Doplnky
Chirana Icard monitor
Elektronický prietokomer EFA
Dýchací okruh ABC s pohlcovačom
Monitor Chirana Icard
Profilungs
Elektronický prietokomer EFA 3 DeLUX
Odparovače anestetík
Dávkovacie pumpy a BIS monitor
CHIRANA s.r.o.
Námestie Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
Slovenská Republika
tel.: +421 (32) 775 2257
fax: +421 (32) 775 2218
e-mail: [email protected]
www.chirana.eu
Registrované ochranné známky:
Chirana /2013/11
Výrobná spoločnosť CHIRANA s.r.o., Stará Turá
je súčasťou skupiny spoločností M.O.C. Stará Turá. Materská spoločnosť M.O.C. Stará Turá vznikla v roku 2001, ako projekt zachovania a ďalšieho rozvoja výroby výrobkov zdravotníckej techniky
značky CHIRANA v Starej Turej. Míľniky tradície strojárenskej výroby a rozvoja značky CHIRANA v Starej Turej:
1935 – český priemyselník František Michera položil základy strojárenskej výroby v Starej Turej. Vznikol nový závod zameraný na výrobu súčiastok pre vodomery a plynomery.
1947 – do závodu v Starej Turej bola delimitovaná výroba injekčnej techniky z likvidovaného závodu Injecta Kraslice v českom pohraničí. Sortiment sa postupne rozšíril o sterilizačnú,
inhlačnú a vyšetrovaciu techniku, chirurgické nástroje a iné výrobky zdravotníckej techniky.
1958 – pod vtedajším názvom Presná mechanika – PREMA Stará Turá dosiahol závod jeden z prvých medzinárodných úspechov na svetovej výstave EXPO v Bruseli (cenou Grand Prix
bola ocenená svetová novinka – veľká bronchoskopická súprava).
1963 – zlúčenie všetkých výrobcov zdravotníckej technikyv rámci Česka a Slovenska do jednej výrobno-hospodárskej jednotky. Podnik v Starej Turej sa stal vedúcim národným podnikom
s pridruženými národnými podnikmi Chirana Praha i Chirana Brno.
1965 – výrobcovia zdravotníckej techniky boli integrovaní do jedného právneho subjektu, ktorý dostal názov CHIRANA závody zdravotníckej techniky, odborový podnik Stará Turá.
1967 – v III. kvartáli roku 1967 bola v Starej Turej vyrobená prvá výrobná séria stomatologických súprav pod značkou Chiradent.
1968 – dynamický rozvoj zaznamenáva i odbor vývoja a výroby dýchacej a anestetickej techniky.
1988 – rozšírenie výrobného programu o sortiment dentálneho náradia (prvotne bolo vyrábané na báze licencie so spoločnosťou KaVo), neskôr bol nahradený výrobkami z vlastnej
vývojvej dielne.
1991 – transformácia spoločnosti zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť. Privatizácia a delenie spoločnosti na viacero samostatných podnikateľských jednotiek.
2001 – založenie zamestnanecko-manažerskej spoločnosti M.O.C. a vznik skupiny M.O.C. Stará Turá.
2002 – M.O.C. sa stáva výlučným vlastníkom súboru medzinárodných a národných ochranných známok CHIRANA™.
Za celú históriu v Starej Turej bolo vyrobených pod značkou CHIRANA takmer 75-tisíc dýchacích a anestetických prístrojov (N5, N6, N7, N8, Chirolog, VENAR, Chirana AURA). Do roku 2013 bolo
v Starej Turej vyrobených pod značkou CHIRANA viac ako 100-tisíc stomatologických súprav (ERGOSTAR, PRAKTIK, SMILE a Chirana CHEESE).
