Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa
1/2)
Akreditasyon Kapsamı
NoBo
Kalibrasyon Gözetim Denetim HizmetleriSan. Ltd, Şti,
Akreditasyon No: AB-OI 25-K
Revizyon No: 00 Tarih: 12,Aıalıİ.,2013
Kalibrasyon Laboratuvarı
Adresi :Tekstilkent lş Merkezi Tekstilkent
A 22 Blk. No:40
Esenler 34235
iSTANBUL / TÜRK|YE
öıçıim gtıyuııuğu
kalibre edilen
Gihazlar
TERAzı
Otomatik Olmayan
elektronik terazilerin
kalibrasyonu
Tel
Faks
:O2124387977
E-Posta
:
Website
:
ıO2124387428
www.nobokalibrasyon.com.tr
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2Xt)
2100 g'a kadar
E2 stnlfl kütleler ile
2.10-6
10 kg'a kadar
F1 sınıfı kütleler ile
6,3.10-6
,l000 kg'a kadar
M1 sınıfı kütleler ile
8,5.1 0-5
2000 kg'a
lkame yükler İle
1
,3.1 0-4
Açıklamalar
Kalibrasyon terazinin
kullanıldığı yerde
yapılır.
Kalibrasyon metodu;
EURAMET cg-,l8'e
göre hazırlanmış
Kalibrasyon Prosedürü
kadar
BAslNç
Relatif Basınç
(Analog ve Sayısal
Basınc Ölcerler)
slcAKLlK
-85 kPa ile -,l0 kPa
Arası
0,2 MPa ile 2 MPa
Arası
7 MPa ile 70 MPa
Arasl
-30'C'den 260'C'ye
Gaz (Hava)
5 mbar
Gaz (Hava)
3,4 mbar
Hidrolik
0,23 bar
EURAMET
/ cg-17
Rehber Dokümanına
uygun hazırlanmış
Kalibrasyon Prosedürü
0,32"C
Karşılaştırmalı Yöntem
ile Kalibrasyon
Kuru Blok
0,75"c
Karşılaştırmalı Yöntem
ile kalibrasvon
Kuru Blok
2,0B"c
Karşılaştırmalı Yöntem
ile kalibrasvon
0,32"c
Karşllaştlrmall Yöntem
1,2,c
Yerinde kalibrasyon
Sıvılı Banyo
kadar
ortamında
260"C'den 400'C'ye
Göstergeli Sıcaklık
Ölçerler
kadar
400'C'den
,t100'C'
Ve kadar
sıvılı cam
-30"C'den 260"C'ye
kalibratör
kalibratör
Bölüntü Değeri
Termometre
kadar
001 "C
sıcaklık kontrollü
-40"C' den 250"e'ye
kadar
Mobil Kalibrasyon
sistemi ile
Hacimler
(Sterilizatör,
İnkübatör, Etüv,
Fırın,
Derin Dondurucu,
Soğuk
ile kalibrasvon
EURAMET/cg.20
Ts EN 60068-3-5
TS EN 60068-3-11
DKD-R 5-7
standartlarına göre
hazırlanmış
kalibrasyon Prosedürü
Oda,Buzdolabı,
Otoklav,
iklimlendirme
Kabini v.b.hacim
narfnrmanc tcqti\
Kül Fırını
BO,C ... 200,C
200"C...,1100"c
1,,l
B"c
2,24"c
Ye
E
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayta 2l2|
Akreditasyon Kapsamı
NoBo
KaIibrasyon Gözetim Denetim HizmetleriSan. Ltd. Şti.
Akredıtasyon No: AB-0125-K
Revizyon No: 00 Tarih: 12-Arahk-2013
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2Xt)
Bağıl Nem Ölçer
Analog ve Dijitai
Nem, Sıcaklık ve
-,t0 oC ... 0 oC
0 oC ... +50 oC
,t
,1
3oc
1,34oc
% 3,4 RH
30 %Rh-85%Rh
4ı9y9+
Download

Akreditasyon Sertifikamız