I
IIEMODiYALiZ ARTER-VEN SETI TEKMK $ARTNAMESI
Arter-ven Setinde Bulunmasr Gereken Ozelikler;
L
Diyaliz setleri iiniversal olmah ve iinitemizde kullamlmakta olan cihazlara uyumlu olmahdrr.
2.
Arter tarafinda hepadn hatu bulumaldu.
3
Arter ve ven hattr iizerinde sabit olmayan izolattir bulmmaltdu
4
Arter ve ven tarafinda basrng tiipii, basrng dlgtim adapttir0, klempdrip chamber ve ven hattmda aynca
hava dedeltorii bulunmaltdr.
I
Arter hattr iizerinde arter yastrlr, prime givisi bulunmalrr. Prime givisi ile set ballantrsr arasrnda klemp
bulunmahdr.
6.
Arter ve ven hathnda enjeksiyon portu bulunmahdtr.
7. Arter ve ven setlerinde numune alma ve enjeksiyon igin silikon adaptoruii diyaliziire
ve Fisttil
ilpelerine uyumlu gift sirkulasyon adaptilru bulunmaltdr.
&
Set uglan diyaliztirlere uyumlu
9.
Sterilizasyon tarihleri ambalaj iizerinde tahrif edilmemig olarak bulunmaldn.
olmahdr.
10. Setlerde prhtr tutucu filtre bulunmaltdr.
11. Setler trbbi atrk torbah oknahdt.
12 Klempler btikiilebilir
13
ve trmak ayarh
olmahdr.
Setlerin total kan hacmi 170 ml'nin alfinda olmahdr.
14 Arter-ven hathnda
15. Sterilizasyon
serum infirzfon seti bulunmaltdir.
ydntemi; eto, gama veya buhar sterilizasyon olrnahdr.
16. Sterilizasyon miadr teslim tarihinden itibaren en az 2
17. Sefler ilzerinde aym
yrl olmahdr.
markay gtisteren orijinal etiket olmahdr.
1& Hangi marka setin teslim edilecegi
19. Bu malzernelerdeo, Trbbi cihaz
belirtitnelidir.
ytinetneli[i
kapsamrnda olanlar, T.C. llag ve Trbbi Cihaz Ulusal
Bankasr'na (TITUBB) kayrth olmasr
ve ahmr yaprlacak trbbi ilag ve cihazl
Bakanhpr tarafindan onaylt
aranacaktr.
Hast-
KonYa
TOPAL
ve Arg''Hast'
Mustafa TOPAL
ve lg Hast. Uzm'
I ]zr^n
OU.
f.r.
No: 94203
Bilgi
HEMoDwtt LzARTER- vEN risrUl iGnnsi rnrcviK gARTx.lvrnsi
1. Tiim universal setler ile uyumlu olmahdrr.
2. Fistiil ilneleri tek kullammhk olmahdrr.
3. Fistiil i[neler steril olup teslim tarihinden itibaren sterilizasyon cimrii en az2 yl olmahdrr.
4. Arter
ve Ven Fisttil iSnelerinde dinamik kan akrmrm saplamak ve i$nelerin damar duvanna
yapr$masrru engellemek
5. Arter
icin arka delik (back eye) olmahdrr.
ve Ven Fistiil ipnelerinde klemp ve pasolu kapak olmahdrr.
6. Arter ve Ven Fistiil i[nelerinde bulunan klempler aymcl dzellik olmast agnmdan farkh renklerde
olmahdrr.
7. Arter ve Ven Fisttil ilnelerinin bitiminde sabitleme ve pozisyon kelebegi olmahdr. (istenilen
oranda dciner baghkh da temin edilebilmelidir)
8. igne uzunlu[u 2-3 cm. arasmda, toplam tiip uzunlugu25-35 cm. arasmda olmah.
9. Yetiskin kullanrmi icin 169. olmahdrr. %10 oraninda istenildigi taktirde
15 veya 17 gauge temin
edilmelidir. (%5 oramnda pediatrik hastalann kullammrna uygun iEne temin edilmelidir)
10.
