Časopis zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
•
Ročník IX
•
Číslo 6
MATADOR DAY '14
Zamestnanci MATADOR Industries spolu
s rodinami strávili príjemné chvíle
 Návšteva v ZOO
Viac ako 100 účastníkov zájazdu z MAV
videlo zvieratá zo všetkých kontinentov
•
25. august 2014
expres
OBSAH
Ukončenie projektu
Manažérske zručnosti so zameraním na zvyšovanie produktivity práce
 Komunikačný workshop
expres
Tento projekt sa realizoval vďaka
podpore z Európskeho sociálneho
fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Projektu sa zúčastnili zamestnanci
spoločnosti MATADOR Industries, a.
s.. Celý projekt bol spolufinancovaný
z Európskeho sociálneho fondu.
TRVANIE PROJEKTU
11/2012 – 04/2014
CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu bolo
prostredníctvom vzdelávacích aktivít
zvýšiť adaptabilitu zamestnancov,
zvýšenie ich odbornej úrovne a
produktivity práce.
HLAVNÉ AKTIVITY
Kurz anglického a nemeckého jazyka,
Metódy a nástroje na riadenie kvality,
k ISO 9001 a VDA 6.4:2005, Štíhle
pracovisko, Štíhle produkčné systémy, Zvyšovanie IT zručnosti (Word,
Excel, PowerPoint), Projektový
manažment, Manažérske zručnosti
CIEĽOVÉ SKUPINY
Do projektu bolo zaradených 51 zamestnancov (riaditelia, vedúci oddelení, majstri, obchodní a projektový
manažéri, konštruktéri, programátori
a administratíva)
Našim zákazníkom sa snažíme
poskytovať kvalitné produkty, preto
SOCIÁLNA
IMPLEMENTAČNÁ
AGENTÚRA
MATADOR expres
neustále dbáme o zvyšovanie odborných vedomostí našich zamestnancov s ohľadom na súčasné trendy
v oblasti jazykových, manažérskych,
počítačových zručností a riadenia
implementačných projektov. Vzdelávanie prebiehalo individuálnou aj
skupinovou formou. Investícia do
uvedených zručností a vedomostí
našich zamestnancov, posilnenie
adaptability a produktivity práce
vďaka vzdelávaniu boli hlavné aktivity
projektu s názvom „ Manažérske
zručnosti so zameraním na produktivitu práce.“
mesačník skupiny
MATADOR Group
www.matador-group.eu
VYDÁVA:
MATADOR HOLDING, a.s.
Streženická cesta 45
Púchov 020 01
ŠÉFREDAKTOR:
Mgr. Peter Havetta
[email protected]
EDITOR:
Ing. Linda Golejová
Cieľovou skupinou bolo 51 zamestnancov, ktorí sa v priebehu trvania
projektu od 11/2012 do 04/2014
(18 mesiacov) postupne zúčastňovali
vzdelávacích kurzov. Tie boli zamerané na niekoľko aktivít a to realizáciu
jazykových kurzov v nemeckom a anglickom jazyku, na odborné kurzy
v oblasti kvality, IT zručností, projektového manažmentu, manažérskych
zručností, štíhle pracovisko a štíhle
produkčné systémy. Vzdelávanie
s názvom Manažérske zručnosti boli
určené pre vedúcich zamestnancov
na zlepšenie ich riadiacich, prezentačných, vyjednávacích zručností.
