Časopis zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
•
Ročník IX
•
Číslo 5
FAMILY DAY 2014
Zamestnanci MATADOR Automotive Vráble
si vychutnali krásne dopoludnie plné zábavy
 Putovný pohár
AUFEER DESIGN po prvý krát
opustil Mladú Boleslav
•
4. júl 2014
expres
OBSAH
 ROBOTEP 2014
expres
MATADOR expres
mesačník skupiny
MATADOR Group
www.matador-group.eu
VYDÁVA:
MATADOR HOLDING, a.s.
Streženická cesta 45
Púchov 020 01
ŠÉFREDAKTOR:
Mgr. Peter Havetta
medzinárodná konferencia zameraná na priemyselnú, servisnú a humanoidnú robotiku
 Workshop TOP manažmentu5
skupiny MATADOR Group v Liptovskom Mikuláši
 Valné zhromaždenie5
akcionárov spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s.
 Potreby našich zákazníkov
EDITOR:
Ing. Linda Golejová
 Novinky v projekte ŠAMPIÓN IV9
Team-building TOP manažmentu a Management Development Programm
 FAMILY DAY 201410
Akcia venovaná oddychu a zábave zamestnancov MAV a ich rodín
NÁJDETE NÁS NA:
možnosť vidieť výrobné priestory využili desiatky rodín zamestnancov
13
 Putovný pohár14
[email protected]
7
oddelenie marketingu zvyšuje kvalitu a úroveň služieb
 Deň otvorených dverí v MAV
[email protected]
4
5. ročník Putovného pohára AUFEER DESIGN sa vydaril
 Rybárske preteky
viac ako 80 rybárov sa zúčastnilo súťaže o najväčší úlovok
16
 Pracovné a životné jubileá18
© MATADOR HOLDING, a.s.
spoločenská rubrika našich zamestnancov
 Výlet na Smrk
v podaní zamestnancov MATADOR z Liberca
19
Prieskum podnikovej kultúry
v Matador Automotive Vráble a.s.
pridajte sa
medzi nás na
.com/MatadorGroup
V O VRÁBĽOCH SA
USKUTOČNIL PRIESKUM
PODNIKOVEJ KULTÚRY.
ZAMESTNANCI SA
VYJADRILI K RÔZNYM
OTÁZKAM PRACOVNÉHO
ŽIVOTA.
V MATADOR Automotive Vráble,
a.s. sa v 26. kalendárnom týždni
uskutočnil prieskum podnikovej
kultúry. Zamestnanci sa vyjadrili
k rôznym otázkam pracovného
života – riadenie práce, komunikácii,
vzťahom na pracovisku, motivácii
a osobnému rozvoju, pracovnému
prostrediu, pracovným podmienkam a niektorým ďalším aspektom
týkajúcich sa spoločnosti a kvalite
produkcie.
O výsledkoch prieskumu budú po
jeho vyhodnotení informovaní na
úsekových poradách, komunikačnom workshope, na informačných
nástenkách. Informovať budeme
i my v našom časopise.
Redakčná rada
MATADOR expres  3
PREDSTAVUJEME VÁM
číslo 3/2014  ročník IX
Workshop
ROBOTEP 2014
konferencia na Štrbskom plese
ročník IX  číslo 3/2014
P ROJEKT ŠAMPIÓN
POČAS KRÁSNEHO
TOP manažmentu skupiny
MÁJOVÉHO
VÍKENDU V DŇOCH
M IA ENGINEERING SA ZÚČASTNILA MEDZINÁRODNEJ KONFERENCIE ROBTEP
2014 ZAMERANEJ NA PRIEMYSELNÚ, SERVISNÚ A HUMANOIDNÚ ROBOTIKU.
V dňoch 15. – 17. mája sa spoločnosť MIA Engineering zúčastnila na
medzinárodnej konferencii ROBTEP 2014 konanej na Štrbskom
plese s témou Priemyselná, servisná
a humanoidná robotika. Záštitu
nad konferenciou držala Technická
univerzita v Košiciach.
Na samotnej konferencii sa zúčastnili
so svojimi príspevkami aj zahraniční
účastníci. Celkovo na konferencii
zarezonovali z nášho pohľadu najmä
témy mobilnej robotizácie a téma
jednotného programovacieho prostredia pre celosvetový trh výroby
robotov (ROS).
V mobilnej robotike bodovali najmä
Slovenská technická univerzita
v Bratislave s účasťou doc. Duchoňa
z Ústavu robotiky a kybernetiky
s algoritmami na navigáciu mobilného robota prostredníctvom
kamery a riadiacim systémom na
obchádzanie pohyblivých prekážok.
Následne sa predstavil doc. Novotný
z Technickej univerzity v Liberci,
ktorý predstavil prototyp mobilného
robota, schopného čistiť a vykonávať
servis na sklenených plochách vo
výškových budovách.
Systém ROS bol prezentovaný ako
budúcnosť softvérovej časti robotiky,
do ktorej sa zapája vysoký počet
vedeckých inštitúcií a výrobcov
robotov. Systém má slúžiť ako open
source, čiže otvorený zdrojový kód,
v ktorom majú byť uložené veľké
Ing. Mudrák počas prezentácie článku.
V článku sme sa zamerali na určenie
„mantinelov“ pre programátorov
a hlavne na efektívnejší vývoj riadiaceho systému pre robotickú bunku.
Štandardizácia bola definovaná pre
3 základné riadiace systémy. Prvým
bol riadiaci systém bezpečnosti
pracoviska, ktorý spĺňa požiadavky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci. Pri tomto štandarde sme
sa zamerali hlavne na jednodu-
od jednotlivých odborných riaditeľov
Mikuláši sa konal 1. workshop TOP
sa striedali s bohatou diskusiou
manažmentu Skupiny MATADOR.
všetkých účastníkov.
balíka Odovzdávanie znalostí a mal
niekoľko cieľov:
1. oboznámiť TOP manažment s no-
SCADA/data
acquisition
ROBOT
SLAVE-MASTER
Communication:
Control
Distributed I/O
SLAVE
Článok nám nepriniesol len vstup do
vedeckých kruhov v oblasti robotiky,
ale aj prípadnú vyššiu vymožiteľnosť
nášho práva na duševné vlastníctvo
pri odcudzení softvérov nášho riadiaceho systému.
Konferenciu ROBTEP 2014 hodnotíme ako úspešnú a hlavne podnecujúcu ku novým aktivitám, ktoré prebiehajú v spoločnosti MIA Engineering.
Na konferencii sme spoznali mnoho
zaujímavých technických myšlienok
a získali kontakty na mladú vedeckú
obec v našom regióne, ktoré sme už
podrhli aj neformálnymi stretnutiami
so zástupcami z Národného centra
robotiky v Slovenskej technickej
univerzite v Bratislave.
