T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/5606495
Konu: Öykü Yazma Yarışması
22/11/2014
……………..VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi:
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’nün
93778809/405.01/5409772 sayılı yazısı.
18.11.2014
tarihli
ve
İstanbul’da faaliyet gösteren Özel Darüşşafaka Lisesi Müdürlüğü’nün Türkiye geneli
resmi/özel lise ve dengi okul öğrencilerine yönelik “Hişt Hişt, Genç Sait Faik!” öykü yazma
yarışması düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul, il/ilçe milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M. Sadık ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür V.
EK : İlgi yazı ve ekleri (9 sayfa)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Konya Yolu/T.Okullar/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Özel Darüşşafaka Lisesi
Ayrıntılı bilgi için: Yaşar ŞAHİN (Uz. Öğretmen)
Tel: (0 312) 2969440
Faks: (0 312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb1f6-6235-36e4-bf89-2a63 kodu ile teyit edilebilir.
71
T.C.
MILLI EGITIM BAKANLICI
Oze1 0ttre●
m Kurumlari Genel Midirli言 ■
18/11/2014
Sayr : 93778809 t4l5.0r /5409772
Konu: 10. Hipt Hipt. Geng Sait Faik "
6ykii Yazma Yarr;masl
YENILIK VE EGITIM TEKNOLOJ】 LERI GENEL MUDURLUGUNE
Ilgil a)istanbul Valilitti n Milli Ettitim Midirlittinin ll H_2014 taHhli vc 5220878 saylh
yazlsI
b)07/03/2012taHhlivc B 08 0 YET 00 20.000/3616(2012/13)sayill Gcnclgc
isぬ nbul ili Sanycr i19esindc faaliyete bulunan Ozel Da■
,,afaka Liscsi MidtrlittnCe,
Tirkiyc gcnelindeki Rcsmi‐ Ozel Lisc ё
ζencile● nc yё nelik,"Hi,His,Gen,Sait Falk!:
yku yazma yansmasi dizcnlemek istcdiklenne iliskin ilgi(a)yaZi VC Ckled ilgi(b)Gcnclgc
ё
gCrC:incc dcgcdcndirllmck izcrc ekte gOndc五 lmistir
Sё z
konusu etkinli=in ger9eklcstirilinesinde vc Tttkiye genelindcki ekli listede bclirtilcn
Ozcl okullanmlzdan istckli olanlann programa katilmalannda Gcncl MidirlittmiZCC
sakinca bulutunamaktadlr
B■ gilc● nizi vc gercttini arz cdeHm
OmerFamk YELKENCI
Genel Midir V.
EK: ilgi yazr ve ekleri
ANKARA
Aynnt11l bilgi ioin:Ad SOYAD Unvan
Ataturk Blv o6648 K:zllaン ′
Elektronik A言 :wWW
Tcl(0312)XXX XX XX
mCb govtr
Faks:(0312)XXX XX XX
e posta:[email protected] gOv●
Bu evrrk g1venli €tekronik imza ile im?rlanmr$r. hrrp:1/evraksorgu.meb.gov.tr
adresindcn
4917-8194'33dd'b2df-9e41 kod', ile teyit edilebilit
ToC.
