Hemodialýza a novinky
v hemodialýze
MUDr. Šedá Judita
Dialyzačné stredisko
FMC-dialyzačné služby s.r.o.
Ružinovská 6, 826 06 Bratislava
Hemodialýza (HD) - definícia
Hemodialýza je mimotelová eliminačná metóda
umožňujúca odstraňovanie látok a nadbytočnej
tekutiny z organizmu, v ktorom sa zadržiavajú
v dôsledku pokročilého akútneho alebo chronického
poškodenia obličiek.
História HD




1854 – škótsky chemik Thomas Graham ako prvý študoval
dialýzu na priepustnosti steny hovädzieho moč. mechúra .
Od T.Grahama termín „hemodialýza“.
1913 – l.x použitá HD ( u psa)
1943 – l.x použitá HD u človeka – holandský lekár Willem
J. Kolff, avšak neúspešne. Zomrelo všetkých 15 pacientov.
1945 – W.J. Kolff – úspešná HD pacientky s akútnym
HRS (2 celofánové hadice navinuté s plástovou mriežkou na tvrdý
valec- rotujúci bubon. V okách mriežky cirkuloval dialyzačný roztok).
Kolff položil tak základy experim. a klinickej HD.
Prvý hemodialyzačný prístroj- Kolffov
História HD na Slovensku
• Prvá dialyzačná liečba
sa uskutnočnila na klinike prof. Dérera
v Bratislave v r. 1950 – krv sa odobrala od pacienta v množstve
500ml, vstrekovala sa do vrecka ponoreného do dialyzačného roztoku
v sklenej kyvete. Procedúra trvala l hod., opakovala sa 6-7x. Stav
pacienta sa zlepšil. Pre časovú náročnosť sa procedúra neopakovala
a pacient zomrel.
• Prvá prístrojová dialýza – l962 vo Vojenskej nemocnici v Košiciach
na IV. internej klinike pod vedením prof. MUDr. Mydlíka.
Spoluzakladateľom dialýzy na Slovensku bol aj prof. A. Kováč , ktorý
významnou mierou prispel aj k jej ďalšiemu rozvoju .
Hemodialýza - schéma
Fyzikálno-chemické princípy HD-1
Základom pre realizáciu
HD je semipermeabilná
(polopriepustná) membrána
prestupujú cez ňu látky
charakteru kryštaloidov
a ± niektoré bielkoviny (typ
membr.), nie krvné elementy.
- Umožňuje kontakt s dialyzačným roztokom
- Zamedzuje kontaktu krvi
s vonkajším prostredím
250px-Semipermeable_membrane.png
Na dialyzačnej membráne
prebiehajú
tri základné procesy
a/ Difúzia (dialýza)
b/ Konvekcia (filtrácia)
c/ Adsorbcia
a/ Difúzia (dialýza)
Je prenikanie látok z miesta
vyššej do miesta nižšej
koncentrácie. Proces prebieha
do vyrovnania koncentrácie danej
látky na oboch stranách membrány.
V priebehu HD difundujú
katabolity z krvi pacienta do dialyzačného roztoku a tak sa
z organizmu odstraňujú.
Spätná difúzia – z roztoku do krvi
pac.- NaHCO3 (korekcia MAC).
Difúzia (dialýza) - pokračovanie
Rýchlosť difúzie je tým väčšia,
čím
• je väčší rozdiel v konc. látok
na oboch stranách dial. mem.
(konc. gradient)
• sú menšie molekuly a menšia
molek. hmotnosť rozpustenej
l.
• je tenšia dialyz. mem., čím
má mem. viac pórov a čím sú
väčšie
• je vyššia teplota dial. roztoku
b/ Konvekcia (filtrácia)
Je splavovanie rozpustených
látok spolu s rozpúšťadlom
cez dialyzačnú membránu
a to prostredníctvom
ultrafiltrácie (zosilená filtrácia).
Fitrácia závisí od tlakov
na oboch stranách dial.
mebrány – tlakový gradient (TG).