Autor : Ing. Maroš Mudrák
PLC MASTER
Communication:
Control
Distributed I/O
SLAVE
Safe element
SLAVE
Štruktúra riadiaceho systému
4. Šalát Nicoise + Paella
výboru. Manažéri mali možnosť
bazaprenie na ceste za športovým
jednoduché. Aby mohli uspieť
voľný večer, ktorý ráno pokračoval
úspechom s cestou za svojimi cieľmi
v príprave chutnej večere, čakalo
treťou časťou workshopu – stretnu-
nielen v pracovnom ale i osobnom
2. vyhrnúť rukávy TOP manažmentu
ich hneď niekoľko nástrah – museli
tím s niekým, kto sa vlastnou
živote.
v proti sebe súperiacich tímoch vo
najskôr vyhrať indície a nájsť scho-
vytrvalosťou a obetovaním všetkého
varení a
vané ingrediencie, súťažiť v rôznych
v prospech jedného cieľa dostal
3. stretnúť sa s tajným hosťom
disciplínach či upísať sa nejakou
workshopu.
mimopracovnou aktivitou pre os-
Prvej časti sa zhostil riaditeľ pre
tatných na získanie napríklad mrkvy,
rebierok či soli.
medzi špičku na Slovensku. Svoju
cestu k úspechu popísala Danka
Barteková, slovenská reprezentantka
v streleckej disciplíne skeet. Danka je
nielen držiteľkou svetového rekordu
Herwig Jörgl. Postupne bola pred-
K radosti všetkých bola aj táto
a bronzovou medailistkou z letných
stavená nová marketingová stratégia
aktivita úspešná a všetci účastníci
olympijských hier v Londýne v roku
aj plány jednotlivých spoločností na
workshopu si mohli pochutiť na
2012, ale v júli 2013 sa stala aj člen-
nadchádzajúce obdobia a príspevky
vlastnoručne „ukuchtenom“ menu:
kou Medzinárodného olympijského
Valné zhromaždenie
spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Valné zhromaždenie spoločnosti
dosiahnutý v náročnom konkurenč-
MATADOR Automotive Vráble, a.s.,
nom prostredí automotive, kde sa
ktoré sa konalo v druhej polovici
môžeme presadiť len využívaním
mája 2014, sa konalo v pokojnej
najmodernejších technológií. Tiež
a konštruktívnej atmosfére.
úspešne zvládli aj náročný rok 2014,
výsledkoch spoločnosti za rok 2013
najmä projekt Q7 a implementáciu
z individuálnej účtovnej závierky in-
nových investícií. Zároveň ochotne,
formoval prítomných akcionárov Ing.
spoločne s riaditeľom spoločnosti
Ján Šibík – predseda dozornej rady,
Predseda predstavenstva Doc. Ing.
Štefan Rosina, PhD., MBA poďako-
Pohľady mužskej časti účastníkov
workshopu posmutneli, keď generálny riaditeľ MATADOR HOLDING,
a.s. Martin Kele 1. workshop TOP
manažmentu Skupiny uzavrel a
všetkým poďakoval za aktívnu účasť.
Veríme, že ciele workshopu boli
naplnené a že sa účastníci už teraz
nevie dočkať ďalšieho. :) 
VV projektu Šampión
A KCIONÁRI VYJADRILI
POĎAKOVANIE
VÝKONNÉMU VEDENIU
SPOLOČNOSTI ZA
ODVEDENÚ PRÁCU
V ROKU 2013.
poprial manažmentu, aby rovnako
O pozitívnych hospodárskych
zhromaždeniu na schválenie.
Safe communication
AKTIVITAMI. .
3. Pad Thai rezance
vo varení. Varenie to však nebolo
ktorú zároveň odporučil Valnému
Communication:
Data and technology
SVOJIMI PRACOVNÝMI
porovnať športové nasadenie a se-
business development & mareketing
definované článkom aplikovať na
akýkoľvek riadiaci systém (Siemens,
Allen-Bradley, Beckhoff a podobne).
Následne v článku je popísaná aj
integrácia do našich robotických
buniek.
teambuildingová aktivita. Účastníci
+ Cocido španielsky hrniec
vaní a odmenení víťazov nasledoval
Vrábľoch i Mladej Boleslavi,
chosť riadiaceho algoritmu, ktorý
je jednoducho diagnostikovateľný
a servisovateľný. Základným prvkom
tohto algoritmu bola nezávislosť
od ostatných riadiacich algoritmov
a jeho okamžitá reakcia (napríklad
bezpečné zastavenie robota) na
možné ohrozenia človeka. Druhým
riadiacim algoritmom bola celková
logika funkčnosti pracoviska a definovanie presných pozícií a obmedzení
programu. Pri tejto časti riadiaceho
systému sme sa zamerali hlavne
na úsporu času pre vývoj, nábeh
a neskoršiu jednoduchú diagnostiku
robotického pracoviska. Taktiež táto
optimalizácia riadiaceho algoritmu
priniesla jednoduchšie zaškolenie
budúcich pracovníkov našej spoločnosti. Tretím riadiacim systémom,
pre ktorý bol vytvorený štandard bol
robotický riadiaci systém.
workshopu nahradila menej oficiálna,
2. Bruschetta s paradajkovou salsou
Po vyhodnotení súťaže a vymeno-
spoločností v Dubnici nad Váhom,
Doc. Novotný so servisným robotom ROBOTUL
V druhej polovici dňa oficiálnu časť
POKRAČOVAL
1. Gazpacho + Americké lievance
workshopu súťažili v štyroch tímoch
vou marketingovou stratégiou našich
Štandard riadiacich systémov bol
najskôr zadefinovaný všeobecne, čiže
je možné tieto teoretické princípy
4  MATADOR expres
V hoteli Jánošík v Liptovskom
Uskutočnil sa v rámci pracovného
počty rôznych algoritmov a užívatelia
budú mať možnosť ich voľne používať. Pri diskusii k tomuto systému
sme hlavne konštruktívne poukázali na nedostatočnú bezpečnosť
riadiacich systémov programovaných
takýmto spôsobom. Myslíme si,
že systém má určite budúcnosť a
obrovský potenciál pre robotické
aplikácie, avšak momentálne sa
nedá dosiahnuť prostredníctvom
neho bezpečnosť a ochrana zdravia
človeka, ktorá musí byť zabezpečená
certifikovaným riadiacim systémom.
Účasť na konferencii bola podmienená príspevkom k jednej z vypísaných
tém. Konkrétne náš tím sa zúčastnil
v sekcii Robotické bunky s článkom
Štandardizácia riadiacich systémov
robotickej bunky. Po starostlivom
schvaľovaní a posudzovaní medzinárodným vedeckým výborom bol náš
článok prijatý na konferenciu, s čím
súvisí aj jeho publikovanie v periodiku Applied Mechanics and Materials,
ktorý je indexovaný v databáze
vedeckých článkov SCOPUS.
23.-24.05.2014
Ing. Borisom Slukom, odpovedal na
otázky prítomných akcionárov.
Okrem iného, Valné zhromaždenie
schválilo aj zmenu v Dozornej rade.
val v mene akcionárov výkonnému
Za člena Dozornej rady bola zvolená
vedeniu spoločnosti za odvedenú
Ing. Inge Murgašová, ktorá v tejto
prácu v uplynulom roku. Zdôraznil,
funkcii nahradí Ing. Miloša Bikára,
že dobrý hospodársky výsledok bol
PhD. 
MATADOR expres  5
MARKETING
Exkurzia žiakov
SOŠ v MATADOR Automotive Vráble, a.s.
