T.C.
YAYLADAĞI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 52656196/821.05/1706749
Konu: Yarışma (Epilepsi ve Ben, İnsan
Hakları Resim Yarışması)
16/02/2015
………………………..MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi :İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 12/02/2015 tarihli ve 1597628 sayılı yazısı.
İlgi yazıda belirtilen, "Epilepsi ve Ben İnsan Hakları Resim Yarışması" ile ilgili yazı
ekte gönderilmiş olup, okulunuz öğrencilerine gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin
şartnamede belirtilen tarihte Müdürlüğünüz aracılığı ile belirtilen adrese gönderilmesi
hususunda;
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mehmet BABA
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü
:
EKLER
İlgi Yazı ve Ekleri (5 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm İlk/Ortaokullara
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Ad SOYAD Ünvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 312) XXX XX XX
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindenb5eb-061e-30bf-b681-9d06 kodu ile teyit edilebilir.
T.C.
HATAY VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1597628
Konu: Yarışma (Epilepsi ve Ben,
İnsan Hakları Resim Yarışması)
12/02/2015
.............................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
a):MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 10/02/2015 tarihli ve
1434423 sayılı yazısı.
b)MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 10/02/2015 tarihli ve
1434407 sayılı yazısı.
İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ilişikte gönderilmiş olup İlçeniz öğrencilerine
gerekli duyurunun yapılmasını ve eserlerin şartnamede belirtilen tarihte okul müdürlükleri
aracılığı ile belirtilen adrese gönderilmesi hususunda ;
Bilgi ve gereğini rica ederim
Kemal KARAHAN
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
EK:
İlgi Yazı ve Ekleri (10 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Hatay İl Milli Müdürlüğü, Ürgen Paşa Mahallesi
Ayşe Fitnat Hanım Cad. 14.Sokak 31040
Antakya/HATAY
Elektronik Ağ:hatay.meb.gov.tr-www.hataymeb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: H.TEKER-V.h.K.İ Dahili:1122
Tel: 0 326 227 68 68
Fax: 0 326 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindene26a-9950-35e2-8ff6-892c kodu ile teyit edilebilir.
07Ocak 2015
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ye ilikler ve Eğiti Tek olojileri Ge el Müdürlüğü e
Ankara
Türk Epilepsi ile “avaş Der eği tarafı da ve Genel Müdürlüğü üz koordi asyo u da
Epilepsi ve Be te alı resi yarış ası ı düze leyerek, epilepsi hastalığı sara hastalığı
ulu a ço ukları ke dileri i ifade et esi e ola ak yarat ayı ve epilepside etkile e
ireyleri ve aileleri irleştir eyi a açla aktayız.Bu a açla hazırladığı ız yarış a aşvuru
for u ve duyuru afişi ör eği ekte gö deril ektedir. Yarış aya sade e epilepsi hastalığı sara
hastalığı ulu a ve -11 yaş ile 12-1 yaş aralığı da ola ço uklar katıla il ektedir.
Teklifimizin uygun görül esi hali de, gerekli aka
yarış a ı duyurul ası ko uları da gereği i arz ederi .
izi leri i alı
ası ve
Ba u Ara a ıoğlu
Türk Epilepsi “avaş Der eği adı a
ta
EKLER:
1. Şart a e
2. Ödüllü resi
3. Afiş ör eği
uri ali efe di sokağı, o:1
etiler, ista ul
t:+90 212 707 58 00 / f:+90 212 324 55 56
yarış ası aşvuru for u
LEV-PRM-037453-122014
07Ocak 2015
Milli Eğiti Baka lığı
İl/İlçe Milli Eğiti Müdürlüğü
Ko u: Epilepsi ve Be
5 Resi
Yarış ası
Türkiye çapı da gerçekleştirile Epilepsi ve Ben resi
Der eği tarafı da düze le e ektir.
yarış ası ı 9.’su u yıl Türk Epilepsi “avaş
Yarış adaki a aç, epilepsi hastalığı sara hastalığı ulu a ço ukları ke dileri i ifade et esi e
ola ak yarat ak ve epilepside etkile e ireyleri ve aileleri irleştir ektir.