ISTANBUL VALILIGI
II Miln Egidm Midirligi
11/11/2014
:50720270/405/5220878
Konu:"10 Hi9 His GcnO Sait Faik"
Oyku Yazma yarl,masl
Say■
MILLI EGITIM BAKANLIGINA
女lirli帥 )
(OZC1 0:rclm Kummlari Gcnclヽ 〔
IIgi: Sanyer Kaンmakamllこ 1119e Mlli Elitim Midirlittinin o3 H 2014 ta」 h vc 272212/4
41001/4944924 saylll yazlsl
nimた sanyCr■ 9edtte faJ″ Cte bulunan Ozd DaHヽ βafaka Lヽ cd Mm缶 1電 inCe,
T缶 kiyc gcnclindckl Rcsmi-Ozcl Lisc 6ζ Cncilennc yonclik,"Hi,His,Gcllc Sait Falk"by励
yazrnayansmasl duzcnlcmck istedikleHnc iliskin ilgi yazl bmcli CktC g6nよ
洒Lnistlr
S6z konusu bykt ya乙 ...a yan,masl Turkiyc gcncli olmasi ncdcnlylc gcrckli iznin
ve」 lincsi hususlinda;
Gcrcgmi arz cdcHm
Dr Muanlmcr YILDIZ
Vali a
Milli Ettitim Miduru
Eki:1‐ Ilgi yazl
n MIlli E:■
血 Mudurllが C Bbk
Tiyatro Cad No:63 Fatll1/1STANBUL
Aynntlll bilgi icin:S OK VHKI
Tcl:02124550400/317DablL
c_pOsta:[email protected] 80V tr
Bu errak giivenli elekronik imza ile imzalanm$trr httpr//elraksorgu meb gov.tr adresinden
4d7a-c5 l9-3d0E-91c l -b53fkodu
rle teyrt edilebilir.
Sryt : 272212101405.01
03/11/2014
14944924
Konu: :"lo.Hiq Hip, Genq Sait Feikrt
Ciykii Yazma yanpmasr.
VALILIK MAKAMNA
IL MILLI EGITIM MUDLIRLUGUNE
(OZC1 0意 rctim Bbliminc)
ISTANBUL
ngi:ozel Da山 ,pafaka Lisesi Mid inin 28.10 2014 tarih ve 569 sayth yazlsi
119Cmi2 0Zel Dan,pafaka Liscsi Midiliζ hce,Tむkiyc gcnelinde轟 Rcsmi‐ Ozel Lisc
yan,masi dizenlemck istedikleHne
6言 renCileHnc y6nelik,"His His,Gen Sait Faik"0脚
iktc
Sunulmustur
ilヽ kin okul MittHittnin ilgi ya21Ы VC Ckled‖ ヽ
Adl geccn Okul Midむ li言 む m SbZ kOnusu istcgl Kaymakamllglm12Ca da uygun
g6mlmektedir
Gcrclini bilgilcHnize arz cdcHm.
Giirsoy osman BiLGiN
Kaymakam
EK:IIgi yazl vc ckleri
Sanyeri● c Mllli E3● m MJdu■ 6」 (02e16計 cdm Kurumlan Ozd clkullar Bolum6)CayrcaddCS Gtt Sokak Nα 5
Baltalimani Sanycr TeleFon(0212)229`卜 77 78 Faks:(0212)229`1‐ 79 Dah“ 1128
Bu errak
g
venli elekonik imza ile imzal.nmDtrr http://evaksorgu.meb.gov.tr adresinden
5bd2-18e3'377a-914f-56
| 3 kodu ile leyrt edilebilir.
Dariissafaka
哺
鰊
T.C
SARIYER KAYMAKAⅣ lLIGI
Ozel Daru,,afaka Lisesi Mむ durli誠
Sayl :B08 4 MEM 0 3469 49 310 01 01ノ 569
Konu :“ 10 Hist Hist,GenO Sttt Faik!"