[email protected]
NÁJDETE NÁS NA:
4
 MID v Ruskej federácii4
v zložitých podmienkach dokázali zamestnanci MID zvládnuť rekonštrukciu lisov
 Marketing5
nový, krajší a zjednotený web a informácie o procese objednávky vizitiek
 Jan Kaňka
z AUFEER DESIGN, ktorý je súčasťou hudobnej kapely „Kočky neberem“
6
 MAV v ZOO8
Viac ako sto zamestnancov a ich rodín strávilo krásny deň v Zlínskej ZOO
 Ing. David Červeň10
Predstavíme Vám vedúceho odd. plastov v AUFEER DESIGN
 Posedenie pod altánkom
11
svoje vzťahy si kolegovia utužujú aj mimo pracoviska
 MATADOR DAY 201412
Zamestnanci MATADOR Industries Dubnica s rodinami strávili príjemné chvíle
 Pracovné a životné jubileá
14
spoločenská rubrika našich zamestnancov
 Dovolenková súťaž14
© MATADOR HOLDING, a.s.
pre zamestnancov zahájil program Tímovej spolupráce v MATADOR Automotive ČR
nezabudnite sa zapojiť do fotografickej súťaže a vyhrajte!
 Interní lektori
V júni a júli prebehlo školenie interných lektorov, ktorí budú vzdelávať kolegov
15
Certifikačný audit
v Matador Automotive Rus, s.r.o.
Uvedenými vzdelávacími aktivitami
získali zamestnanci nový pohľad
a rozhľad, no predovšetkým neustálym zvyšovaním svojej kvalifikácie
napomáhajú k zvyšovaniu produktivity práce v spoločnosti MATADOR
Industries, a. s.
PRIESTOR NA VAŠU
PRÍLEŽITOS
C ERTIFIKAČNÝ
AUDIT ISO TS
16 949 V MARUS
ZVLÁDLI ÚSPEŠNE.
V dňoch 08.07. – 10.07. 2014 sa v
požiadaviek vyššie spomenutej
MATADOR Automotive Rus, s.r.o.
normy vo všetkých procesoch
uskutočnil cerifikačný audit podľa
našej spoločnosti. Výsledkom
požiadaviek normy ISO TS 16 949.
auditu je udelenie certifikátu ISO
Auditori zo spoločnosti TÜV SÜD
TS 16 949. Týmto by som sa chcel
Slovakia, s.r.o. preverovali napĺňanie
poďakovať všetkým zamestnancom
MATADOR Automotive Rus, ktorí
sa podieľali na úšpešnom zvládnutí
auditu.
Ing. Viktor Jankura
generálny riaditeľ
MATADOR Automotive Rus, s.r.o.
MATADOR expres  3
PREDSTAVUJEME VÁM
číslo 6/2014  ročník IX
MARKETING
ročník IX  číslo 6/2014
Firemný web
Komunikační workshop
v MATADOR Automotive ČR
T ÝMOVÁ PRÁCE V MAČR ODSTARTOVALA
WORKSHOPEM PRO ZAMĚSTNANCE.
po novom
V spolupráci s vedením spoločnosti
Proces úprav, doplnení a zmien je
a IT oddelením prebehlo v priebe-
nastavený v súčasnosti tak, že na
hu prvého polroka 2014 výberové
každej SBU od Dubnice po Mladú
konanie na dodávateľa webových
Boleslav je jeden člen nášho marke-
riešení pre našu spoločnosť. Z výbe-
tingového tímu - SBU Marketing and
rového konania najúspešnejšie vyšla
Business Development Specialist,
spoločnosť Net Success, ktorá sa
ktorý zbiera Vaše požiadavky, zmeny,
okrem iných top klientov dlhoročne
návrhy a pripomienky a následne ich
stará aj o stránky a sociálne médiá
komunikuje s marketingovým tímom
spoločností, ako napríklad KIA, Mer-
MATADOR HOLDING, a.s. a so
cedes, Tatry Mountain resorts a pod.
zástupcom dodávateľa webových
Okrem ďalších stránok v našom por-
riešení.
tfóliu bude tím tejto firmy mať vo
svojej správe aj našu hlavnú stránku
Tešíme sa na všetky Vaše pripomien-
www.matador-group.eu
Postupne sme začali upravovať
Ředitel společnosti Jozef Madola
výsledky společnosti MAČR v
prezentovány kroky implementace
a zjednocovať jednotlivé podstránky
období od 1. 1. do 31. 5. 2014. Dále
projektu ve výrobě MAČR, úkoly
a aktualizovať údaje.
