.,.
T.C.
AFYONKARAHiSAR VALiLiGi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji il rratiotirttigti
Sayr : 40607272 - 453.04 / 827
05nIt20t4
Konu : Afyonkarahisar OSB imar
Planr
Tadilatr
AFYONKARAHISAR VALiLiGiNE
(Bilgi iglem gube Miidiirliigti)
ilgi: a) Sanayi Brilgeleri Genel Miidiirliifti'ntin 30/09/2014 tarihli 57540384-453.0414049
sayrh yazlsr,
b) Afyonkarahisar Valiligi'nin l 5 l l0
l20 14
tarihli 7 0347 7 88-497
-6893 sayrh yazrsr.
itgi 1a; yazr ile; Afyonkarahisar Organize Sanayi Bolgesine ait lll000 ve 1/5000
dlgekli imar planlarr ile agrklama raporunun 4562 sayrh Organize Sanayi Bcilgeleri
Kanununun 4. maddesine istinaden onaylandrlr belirtilerek il idare Kurul Kararryla yiruiltige
konulmast (karar altnmast, I ay stire ile Valilikge tespit edilen ilan yerinde askrya grkarrlmasr,
bu siire iginde varsa itirazlann almmast, ilan siiresinin sonunda plamn ve varsa ltirazlarrn askr
tutanaklan ile birlikte Bakanhla iletilmesi) istenilmigtir.
itgi (b) yan ile, il idare Kurulu tarafindan Afyonkarahisar
Organize Sanayi B6lgesi
imar planlarr ve agtklama raporu incelenmiq ve bir sakmca bulunmadr[indan 39 nolu karar ile
yiiriirliile konulmuqtur.
Bu nedenle Afyonkarahisar OSB' ne ait l/1000 ve l/5000 olgekli imar planlan ile
I ay siire ile Valilikge tespit edilen ilan yerinde askrya grkanlmasr, bu
stire igerisinde varsa itirazlarn altnmasr, ilan stiresi sonunda planlann, iarsa itirazlann ve
askrya grkanldrlrna, askrdan indirildi[ine dair tutulan tutanaklar ile birlikte il MtidtirltiE-tine
agrklama raporunun
gcinderilmesi gerekmektedir.
Gere[ini rica ederim.
Sabahattin YUCEL
Vali Yardrmcrsr
EKLER:
l. Agrklama Raporu (1 Adet)
2. ll1000 rilgekli imar Planr Tadilatr (7 pafta)
3. l/5000 dlgekli imar Planr Tadilatr (3 pafta)
GiivenU
Elek,
;,it,
rmzali
Asft ltc
tltigi i9t.$ub.Mijd.
10
Wr0lt
Va!.lX
elektronik imza ile
Dervigpaga Mahallesi ordu Bulvarr No:27A
Telefon: 2137056-l14
RryoNre,Reuisen
lpo:t? _: [email protected]
Faks
e;tgi igin i.tiuur vawz Bahadrr KoCA.Miihend[
: 2722137O55
A! : www.sanayi.gov.tr
Elektronik
Evrak bilgisine www'sanayi.gov.tr adresindeki e-hizmetler boliiminden,
"ouysnvitsEnsi'
ovs
No ve evrak tarihi ile erisebilirsiniz.
t/1
Download

10 Wr0lt