T.C.
u$AK va.ririci
fi vrim E{itim Miidiirrii{ii
Sayr : 47848017 12451 4312695
Konu: 1.DPY Mahalli Smavt
3010912014
MUDURLUGUNE
itgi , itt
Ogtetim ve Orta6fretim Kurumlann daParcsrz Yatrhhk, Bursluluk ve Sosyal
Yardrml ar Ytrnetmel
i
Ei
Ilgi (a) Ybnetmeli[in l4.maddesi gere[i; il merkezinde bop kalan pansiyon
kontenjanlarrna yerleptirme yaprlabilmesi iqin Il Yatrhhk ve Bursluluk Komisyonunca ahnan
karar www.usak.mem.gov.tr adresinde yayrnlanmrptrr.
Bilgilerinizi ve listede adr geqen iilrencilere imza karprhgr I.DPY mahalli slnavrnln
0211012014 tarihinde saat 15.30 da Vala Gedik Anadolu Lisesi Miidiirlnfii binasmda
yaprlacalrnrn, tifrencilerin niifus cizdanlarryla birlikte belirtilen tarih ve saatte okulda hazrr
bulunmalarr gerektilinin bildirilmesi, mafduriyet yapanmamasl iqin gerekli hassasiyetin okul
yiinetimince azami derece 96sterilmesi hususunda gerelini iinemle rica ederim.
AKAR
Miidiir a.
$ube Miidiirii
Ramazan
Dalrtrm:
Lise ve Densi Ok.Miid.
t,
[tr
3C. C'1
*'L
urnm
-
Buevrakgilvenli elektronikirnzaileimzalanmrqrrr.http://evraksorgu.rneb.gov.tradresinden
dEtiKORs
a^a
-
bfb8-e64a-3c37-9b6e'e249 koduileteyitedilebilir
il vRllttr
Toplantr No
ToplantrTarihi
ToplantrYeri
Toplantrya Katrlanlar
vE BURSLULUK KoMisyoNU TopLANTt rurANAGl
:201-4-201.5-6
:30/09/201.4
: Milli Egitim Miidiir[igii
: Ramazan AKAR, Mustafa MERCAN, Recep COSKUN, Perihan
Serdar lSlK
KEKCE,
Toplanttyukarrda belirtilen tarih ve saatte Milli E$itim $ube MiJdUri.i Ramazan AKAR
bagkanlrgrnda toplanarak agafrda belirtilen kara rlart almt5ttr.
f
.
Srra
ilkogretim ve Ortao$retim Kurumlarrnda Parasrz Yatrlrlrk, Burs ve Sosyal Yardtmlar
Ydnetmeli$i'nin '18.maddesi gere$i 2014-2015 E$itim O$retim yrh Orta0$retim kurumlartna
parastz yatrlr olarak TEOG puanlarrna gdre aga$tda ismi gegen 0$rencilerin belirtilen okul
pansiyonlarrna yerlegtirilmesine, bagvuru evraklartntn incelenerek uygun olmayanlann
komisyona bildirilmesine; Oy Birli$i ile karar verilmigtir.
Okulu
Adr Soyadr
No
TEOG Puanr
L
Fikret Batuhan TOSUN
SAK.And.Lisesi
446,1,4
Vala Gedik
And.Lisesi
2
Omer Faruk TURE
$AK.And.Lisesi
440,33
Vala Gedik
And.Lisesi
3
Aysun KAYTAN
Ay5e Ana Meslek Lisesi
394,08
Ugak Lisesi
2.
30/09/2014 tarihi itibari ile bo5 kalan pansiyon kontenjanlarrna 02/10/2014 tarihinde
saat 16.00 da Vala Gedik Anadolu Lisesi Mildi.rrliigri binasrnda 1.DPY mahalli stnavtntn
yaprlmasrna, listede adr gegen o$retmenlerden srnav komisyonu olugturulmasrna oy birlifi
ile karar verilmigtir.
SINAV KOM|SYON UVTIENI
Soyadr
1-Mustafa MERCAN
2-M.Taner BOZKURT
3-$aban ERTURK
4-Akrn DEM|RC|
5-incil ERyirSiT
6-Nevin ATMACA
7-Naci KOPARAN
S-ismet OZnORV|
9-Yasin SAVAS
1O-Ahmet CANBAY
L1-Mahmut YAVUZER
12-sercan oZEN
Adr
Gorevi
Matematik Vala Gedik And.Lis.Mird.