TG sa dosiahane pretlakom
na jednej strane alebo podtlakom
na druhej strane dial. mem.)
c/ Adsorbcia
Je vychytávanie niektorých
bielkovín (albumíny, fibrín,
beta-2-mikroglobulín,...)
dialyz. membránou, ktorá
má hydrofóbne vlastnosti–
syntetické membrány.
Adsorbcia má v určitých
prípadoch vplyv
na odstraňovanie niektorých
látok počas HD.
K uskutočneniu HD potrebujeme:
1/ Úpravovňu vody
2/ Dialyzačný prístroj
3/ DIALYZÁTOR
4/ Dialyzačné ihly
5/ Dialyzačné sety
6/ Dialyzačné roztoky
7/ Antikoagulans
8/ Cievny prístup
1/ Úpravovňa vody
Je zariadenie, v ktorom prebieha očisťovanie
pitnej vody od nežiadúcich látok a
mikroorganizmov a to prostredníctvom
fyzikálnych a chemických procesov v
jednotlivých častiach zariadenia. Upravená voda
sa rozvádza rozvod. potrubím
k dialyzačným prístrojom, v ktorých sa mieša
s dialyzačným koncentrátom a vzniká dialyzačný
roztok.
1/ Úpravovňa vody – pokračovanie
1/ Lokálna – ako prídatné zariadenie
umiestnené pri dialyzačnom monitore (mechanický filter +
+ reverzná osmóza).
Používa sa u „pojazdnej obličky“.
2/ Centrálna – je úpravovňa vody, ktorá zbaví pitnú vodu
mechanických nečistôt, rozpustných organických
a anorganických látok, baktérií a pyrogénov. Jej
použiteľnosť je na viac strojov – samostatná miestnosť.
Úpravovňa vody pre HD - schéma
2/ Hemodialyzačný prístroj
• Kedysi – dial. prístroj a
dialyzátor jeden celok
• Rozvojom techniky ich
oddelenie
• T.č. je dialyz. prístroj
„len“ podporné zariadenie,
ktorého technickým
prevedením je daná hlavne
bezpečnosť pac. a komfort
obsluhy.
2/ Hemodialyzačný prístroj
-pokračovanie
Dôležitou časťou hemodial. prístroja sú :
• Krvná pumpa – umožňuje vstup krvi z cievneho prístupu pacienta
do mimotelového obehu – ihly, sety , dialyzátor.
• Detektory tlakov – monitorujú hodnoty tlakov vo vybraných miestach
mimotelového obehu, nakoľko sa tlaky v jednotlivých častiach
mimotelového obehu líšia → bezpečnosť.
• Detekor vzduchu – zabraňuje infúzii vzduchu do obehu pacienta
(rozpojenie mimotelového obehu, netesnosť mimotelového obehu
pred krvnou pumpou, kde je potlak).
• Miesto zmiešavania upravenej vody a dialyzačného koncentrátu.
3/ Dialyzátor
- Polyuretánový obal, ktorý
má vstupnú a výstupnú časť
pre krv a dialyzačný roztok.
-V obale je sústava polopriepustných membrán -tu
prebieha vlastné očisťovanie
krvi uvedenými fyzikálnymi
procesmi. Počet a dĺžka
kapilár určujú veľkosť
plochy dialyzátora (0,62,3m2 ).
3/ Dialyzátor - charakteristika
1/ Typ dialyzátora- kapilárový,
doskový –nepoužíva sa
2/ Materiál membrány
(biokompatibilita)
3/ Spôsob sterilizácie
(biokompatibilita)
4/ Priepustnosť membrány
(Ultrafilitračný a sieving
koeficient)
4/ Veľkosť dialyzačnej
plochy :0,6-2,3m2
5/ Plniaci objem: 32-135 ml
6/ Reziduálny krvný objemmn. krvi, ktorá ostane
v dialyzátore po skončení HD
7/ Clearencae jednotlivých
látok: urea, kreat., P, Bl2,
inulín
3/ Dialyzátor - typy
a/ Kapilárový: dialyzačná
mem. je tvorená
množstvom dutých
vlákien –20 tisíc a viacusporiadaných do valca
b/ Doskový: dialyzačná
mem. bola usporiadaná do
listov (bezheparín HD, HD
s veľkými výkyvmi TMT –
jednoihlová HD)-nepoužíva
sa .