B UDÚCI A SÚČASNÍ ŽIACI SOŠ V ZLATÝCH
MORAVCIACH SPOLU S RODIČMI NAVŠTÍVILI
MATADOR AUTOMOTIVE VRÁBLE, A.S.
Externý pohľad
na potreby našich zákazníkov alebo „Customer needs assesement“
Naše marketingové oddelenie
partnera, ktorý nám poskytol neza-
aktivít na úseku Všeobecného
kych informácii, ktoré v praxi využijú
úspešne pokračuje v aktivitách za-
vislý pohľad na naše služby a zároveň
strojárstva v MATADOR Industries
naše obchodné tímy.
meraných v prvom rade na potreby
umožnil porovnanie našich interných
Dubnica nad Váhom. V prvom
našich zákazníkov a ich neustále sa
prieskumov, o ktorých sme písali v
kroku bola potrebná hĺbková analýza
zvyšujúce nároky na kvalitu a úroveň
posledom čísle…
ďovali dáta od našich existujúcich
zákazníckych potrieb a očakávaní
zákazníkov. V ďalšej fáze sme oslovili
Toto porovnanie vyznelo pozitívne
v tomto odvetví – konkrétne aj
aj našich potencionálnych zákazní-
a netýkalo sa len existujúcich zá-
očakávania nových a potencionálnych
kov. Tieto vstupy môžu následne
kazníkov, ale aj zákazníkov potenci-
zákazníkov.
slúžiť ako pomôcka pri strategických
onálnych. Aj kvôli týmto dôvodom
Nástrojom, ktorý partnerská spo-
a operačných rozhodnutiach pre
by sme Vám tento prieskum radi
ločnosť použila bol tzv. Customer
rozvoj obchodných aktivít MATA-
služieb. V spolupráci s externou
konzultantskou spoločnosťou MSR
Consulting a divíziou Všeobecného
strojárstva v MATADOR Industries
v Dubnici nad Váhom sme pripravili
projekt zameraný na podrobný
predstavili bližšie...
prieskum zákazníckej spokojnosti
Ing. T. Pročka demonštruje proces automatického zvárania
Ing. L. Koplingerová pri prezentácii spájania materiálov nitovaním
V rámci pripravovanej realizácie pro-
toval technické vybavenie a možnosti
jektu Duálneho vzdelávania navštívili
tohto dôležitého oddelenia. Zároveň
spoločnosť MATADOR Automo-
ich oboznámil s jeho činnosťou, aby
tive Vráble, a.s. žiaci SOŠ v Zlatých
mali dobrú predstavu o tom, čo sa
Moravciach spolu s končiacimi
na takom oddelení robí. Jeho výklad
žiakmi základných škôl vrábeľského
doplnil vedúci procesnej kontroly
regiónu, ktorí v budúcom roku budú
J. Klobučník, ktorý im pripravil
navštevovať túto školu. Návštevu
niekoľko ukážok z metalografických
absolvovali v sprievode rodičov
výbrusov.
a pedagógov školy.
Najnovšiu technológiu spájania
Počas exkurzie si mohli prezrieť
materiálov nitovaním predstavila
priestory merového oddelenia, kde
návštevníkom technologička zvárania
im jeho vedúci M. Tatarkovič prezen-
L. Köplingerová. Svojím odborným
Účastníci exkurzie na merovom oddelení
6  MATADOR expres
a motivujúcim výkladom zaujala
štráciu práce zváracích robotov na
nejedného žiaka i rodiča. Veľmi
pracovisku Suzuki. Žiaci tak mohli
pútavo načrtla možnosti kariérneho
z blízkosti vidieť synchronizovanú
smerovania absolventov škôl tech-
prácu zváracích robotov. Lepšie si
nického zamerania v našom podniku.
tak mohli predstaviť, v čom spočíva
Prítomným nezabudla pripomenúť,
práca programátora zváracích dráh
že práca na projektoch, aké sa
robotov.
realizujú v našej spoločnosti, nie je
Ako na záver exkurzie skonštatoval
práca jedného človeka ale tímu pra-
riaditeľ SOŠ Dušan Husár: “ Žiaci aj
covníkov, ktorí musia neustále spolu
rodičia získali lepšiu predstavu o tom,
komunikovať a spolupracovať.
čo sa v takej strojárskej fabrike
Výrobný technológ T. Pročka pripra-
dneška vlastne robí a akí odborníci
vil pre účastníkov exkurzie demon-
sú potrební a hľadaní.“ PH
ročník IX  číslo 3/2014
Needs Assesment /CNA/ - nástroj
V prvej fáze prieskumu sa zhromaž-
DOR-u.
a zákaznícku spätnú väzbu pros-
Základom prieskumu bola primár-
riadenia preferencií zákazníkov, ktorý
Spokojnosť vybraných top 5 zákazní-
tredníctvom skúseného externého
ne potreba rozšírenia obchodných
slúžil na zber hodnotných zákazníc-
kov bola vysoká.
Spokojnosť s MATADOR-om /divízia Všeobecné strojárstvo/
Všeobecná spokojnosť
v rámci dodávateľských
vzťahov
Úplne spokojný
Spokojný
Príliš skoro
hodnotiť...
2
2
1
Spokojnosť s obchodnými
procesmi
4
1


Spokojnosť s divíziou
všeobecné strojárstvo
4
1
Obchodné vzťahy s divíziou Vše-
Dôvodov prečo s nami spolu-
konkurenčná výhoda, ktorú nám
zrejme aj niekoľko výziev, ktoré na
obecného strojárstva sú zákazníkmi
pracujú je však viac. Je to široké
umožňuje portfólio MATADOR
nás v budúcnosti čakajú. Vďaka nim
vo všeobecnosti vnímané ako
portfólio strojového parku, kvalita
Group a know-how našich spoloč-
otvorené a pozitívne. Spoločnosť
práce a vysoká úroveň technológií
však máme príležitosť posunúť
je vnímaná ako neustále sa vyvíja-
zvárania, schopnosť produkcie
ností. Aj tento prieskum ukázal, aké
júca a zakladajúca si na dlhodobých
väčších častí, skúsenosti a referen-
perspektívnych vzťahoch. Čo je
cie veľkých zákazníkov, systémové
potešujúce a motivujúce zároveň
dodávanie produktov a služieb –
je fakt, že MATADOR zákazníci
dizajn, konštrukcia, automatizácia,
vnímajú ako spoločnosť s unikát-
strojárstvo, nástroje, lisovanie,
nou a jedinečnou pozíciou na trhu.
zváranie a montáž. To je obrovská
dôležité je vystupovať spoločne
pod hlavičkou MATADOR Group
a ako pozitívne nás aj vďaka tomu
naši zákazníci vnímajú.
Súčasťou informácií, ktoré sme
vďaka prieskumu získali je samo-
naše služby zase o úroveň vyššie.
Ak by ste sa zaujímali o tento
prieskum a o spomenuté výzvy
detailnejšie, neváhajte kontaktovať
naše marketingové oddelenie.
Marian Turza
J. Klobučník ukazuje vzorky metalografických výbrusov
MATADOR expres  7
ČO STE MOŽNO NEVEDELI O...
ročník IX  číslo 3/2014
Michal Olach
z MATADOR Automotive Vráble, a.s.
