HEMODiYALIZ ARTER-VEN SETI TEKNIK $ARTNAMESI
Arter-ven Setinde Bulunmast Gereken Ozeilikler;
L
Diyiliz
2.
Arter tarafinda heparin hattr bulunmaldr.
3.
Arter ve ven hattr iizerinde sabit olmayan izolat6r bulunmahdu
setleri iiniversal olmah ve iinitemizde kullanlmakta olan cihazlara uyumlu olmahdrr.
4. Arter ve ven tarafinda
basmg
tiipii,
basrng dlgrim adaptdrii, klemp,drip chamber ve ven hattrnda ayrrca
hava dedektorii bulunmahdrr.
5. Arter hattr iizerinde arter yastlgl, prime givisi
6, Arter ve ven hattrnda
7. Arter
bulunmahrr.
enjeksiyon portu bulunmal_rdrr.
ve ven setlerinde numune alma ve enjeksiyon igin silikon adaptoruii diyaliz6re ve
Fistiil
ilnelerine uyumlu gift sirkulasyon adaptdru bulunmahdrr.
&
Set uglarr diyalizdrlere
9.
Sterilizasyon tarihleri ambalaj iizerinde tahrif edilmemis olarak bulunmahdrr.
uyumlu olmahdr.
10. Setlerde prhtr tutucu filtre bulunmahdrr.
11. Setler trbbi auk torbah olmahdr.
12. Klempler biikiilebilir ve trrnak ayarh olmahdrr.
13. Setlerin total kan hacmi 170 ml'nin altrnda olmahdrr.
14. Arter-ven hattrnda serum infuzyon seti bulunmahdir.
15. Sterilizasyon ycintemi; eto, gama veya
16. Sterilizasyon
buhar sterilizasyon olmahdrr.
miad teslim tarihinden itibaren en az2 ytlolmahdrr.
17, Setler iizerinde aynr markayr g6steren
orijinal etiket olmahdrr.
1& Hangi marka setin teslim edilecegi belirtilmelidir.
19. Bu malzemelerden, Trbbi cihaz ydnetmelili kapsamrnda olanlar,
T.C. Ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi
Bankasr'na (TITUBB) kayrth olmasr ve ahmr yaptlacak hbbi ilaq ve
cihazlarrn TITUBB'da Salhk
Bakanhlr tarafindan onayh olmasr garfi aranacaktr.
An. Httt'
lm-GONEY
v. Xft k
HEMoDiyALizlnrnn risrtir, icNnsi rnxNix saRtnatrpsi
L Tiim universal setler ile uyumlu olmahdu.
2.
Fistiil ifneleri tek kullammhk olmahdrr.
J.
Fistiil i[neler steril olup teslim tarihinden itibaren sterilizasyon dmrii en az 2 yrl olmahdrr.
4.
Arler Fisti.il ilnelerinde dinamik kan akrmrru sallamak ve ilnelerin damar duvanna yapl$masrnr
engellemek icin arka delik (back eye) olmahdrr.
Arter Fisttil ilnelerinde klemp ve pasolu kapak olmahdn.
6.
Arter ve Ven Fistiil ilnelerinde bulunan klempler ayrncr dzellik olmasr agrsrndan farkh renklerde
olmahdrr.
7.
Arter Fisti.il ignelerinin bitiminde sabitleme ve pozisyon kelebegi olmahdrr. Toplam tiip uzunlugu
20-35 cm. arasrnda olmah.
8. ilne uzunlulu 2-3 cm.
arasrnda,
9. Yetiskin kullammi icin
169. olmahdr. %10 oraninda istenildigi taktirde 15 veya 17 gauge temin
edilmelidir. (%5 oramnda pediatrik hastalarm kullammna uygun ilne temin edilmelidir)
10'
Plastik tiipler uygun materyallerden yaprlmrq olup yeteri kadar esnek olmahdrr. Bu malzemelerden,
Trbbi cihaz ydnetmenlili kapsammda olanlar, T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na
(TITUBB) kayrth olmasr ve altmr yaprlacak trbbi ilag ve cihazlann TITUBB'da
Saflik Bakanlgr
tarafindan onayh olmasr garh aranacaktrr.