Yarış aya sade e epilepsi hastalığı ola ço uklar,
kategoride
katıla il ektedir. Yarış aya so katılı tarihi 15 Haziran 201 ’tir.
Yarış aya katıla
alı a aktır.
eserler, Haziran2015’te İsta
-11 ve 12-
ul’da jüri üyeleri tarafı da
yaş arası
değerle diril eye
Jüri Üyeleri:
Prof. Dr. Neş’eErdok
Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Prof. Dr. Ayşı Derve t
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD Çocuk Nörolojisi BD
Prof. Dr. E i e Zi ur Kılıç
Yeditepe Üniversitesi
Prof. Dr. Barış Bakla
Dokuz Eylül Ü iversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Prof Dr. Çiğde Özkara
İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji AD
Doç. Dr. Hande Sert
Boğaziçi Ü iversitesi Eğiti Fakültesi
Kazanan eserler www.epilepsiveben.net i ter et sitesi ara ılığıyla sergile e ek ve okullarda
duyurular yapıla aktır.
Bu yıl ilinizdeki/ilçenizdeki özel, resmi ilköğreti okulları ve liselerde Epilepsi ve Be resi
yarış ası projesi i duyuru alze eleri i ekli poster ve aşvuru for u ulaştırıl ası için
desteği izi ve katkıları ızı saygıları ızla arz ederiz.
Ba u Ara a ıoğlu
Türk Epilepsi “avaş Der eği adı a
tanburi ali efe di sokağı, o:
etiler, ista ul
t:+90 212 707 58 00 / f:+90 212 324 55 56
LEV-PRM-037453-122014
ÖDÜLLER: 6-11 yaş ve 12-16 yaş kategorilerinde verilecek ödüller:
1.’lik ödülü: 2500 TL 2.’lik ödülü: 2000 TL 3.’lük ödülü: 1500 TL
SON KATILIM TARİHİ 15 HAZİRAN 2015
Başvuru formları ve detaylar: www.turkepilepsi.org.tr, www.ucb.com.tr, www.epilepsiveben.net, cortex iletişim
Ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizi ziyaret ediniz.
www.epilepsiveben.net
LEV-PRM-037453-122014
6-11 yaş ve
12-16 yaş
Epilepsi ve Ben Resim Yarıșması Bașvuru Formu
“Epilepsi ve Ben” resim yarışması, çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği
tarafından organize edilmekte, UCB Pharma A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Yarışmanın amacı, epilepsi
konusunda farkındalığı artırmak, epilepsisi olan çocukların kendilerini ifade etmesine olanak yaratmak ve epilepsiden
etkilenen bireyleri ve aileleri birleştirmektir.
Kimler katılabilir: Yarışmaya, epilepsisi bulunan 16 yaş altındaki çocuklar katılabilir.
Tarih:
Eserin Adı:
Lütfen bu formu doldurup, eseriniz ile birlikte gönderiniz. Eserinizin arkasına ayrıca, adınızı, soyadınızı, adresinizi ve
doktorunuzun adını ve soyadını da yazınız.
Yarıșmaya katılan kișinin:
Adı
Doğum Yılı
Soyadı
Okuduğu Okul
Sınıfı
Okul Adresi
Posta Kodu
Telefonu
Șehir
(Lütfen şehir alan kodunuzu da ekleyin)
Tedavi Gördüğü Hastane:
Tedavi Gördüğü Hastanedeki Hekimin:
Adı
Soyadı
Ebeveyninin ya da gözetmeninin:
Adı
Telefonu
Soyadı
(Lütfen şehir alan kodunuzu da ekleyin)
Katılımcı kategorisi:
6-11 yaş
12-16 yaş
Resmin türü:
Sulu Boya
Yağlı veya kuru pastel
Yağlı boya
Karışık
Boyutlar: Kağıt ya da tuvalin kısa kenarı 25 cm'den kısa olmamalıdır. Resimleri çerçevelemeyiniz. Bu işlem, sergiden önce
yarışma koordinasyon merkezi tarafından yapılabilir.