M ICHAL OLACH PRACUJE AKO SQD INŽINIER NA ÚSEKU KVALITY VO VRÁBĽOCH. KOLEGOVIA HO POZNAJÚ
AKO STÁLE SA USMIEVAJÚCEHO MLADÉHO MUŽA. AVŠAK PRI NEVŠEDNEJ ZÁĽUBE, KTOREJ SA VENUJE VO
VOĽNOM ČASE, MUSÍ NERAZ ZACHOVAŤ PEVNÉ NERVY A CHLADNÚ MYSEĽ. TEN ÚSMEV JE PRI TOM NA
OKLAMANIE SÚPEROV. JEHO ZÁĽUBOU JE POKER A MY SME MU O TEJTO HRE POLOŽILI NIEKOĽKO OTÁZOK.
AKO STE SA DOSTAL K TAKEJ
NETRADIČNEJ ZÁĽUBE, AKO JE
POKER ?
Môj prvý kontakt s pokrom bol asi
keď som mal 14 rokov a bolo to
po vzhliadnutí filmu Maverick, kde
sa hlavný hrdina prebíjal divokým
západom, aby napokon vyhral
obrovský turnaj v pokri. Chvíľu sme
s rovesníkmi, nadšení filmom, hrávali
o drobné a potom pár rokov zase
nič. S pokrom som teda začal asi
pred 4-5 rokmi. Nemyslím, že poker
je netradičná záľuba. V dnešnej dobe
poker zažíva veľkú expanziu najmä
vďaka internetu. Veľmi veľa hráčov
začína s pokrom práve hrou cez
internet. Niektorí zistia už po pár
prehratých rukách, že táto hra nie
je pre nich a iní sa začnú vzdelávať,
rásť a poväčšine prejdú k živej hre
v miestnom klube a tí najlepší aj do
veľkých kasín o naozaj „veľké peniaze“. Takto som sa dostal k pokru aj
ja. Poker hrám krátko, stále sa učím
a snažím sa zlepšovať svoju hru .
ČO VÁM PRINÁŠA TÁTO HRA ?
V prvom rade som od prírody súťaživý tvor, mám rád adrenalín a poker
ma jednoducho baví . To však nie
je všetko, poker je hra šikovnosti,
emócií, matematiky, trpezlivosti
a sebakontroly.
Počas hry musí byt hráč neustále
pozorný, sústredený, ovládať emócie
a neustále robiť doležité rozhodnutia. Keď si zoberieme do úvahy
fakt, že aj menší turnaj trvá 6 až 10
hodín, tak vidíme že nielen psychika
dostáva „zabrať“ .Vždy je to o tom
istom, byť lepší ako všetci ostatní,
byť sústredený cele hodiny, vedieť
získať a spracovať čo najviac informácii, vedieť prečítať úmysly hráča
a využiť to vo svoj prospech. Všetky
tieto aspekty viete pri pokri rozvíjať
a to sa prenáša aj do života mimo
stolov. A to je presne to, čo ma na
pokri baví.
MOHLI BY STE NÁM V KRÁTKOSTI OPÍSAŤ PRAVIDLÁ ?
Existuje niekoľko variant pokru,
najrozšírenejší z nich je Texas Hold
‘Em, potom Draw a Omaha .
V našich končinách si zahráte najmä
8  MATADOR expres
CHODIEVATE AJ NA NEJAKÉ
POKROVÉ TURNAJE ?
Áno, hrávam v miestnych pokrových kluboch, ale len bežné turnaje
s nízkym vstupným vkladom, zatiaľ
som nemal dosť odvahy investovať
do väčšieho turnaja, ale určite to
mám v budúcnosti v pláne. Väčšinu
času trávim doma s rodinou a poker
beriem ako hobby, do mesiaca odohrám 2, 3 živé turnaje v klube a cez
víkendy si dám partičku s priateľmi
a rodinou.
AK verzus AA
Nakoľko naživo hrávam len v miestnych kluboch, najväčšia výhra bola
len pár stoviek eur a v online pokri
je to podobne. Naozaj veľké turnaje,
ktoré sa hrávajú v najväčších kasínach
v Európe a vo svete, mávajú naozaj
vysoké „buy-iny“, čiže vstupné, a to
sa odráža aj na výsledných výhrach.
Tam si hráč za prvé miesto môže
domov odniesť okrem trofeje pre
víťaza a zápisu do histórie aj sedemcifernú výhru.
JE NEJAKÝ TURNAJ, KDE BY STE SI
CHCEL ZAHRAŤ ?
Určite, najreálnejší cieľ sú majstrovstvá Slovenska. Ale keď popustím
uzdu fantázii, tak rovnako ako väčšina
pokrovej komunity, si túžim zahrať
v sérii EPT alebo dokonca WSOP, čo
sú podujatia na najvyššej úrovni. Tam
už samotná účasť je splneným snom
mnohých hráčov. Tieto podujatia je
možné sledovať aj na športových TV
kanáloch .
EXISTUJE NA SLOVENSKU
NEJAKÁ POKROVÁ LIGA ? AKO
Hold ‘Em, táto hra spočíva v tom, že
v každej partii ,každý hráč dostane
dve karty,k toré vidí len on.
Následne sa hrá na 4 stávkové kolá:
Pred Flopom – začiatok partie,
každý hráč ma len svoje dve karty .
Flop – na stôl sa vyložia 3 karty,
ktoré sú spoločné pre všetkých
hráčov.
Turn – na stôl sa vyloží ďalšia
karta, ktorá je spoločná pre všetkých
hráčov.
River – na stôl sa vyloží posledná
karta, ktorá je spoločná pre všetkých
hráčov .
Každý hráč má k dispozícii tieto akcie
v každom kole: Fold – zahodiť karty
(vynechať partiu), Check – pokračovať bez navýšenia, Bet - ak nikto pre
Vami nenavýšil, betom to môžete
urobiť vy, Call – dorovnanie stávky
protihráča a Raise - navýšenie už
existujúceho Betu protihráča.
Následne sa pokúšate poskladať čo
najlepšiu kombináciu vašich kariet
a kariet na stole, alebo prinútiť
ostatných hráčov navyšovaním karty
zahodiť a tak vyhrať partiu.
Jednoduché :).
Zistil som, že žetóny si musím
počítať, že je potrebné sledovať
poradie, výšku stávok, a hlavne že
sa musím naučiť zvládať emócie.
Mimochodom na ten turnaj som
sa dostal ako online kvalifikant, čiže
úplne zadarmo J.
AKÁ JE PRÍPRAVA NA POKROVÝ
TURNAJ? V ČOM SPOČÍVA? JE TO
PSYCHICKÝ TRÉNING, TRÉNING
PAMÄTI, ALEBO AJ NEJAKÁ TVRDÁ FYZICKÁ PRÍPRAVA ?
Sú hráči, ktorí majú pred turnajom
zavedené určité rituály ako napríklad
povinný spánok, alebo športujú aby
si zregenerovali myseľ. Mne stačí
chuť do pokru. Dôležité je nikdy
nehrať nahnevaný, alebo vyčerpaný.
Pred každým turnajom sa snažím
si v mysli prechádzať partie,ktoré
som prehral a snažím sa v nich nájsť
chybu a poučiť sa z nej .