Matematik Vala Gedik And.Lis.Mild.
Edebiyat Vala Gedik And.Lis.Miid.
Edebiyat Vala Gedik And.Lis.Mi.id.
Vala Gedik And.Lis.Mi.ld.
Fizik
Vala Gedik And.Lis.Miid.
Kimya
Vala Gedik And.Lis.Mtld.
Biyoloji
Vala Gedik And.Lis.Miid.
Tarih
Vala Gedik And.Lis.Mi.id.
Tarih
Vala Gedik And.Lis.Mi.]d.
Cofrafya
Vala Gedik And.Lis.Mi.id
Co$rafya
Vala Gedik And.Lis.Mi.ld.
Bilisim Tek.
3- Yukarrda olugturulmug olan komisyon marifetiyle 01,/IO/2014 tarihinde saat 16.00 da srnav soru
ve cevap anahtarlarrnrn hazrrlanmasrna,
Srvryapmak ve sonuglarrnr deferlendirmek izere02/10/201,4 tarihinde saat 15,30 da o$rencilerin
salonlara alrnmasr,l-6.00 da srnavrn ba5latrlmasr60 soruluk kitapgrklarrn dagrtrmrile 60 dk srnav
siiresisonunda degerlendirilmeye gegilmesine, aynrgt-in sonuglartn ilantna oy birlifii ile karar
verilmi5tir.
4- Aqa$rda ismi bulunan oirencilerin 02/1.0/2014 tarihinde saat 16,00 da Vala Gedik Anadolu Lisesi
binasrnda mahalli srnava katrlmalarrna oybirlifii ile karar verilmi5tir.
MAHALL| SINAVA KATILACAK OLAN OGRENCi L|STES|
Srra
Adr Soyadr
No
Okulu
4
Cumali ERGOL
K.S.S. Mes. Ve Tek. And. Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
z
Derya ALTUNDAS
Hasan ZekiBoz And. Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
3
Mert KARATA$
Anadolu imam Hatip Lisesi
5.maadesin (c ) frkrasr
4
Yaorak OZEN
Merkez Giizel Sanatlar Lisesi
5.maadesin (c )frkrast
oaro6i <rnerra
katrla maz
-^-^x: -.^-,,5il rdvd
E,Er trE,r
katrla maz
5
Bengisu AKBAs
Alper Giinbayram And. Lisesi
Anadolu imam Hatip Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
5.maadesin (c )f rkrast
6
Tuiba
7
Rabiya TACI
Anadolu imam Hatip Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
8
Onur BAYRAM
Ayge Ana Saflrk Mes. Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
9
Avse Ana SaHltk Mes. Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
1.2
Vedat
13
Fisen ASLITURK
L4
Merve GUNYUZ
15
MeIeK Sedef SAHiNKAYA
And. Lisesi
izzettin Calrslar And. Lisesi
Tek. ve Endristri Mes. Lisesi
Sait Sabri AEaoilu And. Lisesi
Alper Gtinbayram And. Lisesi
Hasan ZekiBoz And. Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
1.1
ismail Serkan ARUL
AIiANSAR
Oktay eOHADAR
1b
Raziye SAHAN
Mahalli Srnava Girecek
17
Tufba DURU
18
Hatice UCANER
19
Efsane OZEN
izzettin CalrSlar Anad. Lisesi
lzzettin Qalr5lar And. Lisesi
Atatilrk Anadolu Lisesi
Mes. ve Tek. Anadolu Lises
Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi
Hasan Zeki Boz Anadolu Lisesi
Alper Giinbayram And. Lisesi
Alper Gilnbayram And. Lisesi
Mes. ve T . Anadolu Lisesi
Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi
Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi
izzettin Qalrglar Anad. Lisesi
izzettin Calrslar Anad. Lisesi
GiizelSanatlar Lisesi
GrizelSanatlar Lisesi
Ayge Ana Safltk Mes. Lisesi
BEKTAS
oaroii crnarra
katrla maz
L0
YESILDAG
20
Vasiye KUZU
21.