Plastik ttipler uygun materyallerden yaprlmrg olup yeteri kadar esnek olmahdrr. Bu malzemelerden,
Trbbi cihazydnetmenligi kapsamrnda olanlar, T.C. ilag ve Trbbi CihazUlusal Bilgi Bankast'na
(TITUBB) kayrth olmasr ve ahmr yaprlacak trbbi ilag ve crhazlartn TITUBB'da Sallik Bakanhlr
tarafindan onayh olmast $artl aranacaktu.
.&
go!.
s"
KonYa^,
ii
u'11;
l
pEDIATnir ARTER vEN snri TEKNIK $ARTx.q,unsi
1) Setler pedianik diyaliz-e uygtxl olmahdr.
2) Dolum hacmi 85 - 125 ml arasr olmahdrr.
3) AV setin kan pompastna yerlegtirilen hattrn gapl 6,4 mm olmahdrr ve bu paket iizerinde
belirtilmelidir. Bu hattrn uzunlugu 35- 40 cm olmahdrr.
Arter ven setlerinde drip chamber olmahdrr.
Arter setinde heparin yolu olmahdrr.
Arter setinde pre-pump basing dlgtim hattr ve izalatdrii, ven setinde drip chamber' a bagh
venoz basing cilgtimti haffr ve izalatrirti bulunmahdrr.
7) AV setin arter girigi ve ven grkrgrnda renk kodlu klemp olmahdrr.
8) AV setle birlikte serum girigi igin adaptdr (spike) set sayrsr kadar uniteye teslim edilmelidir.
9) AV set, arter ve ven hasta ballantr girigleri luer lock olmahdr.
10) AV seffe numune almak ve ilag uygulamak igin silikon portlar bulunmahdrr.
4)
5)
6)
Kon
/(
1.4-1.6
-'Lolo Flux IIEMOD W tl,iZfiltre $arlnamesi
1. Diyalizeder
tek kullammhk olacaktrr.
2. Membran materyali sentetik (Polisiilfon, polieter sulson, Polyamix veya poliamid
3.
4.
5.
6.
gibi)
materyalden olmahdrr.
Diyalizer Hollow-fiber yaprda ve kuru tipte olmahdr.
Sterilizasyon gekli; gama veya buhar olmahdrr.
Membranlar 500 mmHg'lik TNP'ye dayarukh oLnahdr.
300 mydk kan akim hrzr ve 500 ml/dk diyalizat akim hizlannda ve QF 0 mUdk'da gerekli olan in
vitro minimum (en az) klirensler ve minimum ultrafiltrasyon katsayisi su sekilde olmahdrr;
Ure
1.8-2.1m':240mVdk
Kreatinin
2l0nydk
Bl2:
priming volum(ml)
Kur
90mvdk 170mydk <18ml/b/mmHg <ll5ml
Fosfor
7. Ddizerledn
inviho htle tansfer ktrayisi (KoA degeri) lfue icin nininun 650 ohnatdr. Yani yiiksek
etkinlikli membran olmahdr.
8. Membranlann ultrafilrasyon katsayisi (KUF) maksimum (en fazla) l8ml/mmHg. saat olmahdrr.
9. membran capi 180-220 milaon, ve membran kalurhg 20-60 mikron olmahdu.
10. Diyalizerin drg yaprsr mekanik travmaya kargr dayamkh olmahdr.
ll. Diyalizer maksimal kan akrm 200-600 mVdk ve diyalizat akrmr ise 400-600 arasrnda fonksiyon
gtirebilmelidir.
12. Diyalizer membram maksimum 42 C (107,6 F) de fonksiyon gdrebilmelidir. Bu rsrlarda rtipttir
geligimi olmamaldr.
13. Diyalizer priming volumu 20-150 ml arasrnda otnaftdr.
14. Diyalizer rezidu kan volumu I ml'den dtiqiik olmahdr.
15. Sterilizasyon miadlan teslim tarihinden itibaren en az 2 yrl olmahdr. Etiketlerinin iizerinde son
kullarum tarihi bulunmahdr.