Katılımcıların kişisel bilgileri, sadece yarışma yöneticileri tarafından kullanılacaktır. Katılımcının eseri, sergi, kitap, takvim vb. için
seçilirse, sadece katılımcının adı ve soyadı ve eserin başlığı ile birlikte kullanılacaktır. Ödül kazanan eserler basında yer alabilir.
Bu formu doldurarak, așağıda belirtilenlere onay veriyorum:
• “Epilepsi ve Ben” Resim Yarışması'na katılmak istiyorum.
• Gönderdiğim resim, bana ait orijinal bir eserdir. Bu resim, telif hakkı ya da ticari markaya tabi değildir.
• Resmimin sergilenmesi, yarışma kataloğunda yer alması ya da yarışma ile ilgili diğer basılı malzemeler, basında ve internette
adım ve soyadım ile birlikte kullanılması için onay veriyorum.
• Verdiğim iletişim bilgilerinin, proje koordinasyon merkezi tarafından benimle iletişim kurmak için kullanılabileceğini biliyorum.
Ebeveyninin ya da gözetmeninin:
İmzası
Eserler, 15 Haziran 2015 tarihine kadar, cortex iletişim, Tanburi Ali Efendi Sokağı No:15 34337 Etiler/İstanbul adresine
gönderilmelidir. Değerlendirme Jüri tarafından yapılacaktır.
İMZALANMIȘ ve TAM OLARAK DOLDURULMUȘ BAȘVURULAR YARIȘMAYA KABUL EDİLECEKTİR.
Bu resim yarışması çocuk epilepsi hastalarına sosyal destek sunmak amacıyla Türk Epilepsi ile Savaş Derneği tarafından organize edilmekte, UCB Pharma
A.Ş.’nin sponsorluğunda gerçekleştirilmektedir. Resimlerin değerlendirmesi ve ödül alacak adayların belirlenmesi Türk Epilepsi ile Savaş Derneği’nin
koordinasyonunda olup, UCB Pharma A.Ş.’den bağımsızdır. Katılımcı ve kişisel bilgiler yarışma haricinde başka bir alanda kullanılmayacaktır.
LEV-PRM-037453-122014
Adı Soyadı
T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Sayı : 88013337/821.05/1434407
Konu: İnsan Hakları Resim Yarışması
10/02/2015
............................ VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi: Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığının 30/01/2015 tarihli ve 16949670-560/109
sayılı yazısı.
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı'nın, Türkiye geneli 7-12 yaş aralığındaki
çocuklara yönelik ''İnsan Hakları'' adlı ödüllü resim yarışması düzenleme isteğine ilişkin
yazı ve ekleri incelenmiştir.
Söz konusu etkinliğin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu
ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde
belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde, denetimleri ilgili okul,
il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere, gönüllülük esasına göre
yapılması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür
EK : İlgi yazı ve ekleri (3 sayfa)
(Eklere; YEĞİTEK'in http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-duyurulari/kategori/18
web sayfasından erişilebilmektedir.)
DAĞITIM :
Gereği:
B Planı
Teknikokullar - 06500 Yenimahalle/ANKARA
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
[email protected]
Bilgi:
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü
Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı
Ayrıntılı bilgi için : Zeynep KARATAŞ (Öğretmen)
Tel: (0 312) 296 94 00-9580
Faks: (0 312)223 8736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden855d-6083-3ffb-bfac-d0bb kodu ile teyit edilebilir.
Download

Epilepsi ve Ben, İnsan Hakları Resim Yarışması