VO SVETE SÚ USPORADÚVANÉ
VEĽKÉ POKROVÉ TURNAJE, KDE
SA TOČIA VEĽKÉ PENIAZE. AKÁ
JE VAŠA NAJVÄČŠIA VÝHRA
V TEJTO HRE?
SA MÔŽE ZÁUJEMCA DO NEJ
DOSTAŤ ?
O nejakej pokrovej lige ako takej
neviem, avšak každý klub v rámci
svojich turnajov a podujatí vytvára
a združuje ligu hráčov, ktorí sú za
účasť v turnajoch bodovaní a najlepší
ligoví hráči bývajú ku koncu roka odmenení. Či už dovolenkou, turnajovým balíčkom, alebo dokonca novým
osobným autom.
Máte v tejto hre nejaký vzor ?
A PREČO ?
Áno, mojim vzorom je kanadský
profesionálny hráč Daniel Negreanu.
Za jeho doterajšiu kariéru dokázal 6
x vyhrať WSOP náramok a 2x WPT,
avšak v mnohých ďalších prípadoch
mu výhra unikla len o vlások, keď
vypadol na finálovom stole. Tohoto
hráča je radosť sledovať za stolom,
je známy svojou dobrou náladou
a zhovorčivosťou pri stole. Mnohokrát prekvapil pokrovú komunitu
schopnosťou presne predvídať a
pomenovať Vaše karty na ruke,
BOLI STE UŽ AJ NA NEJAKOM
TURNAJI V POKRU V ZAHRANIČÍ?
Zatiaľ nie, ale moja hneď prvá skúsenosť so živím pokrom bola práve
na medzinárodnom turnaji v našom
hlavnom meste. Bol to hneď turnaj
vyššej úrovne a spomedzi asi stovky
hráčov som skončil na 18tom mieste.
Bol to pre mňa vtedy veľký úspech,
keďže sa mi prvú polovicu turnaja
od vzrušenia triasli ruky J a nedokázal som sa sústrediť . Vtedy som
pocítil rozdiel medzi online a živým
pokrom.
Poker na Flope
alebo Vašu kombináciu.
AK BY SOM SA CHCEL STAŤ
DOBRÝM POKROVÝM HRÁČOM,
ČO BY SOM VŠETKO PRETO MAL
UROBIŤ ?
V prvom rade, obrniť sa veľkou
dávkou trpezlivosti. Zohnať si nejakú
literatúru (odporúčam knihu Super
Systém), veľa čítať, sledovať pokrové
turnaje a rozoberať každú partiu
a samozrejme hrať a zbierať skúsenosti. Doležité je naučiť sa ovládať
a prispôsobiť svoju hru fáze turnaja,
pretože inak sa hrá začiatok turnaja,
inak stred a úplne inak finálový stôl,
práve toto sa dá naučiť len hrou a
skúsenosťami.
MÁTE AJ NEJAKÉ INÉ ZÁĽUBY ?
Mojou záľubou je hlavne rodina a samozrejme moja práca :D. V dnešnej
dobe, keď je voľného času pomenej,
snažím sa byť čo najviac s rodinou,
mám tri krásne deti a najlepšiu
manželku, takže sem smerujú moje
záľuby. PH
Novinky v projekte
ŠAMPIÓN IV
Milí kolegovia,
na tomto mieste budete počas
nasledujúcich mesiacov realizácie
projektu pravidelne nachádzať informácie o tom, čo sa za posledný
mesiac uskutočnilo.
V máji sa rozbehli aktivity na ďalších
troch pracovných balíkoch.
Dôležitou súčasťou nielen tohto
projektu, ale aj každodennej práce,
je výmena informácií. Pracovný
balík odovzdávanie znalostí, bol formou wokshopu zameraný na TOP
manažérov Skupiny, ktorí sa stretli
23. – 24.05. v Liptovskom Mikuláši,
aby sa dozvedeli o marketingovej
stratégii a zrealizovali spolu aj team-buildingové aktivity. Ale o tom
už píše Lenka Gregorová na inom
mieste tohoto vydania.
MATADOR Management Development Programm je zameraný na
zabezpečenie zodpovedajúceho
počtu nástupcov na jednotlivé
manažérske pozície (nielen pre
súčasnosť, ale aj pre budúcnosť),
ich systematický rozvoj a nastavenia
zodpovedajúceho motivovania zamestnancov zaradených do tohoto
programu.
Práca na tomto balíku, do
ktorého budú najviac zainteresovaní personalisti a línioví manažéri
bude zameraná predovšetkým na
zodpovedný a kvalitný výber ľudí
s potenciálom rozvoja a ochotou
prevziať na seba zodpovednosť za
náročné úlohy.
Pracovný balík train-the-tranier
má za cieľ nadviazať na modulárne
vzdelávanie, s cieľom vybudovať
MATADOR Akadémiu vzdelávania.
V praxi to bude znamenať, že
prostredníctvom vyškolených
interných lektorov budeme mať
pokrytý prakticky celý odborný rámec interných školení pre
súčasných zamestnancov. Keďže nás
neustále trápi potreba obsadenosti
niektorých kľúčových robotníckych
pozícií (napr. obsluha CNC strojov,
nástrojári) chceme sa koncentrovane venovať duálnemu vzdelávaniu. A v neposlednom rade by
MATADOR Akadémia vzdelá-vania
mohla prezentovať aj v externom
prostredí. Školenia interných lektorov už prebiehajú.
Inge Murgašová
MATADOR expres  9
NAŠE AKCIE
FAMILY DAY 2014
v MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Z AMESTNANCI MATADOR AUTOMOTIVE VRÁBLE
A.S. SPOLU S RODINNÝMI PRÍSLUŠNÍKMI ZAŽILI
KRÁSNE SOBOTŇAJŠIE POPOLUDNIE NA FAMILY DAY
2014. ICH POČET BOL TAKMER 900.
10  MATADOR expres
Takmer 900 účastníkov FAMILY DAY
Oficiálnu časť otvorili o 13. hodine
Pre deti bolo pripravených množstvo
tormi sme mohli vidieť aj prezidenta
2014 zamestnancov MATADOR
prezident skupiny Matador Štefan
herných atrakcií, na ktorých sa mohli
skupiny Matador, ktorý členom Klu-
Automotive Vráble, a.s. zažilo krásne
Rosina a riaditeľ MAV Boris Slu-
vyšantiť tí malí i veľkí. K videniu bola
bu zaželal veľa úspechov a prisľúbil,
sobotňajšie popoludnie 21. júna na
ka. Prúd dobrej zábavy tak mohol
i ukážka ľudového remesla – tento-
že na budúci rok prinesie aj on svoju
futbalovom štadióne vo Vrábľoch,
začať. Hneď na začiatku to „odpálila“
krát pletenie košíkov v podaní uja Es-
vzorku do súťaže vinárov.
kde boli pre nich pripravené športo-
rapová dvojica Pesťo a Andrej, ktorí
kudta. Zamestnanci si taktiež mohli
Pred ukončením pekného zábavného
vé súťaže a množstvo ďalšej zábavy.
vo Vrábľoch pracujú na logistike.