16. Diyalizerler steril ambalajda olmalr ve teknik dzelliklerini gdsteren bilgileri igermelidir.
17. Klinik kullammdaki avantajlar 96z tintlnde tutulacaktir. Teklif edilen diyalizdrleriq dzellikle
klirens delerleri bagta olmak iizere, trombojenite, heparin ihtiyaci, invivo efektivite,
biyouyutttluluk ve kullamm kolayhklan yiinerlinden iistlln dzellikleri ta$masr tercih nedeni
olabilecektir.
18. Teknik gartnameye uygun olan, deneme icin getirilen ve merkezimizde uygun gdriilen diyalizorler
yrl boyunca aym marka olarak teslim edilmeli ve farkh markalarda malzeme verilmemelidir.
19. Teklif dilecek filtenin T.C.Sagtrk [email protected] nrhsah veya ilhald izin belgsi ve CE stmdartlarma
uygunluk belgesi olmahhve bunlar ihale basvurusunda ibraz edilmelidir.
20. Teklif venen finnalar teklif edec€kleri diyalizdrledn markalarinin ana e1i5, drgtributdrii veya ana
dqtibiititrden vedlnig sati$ bayii olduklrrna dair mev"zue uygun belgelerini ihale iincesi vermek
zorundadrr.
Kmk, anzah veya deforme diyalizerler tespit edildiginde yenisi ile degiqtiriknelidir,
22.Bumalzemelerden, Trbbi cihaz ydnetmenligi kapsaminda olanlar, T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankast'na (TITUBB) kayrth olmasr ve ahmr yaprlacak trbbi ilag ve cihazlann TITUBB'da
Saphk Bakanhlr tarafindan onayh olmasl $artl aranacaktr.
21.
iffi$i
F"riml
,sffil#^
1.8-2.1
-tl-,ot" Flux IIEMOD W
t[,U filtre $ar{namesi
7.
8.
Diyalizerler tek kullanmhk olacaktrr.
Membran materyali sentetik (Polisiilfon, polieter sulson, Polyamix veya poliamid gibi)
materyalden olmahdrr.
9. Diyalizer Hollow-fiber yaprda ve kuru tipte olmahdr.
10. Sterilizasyon gekli; gama veya buhar olmahdr.
11. Membranlar 500 mmHglik TMP' ye dayaruldr olmahdr.
12. 300 mUdk kan akim hlzr ve 500 mVdk diyalizat akim hizlannda ve QF 0 mydk'da gerekli olan in
vitro minimum (en az) klirensler ve minimum ultrafiltrasyon katsayisi su sekilde olmahdrr;
Ure
1.8-2.1t#:250m1/&.
Kreatinin
Bl2:
225rnlldk l15mydk
ts. Dayalianlerm invitro kide nansfer kdayisi (KoA
etkinlikli membran otnahdr.
Kur
Fosfor
priming volum(.ml)
lg0mVdk <l8ml/b/mmHg <l15ml
deged) lire icin
minimum 650 olmatdu. Ymi $jksek
24. Mernbranlann ultrafilrasyon katsayisi (KUF) maksimum (en fazla) l8mUmmHg. saat olmahdrr.
25. membran capi 180-220 milaon, ve membran kalmhg 20-60 mikron olmahdr.
?6. Diyalizet'n drg yaprsr mekanik travmaya kar6r dayamkh olmahdr.
aktm 200-600 ml/dk ve diyal:zrt akrmr ise 400-600 arasrnda fonksiyon
gdrebilmelidir.
28. Diyalizer membram malaimum 42 C (107,6 F) de fonksiyon giirebilmelidir. Bu rsrlarda riipttir
geliqimi olmamah&r.
D. Diyaliznr prming volumu 20-150 ml arasnda olmahdrr.
30. Diyahzet rezidu kan volumu I ml'den dllgik olmahdr.
31. Sterilizasyon miadlan teslim tarihinden itibaren en az 2 yl olmahdr. Etiketlerinin iizerinde son
kullanrm tarihi bulunmahdu.
32. Diyalizerler steril ambalajda olmah ve teknik dzelliklerini gdsteren bilgileri igermelidir.
27. Diyaliznr maksimal kan
33.
