vELIME$E oRGANizE sANAyi
y6xnriM
KARAR T
KARAR N(
eolcnsi
KUI].ULU KA]RARI
t24ll0l20t4
2014144
TOPLANTI YERi :Velimeqe OSB Biilge Miidiirltigi
KURUL BA.SKAN VE UYELERi : LEVENT KILIq
ME,TiN AKGUN
HULYA NCi
IERAFIIN4 KASAP
MEHMET E,LVERDI
KARAR
1- Altyapr llontrol birimimizin ve protokol gere[i Tekirdag Ergene Derin Deniz
Degarj A.$.
teknik personelinin ortaklaga yiiriitti.ilri gahqma sonucu Yonetim Kurulumuza sundufiu
24.10.2014 tarih ve 1195 kayrt nolu teknik raporu incelenmiq olup, Velimeqe OSB Endtistriyel
ve evsel r\trksu Arrtma Tesisi ingaatrnda; 16.1, 1 6.2, 16.3, 16.4, 16.5,16.6, Biyolojik gokeltme
havuzlan iinitelerine ait girig boru hatlarr, k<ipiik hatlarr, geri devir hatlan, 21.1,2L2,2L3,
2I.4,2I.:;,2I.6 kimyasal gcikeltme havuzlan tinitelerine ait giriq boru hatlarr ve kcipi.ik hatlarr
projelerde belirtilen farkh malzemelerden yaprlrnasr dngoriilen borular yerine aynr gaplarda PE
malzemeden iiretilen borularm kullamlmasrna,
Katrlanlarrn oy
erml$trr.
birli[i ile karar verilmig,
LQlzent
goriigiilecek baqkrn konu olmadr[rndan toplantr sona
KILIQ
Yon.Kurulu Baqkanr
Ydn. Kurulu Uvesi
Download

TOPLANTI YERi :Velimeqe OSB Biilge Miidiirltigi vELIME$E