dať skontrolovať svoj zdravotný stav
popoludnia sa ťahala bohatá tombo-
Celé podujatie začalo už dopolud-
Svoju pesničku venovali všetkým ko-
u prítomných zdravotníkov alebo
la, ktorú každý z prítomných netr-
nia športovými súťažami v mini-
legom – zamestnancom MAV a zo-
vyskúšať ako sa správne dáva prvá
pezlivo čakal. Medzi hlavnými cenami
futbale a tenise. Víťazom turnaja
žali zaslúžený potlesk. Z hudobného
pomoci. Čaro svojich motoriek nám
sme mohli vidieť tablet, notebook
v minifutbale, na ktorom sme po
žánru to boli ďalej harmonikárka
predstavila skupina „harleyákov“,
i televízor, ktorý bol prvou cenou.
prvý krát privítali aj kolegov z Liber-
Andrejka či náš kolega M. Ichnatolya
ktorí na svojich tátošoch previezli
Jeho šťastný výherca Vojtech Pintér
ca, vyhralo mužstvo prevádzky č. 2.
z Liberca s doprovodom. Hviezdou
tých šťastnejších. Pretože záujem
vyhlásil :“ A finále Majstrovstiev sveta
Svojím súperom nedalo žiadnu šancu
programu bola skupina Vidiek so
o ich stroje bol veľký.
vo futbale v Brazílii budem pozerať
a vyhralo všetky zápasy. Najlepším
spevákom Jožkom Kuricom. Tí svojím
Svoju produkciu prvý raz prezen-
v HD kvalite“.
strelcom turnaja sa stal Mário Ivančík
vystúpením rozospievali a roztan-
tovali členovia Klubu vinárov pri
K tomu všetkému nechýbalo dobré
z Nitry, ktorý súperovým brankárom
covali nejedného z prítomných.
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
jedlo a občerstvenie. Domov sme
nastrieľal 7 gólov. Víťazom tenisovej
Hudobné vystúpenia boli striedané
Pri ich stánku sa zastavil nejeden
tak odchádzali spokojní, pretože
štvorhry sa stala dvojica Szolnoki –
s tanečnými. Svoj program nám
milovník vína, aby degustoval víno
popoludnie strávené s priateľmi a ko-
Škorník.
predstavila Detská škola tanca.
vrábeľského regiónu. Medzi degustá-
legami stálo za to. PH
MATADOR expres  11
PREDSTAVUJEME VÁM
Jakub Maršálek
vedúci oddelenia IT v AUFEER DESIGN s.r.o.
Deň otvorených dverí
v MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Spoločnosť MATADOR Automotive
Vráble a.s. pripravila pre rodinných
príslušníkov zamestnancov Deň
otvorených dverí. Príležitosť vidieť
výrobné priestory spoločnosti využili desiatky rodinných príslušníkov
zamestnancov. Medzi návštevníkmi
ČO VÁS NAJPOZITÍVNEJŠIE
dotáhnout do zdárného konce a tak
OVPLYVNILO PRI VÝBERE KA-
tomu bude i v budoucnu.
RIÉRY ALEBO V ŽIVOTE?
MÁTE NEJAKÉ HOBBY, ZÁĽUBU,
:-) Jedničky a nuly vždy hýbaly mým
KTORÁ VÁS NAPĹŇA V SÚK-
životem. Stejně tak matematika, ta
V SPOLOČNOSTI
MATADOR AUTOMOTIVE
VRÁBLE, A.S. MALI DEŇ
OTVORENÝCH DVERÍ.
PRÍLEŽITOSŤ VIDIEŤ
VÝROBNÉ PRIESTORY
SPOLOČNOSTI VYUŽILI
DESIATKY RODINNÝCH
PRÍSLUŠNÍKOV
ZAMESTNANCOV.
ROMÍ?
královna věd.
SPĹŇA DNEŠNÁ POZÍCIA VAŠU
PREDSTAVU Z MLADOSTI
Na prvním místě je rodina, pokud
mi ale zbývá čas, tak nejraději relaxuji
sme mohli stretnúť deti, ktoré si
s veľkým záujmom prezreli výrobné
zariadenia, na ktorých pracujú ich
matky, či otcovia.
Deň otvorených dverí bol realizovaný ako súčasť najväčšieho podujatia
v priebehu roka, ktoré sa koná pre
zamestnancov – Family Day. Tí, ktorí
O TOM, ČÍM STE CHCELI BYŤ?
pohybem. V teplých měsících jsou to
Svět počítačů mě lákal od dětství,
především kolečkové brusle. Veliký
takže splňuje.
relax jsou pro mě knihy.
AKÉ VLASTNOSTI SÚ PRE
AK BY STE SI V DEJINÁCH
ÚSPECH V PRÁCI PODĽA VÁS
ĽUDSTVA MALI VYBRAŤ, S KÝM
meranie jeho vedúci Marcel Tatarko-
NAJDÔLEŽITEJŠIE?
BY STE ŠLI RÁD NA VEČERU
vič. Vedúci procesnej kontroly Juraj
Každá pozice je specifická, obecně je
A PREČO?
Klobučník prítomným vysvetlil spô-
Vybrat v dějinách lidstva pouze jednu
sob vykonávania metalografických
to pracovitost a čestnost. Pro mojí
profesi je určitě důležitá zvídavost,
pútavou formou prezentácie, výkladu
a praktickej ukážky predstavil 3D
niektorých z nich.
mě napadá pan Václav Havel, a to
oboru krok.
vidieť merové stredisko, kde im
výbrusov, pričom mohli vidieť vzorky
osobnost, to je těžký úkol. Jako první
protože je nutné udržovat v tomto
si prišli spoločnosť pozrieť, mohli
KAM BY STE SA TENTO ROK
pro jeho nezapomenutelné charisma.
Technologička zvárania Lenka
V PRÁCI CHCELI POSUNÚŤ, ČO
ČO JE PRE VÁS V ŽIVOTE NAJ-
Köplingerová prezentovala najnovšie
JE PRE VÁS PRIORITOU?
VÄČŠÍM ZÁŽITKOM?
Snažím se vždy každý projekt
Samozřejmě narození mých dětí.
inštalované technologické zariadenia, na ktorých sa bude realizovať
spájanie materiálov nitovaním. Čo je
jedna z nových moderných metód
Podpora vzdelávania
zamestnancov v MAČR
Z AMĚSTNANCI V MAČR SE VZDĚLÁVAJÍ V RÁMCI
PROJEKTU „PODPORA ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
ZAMĚSTNANCŮ“..
spájania materiálov, ktoré sa používajú v automobilovom priemysle.
Výrobný technológ Tomáš Pročka
priblížil návštevníkom proces zvárania pomocou zváracích automatov.
Prítomní videli zváracie roboty z blízka priamo v akcii. T. Pročka ochotne
odpovedal na otázky, ktoré sa
týkali spôsobu dodržania stabilizácie
rozmerov a kvality v celom procese
zvárania.
Proces lisovania bol účastníkom
Závodu MAČR se podařila navázat
spolupráce s Úřadem práce v rámci
projektu „Podpora odborného
vzdělávání zaměstnanců“. Díky
této spolupráci budeme v průběhu
roku 2014/2015 čerpat dotace ve
výši 465 000,- Kč na vzdělávání a
312 000,- Kč na mzdové náklady.