Klinik kullammdaki avantajlar gdz dntinde tutulacaktir. Teklif edilen diyalizcirlerin; 6zellikle
klirens deperleri bagta olmak ilzere, trombojenite, heparin ihtiyaci, invivo efektivite,
biyouyumluluk ve kullamm kolayhklan yOnerlinden iistiin cizellikleri tagrmasr tercih nedeni
olabilecektir.
34. Teknik gartrrameye uygun olan, deneme icin getirilen ve merkezimizde uygrxt gdriilen diyalizdrler
yrl boyunca aym marka olarak teslim edilmeli ve farkh markalardamalzeme verilmemelidir.
35. Teklif edilecek filtrenin T.C.Saghk Bakanhgrndan ruhsaf, veya ithalat izin belgesi ve CE standartlarma
uygunluk belgesi olmalthve bunlar ihale basvurusunda ibraz edilmelidir.
Teklif veren firmalar teklif edecekleri diyalizdrlerin markalarinin ana satis, drgtributcirii veya ana
drgribiitOrden verilmig satig bayii olduklanna dair mevztata uygun belgelerini ihale dncesi vermek
zorundadr.
37. Krnk, arrzalr veya deforme diyalizerler tespit edildiginde yenisi ile degigtirilmelidir,
36.
Trbbi cihaz ydnetnenlili kapsaminda olanlar, T.C. ilag ve Trbbi Ci
Bilgi Bankasr'na (TITUD
yrth olmasr ve allml yaprlacak trbbi ilag ve cihazlann
SalIft Bakanh[r
yh olmast $artl aranacaktr.
38. Bu malzemelerden,
Hast.
TOPAL
,lc Hast' Uzm'
. tio:94203
Y
Ulusal
6
1.8
1.
2
3.
4
i
6.
m've ilzeri
m2
High Flux tan sentetik HEMODiYALiZ filtre garhamesi
Diyalizerler tek kullannftk olacaktir.
Membran materyali tam sentetjk (Polistilfon, polieter sulson, Polyamix veya poliamid gibi)
materyalden olmahdr.
Diyalizer Hollow-fiber yapida ve kuru tipte olmahdr.
Sterilizasyon sekli; electron beanr, gama veya buhar olmaLdr.
Mernbranlar 500 mmHglik TlvP ye dapnkl olmaldr.
300 mydk kan akim hra ve 500 rnl/dk diyalizat akim hizlannda ve QF 0 mVdk'da gerekli olan in
vitro minimum (en az) klirensler ve minimum ultrafiltrasyon katsayisi gu sekilde olmahdr;
Ure
Kreatinin BD
1.8m'veiizeri: 250mVdk 225
Fosfor
Ktr
priming volum(ml)
ml/dk l55mvdk 220mlldk 55mWmmHg <1l0ml
Dyaliz€rlerin invifio kitle tmsfer kdays (KoA d€gsri) iire igin minimum 650 olnaldu. Yani yiiksek
etkinlikli membran olmahdr.
Mernbran capi 180-220 mikron, ve membran kalml$ 20-60 mikron olmahdr.
9. Diyalizerin d19 yaprsr mekanik bavmaya kargr dayamkh olmahdrr.
10, Diyalizer maksimal kan akrm 200-600 mVdk ve dryalizz,t akrmr ise 400-600 arasmda fonksiyon
7.
&
gdrebitnelidir.
ll. Diyaliz.er membrani maksimum 42 C (107,6 F) de fonksiyon giirebilmelidir. Bu rsrlarda riiptur
geligimi olmamahdir.
lZ Diyal;unr rezidu kan volumii I ml'den di\tik olnahdr.
t3 Sterilizasyon miadlan teslim tarihinden itibaren en az I yrl olmahdrr. Etiketlerinin iizerinde son
kullanm tarihi bulunmahdir.
14 Diyalizerler steril ambalajda oknah ve teknik fizelliklerini gtisteren bilgileri igermelidir.
15. Klinik kullanrmdaki avantajlar gdz ontinde tutulacaktir. Teklif edilen diyalizorlerin; iizelliHe
klirens delerleri baqta olmak uzere, trombojenite, heparin ihtiyacl invivo efektivite,
biyouyumluluk ve kullamm kolayhklan yonunden usttin dzellikleri ta$lmasl tercih nedeni
olabilecektir.
