizergabl
:
Toplalma alanlndan Doo.Dro Sait AcBA caddesini
takiben lnenderes Bulvarl PTT binaslnin
B‐
ёntindc son bulan giizergah,
PANKART VE AFisLERiN ASILACAこ I YERLER:
Yukarlda belirtilen yerlerde yapllacak Toplantl ve Gosteri Yuriiブ 1,leri ile alakah olarak
,]Belediyece kurulan ve milsait olan billboardlar ve
yapl,tlrllacak ve asllacak afl,ve pankartlarl■
panolara,toplantl alanlarinda yapl,tlrllacak ve asllacak afl,vc pankartlar da prograln litaml
ternizlelllnek kaydlyla toplantl(lniting)alanlarlnda bulllnan direkler ve mtiSait yeHn afl, ve
pankartlarin asllacagl yerler olarak belirlclllnl,tir.
ハ
Bu karar yaylmlndan 15 gin sorlra ytriirluЁ e giFeOe● ir・
Kamuoyuna duyurulur.
an Yusuf
Vali
NER
Download

İlan Metni