pohovořil o předpokládaném vývoji
členů týmu a týmlídrů a rozdělení
počtu vyrobených dílů do konce
jednotlivých týmů. Týmová práce od-
roku. Hlavním tématem červencové-
startovala v MAČR 1. 7. 2014 s tím,
ho workshopu bylo představení Tý-
že byly vytvořeny na každé směně 2
1. 7. 2014 proběhl v závodě v Liberci
s užíváním omamných látek.
již druhý komunikační workshop pro
Od ledna 2014 bylo otestováno 85
zaměstnance. Úvodního slova se
zaměstnanců. Kontroly nadále probí-
mové práce, kterého se ujal vedoucí
týmy, celkem tedy 6 týmů. Na závěr
ujala Martina Dufková, personalistka,
hají, včetně testování na přítomnost
výroby Michal Černý ve spolupráci
proběhla diskuze a byly zodpovězeny
která seznámila účastníky s progra-
alkoholu, které mají v režii mistři
s personalistkou. Byla představena
dotazy od zaměstnanců. 
mem celého workshopu a krátce
jednotlivých směn. Ředitel společ-
základní filozofie tohoto projektu,
pohovořila o aktuální situaci spojené
nosti Jozef Madola představil finanční
pravidla a hodnocení, následně byly
ky, návrhy a zlepšenia a veríme že aj
vďaka Vám bude náš web zo dňa na
deň lepší a krajší… 
Objednávanie vizitiek
nový proces zaručí kvalitu a rýchle spracovanie
MATADOR Industries a.s.
Na základe spoločnej diskusie spolu
Za MATADOR HOLDING objed-
s vami sme sa preto dohodli na
náva priamo u centrálneho dodá-
nasledovnom procese:
vateľa Michal Blažek MSc. B.S.B.A.
Nové vizitky (parciálne lakovanie,
v Ruskej federácii.
QR kód, farebná tlač.../ sa objednávajú centrálne u jedného dodávateľa.
Marketingové kontakty pre jednotli-
Z AMESTNANCI MATADOR INDUSTRIES
vé “SBU”:
- Specialist Support for Business
Development:
[email protected]
Prakticky to teda znamená, že
ktokoľvek kto bude potrebovať napr.
v Dubnici vizitky, odošle požiadavku
A.S. ZREALIZOVALI V RUSKEJ FEDERÁCII
UŽ 30. GENERÁLNU REKONŠTRUKCIU
VULKANIZAČNÉHO LISU.
Za MATADOR Industries objed-
všetky potrebné podklady a údaje
náva vizitky priamo u centrálneho
potrebné pre výrobu vizitky. Naďa
dodávateľa Ing. Naďa Backová - SBU
vizitky následne objedná priamo
systém oddeleného (samostatného)
lisovania každej z komôr lisu.
Marketing and Business Develop-
u centrálneho dodávateľa a dohodne
Nedávno ste obdržali Infomail,
ment Specialist:
si čas a spôsob doručenia (vizitky
ktorý Vás informoval aj o procese
[email protected]
sú spravidla doručované na Holding
V júli 2014 pracovníci MATADOR
Industries, a.s. zrealizovali generálnu
rekonštrukciu už 30. vulkanizačného
lisu. Po piatykrát, v priebehu necelých dvoch rokov tím pracovníkov
spoločnosti MATADOR Industries
dokázal opäť v zložitých podmienkach úspešne zvládnuť generálnu
rekonštrukciu s inštaláciou a otestovaním hydraulických vulkanizačných
lisov na lisovanie pneumatík v závode
Cordiant Vostok, Omsk v Ruskej
federácii. Novinkou tejto série bol
4  MATADOR expres
Ing. Nadi Backovej a poskytne jej
Manažment spoločnosti Cordiant
Vostok, Omsk, veľmi pozitívne ocenil
prácu našich zamestnancov a zároveň aj tento nový systém fungovania
lisov s bezproblémovým spustením
do prevádzky. Jedná sa o dlhodobý
kontrakt medzi našou spoločnosťou
a ruským výrobcom pneumatík.