3/ Dialyzátor – kapilárový
3/ Dialyzátor
- materiál membrány
a/ Materiály prírodné- z polymérov celulózy
(Cuprophan, Cuprammonium (regenerovaná celulóza),
CA(diacetát celulózy), CTA (triacetát celulózy), Hemophan
(derivatizovaná celulóza ).
b/ Materiály syntetické : PS (polysulfon ),
AN-69 (polyakrylnitrilsodim metalylsulfonát) ,
PAN (polyakrylnitrilmetylakrylát), PMM (polymetylmetakrylát),
EVAL (polyetylénvinylalkohol)
Syntetické materiály sú biokompatibilnejšie ako celulózové.
3/ Dialyzátor
- materiál membrány polysulfón (PS)
Príklad na dialyzátory s polysulfónovou (PS)
membránou- novší typ dialyzátora:
Xevonta (B.Braun) - membrána PS (amembris)
- Špeciálny tvar písmena „X“ s rozšírenou hlavicou +
naprosto hladký povrch vlákien→ rovnomerná distribúcia
dialyzačného roztoku ↔ plne využitý povrch dialyzačnej
membrány ↔ vysokoefektívny clearencae fosfátov a urey.
3/ Dialyzátor
- materiál membrány polysulfón (PS)
(Polysulfónový dialyzátor Xevonta - pokračovanie)
- Spôsob rozloženia, veľkosť a hustota pórov → vysoká
eliminácia B2M pri minimálnej strate albumínu ( sieving
koeficient: pre B2M > 0,8, pre albumín < 0,001)
- Špeciálna úprava vlákien v membráne prispieva k vysokej
biokompatibilite dialyzátora
Použitie: HD
HDF
3/ Dialyzátor Xevonta
3/ Dialyzátor – biokompatibilita
bios = živý, compatibilis = zlúčiteľný
Biokompatibilita materiálu = vlastnosť
materiálu plniť požadované funkcie bez klinicky
významnej interakcie s hostiteľom (znášanlivosť,
zlúčiteľnosť organizmu a materiálu)
Bioinkompatibilita = súhrn špecifických interakcií
medzi krvou a materiálom v mimotelovom obehu.
3/ Dialyzátor – biokompatibilita
Pri styku s dialyz. membránou dochádza k:
-↑tvorbe B2M (beta 2 mikroglobulín) → dialyz.amyloidóza
-↑tvorbe bradykinínu → alergické reakcie
-↑produkcia cytokínov → zápalové reakcie
- aktivácia komplementu → zápalové reakcie
- ↑AGEs (konečné produkty pokročilej glykozylácie bielkovín) –
stimulujú tvorbu cytokínov, modifikujú B2M čím vzniká
zápal. reakcia a prejavy dialyz. amyloidózy.
- ↑agreg. Tr, ↓prežívanie Ery – až na 1/3, neutropénia.
3/ Dialyzátor – biokompatibilita
( pokračovanie )
♣↑tvorba B2M, ↑tvorba IL-2 (cytokín)
Regenerovaná celulóza (Cuprophan)
!!Polyakrylonitril AN-69 -↑ tvorba bradykinínu, ak
ACE-i ← porucha odbrúravania bradykinínu→
alergické reakcie.
3/ Dialyzátor
- spôsob sterilizácie
a/ Etylénoxid (ETO)
b/ Para (výhodná in line steam sterilizácia-Fresenius- tu
pridávanie chemickej látky (polyvinylpiridolin) →
zušľachenie vnútorného povrchu kapilár a tým zvýšenie
sieving koeficientu - SC
c/ Gamažiarenie
d/ Kombinácia sterilizácie ETO, para, gamažiarenie
e / E-beam (sterilizácia elektrónovým lúčom – Fresenius –
sety)
Od spôsobu sterilizácie závisí biokompatibilita (para,
gamažiarenie, E-beam).