Oykt Yazma Yan,maSi
28102014
ILcE MILLI ECiTIM MuDURLUGU
Oze1 0kullar B01■
mune,
SARrYER
Escrlc五 nin yayin hakkl ve geliH Daぬ ssafaka'ya blrakliml,olan dettCrli yazanmlz Sait Faik
yazmaya ёzendinnek vc
Abaslyanlk'ln gcn91cr ta【 ふ ndan taninmasinl,okunmasinl sattlallqak;gen91c五
gclcccttin yazarlannin yctismesinc dcstck olmak alnaclyla gclcnckscl olarak duzcnlcdittimiZ“
Hist
n,t,GcnO Sait Falk!"ё ykt yazma yan,maSinin dokuzuncusunu,TURKIYE GENELIblDE lisc vc
dengi oku1 0ま encilC五 arasinda ge“ eklc,tinlnek istemekte,z
Hist Hist, Genc Salt Falkr' adl1 5ykl yazma
ili,iktc katlllm ko,ullan bclirtilmis olan “
yarl,mamlzl olunarlnlza sunar,yan,manm Okullara duyumimasli9in gercgini ctt ve izinldize arz
cdcHm
″
Nevzat KULABEROGLU
Okul Miduru
Eki:
1- Yanqmaya Katrhm Kogullan
2- Katrhm Formu
Kurtlcusu:Daru,safaka Ccmiycti,Kurulus Tarlhi:1863 Tcl:(212)28622∞
Sanycr/1STANBUL
Fax:(212)2852586
DarUssafaka
186r----
ftsE
T.C.
OZEL DARlissAFAKA LiSESi
ECiTiM‐ 0こ RETlM YILI
LiSELER ARASI
2014‐ 2015
10.“
HisT HiST,GENc SAIT FAIK"OYKU YAZMA YARIsMASI
YARIsMAYI DOZENLEYEN:OZEL DAROssAFAKA LiSESi
KURUM/KURULU
YARIspIIANIN KONUSU:SERBEST
YARIsMANIN AMACI:
ESERLERINiN YAYnヾ HAKKI VE GELiRI DAR3ssAFAKA
CEMiYETl'NE BIRAKILMIs OLAN SAlT FAlK'iN GENcLER
TARAFNDAN TANNMASnヾ I,oKUNMASnヾ ISAGLAMAK
GENcLERI YAZMAYA OZENDiRMEK VE GELECECN
YAZARLARNN YETisMESNE DESTEK OLMAK
YAZNIA YARIsNIASI
HEDEF
YE G
YARIsMA T
YAZILARIN SON TESLiM TARiHi:
27 $UBAT 2015 CIJMA
YAZILARIN ON ELEME TARiHi:
02-27 MART 2015
YAZILARIN SECiCi KURUL TARAFINDAN
ns6r,nlpNoinilME TARiHi :
30 MART- 30 NiSAN 2015
SONUQLARIN AQIKLANMASI:
8 MAYIS 2OI5 PAZARTESI
6nul
rORr,Ni:
2l MAYrS
2015 PER$EMBE
DarUssafaka
KATILIⅣI sARTLARI:
●
TURKcE DOGRU KULLANIMNA OZEN GOSTERILMELIDIR
●
OYKOLER,WORD BELGESNDE25x2.5 KENAR BOSLUKLARIBIRAKILARAK BIR
BUcUK SATIR ARALICI VE12 PUNTOYLA TIMES NEW RO■ IAN YAZI
KARAKTERINDE YAZILMALIDIR
OYKOLER,BES SAYFADAN FAZLA OLMAMALIDIR
IIER YARIsMACI YARIsNIAYA TEK BIR OYKOYLE KATILABiLIR
肛
R OKUL YARIsNIAYA EN cOK Uc OYKUYLE K墨ェ翼込31LIR
OYKULER HE劇 比ヽNGi BiR YERDE YAYIMLANヽ
慎
MIs VEYA HERHANGIBIR ODUL
ALNIAMIs OLⅣ Lヽ LIDIR
●
YARIsMACILAR VELi YA DA VASiLERINDEN iZN YAZISI ALヽ
ZORUNDADIRLAR
ほ
SEciLEN OYKOLER YARIsMACNN 00RETMENi ARACILICIYLA OKULllNllN
RESNIINIAIL ADRESNDEN GONDERILMELIDIR
(ORNEK:adsovad10okd k12 tノ adlsovadlの oktllunmJladicom)
VELiYA DA VASiDEN ALNAN iMZALliZN BELGESiTARANMIs YA DA FOTOGRAFI
cEKILMis OLARAK MAiL YOLUYLA GONDERILMELiDiR_
KATILIMCILARIN VESIKALIK FOTOGRAFLARI
KAYDEDiLiP NIAiLE EKLENMELIDIR
●
YARIsMACILARIN
UZANTILI KAYDEDiLiP ORNEK MAiLDE GOROLDOこ O BiciMDE EKLE■ lMELⅡ )iR
●
27 sUBAT 2014 CUMA SAAT 17:00'de BAsVURU SiSTEMi KAPATILACAKTIR
YARIsPIA sARTLARI
.