První vzdělávací aktivity proběhly
v červnu. Jednalo se o odborné školení pro ruční svářeče na svařování
metodou TIG a odborné školení
od Technické univerzity Liberec na
12  MATADOR expres
Svařované konstrukce a postupy
svařování. Od září nás čeká další
vzdělávání pod názvem Zvyšování
odbornosti technických pracovníků
v oblasti racionalizace práce, které
obsahuje 11 vzdělávacích aktivit jako
např. SPC, FMEA, procesy svařování, Kaizen, TOC, IT dovednosti aj.,
které nám bude zprostředkovávat
společnost Futurus, s.r.o. Celkem
projde vzdělávacími aktivitami na
112 zaměstnanců našeho závodu.
Martina Dufková - personalista
prehliadky spoločnosti prezentovaný
na záver. K videniu boli postupové
lisy Fagor a Arisa na „ fagorárni“, kde
prebieha overovanie lisovania hliníka.
Dni otvorených dverí sa v MAV
nerobia často z bezpečnostných
dôvodov. Avšak aj tento ukázal,
že organizovanie takýchto akcií je
dôležité pre budovanie dobrého
mena spoločnosti v meste Vráble
a okolí. Personálny úsek MAV
MATADOR expres  13
NAŠE AKCIE
Putovný pohár
AUFEER DESIGN
AUFEER DESIGN POČASÍ NEZKAZILO
A POHÁR POPRVÉ OPUSTIL MLADOU
BOLESLAV.
Turnaj byl organizován na malé
pozdrav, který většina hráčů využila
tak míří do Ostravy, vlastně poprvé
ledne 20.6.2014 byl proslovem
branky, 4 hráči v poli plus brankář
k občerstvení. Po pár desítkách
mimo Mladou Boleslav.
výkonného ředitele AUFEER DE-
a zápas trval 2x6 minut, hru řídili
minut soutěž pokračovala. Nako-
rozhodčí. Každý tým si přivedl řadu
nec se finálová bitva odehrála mezi
Po vyhlášení výsledků následovala
SIGN Martina Zabadala na hřišti v
Kosmonosech odstartován již V. roč-
svých fanoušků a podporovatelů a
družstvem AFD 1 Karoserie A a
ník fotbalového Putovního poháru.
celé odpoledne a večer se
Do turnaje se zapojilo rekordních
nesl v dobré náladě. Pro návštěvníky
13 týmů z řad zaměstnanců a klientů
s dětmi byl k dispozici skákací hrad,
společnosti. Vzhledem k tomu, že
bohaté občerstvení mohli vychutnat
loňský vítěz TKF ani finalista Mata-
všichni.
dor se letos neúčastnil, byla touha
po vítězství veliká.
Přesně v 15:05 pátečního odpo-
14  MATADOR expres
5. ROČNÍK PUTOVNÍHO POHÁRU
nováčkem turnaje, týmem Škoda
Transportation (Vagonka), kteří si
zároveň odvezli zasloužené vítězství.
bohatá tombola, kde téměř každý
něco vyhrál. Společenské veselí
pokračovalo do pozdních hodin a
všichni se těšíme na akce další.
Zároveň byl i nejlépe střílejícím
P.S.: Překvapením, ke kterému se
týmem. Boj o třetí místo vyhrál tým
nikdo nepřihlásil, byl dvojitý průlet
AUFEER DESIGN - Slisovaní kováři
stíhacích letounů JAS-39
O slovo o pauze se přihlásilo i
nad týmem Stará Garda TKS. Putov-
Gripen. Patrně zdravice od nepří-
počasí a přes hřiště proběhl deštivý
ní pohár a soudek plzeňského piva
tomných akcionářů :).
MATADOR expres  15
Rybárske preteky
zamestnancov MATADOR Automotive Vráble, a.s. 2014
M ATADOR
AUTOMOTIVE
VRÁBLE, A.S. SA
KONAL XVI. ROČNÍK
RYBÁRSKYCH
PRETEKOV
ZAMESTNANCOV,
KTORÉHO SA
ZÚČASTNILO VIAC
AKO 80 RYBÁROV.
Zľava - J. Holeček - prezident ZAP, S. Mikleová - vedúca pers
odd.MAV a personalisti P. Havetta a I. Šimoneková
Stupeň víťazov rybárskych pretekov 2014
Kečkéš junior s maminou
Víťaz pretekov - M. Supek
Rybárska pohoda
„Zavolám vodníka, nech tam niečo zavesí“
o 1 centimeter skončil na 2. mieste
Rybárčenie je pre mňa predovšet-
Hrádku sa stal v posledných rokoch
Vladimír Maďar, ktorému sa podarilo
kým odpočinok. Pri sústredení sa na
už tradičným miestom, kde sa konajú
uloviť 72 centimetrového kapra. Na
plavák alebo na «policajta» zabúdam
Rybárske preteky zamestnancov
3. mieste sa umiestnil Matej Trubíni
na všetky problémy sveta. No a
MATADOR Automotive Vráble,
s kaprom, ktorý meral 62 centi-
okrem toho chodím na rybačku s
a.s. V tomto roku, kedy sa konal už
metrov. Úlovkom dňa sa stal 86 cm
priateľmi, s ktorými si máme vždy čo
XVI. ročník týchto pretekov, sa ho
amur, ktorého ulovil Viktor Kĺbik.
povedať.
zúčastnilo viac ako 80 rybárov z ra-
V tomto roku zavítal medzi nás aj
NA AKÝCH VODÁCH NAJRADŠEJ
dov zamestnancov a ich rodinných
Jaroslav Holeček – prezident Zdru-
LOVÍTE – TEČÚCICH ALEBO NA
príslušníkov.
ženia automobilového priemyslu. My
JAZERÁCH ?
sme využili jeho záľubu v rybárčení
Som pohodlný rybár a rád lovím na
a položili sme mu niekoľko otázok na
stojatých vodách. No v posledných 5
túto tému.
rokoch som si veľmi obľúbil rybačku
z vody toho najväčšieho kapra, pre-
AKO STE SA DOSTAL K RYBÁR-
na mori v Nórsku. Je to oveľa ná-
tože víťazom súťaže sa stal súťažiaci,
ČENIU ?
ročnejšie a veľmi vzrušujúce a niečo
ktorý ulovil najväčšieho kapra. Tým
Mojim veľkým životným vzorom je a
šťastným, ktorému sa to podarilo,
bol môj otec a ten ma priviedol ako
bol Martin Supek. Jeho ulovený
náruživý rybár taktiež k rybárčeniu.
BENÉ MIESTO MA LOV RÝB?
kapor meral 73 centimetrov. Len
ČO VÁM TÁTO ZÁĽUBA PRINÁŠA?
Na Slovensku v Komjaticiach a na
Na brehoch rybníka bolo vidieť celé
rodiny. Všetci súťažiaci sa snažili do
poslednej súťažnej minúty vytiahnuť
16  MATADOR expres
veľmi ľúto, že obaja synovia majú pre
ostrova Hitra.
mňa čim ďalej tým menej času.
LOVILI STE ALEBO CHODÍTE
AKÉ JEDLO Z RÝB MÁTE NAJRAD-
LOVIŤ AJ DO ZAHRANIČIA?
ŠEJ?