16. Teknik sarhameye uygun olan, deneme icin getirilen ve merkezimizde uygun gorlilen diyalizorler
yrl boyunca aym marka olarak teslim edihneli ve farkh markalarda malzeme verilmemelidir.
17. Teldif edilecek filfienin T.C.Sagltk BaknnftErrvtan ruhsm veya ittralat izin belgesi ve CE shndatlaina
uygunluk belgesi olmah ve bunlar ihale baSvurusunda ibraz edilmelidir.
1& Teklif veren firmalar teklif edecekleri diyalimrlerin markalmnin ana satis, &gtibutoru veya ana
drgibrdorden verilmig satis bayii olduklarma dair mevzrm uygun belgelerini ibale iincesi vermek
zorundadir.
19. Krnk, anzah veya deforme diyalizerler tespit edildilinde yenisi ile depiqtirilrrelidir.
20. Bu malzemelerdeq Trbbi cihaz ytinetnenlili kapsaminda olanlar, T.C. ilag ve Trbbi Cihaz Ulusal
Bilgi Bankasr'na (TITLJBB) kayrth olmasr ve almr yaprlacak fibbi ilag ve cihazlann TITLJBB'da
Safl* Bakanh$ tarafindan onayh ohnasr $arh aranacaktu.
HEst
ffiqsll
"gJffil#"
?
HEMoDivtt-,rz citttztiCiN ENDor xsiN rir-,rnpsi
rnxNir
$ARTNavrnsi
1.
Diyalizer hollow-fiber yaprda olmah.
2.
3.
4.
Membrane materyali sentetik olmah.
Diyalizerin drg yaplsl krnlmalara ve gatlamalarukargr dayamkh olmah
Membran ortalama 600 mmHg (TMP) basmcxa dayamkh olmah, bu basrnglarda riipttir
gdriilmemeli.
5.
Endotoksin filtresi klilimizde kullamlan Fresenius marka 4008 S ve Fresenius 4008 S classrx
modellere uyumlu olmah.
6. Diyalizerler steril ambalajlarda
olmah, ambalaylarda teknik cizelliklerini gcisteren bilgiler
(kullanurm klavuzu) olmalt, strelizasyon tiirii ve gegerlilik stiresi belirtilmelidir.
7.
Sterilizasyon, buhar veya gama sterilizasyon olmah, teslim tarihinden itibaren en az
iki yrl
kullamm 6mrii olmahdrr.
8. Bu malzemelerden, Trbbi cihaz ycinetmeli[i
kapsammda olanlar, T.C. ilag ve Trbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasr'na (TITUBB) kayrth olmasr ve ahmr yaprlacak trbbi ilag ve
cihazlann TITUBB'da Sa[hk Bakanhpr tarafindan onayh olmasr
Konya Eg
Uzm-
Frtl aranacaktr.
8
PEDIATRIK DTYALIZOR 0.4-0,6M2 TEKIYIK $ARTNAMESI
L
Tiim diyalizerler hollow-fiber tipte olmahdr.
2. Piriming voliim 30-150 ml arasrnda olmahdrr.
3. Diyalizerlerin duvar kalinhgi 8-40 mikron arasrnda olmahdr.
4. Reziduel kan miktari I ml'den az olmaltdr.
5. Diyalizer maksimum 500 mmHg basincina dayamkh olmahdr.
6. Tiim diyalizerler steril ambalajda olup, itzerinde teknik bilgi, sterilizsyon tarihi ve cinsi, gegerlilik
suresi, imal yeri ve tarihi olnahdrr.
Kafihmcr firmalar diyalizer icin SagLk Bakanligi'ndan almacak ithal belgesini mal tesliminden once
hastane idaresine teslime edecegini dair yazrb, kageli ve imzah bir taahhutnameyi drg zarf icinde ihale
ewaklan ile birlikte vereceklerdir.
& Diyalizerlerit son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 ytl olmaltdr.
9. Diyalizorlerin drp yaprsr kinlma ve katlamalara kargr dayamkh olmaltdn.
lll Sentetik veya semisentetik diyalizorler, fiyatin aym ohnasr durumunda yiiksek m2 tercih
edileceltir.