VENAR, variabilnosť a spoľahlivosť
Anestetický prístroj VENAR je moderný kompaktnýprístroj, s možnosťou variability funkcií pri podávaní inhalačnej anestézie pomocou zmesi kyslíka, kysličníka dusného (alebo vzduchu)
a parami nevýbušných kvapalných anestetík pre všetky vekové kategórie pacientov od novorodencov po dospelých. Prístroj VENAR ponúka užívateľovi prehľadné ergonomické anestetické
pracovisko, ktorého koncepcia riešenia využíva najmodernejšie technické i medicínske poznatky pri plnení všetkých bezpečnostných podmienok vyplývajúcich z noriem. Podávanie inhalačnej
anestézie prístrojom VENAR je možné vykonať spôsobom spontánnej, riadenej ručnej alebo automatickej ventilácie prostredníctvom integrovaného ventilátora, pri vysokom stupni bezpečnosti
pacienta i obsluhy. Táto bezpečnosť je zvýraznená spirometrickým monitorom vo ventilátore a nadstavbovým monitoringom, čím je zabezpečený komplexný monitoring podávania
inhalačnej anestézie. Prístroj VENAR poskytuje okrem riadenej objemovo (CMV) alebo tlakovo (PCV) kontrolovanej ventilácie i zástupovú synchronizovanú ventiláciu (SIMV-PS)
a synchronizovanú tlakovo podporovanú ventiláciu (PS) pre bezpečné odpojenie pacienta od prístroja. Prevedenie v základnej výbave obsahuje elektrickúou dsávačku odpadových plynov AGSS.
Prístroj je možné osadiť ramenom dýchacieho okruhu, rôznymi druhmi odparovačov anestetík, nadstavbovým monitorom, stanicou injekčných dávkovačov s monitorovaním BIS a pod.
Predstavujeme
VENAR
Anestetické prístroje Venar vybavené ventilačnými režimami
predstavujú pre lekára - anesteziológa optimálnu voľbu
pre poskytovanie inhalačnej nízkoprietokovej anestézie.
Prístroje VENAR prinášajú nielen bezpečnú anestéziu
pacientov, ale i zaujímavé úspory prevádzkových nákladov
v nemocniciach. Vďaka dlhoročnej spolupráci
s anestéziológmi náš kolektív vyvinul moderné
anestéziologické pracovisko VENAR. Prístroj VENAR vybavený
tesným dýchacím okruhom s ohrevom, integrovaným
ventilátorom na vysokej technickej úrovni a použitím súčasne
dostupných anestetík (vrátane Xenonu), predstavuje ideálne
riešenie pre podávanie bezpečnej LFA (low flow anesthesia)
a MFA (minimal flow anesthesia) anestézie, od novorodencov
po dospelých pacientov. Optimálny pomer „cena/kvalita“
pri prevádzke prístroja má vplyv na zníženie nákladov
na anestéziu.
Vlastnosti a vybavenie
• Zabudovaný ventilátor pracuje na elektrický pohon,
nevyžaduje externé zdroje tlakových médií
• Automatická funkcia „preplach“ prietokového snímača
a jeho snímacích hadičiek zabezpečuje vysokú ezpečnosť
pacienta a spoľahlivosť ventilátora
• Vynikajúce možnosti monitorovania ventilácie – všetky
spirometrické parametre vrátane slučiek a mechanických
vlastnosti pľúc
• Grafické zobrazovanie optimálneho dávkovania čerstvých
plynov s významným vplyvom na ekonomiku prevádzky
anestetického prístroja
• Zabudovaná aktívna odsávačka použitých odpadových
plynov Gas scavenger
• Spoľahlivá konštrukcia s veľkými okladacími zásuvkami
• Jednoduché, intuitívne, zrozumiteľné ovládanie
• Integrované osvetlenie
Dýchací okruh zabezpečuje programovanú distribúciu
dýchacej zmesi do pacienta, s následnou úpravou
vydýchnutých plynov v pohlcovači CO2 a čiastočným spätným
vdychovaním (polouzavretý systém), alebo s úplným spätným
vdychovaním (zatvorený systém). Vďaka vysoko tesnému
ventilátoru a kompaktnému dýchaciemu okruhu predstavuje
Elektronický
prietokomer
Pacientský monitor Chirana Icard
Kompaktný dýchací okruh ABC
Plynový modul AGAS
VENAR vynikajúcu voľbu pre low flow resp. minimal flow
anestéziu. Anestetický prístroj VENAR šetrí Vaše peniaze
a zároveň umožňuje bezpečné podávanie anestézie.