1
l. ven fisttil ignesi ile takrm olacalrndan krsmi teklife kapahdr .(2. vE 3. Kalemler)
HEMoDiyALiz vnN
1.
Ti.im universal setler ile
risrt-r
iGNnsi
rnxNr sanrNawsi
ulumlu olmahdrr.
2. Fistiil igreleri tek kullammhk olmahdr.
3. Fistiil iSneler steril olup teslim tarihinden itibaren sterilizasyon 6mrii en az 2 yrl olmahdr.
4. Ven Fistiil ilnelerinde dinamik kan alomrm sallamak ve ignelerin damar duvanna yaplgmasml
engellemek icin arka delik (back eye) olmahdrr.
5. Ven Fistiil ilnelerinde klemp
ve pasolu kapak olmahdrr.
6. Ven Fisttil ilnelerinde bulunan klempler ayrncr 6zellik olmasr aglsrndan farkh renklerde olmahdr.
7. Ven Fistiil i$relerinin bitiminde sabitleme ve pozisyon kelebegi olmahdrr. Toplam tiip uzunlugu 20-35
cm. arasrnda olmah.
8. ilne uzunlulu 2-3 cm. arasrnd4
9.
Yetiskin kullammi icin I 69. olmahdr. % I 0 oraninda istenildigi taktirde 15 veya l7 gauge temin
edilmelidir. (%5 orarunda pediatrik hastalann kullammrna uygun ilne temin edilmelidir)
10.
Plastik tiipler uygun materyallerden yaprlmrg olup yeteri kadar esnek olmahdrr. Bu malzemelerden,
Trbbi cihaz ydnetmenligi kapsamrnda olanlar, T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na
(TITUBB) kayrth olmasr ve ahmr yaprlacak hbbi ilag ve cihazlann TITUBB'da Sallik Bakanllr
tarafindan onayh olmast $arh aranacaktr.
| 1.
Arter fistiil ilnesi ile takrm olacafrndan krsmi teklife kapahdrr.
e. ye
r---\
____._ ,
lffi.' .il,
Of Abdunehrnan OZER
Hemodiy€liz Gervisi
Seii, Nor 2034 . Dip,le6.Noi 76540
3. Kalemler)
AstDiK DiyALiz solUsyoNu rnrclir ganrN.lMnsi
1. Asidik diyaliz konsantresi l0 lt.'lik bidonlarda (2 seanshk kullanma yetecek) olmahdrr.
2.
Asidik bikarbonat soliisyonu formulasyonu agalrdaki gibi olmahdrr. (1:34 oramnda)
Agalrdaki farkh dzelliklerde solusyon gesitlerinden istenildigi oranda temin edilmelidir.
Ca#
Mg#
138-140 mmol/L
1-3 mmol/L
1,25-1,75 mmoVl
0,5-1 mmoVl
bazik
Asetat
108-ll5 mmol/L
32-34mmoUl,
2-3mmoVl
Na
K+
cLl3.
Solusyonlar distile su kullan arak tiretilmis olmah ve pirojenik olmamaldir.
4.
Asidik diyaliz
.
.
glukoz
100-200
soliisyon
mgll
100-200 mg/L
Soliisyonlann
Ca'
'
mmol/L
1.25 mmollL
1.25 mmoVl
1.50 mmol./L
1.50 mmol/L
1.50
K*
2mmolll,
2mnol/L
1 mmol/L
2 mnol/L
100-200 mg/L
3 mmol/L
Yukandaki farkl 6zelliklerde solusyon gesitlerinden HEMODiYALiZ
unitesinin ihtiyacrna
gdre istenildili oranda temin edilmelidir. Aynca bu formulasyonlann
drgrnda Glc, ca,
igeri!i farkl solusyonlarda istenilebilir.