11. Sentetik diyalizorlerin fiyatinm dezavantaj olusturmadigi durumlarda semisentetik yerine sentetik
mebran tercih edilecektir.
Membran meteryali yukarida ana maddelerde, 2.maddede belirtildigi gibi biyouyumlu polisulfon,
cuprofan, hemophan veya seltiloz asesat diyalizorlerden biri olup, low flux diyalizler igin
kullanilabihnelidir.
b)
c)
d)
e)
Steril (etilen oksit ile sterilize edilmis) non pirojenik olmah.
Sterilizasyon giinii ve son kullanma tarihi uygrm olmah.
Total merrbran sahasi 0.4 m2 (0.3-0.5 m2) otnah
Membran kahnlt$ 4-10
mikon
arasr olmah
f) Maksimum tansmembran basrncr 500 mmHg olmalr
g) Ultafilnasyon koefisinti 1.6-3 mVmmHg/h civarmda oknah.
h) Kreatinin klirensi 90- I I 0 mvdk
i) Bl2 klirenri 29-49 s1l/flft etmetr.
j) Diyaliziirtin kan basrncr 25-40 cc olmah.
k) Ure klirensi I 20- I 50 mVdk civannda olmah.
PETTIATRiK
Dtv^lr,iz0n
0.7-0,8m2
TEKNiK
$anrxnrmsi
l.
Tiim diyalizerler hollow-fiber tipte olmal$t1'
2. Piriming voltim 30-150 ml arasrnda olmahdr'
Oiyutititt"tln duvar kalurh$ 840 mikron arasrnda olmahdr'
4. Rezidtiel kan miktan I mPden az olmahdr'
S. nivJi"". touttimum 500 mmHg basincina dayamkh olmahdr'
ve cinsi' gegerlilik
JiVAi*tf* stdf ambJaj& of"p, i:rtti"a" ttt"it bilgi, sterilizasyon tarihi
f.
Z.
i#r
siiresi, imal yeri ve tarihi olmaltdr'
diyalizJi-igitl"gk Bakanllr'ndan atrnacak ithal belgesini mal tesliminden
aair yirtr, kaqeli ve imzah bir taahhiitnameyi dr$ zarf
tince hastane idaresine t"r:l-i-."de;giti
iginde ihale ewaklan ile birlikte vereceklerdir'
7. Katrlmcr
firmalar
teslim tarihinden lftbaten en az2 yrl olmaltdr'
e gatlamalara kargr dayanrkh olnahdr'
8.
9.
10.
ll.
,
iyalizorler, fiyatin aym olmasr durumunda yiiksek m2 tercih
edilecektir.
durumlarda semisentetik yerine sentetik
sentetik diyalizorlerin fiyatinin dezavafiE olugturrnadr$
mebran tercih edilecektir.
ana maddelerde, 2.maddede belirtildigi gibi biyouyumlu
biri olup, low flux
polisulfon, cuprofan, hemophan veya seliiloz asesat diyalizorlerden
diy alizler i gin kullanilabilmelidir'
non p'ojenik olmah.
b) Steril (etilen oksit veya gamma ile sterilize edilmis)
olmah.
c) Sterilizasyon gtinti ve son kullanma tarihi uygun
a) Membran meteryali yukarida
d) Total membran sahasi
e)
0
03
nl (0.6-0'8 m) olmalt
Membran kahnh[r 4-10 mikron arasl olmah
Maksimum transmembran basurcr 500 mmHg olmah.
3-6 mvmmHg/h civannda olmah'
s) Ulfiafiltrasyon koefisinti
h) Kreatinin klirensi 120-150 ml/dk
D
Bl2 klirensi 30-50 mYdk olmah'
Diyalizoriin kan basmcr 40-60 cc olmah'
k) tire klirensi 1 10- I 80 ml/dk civannda olmah'
j)
A'rl
''^^\tA Eit ve
tiii-o',S#
lo
IrEMorD
Iv tt'lz I(ATETER Onrtt
TEKr\rK
sU
$mrnnunsi
iizere srvr gegirmez, drgposible 60 x 60 cm ebatlannda steril 6rtii.
