vELiME$E oRGANizE sANAyi sdrcnsi
yONnriM KURULU KARART
R
:06108/2014
:2014130
RAR
VE UYELE
HULUSI DOGAN
HULYA
ixci
METIN AKGIIN
ieR {Hii\4 KASAp
MEHMET ELVERDi
KARAR
1- Hissedan bulundu[umuz Tekirda[
Ergene Derin Deniz Degalj Anonim $irketinin
vt"rt eri Kat:3 Daire
No:42 Qorlu/Tekirdaf adresinde saat:10:00'da yaprlacak olan Olalaniistti Genel
Kurul
,
Sanayi Bcilgesini temsil etmeye ve gtindemdeki
kullanmaya , Kazrmiye Mah.Barboros Cad. No:41
112529302s0 TC kimlik no'lu ibrahim KASAP 'rn asil
iiye olarak, Samanyolu 3. D:11 Kapakh-Qerkezkriy/Tekirda! adresinde ikamet eden
,
54892178644 TC kimlik no'lu Mehmet ELVERDi 'nin yedek tiye olarak
, vekil tayin
15/0812014 tarihinde Kazrmiye Mahallesi yat<ut Sokak
Nova Center i$
edilmesine,
2- Kont Aliiminyum Ambalaj ve Kimya San. Tic. Ltd. gti.'nin Gelen evrak no (84g-gg g-g25)
s.ayrh yangm raporu onay taleplerine ; OSB uygularna yonetmelifinin ]73.maddesi
do lrultusunda c evap y azrlmasrna,
3- Mepese Sag Kutu imalatr Elektro Statik Toz Boya Elektro ingaat vo Kuyumculuk San.
ve
Tic. Ltd. $ti'nin Yapt Denetim Hakedig Bagvurusu ile itgili talebinin
,l-uiBirirninin Teknik
raporu dofrultusunda, onayh projeye uygun hale getirilmesi sonrasrnda cleferlendirilmesine,
4- Geligim Kozmetik San. ve Tic. Ltd. $ti'nin Gelen evrak no (786-881) sayrh yapr Ruhsatr
ile ilgili bagvulularl konusunda, OSB Yrinetmeli[inin\)2. maddesi doliultusunda, Ergene
Belediyesine bildirimde bulunulmasrna ,konu lte ltgiti talep sahibineiUiigltendirme yirr,
yazrlmasrna,
5- U[ur Geri Doniigiim ve Elyaf San. ve Tic. Ltd.
$ti'nin Gelen evrak no 806 sayrl gekme
nresafelerinin dtigiiriilmesi ycimindeki talebinin OSB Ydnetmelili
,madde 7I-c-2 paiagrafr
kapsammda de[erlendirilemeyecesine ,bu do[rultuda yaz::irrcevap verilmesine
6- 18. Madde askt agamasmda ve sonrasmda Yapr Ruhsat verilmesi konusunda
,Bilim,Sanayi
ve Teknoloj i Bakanh! na y azir goriig sorulmasrna,
Il Miidiirlii[ti'niin Gelen evrak no 898 sayrh AAT Enerji Teqvik
Uygulamalarr konulu yazrsr ile ilgili olalak gerekli haber ve duyurulairn yaprlmasrna,
7- Qevre ve $ehircilik
8- Hefa Politiletan Flok Suni Deli San. ve Drg Tic. A.$. Gelen evrak no 843 sayrl faaliyet
konusundaki talebinin , firmarun verdi[i taahhlitnamedeii gartlar clolrultusunda uygun otaiak
deperlendirilmesine,
9- Qevre Pet Berat Pet Geri Diiniiqebilen Mad. Tem. Nak. iml. San. Tic. A.$.'nin Gelen evrak
no 835 sayrh gikayeti ile ilgili olarak Qevre biriminin incelemesi sonucu gerekli yazir
cevaplarm verilmesine,
10-Osb drgr igletmelerin AAT sistemine ballanh yapabilmesi hususunun OSB
,
Yiinetmeli[inin 114. Maddesinin , 3. ve 4. filtalan dolruitusunda de[erlendirilmek izere
Mi.itegebbis Heyet gtindemine altnmasma,
ll-Bolge igi kanalizasyon
ar LZay
I
gi derme
s
arrzasr
ile ilgili olarak , soz konusu hattl kullanan igletmelerin
i ydniinde y azr y azimas lna,
l2-Ruhsat ve iskan agamasrnda yangma ycinelik teclbirlerin kontrolti ve onayl
Tekirda! Bilyiikgehir Belediyesi' ne yazth olarak igbirlifii talebinde bulunulmasma,
ile ilgili
l3-EPDK 'na yaptlacak enerji dalrtrm lisans bagvurumuz gercli,EPDK hesabma,lisans alma
bedelinin % l llkkrsmr olan 1 .250.TL ridenmesine.
Katrlanlarm oy birligi ile karar verilmig, goriigtilecek bagka konu olmadrfirndan toplantr sona
ermigtir.
A
Metin
$kam
rulu U
AKGIN
Download

yONnriM - Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi | Velimeşe OSB