BiREYSEL BA$VURULAR
Ki$iSEL MAiL ADRESiNDEN GONDERiLEN oYXULTX
"e
YARISMAYA KABUL EDiLMEYECEKTiR.
ODULE DEGER GORULUP DE ODUL TORENINE KATILAMAYAN O<1RET.{CN.IINI
OGREr',iciLERN onullani KARGo iLE ADRESLERINE GONDERiT-ECEKTiR.
ODUL ATMAYA DEGER GORULEN OGRENCILE& BiR OGRETMEN, VELiSi
E$LiGiNDE 21 MAYIS 2OI5 PER$EMBE GTTM], SAAT 13.30'DA MASLAK TiM FETTAH
AYTAC SALoNU'NDA YAPILACAK 6DOL TORENiNE KATILACAKLARDIR.
iLETisiM BiLGiLERi:
o OYKULERIN E― POSTA TESLIM ADRESI:
gcncsJtfai越 015の darussafaka net
o TELEFON NUMARASI:
02122862200/Dahili 254(TURKcE― EDEBIYATI BOLLIMU)
sEqici KURUL:
O
r
o
o
.
NALANBARBAROSOGLU: YAZAR
FERYAL rir,Ueq: YAZAR
ABDULLAHATA$QI: YAZAR:
ETHEMBARAN: YAZAR
YUSUF QOTUKSOKEN:YAZAR
BIRINCILIK ODULU
1000 TL
IKNCILIK ODULU:
600 TL
OcONCOLUK ODOLウ
:
400TL
A91klama:5846 Saylll Yasa gere=i,Odil alsin veya almasin yarl,maya g6nderilen tim
eserlerin her tirli kunanlm haklarl― bedelsiz olarak‐ yarl,mayl dizenleyen(DZEL
DAROssAFAKA LiSESi'ne ait Olacaktir.Eserlerin ba,kaslna ait alintl vり a kOpya
ollllamasi gerekir.Yan,maya katilan her ogrenci ve velisi bu sartlarl kabul etml,sayllir.
“10.HIsT
6zu nlnUggarnxa lisesi
HIST GENc SAIT FAIK!'' OYKU YAZMA YARIsMASI KATILIM FORMU
Daru55afaka useJ Mldu‖
o薔
ine
istanbul
Kurumunuzca dこ zenlenen 10″ Hi♯ Hi,t Genc SaI Falk!″ ёyku Ya2ma Yan5masrna asa言 !da adlan ya2‖
olan
ё
ttrenCilenmiz
ka〕 lmiJardr Gerettini bi!g‖ enn"e
'
ar2 edenm
./_ /2015
im2a
ORNEK
0こ retmenin
Adl Soyadl
6zel nanUggauxa risrsi
“10.HIsT
HIST GENc SAIT FAIK!'' OYKU YAZMA YARIsMASI KATILIM FORMU
1.OGRENCININ ADI‐ SOYADI:
1.OGRENCININ OYKUSUNUN ADI
2 0GRENCDヾ IN ADI― SOYADI:
2.
6GRENCINiN
:. dGnrNciNiN
ovrUstwtrN eot
.q.nr
-soYaDt:
3.OGRENCININ OYKUSUNUN ADI
6cnrncixiN r'opnivl.r 6GRrrunNiN:
ADI― SOYADI:
CEP TELEFONU:
E―
POSTA ADRESI:
Katrhm kogullanm okudum, kabul ediyorum.
J-l
Download

Hişt Hişt Genç Sait Faik Öykü Yazma Yarışması