3/ Dialyzátor – spôsob sterilizácie
( pokračovanie )
Sterilizácia E- beam
- E-beam sterilizácia – prostredníctvom elektrónového lúča - určitý druh
ionizačného žiarenia
- Sterilizácia prebieha prostredníctvom chem. alebo biolog. zmien
vyvolaných energiou elektrónov
- Inaktivácia mikroorganizmov: deštrukcia ich DNA alebo poškodenie
chem. väzieb mikroorg. (ako pri gama žiarení).
- E-beam steriliz.- možné kratšie expozičné časy a vyššia dávka žiarenia –
u materiálov citlivých na oxidačné účinky, nepatrná degradácia
materiálu, menšie alterujúce efekty z dlhodobého hľadiska.
- E-beam sterilizácia je rýchla (v pôvodných obaloch) , spoľahlivá
a kompatibilná
3/ Dialyzátor priepustnosť membrány (pre vodu)
a/ Nízkopriepustné
(„low flux“): KUf≤10ml/mmHg/hod (HD)
b/ Vysokopriepustné
(„high flux“):KUf≥20ml/mmHg/hod (HD, HDF,HF)
c/ „Medium flux“ :
KUf≥10ml/mmHg/hod.≤20ml/mmHg/hod.(HD)
KUf = ultrafiltračný koeficient.
3/ Dialyzátor
- priepustnosť membrány
( pokračovanie )
KUf= ultrafiltračný koeficient – udáva
množstvo ultrafiltrafiltrovanej tekutiny v ml
za 1 hodinu pri TMP (transmembránovom tlaku)
1mmHg [ml/mmHg/hod.]
V praxi údaj uvedený výrobcom je o 5-30% nižší
– výrobcom zisťovaný KUf je zistený in vitro.
Pr. KUf=5ml/mmHg/h, TMT = 200mmHg,
5x200 = 1000ml ⇒mn. ultrafiltrátu je 1000ml/h
3/ Dialyzátor-priepustnosť
membrány ( pokračovanie )
Sieving koeficient (S) = preosievací koeficient
Je to pomer koncentrácie látky vo filtráte
(za membránou) a koncentrácie látky v plazme
(pred membránou) →F/Pl.
„S“ pre malé molekuly je 1.
Od určitej molek. hmotnosti „S“ klesá – zvyšuje sa
koncentrácia látky v plazme a to v dôsledku väčšej
molekulovej hmotnosti látok.
3/ Dialyzátor
- priepustnosť membrány
( pokračovanie )
Veľkosť molekúl [D]:
a/ Malé molekuly (do 500D): kreat (113D), urea (60D), KM
(168D)...
b/ Stredné molekuly (500-15 000D): hormóny,
B2mikroglobulín (11 800D),vitamín B12 (1 355D),
inulín (5 200D),
c/ Veľké molekuly (viac ako 15000D): granulocyty
inhibujúci peptid (28 000 D), albumín (67 000D) neprechádzajú dialyzačnou membránou
3/ Dialyzátor
7/ Clearence jednotlivých látok
Tabuľky výrobcov dialyzátorov uvádzajú clearencae:
- Urey [ml/min.] – charakterizuje účinnosť dialyzátora
- Kreatinínu [ml/min.]
- Fosforu [ml/min.]
- Vitamínu B12 [ml/min.] – reprezentant stredne
molekulových látok
- Inulínu
(C=clearencae: veľkosť objemu plazmy, ktorá sa úplne očistí
od sledovanej látky za 1 minútu)
4/ Dialyzačné ihly
Kovové ihly s priemerom l,52 mm s pripojenou hadičkou
dĺžky 16cm zo zmäkčeného
PVC zakončené závitom
na napojenie dialyz. setu.
Ihly sú farebne odlíšenéarteriálne(červené), venózne
(modré, zelené).