22
Qilem DEMIR
Sema BOYACI
23
lmren
24
25
26
27
28
29
30
5l-
KILIQ
Hande GUMUs
Fatma YIGIT
Funda SAHiN
Tugba SEHlRLl
Fatma KASAP
Hatice qiZME
Ozlem KARAKAYA
Muhammed COSKUN
K.S.S. Mes. Ve Tek.
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahal Srnava Girecek
Ma hal
Srnava Girecek
Mahal Srnava Girecek
Maha
Srnava Girecek
Maha
Srnava Girecek
Maha
Srnava Girecek
Ma ha
Srnava Girecek
Maha
Srnava Girecek
Maha
Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Anadolu imam Hatio Lisesi
Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi
Orhan Dengiz Anadolu Lisesi
Alper Giinbayram And. Lisesi
Mes. ve Tek. Anad. Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Halide BAYRAM
Mes.ve Tek. Anad. Lisesi
F.S.M. Mes. ve Tek. And. Lises
F.S.M. Mes. ve Tek. And. Lises
Raziye KILIQ
Anadolu lmam Hatio Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
41
Ozee CAGLAR
S.H.Y. Tic. Mes. Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
42
Perihan AKCAGOZ
Mahalli Srnava Girecek
43
Mehmet CALI$KAN
44
Halil KOYUNCU
45
Yeliz AYDIN
46
47
48
49
Gengay AY
Atati]rk Anadolu Lisesi
Anadolu imam Hatip Lisesi
Vala Gedik Anadolu Lisesi
Vala Gedik Anadolu Lisesi
K.S.S. Mes. Ve Tek. And. Lisesi
Vala Gedik Anadolu Lisesi
Necati Ozen Anad. Lisesi
Vala Gedik Anadolu Lisesi
Mahalli Srnava Girecek
Tiiprag And. imam Hatip Lisesi
Necati 6zen Anadolu Lisesi
KSS Meslekitek.lis.
Alper Gi.rnbayram And.Lisesi
lzzettin Qalrglar a.l
Mahalli Srnava Girecek
SSAiaoElu And.Lisesi
KSS Teknik and.lisesi
Mahall Srnava Girecek
Mahal Srnava Girecek
Maha
32
Yunus KARAKOC
33
ilter cURsts
34
36
Halil ibrahim AKKUSUN
AIi KOSE
Zeynep KAYA
37
FatMA METIN
38
Havva AKKOR
39
40
35
Melike COSGUN
EIif VURAL
56
Ozlem KARTAY
Neslihan KUeUKATALAY
Kader OZER
Bi.inyamin YILDIZ
Rabia Naile DONDER
Gtilcan SONMEZ
Ozlem YALCINKAYA
AIiANSAR
57
Nazife ALBAYRAK
58
Mustafa
59
Hande GUMUS
Alper Gilnbavram AL:
lmam Hatip Lisesi
Mesleki ve teknik AL
60
lsa YILDIZ
Fevzi Qakmak iHL
50
51
52
53
54
55
AKTEKE
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahalli Srnava Girecek
Mahal Srnava Girecek
Mahal Srnava Girecek
Mahal Srnava Girecek
Srnava Girecek
5-Daha once agrklanmrg olan mahallisrnav listesinde sehven yer alan Yaprak OZOEUin,Tufiba BEKTAS
ve Mert KARATAg'rn ilk6!retim ve Ortaogretim Kurumlartnda Parastz Yattltlrk, Bursluluk ve Sosyal
Yardtmlar Yonetmeli[inin 5. maddesinin (c) frkrasr geregi stntf tekrart olduklarr igin bagvurulartntn
reddine oy birli[i ile karar verilmiStir.
6- Ugak Spor Lisesi6[rencisi ibrahim AKAR'rn Denizli Bozkurt Spor Lisesine nakliyaprlmr5 olup, yattltltk
hakkrnrn da nakline oy birliEi ile karar verilmiStir.
Ramazan
Sube
AKAR Mustafa MERCAN
Mi.ldiirti
Okul
Mridtirti
Recep COSKUN Perihan
Sistemci
.../os/201.4
Brilent SAHiN
Milli Egitim Mtldi.iri.i
KEKQE Serdar
Veli
Ofrenci
l$lK
Download

1.DPY Mahalli Sınavı