Pre riešenie negatívneho vplyvu zvýšenej tvorby vyzrážanej
vlhkosti v dýchacom okruhu, hlavne pri dlhodobých výkonoch
podávania inhalačnej anestézie, je dýchací okruh okruh
osadený ohrevom.
Odparovače
anestetík
Modul Profilungs
Monitorovanie anestetických plynov
Zabudovaná pneumatická odsávačka
Ovládací panel s monitoringom ventilačných parametrov a mechanických vlastností pľúc
Bezpečnosť
• v prístroji je realizovaný trojúrovňový systém alarmov
• systém alarmov pracuje formou zvukovej aj svetelnej
signalizácie so zobrazením a zapamätaním príčiny
• sofistikovaný systém pre extrémne situácie, umožňujúci
pri zadaní hmotnosti pacienta, uskutočniť rýchle
spustenie prístroja v režime ventilácie CMV
• minimálna doba práce zabudovaného akumulátora -120
min.
Jedným zo základných atribútov bezpečnej inhalačnej
anestézie LFA a MFA je monitorovanie životne dôležitých
parametrov a funkcií. Monitorovanie ventilačných
parametrov je integrované v elektronickom ventilátore
a zobrazuje sa na displeji. Pre zabezpečenie monitorovania
životne dôležitých funkcií pacienta - EKG, SpO2, NIBP, Teplota,
IBP, AwRR je možné prístroj kompletovať monitormi Chirana
Icard s rôznym súborom monitorovaných parametrov.
Monitorovanie vdychovaných a vydychovaných plynov
vrátane anestetických umožňuje plynový modul Agas,
s možnosťou jeho pripojenia priamo k dýchaciemu prístroju
alebo monitoru Icard:
CO2
oxid uhličitý
N2O oxid dusný
O2
kyslík (pokiaľ obsahuje modul pre analýzu
O2 SERVOMEX™)
HAL
halothan
ISO
isofluran
ENF
enfluran (ethran)
SEV
sevofluran
DES
desfluran
Okrem toho modul poskytuje ďalšie odvodené parametre:
MAC minimálna alveolárna koncentrácia
BAL
AwRR respiračná frekvencia v dýchacích cestách
za minútu
Systém môže simultánne zobrazovať krivky štyroch
anestetických plynov: CO2, N2O, O2 a krivku aktuálneho
anestetického plynu. Jednou z unikátných funkcií
anestetických prístrojov Venar je monitorovanie a grafické
zobrazovanie ventilačných parametrov a dát mechanických
vlastností pľúc, ako sú - tI-v, tE-v, PAI, PAE, PAEinadv, Cst,
Cdyn, RIAW.
VENAR TS
Komfort, variabilnosť, spoľahlivosť !
Prístroj VENAR TS je vyhotovený na základe najnovších potrieb vybavenosti anestetického
pracoviska. Má integrovaný blok monitoringu (modulom Profilungs), ktorý súčasne
vykonáva aj funkciu prietokomeru umožňujúceho pohodlne a bezpečne riadiť a monitorovať
množstvo a koncentráciu čerstvých plynov prichádzajúcich k pacientovi. Vykonáva všetky
funkcie systému Profilungs (počítačom asistovaná ventilácia, diagnostika mechanických
vlastností pľúc, archivácia, optimalizácia). Ovládanie je realizované 15“ dotykovou
obrazovkou. VENAR TS tak zjednocuje funkcie a prednosti predchádzajúcich verzií prístrojov
VENAR Libera a VENAR Omega do jedného koncepčného riešenia. Základnú verziu prístroja
je možné dovybaviť širokým spektrom doplnkových technológií a modulov. VENAR TS môže
byť vyhotovený aj v prevedení pre prácu so Xenónom, novým a moderným anestetikom.