4/ Dialyzačné ihly – pokrač.
na jednoihlovú HD
Používajú sa
na napichovanie
nedostatočne rozvinutých
A-V fistúl, resp. vtedy, ak
počas HD dôjde k ruptúre
A-V fistuly a nie je možnosť
pokračovať v dvojihlovej
HD.
5/ Dialyzačné sety
„Hadice“ zo zmäkčeného
PVC so vstupmi
na podávanie medikamentov
a s odstupmi na napojenie
snímačov.
Dialyzačné sety sú ukončené
závitom slúžiacim
na napojenie dialyzačných
ihiel. Sety – arter., venózne.
6/ Dialyzačný roztok
♣ Dialyzačný roztok je roztok elektrolytov, ktorých prípadná
odchýlka v koncentrácii od hodnoty koncentrácie
elektrolytov v krvi pacienta zaisťuje gradient na prechod
týchto látok cez dialyzačnú membránu.
♣ Dialyzačný roztok vzniká zmiešaním upravenej vody
a dialyz. koncentrátu a v pomere 34:1.
♣ Štandardné zloženie dialyz. roztoku má koncentráciu
Na= 135-140, K=2-4, Ca=1,25-1,75, Mg=0,5-1, chl=114,
bi=32 mmol/l, gl.0-5,5mmol/l.
6/ Dialyzačný roztok
( pokračovanie )
Dialyzačné koncentráty
a/ Kyslý – obsahuje minerály (Na, K, Ca, Mg , cl , ± gl.)
b/ Bikarbonátový – obsahuje bikarbonát (NaHCO3)
a ± purifikovanú vodu.
- Roztok v bandaskách (tu bikarbonát a purifikovaná voda)
- Práškový bikarbonát v mn. 650g a 900g naplnený do patrony –
upevnená na prístroji - bibag.
Pri HD patrónou preteká voda – stále čerstvý roztok
bikarbonátu.
6/ Dialyzačný roztok
( pokračovanie )
7/ Antikoagulans
Počas HD sa krv dostáva do styku s cudzorodým
materiálom- súčasti mimotelového obehu, preto je nutné
použitie antikoagulans:
l/ Heparín , dávka: 500 – 10 000j. /HD
2/ Nízkomolekulárny heparín (LMWH)
Dávka: 60 – 80m.j./kg
3/ Citrát sodný
4/ Prostacyklín alebo jeho analógy (nafamostat)
5/ Rekombinantný hirudin
7/ Antikoagulans
- spôsoby heparinizácie
a/ Kontinuálna – Heparín počas HD do arteriálnej krvnej linky
kontinuálne (heparínová pumpa)
b/ Intermitentná – Heparín sa podáva na začiatku HD a počas HD
ešte l-2x
c/ Tesná- nízka úvodná dávka Heparínu (500 – 1000j.), ďalej kontinuálne
Heparín 200-300j./hod. za kontroly času zrážania krvi , ktorý nemá
prekročiť 20-25% východiskovej hodnoty (nepoužíva sa).
d/ Regionálna – Heparín kontinuálne do art. linky ako pri a/, ale súčasne
sa do ven. linky- po výstupe z dialyzátora – protamínsulfát na
vyblokov. účinku Heparínu (l ml protaminsulfátu neutralizuje 1000j.
Heparínu).Region. heparinizácia sa pri HD nepoužíva sa – dá sa
zrealizovať bezheparínová HD – pri riziku krvácania, resp. pri
krvácaní.
8/ Cievny prístup
1/ A-V fistula
2/ Cenrálny venózny katéter (CVK) - v. subclavia,
v. jugularis, resp. v. femoralis – tieto cesty
zavedenia katétra sú najčastejšie.
