vELiME$E o.RGANizE sANAyi nor,cnsi,
ydnnriM
KURULU KARART
iP9/01/2015
:Y_:lltg. oSB Biitge Miidiiruigi
UYELERI : LEVENT KILIC
METIN AKGIIN
HULYA iNCi
ieRAHiN,I KASAP
MEHMET ELVERDi
KARAR
l-osB srmrlat'r drqrnda kalan ancak AAT ve buna
ba[h sistemlerden yararlanmak isteyen
igletmelerin k{trhm yontem ve prensiplerinin
betirtenrnesi
lhakkrnda Hukuk Damgmammz
Av.Yakup I,iit$i fUeUI( 'ten gdrtij alrnmasrna, - ----^-'
Z'Qapn Elektrift PTje Taahhtit
3Jl'#i#,?f-Jr1"J"*"t"rt
!an. ve Tic. A.g. nin Gelen evrak No 095 Sayrl talebi
Bakanhlr 'na vazir s6rii$ sorulmasrna,bu dogrultudahakkrnda
y"r,ia-",,
3-REM 6rme kumaqgrhk Tekstil san. ve
tic. A.$. nin Gelen evrak No 00g sayrl talebi
de$erlendirilmi$ olup ;verecelileri noter
onayh taahhritnamede.belirtilen qartlar, mevcut yasal
yer
altt suyu kullarilm belgesindeki miktar ve 27.0,5.1997
yrlnaait
1605 no lu kapasite raporundaki
verilerle srmrh olmak-koq"ru ib tygun gcinilmesine
,bu do[.rltuda gerekli tiim yazrpmala'n
yaprlmasrna,
I(atrhm
1-ooT attksu P?ylTt ": denptleme rlpqalglndafaydalanrlmarc izercbotgemiz igletmeterinden
gtincel
ddbi miktarla',QED Beigeliri
,GSM,SM ve benzeri evrak ornJklerini nyazirolarak
talep edilmesine.
S-Fankey ankasfre tiriinler San. ve Tic.
A.$. nin Gelen evrak No 029!Sayrh talebi,bahse konu
parselde halihazlrda bir igletmenin faaliyet
gosteriyor olmasr sebebi :ile osil yrinetmelig
inin r73.
maddesi geregi
$ygun olmadr[1ndan rediedimesine"
6-Ozakteks Teksfil San' ve-Tic. Ltd.$ti. nin
fabrika srmrlan drgrndaki kanal arzaslnln aclliyet
aru
,
etti$inden,tataft\trzcagerekli onarrrun yaptriarakilgili
iqletmeden tahsil edilmesine.
erml$tf.
^-*I-l1tt*la'n
oy birligi ile lrarar verilmig, gciniqtirecek baqka
konu olmachsrndan toplantr sona
I
/\4.
Lelrbnt KILIQ
Ycin.Kurulu Bagkanr
'ff*"
H{'y#crl,
Metin AKGTIN
Ycin.Kurul
ibrahim KA
Mehme
Download

05 Numaralı Karar