S.Solusyonlar teslim tarihinden en az 2 ytl miyadh olmahdrr.
firmanin cE belgesi bulunmaiat. u" ihut" aoryasrnoa tomisyona
g
sunurmahdrr.
JJ.retici
7'Uretim.hatasr bulunan veya herhangi bir nedenle kullarulmasr
miimkiin olmayan
soh'syonlarm deliqtir mesi satrcr firma tarafindan firma
antetli kagida diizenieimig
taahhutname ile garantili edilmelidir.
8. Bidonlar kilitli kapakh olmahdrr. Kapakran acrrmadan solusyon
kesinlikle akma, srzma
yapmamahdr. Bu malzemelerd"": T,.bj-*i!r1.
kapsamrnda
Vgnerrnenli[i
olanlar, T.C. ilag ve
Ttbbi.cihaz Ulusal Bilgi Bankasr'na- (TITUBBjkayrt' olniasr
ve a'mr yaprlacak trbbi ilag ve
cihazla'n TITUBB'da Sallk Bakanhlr tarafindan onayh ormasr
$artr aranacaktrr.
9-.Toz bikarbonat diyaliz soli.isyonu ile takrm olacagindan
krsmi teklife kaparrdrr.(4. Ve 5.
Kalem)
.
i
t
le.nr,e4ariz SerVisi
Sert. linr 2dC4 .Djp.Tes.Noj
26540
TOZ BIKARBONAT DiYALiZ SOLUSYONU TEKNiK
$ARTNAMESi
l.Bikarbonath HEMODIYALIZ clzeltisi hazrrlamak icin kuru toz bikarbonat konsantresi
igermelidir.
Uriinler kliniSimizde kullamlan cihazlar Fresenius marka (Fersenius 4008 S ve Fresenius
4008 S classix) HEMODIYALIZ cihazlan oldugundan bu cihazlarda kullamma uygun
olmahdrr.
2.
3.
Bikarbonat konsantresi tek kullammlk olmahdrr.
4.
Asidik bikarbonat soliisyonu formulasyonu aqafrdaki gibi olmahdrr. (l:34 oramnda)
A9a[rdaki farkh dzelliklerde solusyon gesitlerinden istenildili oranda temin edilmelidir.
Na
K+
Ca+r
Mg++
cLlbazik
Asetat
5.
138-140 mmol/L
1-3 mmoVl
1,25-1,75 mmol/L
0,5-1 mmoVl
108-115 mmoVl
32-34mmoW
2-3 mmolll,
Solu.syonlar teslim tarihinden en az 2
yi
miyadh olmahdrr.
6. Uretici firmanin CE belgesi bulunmahdir ve ihale dosyasrnda komisyona sunulmaldrr.
7. Uretim hatasr bulunan veya herhangi bir nedenle kullanllmasr miimkiin olmayan
solusyonlarm deliqtirilmesi sattct firma tarafrndan firma antetli kagida diizenlenmig
taahhutname ile garantili edilmelidir.
8. Bu malzemelerden, Trbbi cihaz ydnetrnenlili kapsamrnda olanlar, T.c.
ilag ve Trbbi cihaz
e*kasr'na
(TITUBB)
kavth
olirasr
ve
ahmr
yaprracak
trbbi iiag ve cihazrann
Y-t::llPilgi
TITUBB'da Saghk Bakanlgr tarafindan onayh olmasr
$axtl aranacakttr.
9. Asidik Diyaliz soli.isyonu ile rakrm olacafimdan
Kalem)
krsmi teklife kapahdrr.(4.
HA5T.
ZER
-!ed, ilo: 2084' Dii.Tes.lio: 76t10
ve
5.
Download

HEMODiYALIZ ARTER-VEN SETI TEKNIK $ARTNAMESI