Menej často zavedenie CVK do v. cava inferior
Akútne komplikácie pri HD
1/
Hypotenzia
2/ Krče
3/ Dysekvilibračný
syndróm
4/ Akútne alergické reakcie
5/ Iónové poruchy
6/ Horúčka
7/
Bolesť hlavy
8/ Hypertenzia
9/ Vzduchová embólia
10/ Hemolýza
11/ Krvácavé príhody
12/ Arytmie
13/ Zrážanie krvi v
mimotel. obehu
1/ Hypotenzia (25-60%)
Príčiny:
♣Zmenšenie intravaskul. objemu: neadekvátna ultrafiltrácia
(UF), nevhodné zloženie dialyzačného roztoku (↓Na),
teplota dialyzačného roztoku (vyššia)
♣ Antihypertenzívna terapia
♣ Kardiálne príčiny – arytmia, infarkt myokardu, kardiálna
dekompenzácia, tamponáda,...
♣ Iné: krvácanie do GIT, do retroperitonea – femorálny
katéter, do hrudníka - CVK, anémia vzniknutá postupne
Terapia: symptomatická
2/ Kŕče (5-25%)
Príčina:
♣Vasokonstričné mechanizmy spôsobujú zníženie
prietoku krvi vo svaloch → tkanivová hypoxia až
ischémia = bolesť sv.← UF
♣ Iónová dysbalancia (↓K, ↓Ca), ↓gl, rýchla úprava
MAC
Terapia
FR, hypertonický roztok nátria, calcium i.v., gl
3/ Dysekvilibračný
syndróm (DS)
Súbor hlavne neurolog. príznakov- nauzea, vomitus, bolesť
hlavy, hypertenzia, zmätenosť, kŕče, porucha vedomia.
Príčina:
Rýchly pokles vysokej preddialyzačnej urey v plazmev likvore tak rýchlo urea neklesne → hyperosmolarita likvoru
→ presun vody do mozgových buniek → EDÉM MOZGU
Dysekvilibračný syndróm
(pokračovanie)
Klinické prejavy a terapia:
• Ľahší stupeň DS (väčšinou len bolesť hlavy)
Nutné znížiť QB, podať hypertonický roztok NaCl
alebo hypertonický roztok glukózy i.v.
• Ťažší priebeh ( silná bolesť hlavy, hypertenzia nereagujúca na Th, krče,
porucha vedomia). Nutné- ukončiť HD, antiedemová liečba -Manitol
20% 500ml/2hod. !Pred tým vylúčiť ACMP, ↓gl, ↓Na, krvácanie do
mozgu, EPI
!!! Prevencia:1. HD s QB okolo 150ml/min., krátka HD (1hod.) - pokles
urey nie viac ako o 30%, vyššia UF, nízkoúčinná membrána
4/ Akútna alergická reakcia,
first use syndrom (FUS)- typ A
Je to alergická reakcia na látky uvoľnené z dialyzátora –
sterilizačnú látku ( ETO-etylénoxid)), tmel, AN-69+ACE-i.
Vzniká v prvých minútach od začiatku HD
Klin. obraz
Od pruritu a kožných zmien až po prejavy anafylaktickej
reakcie- hypotenzia, tachykardia, porucha vedomia až smrť
(FUS typB- medzi 20. a 40.min. od začiatku HD, bolesť
chrbta, hrudníka. Príčina neznáma.)
Terapia
• Ukončiť HD bez návratu krvi !!!
• Antihistaminiká, kortikoidy, Adrenalin
5/ Iónové poruchy
A/ Príčina zo strany technickej a personálu :
♣ Nevhodné zloženie dialyz. roztoku
♣ Technická porucha prístroja
♣ Chybná obsluha personálom
Typy jónových porúch:
a/ ↓Na, ↑Na, b/ ↓K, ↑K,
c/ ↓Ca, ↑Ca
↓Na
- Pri ↓Na(S) s konc.nad 125mmol/l stačia opak. dialýzy
s konc. Na v roztoku 140mmol/l. Ak je nutná rýchla úprava
počas jednej HD, konc. Na v roztoku zvýšime o toľko
koľko je rozdiel medzi Na(S) a v roztoku-tu je 140mmol/l.