V takomto prevedení je plne optimalizovaný čo sa týka funkcií, parametrov a cenovej
dostupnosti.
VENAR TS poskytuje možnosť dovybavenia prístroja stanicou s lineárnymi injekčnými
dávkovačmi, BIS monitorom a bezdrôtového pripojenia k centrálnemu monitorovaciemu
systému Chirana Icard.
VENAR LIBERA
Modulárna koncepcia, variabilnosť a spoľahlivosť !
Základnú verziu prístroja je možné dovybaviť širokým spektrom doplnkových technológií
a modulov. Zákazník má k dispozícii dve verzie elektronického prietokomeru, EFA alebo EFA
3 De Lux (touch screen), ktorý umožňuje pohodlne a bezpečne riadiť množstvo
a koncentráciu čerstvých plynov prichádzajúcich k pacientovi.
VENAR Libera môže byť vyhotovený aj v prevedení pre prácu so Xenónom, novým
a moderným anestetikom, čím sa stáva ako jediný na svete úplne univerzálnym prístrojom
pre všetky doteraz dostupné anestetiká. V takomto prevedení je plne optimalizovaný
čo sa týka funkcií, parametrov a cenovej dostupnosti.
Najhorúcejšou novinkou je možnosť dovybavenia prístroja lineárnymi injekčnými
dávkovačmi a nadstavbovým modulom Profilungs anaesthesia, ktorý významne rozširuje
parametre základného prístroja VENAR Libera, pričom prináša zákazníkovi množstvo
automatických prvkov z pohľadu riadenia a nastavovania procesu dýchania.
Zároveň má prístroj VENAR Libera vo verzii ProfiLungs mnohé automatické prvky
pre optimálne nastavenie ventilátora, pričom ako prvý na svete umožňuje realizáciu
viachladinovej ventilácie počas anestézie so všetkými jej nespornými a praxou overenými
výhodami z pohľadu pacienta.
VENAR OMEGA
VENAR MEDIA NEW
Spoľahlivosť, ergonómia, komfort !
Jednoduché, spoľahlivé, ekonomické riešenie !
Pracovná stanica lekára – anestéziológa VENAR Omega spĺňa aj tie najvyššie požiadavky.
Prístroj je vybavený moderným elektronickým ventilátorom, ktorý pracuje so všetkými
základnými režimami ventilácie, riadenými aj pomocnými a umožňuje tak lekárovi mať úplnú
kontrolu nad pacientom. Prístroj má integrovaný blok monitoringu ANEMON, ktorý súčasne
vykonáva kontrolu podávania anestetických plynov, ako aj ich úplné monitorovanie na strane vdychu i výdychu. Systém ANEMON plní tiež funkciu elektronického prietokomera a tiež
zabezpečuje podrobnú analýzu hemodynamických parametrov pacienta.
Zabudovaný TFT displej ventilátora, rovnako ako v predchádzajúcich modeloch, zabezpečuje
rozšírené monitorovanie mechanických parametrov pľúc.
Anestetický prístroj VENAR Media New predstavuje najnovšiu verziu anestetického
prístroja ekonomickej kategórie rady VENAR. V porovnaní s predchádzajúcim modelom
sa vyznačuje náhradou zastaralého mechanického ventilátora typu „mech vo valci“,
novým sofistikovaným elektronickým servoventilátorom so zabudovaným
membránovým kompresorom. Základnú verziu prístroja je možné v prípade požiadavky
dovybaviť elektronickým prietokomerom EFA, resp. doplnkovým monitoringom
pacienta Chirana Icard.
Download

VENAR - Chirana