Ako som už povedal, veľmi rád lovím
Kedysi to bol pečený zubáč, teraz je
v Nórsku na mori alebo vo fjordoch.
to na “podkovičky” vysmážaný kapor.
ČO POVAŽUJETE ZA SVOJ NAJ-
AKO JE TO U VÁS NA VIANOCE?
LEPŠÍ ÚLOVOK?
Pravidelný účastník pretekov p. Jankulár
Rybník Mederčina v Nitrianskom
Bolerázi, v Nórsku vody okolo
VAMI ULOVENÚ RYBU, ALEBO
MÁTE NEJAKÉ ŽELANIE, KDE
KÚPENÚ V NIEKTOROM OB-
BY STE CHCEL ÍSŤ LOVIŤ RYBY
CHODE?
ALEBO AKÚ RYBU BY STE CHCEL
Na Vianoce musí byť u nás vždy
ULOVIŤ ?
vybrať nejakého z mrazničky, ale
Dunaja pri Bodíkoch. Je to prekrásny
väčšinou to býva kúpený kapor. No a
kraj so svojimi zátišiami a rybárskymi
najradšej ho potom jem studeného
som tam mohol s priateľmi stráviť na
vode keď len niekoľko hodín.
OKREM VÁS, LOVÍ RYBY VO VAŠEJ
RODINE EŠTE NIEKTO, ALEBO
KDE SA NACHÁDZA VAŠE OBĽÚV. Kĺbik - realizátor úlovku dňa
vysmážaný kapor. Niekedy sa podarí
Minulý rok som lovil na ramenách
miestami. Bol by som veľmi rád, keby
úplne iné ako na rieke alebo jazere.
NA SVIATOČNOM STOLE MÁTE
Bol to 11 kg. morsky losos.
na druhý deň.
ULOVIL STE AJ NA NAŠICH PRETEKOCH NEJAKÉHO KAPRA?
Áno, vďaka za pozvanie na preteky
CHODIEVATE NA RYBY S PRIA-
pri Šuranoch. Ulovil som krásneho
TEĽMI?
štvorkilogramového kapra.
Veľmi rád chodím na ryby so svojimi
Veríme, že si prezident ZAP-u nájde
dospelými synmi, ktorých rovnako
voľný čas i o rok, a zavíta medzi na-
ako mňa priviedol k rybárčeniu môj
šich zamestnancov na preteky. A kto
otec a s mojim synovcom, ktorý je
vie? Možno sa jemu podarí úlovok
preborníkom v lovení kaprov. Je mi
dňa. PH
MATADOR expres  17
Jubileá
Výlet na Smrk
v podaní zamestnancov MATADOR z Liberca
našich zamestnancov
Životné jubileá v MAV
Pracovné jubileá v MAV
Peter Paulík 50 rokov
Ján Nagy 25 rokov
Vladimír Nízl 50 rokov
Vladimír Štefánik 15 rokov
Vlasta Tvrdoňová 60 rokov
Slávka Šafárová 10 rokov
Mária Šranková 10 rokov
Pracovné jubileá v MID
Anna Habšudová 30 rokov
Ferdinand Jakuš 40 rokov
Roman Szegény 10 rokov
Pracovné jubileá v MH
Ľubomír Fajler 35 rokov
Jana Huňačková 25 rokov pre skupinu
Rudolf Šuňal 40 rokov
Edita Halamíčková 20 rokov pre skupinu
VLASTE k 60-tke.
Všetko najlepšie
prajú kolegovia
MATADOR
Automotive Vráble
a.s., prevádzka NITRA
Posedenie s jubilantom
Vladimír Nízl oslávil 50 rokov svojho života.
Kolektív pracovníkov nástrojárne vo
Vrábľoch zrealizoval milé posedenie so svojím kolegom Vladimírom
Nízlom, ktorý sa v nedávnych dňoch
dožil 50 rokov. Zablahoželať mu
prišli aj bývalí kolegovia, ktorí sú na
zaslúženom dôchodku.
Všetko najlepšie, najmä veľa zdravia
a osobnej pohody želajú pracovníci
V sobotu 07.06.2014, jako každý
rok v červnu, se konal 41. oficiální
výstup na Smrk. Proto jsme se
rozhodli za Matador Liberec
uspořádat výlet pro lidi kteří
mají chuť si trochu zasportovat a samozřejmě se poznat také
jinak než v práci. Nakonec se nás
posbíralo 7 což není moc ale na
první výlet to jde. Odvahu našli
Hanka Černá, Kristýnka Prokopová, Marián Prokop, Miro Śvarba
, Iveta Roubíčková a já . Radim
Komenda bohužel díky šumu
s časem odjezdu nestihl odjezd přestože na něho posádka auta
čekala půl hodiny. Nakonec ale
všichni dorazili na místo srazu a
tak jsme dali jednu višňovici na
cestu a mohli jsme vyrazit . Na náměstí jsme se zapsali a jako
241 . účastníci vyrazili k vrcholu. Výstup není žádná legrace
a navíc bylo hodně teplé počasí.
Na první zastávce u Štreitova obrázku jsme se trochu občerstvili
nabrali nové síly a pokračovali dál. Cesta začala být náročnější
protože se prudce začala zvedat
do kopce. Ale v dobré náladě
jsme pokračovali dál. Na druhé
zastávce Pechova smrt jsem
slíbila že další cesta povede i po
rovině a z kopce. Jenom jsem zapomněla doplnit že asi tak 100m
a potom zase prudce nahoru a
po kamenech stále do kopce. Krajina okolo nás je nádherná. Nicméně jsme po 2 a půl hodinách nakonec dorazili k vrcholu
SMRK . U nejvyššího bodu jsme
se nechali na památku vyfotit
a potom už rychle k rozhledně.
Tam jsme dostali diplom za odvahu a odznak na památku a rychle
jsme se přesunuli pro klobásku
a nějaké ty párečky . Za odměnu
jsme si k tomu pořídili i točené
pivo. Po krátkém odpočinku
jsme se zašli podívat na bromboráky a pár dospělých lívanečků
( pokapaných Griotkou ). Všechny
tyto dobroty tam připravuje jednou za rok klub Novoměstských
turistů. Potom jsme samozřejmě
zaskočily na rozhlednu . Výhled
to byl překrásný bylo vidět do
Liberce na Ještěd ale také do
Polska a Německa. Když jsme
se pokochali výhledem odebrali
jsme se na cestu dolů. Cesta dolu
uběhla bez problémů a celkem rychle . Udělali jsme ještě
krátkou zastávku na Kyselce pro
Novoměstskou kyselku kterou
jsme si někteří natočili i sebou
domů. To byla poslední zastávka
před cílem . Velmi unaveni a někteří z nás i velmi citelně spáleni
od sluníčka jsme dorazili domů.
Dali jsme si ledovou kávu domácí
buchtu a potom už jen relax
a nápady na další výlet. Letošního
výstupu se zúčastnilo přibližně
500 zapsaných návštěvníků a dalších asi 300 nezapsaných. Tak
doufejme že na příští výlet dorazí
více účastníků.
Takže někdy zase na dalším
výletu. Lenka Hilmarová
personálneho úseku MAV.
MATADOR expres  19
88
ŠTOFI
Download

FAMILY DAY 2014 Putovný pohár