2. Ortasrnda l0-t2 cm yuvarlak delikli olmaltdr.
3. Delikli krsmrn cilde temas yilzeyinde, cildi tahrip etueyecek, cilde yaprgabilme
Ozelli$inde yaprgkan bir hatla gewili olmahdu.
l. Biopside kullamlmak
fel;::9
//
HEMoDtvttiziCix Toz
nix.mnoNAT KoNSANrnnr,i TAKIM
l.
Z.
3.
$ARTNAIfBSi
gdzeltisi haznlarctak icin kuru toz bikarbonat ve asidik
bikarbonat konsantresi igermelidir.
Asidik diyaliz konsantresi 10 lt.'lik bidonlarda (2 seanshk kullamma yetecek) olmahdrr.
Kuru bikarbonat ise tek kullammhk posetlerde olmahdrr. I adet 10 lt'lik asidik konsantre ve
2 adetkuru bikarbonat konsantresi birlikte I takrm olarak delerlendirilir.
Urtinler klinigimizde kullamlan crhazlar Fresenius marka (Fersenius 4008 S ve Fresenius
400g S ctassix) HEMODIY ALLZ cihazlan oldu$undan bu cihazlarda kullamma uygun
Bikarbonatl HEMODIy
/lfiZ
olmahdrr.
4.
Bikarbonat konsantresi tek kullammhk olmahdr.
5.
Asidik bikarbonat soliisyonu formulasyonu aqagrdaki gibi olmahdrr. (1:34 oramnda)
Agaprdaki
farkl cizelliklerde
solusyon gesitlerinden istenildigi oranda temin edilmelidir.
6.
138-140 mmol/L
1-3 mmoUl
K+
lr25-1r75 mmoUl
Ca++
0,5-1 mmoUl
Mg++
108-115 mmoUl
CL1.
32-34 mmoUl
HC03
2-3 mm olIL
Solusyontar drgtile su kullamlarak tiretilmis olmah ve pirojenik olmamahdir.
7.
Asidik diyaliz
Na
Asetat
solusyunl
glukoz
. 100-200 mg/L
.
o 100-200 mglL
.
mg/L
Soltisyonlarrn
Ca*
1.50 mmol/L
1 -25 mmollL
1.25 mmollL
1.50 mmoUl
1.50 mmol/L
K2mmol[L
2mmollL
1 mmol/L
2mmoVi-_
3 mmol/L
,OO-r00
yukandaki farkl iizelliklerde solusyon gesitlerinden HEMODIYALIZ vnrtesinin ihtiyacrna
temin edilmelidir. Aynca bu formulasyonlann drgrnda Glc, Ca, K
arda istenilebilir.
tarihinden en az 2 ylmiyadh olmahdrr.
g. Uretici firmanin CE belgesi bulunmahdrr ve ihale dosyasrnda komisyona sunulmahdrr.
miimktin olmayan
10. Uretim hatasr bulunan lriyu herhangi bir nedenle kullamlmasr
solusyonlarm de[igtirilmesi satrcr firma tarafindan firma antetli kapida diizenlenmig
taahhutname ile garantili edilmelidir.
11. Bidonlar kilitli kapakh olmahdrr. Kapaklan acrlmadan solusyon kesinlikle akma" szma
yapmamaldrr. Bu matiemelerden, Trbbi cihaz ydnetmenliEi kapsamrnda olanlar,
Trbbi CihazUlusal Bilgi Bankasr'na (TITUBB) kayrth olmast ve ahmr yaprlacak trbbi
cihazlartn TITUBB'da Sa[hk Bakanhsr tarafindan onayh olmast ;artl aranacaktr.
*AnrHI
rgi,lnl
;,[(!:w]#"
€
tz
KATETER BAGLAI\TISI ( Ara ba$antr) Teknik $arinamesi
Bio-fine materyalden yaprlmtg olmahdr.
z Uzerinde kapatp/agmak igin bir klemp bulunmahfu.
3. Stay safe luer-lock adaptoru ile uyumlu olmahdr.
1.
Hast-
TOPAL
/lc Hast' Uzm'
. tio: 94203
Download

Diyaliz ünitesi sarf malzeme teknik sartname