(Na-S=128, teda 140-128=12⇒ v dial. roztoku bude
Na=152mmol/l)
- Pri ↓Na(S) menej ako 125mmo/l, v roztoku Na nie viac
ako o 15mmol/l v porovnaní so sérom.
(Na v sére =120mol/l, teda v dial. roztoku bude konc.Na
135mmol/l, inak centrálna myelinolýza mostu!!!)
↑Na
↑Na – pri poruche dialyz. prístroja (chybný pomer
medzi upravenou vodou a dialyz. koncentrátom)– bunková
dehydratácia → výrazný smäd, bolesť hlavy, nekľud,
dezorientácia, nauzea, vomitus, bezvedomie.
Terapia: vhodný dialyz. roztok - rozdiel koncentrácie Na
v sére a v dial. roztoku by nemal byť väčší ako 2-3mmol/l –
inak poškodenie CNS – edém mozgu), voda p.o., 5% gl. i.v.
(Ióny v roztoku nutné vždy vyšetriť).
6/ Horúčka
Pri kontaminácii dialyz. roztoku pyrogénmi,
baktériami, nevhodná teplota dialyz. roztoku, FUS,
infekty,...
Terapia
Zníženie teploty dialyz. roztoku, antipyretiká
+ nutná pp. hemokultúra (katétrová infekcia), dif.dg.
7/ Bolesť hlavy (5-10%)
Vzniká pri :
hypertenzii, dysekvilibačnom syndróme, abstinencii
po odňatí analgetík, iónovej poruche (↑Na),
subdurálny hematom....
Terapia
Symtomatická
8/ Hypertenzia ( 5-50% )
Je u 5-50% dialyzovaných pacientov, akcelerovaná
u 9% dialýz.
Príčina:
Môže byť ako súčasť iónových porúch, dysekvilibračný
syndróm, nepravidelná antihypertenzívna liečba,...
Liečba:
Tensiomin s.l., Ebrantil i.v., ...
9/ Vzduchová embólia
Pri ukončovaní HD.
Smrteľná dávka vzduchu je lml/kg.
U ležiaceho pac. prechádza vzduch do PP→PK→pena→pľ
⇒kašeľ, dušnosť, bolesť na hrudníku, bezvedomie, zástava
srdca.
U sediaceho pacienta ide vzduch do mozgových ciev →
porucha vedomia s krčami a smrť.
Terapia: zastaviť prívod vzduchu, ľah na ľavom boku
v Trendelenburgovej polohe, O2. Väčšinou nutná KPCR.
10/ Hemolýza
Vzácna, ale životohrozujúca komplikácia.
Vzniká pri poruche krvnej pumpy (drvenie Ery), nevhodný
dialyz. roztok: (↓Na), ohriaty na vysokú teplotu,
kontaminovaný (niráty,...)
Klin. obraz: anémia, hyperkalémia
Terapia: Ery-masy, HD-je hyperkalémia, odstránenie príčiny
11/ Krvácavé príhody
Obtekanie CVK krvou, krvácanie z vpichov A-V f.
♣Hemateméza, meléna, epistaxa,...
Terapia:
Symtomatická
!!! Krvné transfúzie sú zdrojom kália → čo
najčerstvejšia krvná transfúzia (ery masa),
kontroly K(S)
12/ Arytmie (30-40%)
Hlavne u starších pac., u pacientov s ICHS,
s hypertrofiou ĽK, pri ťažšej anémii,
pri hypokalémii (hlavne ak má pacient v liečbe
Digoxín).
Terapia:
Ako u nedialyzovaných pacienta.
Nutné však vždy pamätať na úpravu kália napr. výmenou
dialyzačného roztoku
13/ Zrážanie krvi
v mimotelovom obehu
- Pri styku s cudzorodým materiálom
- Hyperkoagulačný stav
- Nízky QB hlavne pri zvýšenej viskozite krvi – antianemiká
- Vyššia teplota dialyzačného roztoku
Terapia
biokompatibilita membrány, antikoagulanciá, preplachy
mimotelového obehu FR, ↓ teploty dialyzačného roztoku
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
Download

súbor: hdan.pdf