a následne na jednotlivé “SBU-čky”).
objednávania vizitiek. Tento proces
objednávania vizitiek je nastavený
Za MATADOR Automotive
V prípade otázok, nápadov a pripo-
tak, aby bola zabezpečená jednotná
objednáva priamo u centrálneho
mienok, rovnako, ako pri korekciách
dodávateľa Ing. Juraj Trubíni - SBU
na webe, neváhajte osloviť naše
Marketing and Business Develop-
marketingové oddelenie… 
dodávka nových vizitiek vo všetkých
Ing. Ján Kysucký
SBU včas a v zodpovedajúcej kvalite. Na fotografii zľava hore: Ing.Štefan Nagy, Marian Pagáč, Anton Gajdoš,
Miroslav Janík, Jozef Rojkovič, dole v strede : Ing. Ján Kysucký
ment Specialist:
Marian Turza
[email protected]
MATADOR expres  5
ČO STE MOŽNO NEVEDELI O...
Jan Kaňka
z AUFEER DESIGN
ročník IX  číslo 6/2014
P OCHÁDZA Z LEDEC PRI MLADEJ
BOLESLAVI, PRACUJE NA ODDELENÍ
PRÍPRAVKOV V SPOLOČNOSTI
AUFEER DESIGN A JE SÚČASŤOU
ČESKEJ HUDOBNEJ KAPELY “KOČKY
Životopis v skratke
NEBEREM“. REČ JE O JANOVI KAŇKOVI,
„Narodil jsem se v Mladé Boleslavi,
ale celý život žiji v Ledcích, což je od
KTORÝ NÁM OCHOTNE POROZPRÁVAL
Boleslavi asi 20km. Vystudoval jsem
Střední průmyslovou školu v Jičíně,
O SVOJEJ ZÁĽUBE...
obor Elektronické a počítačové
systémy. Dále jsem studoval České
vysoké učení technické v Praze,
obor Softwarové technologie
a management, kde jsem po dvou
letech ukončil studium a v říjnu
2013 jsem nastoupil do AUFEER
DESIGN. Protože pocházím z muzikantské rodiny (resp. muzikanti jsou
všichni až na mé rodiče – smích), od
malička jsem se pohyboval v tomto
prostředí a v sedmi letech jsem začal
chodit do hudební školy, kde jsem
se učil kytaru a zpěv. Ve 12ti letech
jsem začal hrát ve své první kapele,
kde jsem si sedl za baskytaru, kterou
jsem zbožňoval. O rok později
jsme začali hrát s klukama z Koček.
První dva roky jsme nevytáhli paty
ze zkušebny a pak, když jsme měli
svojom štúdiu dohromady kapelu
k záveru, že aj napriek zavádzajúcej
prvá skúsenosť s profesionálnym
z jeho žiakov. 6. októbra 2004
formulácií je veľmi originálny a pone-
štúdiom. Hoří bola prvá pesnička,
vznikla prvá skúšobná formácia ka-
chali si ho.
ktorá sa objavila aj v rádiách. Stala sa
jednou z najhranejších na koncer-
pely. Samotný názov Kočky neberem
vymyslel taktiež Milan Klipec, keď
Texty
začali jsme hrát po vesnických
kapela mala hrať na prvom koncerte
„Zatím co na tvorbě hudby už se
zábavach, abychom si něco málo
a nevedeli, aký názov vybrať. Od
poslední dobou podílíme celá kape-
přividělali. Pamatuji si, že naše první
tej doby sa v kapele často hovorilo
la, texty jsou stále mou záležitostí.
zábava vypadala takto: ve 14:00 jsme
o zmene názvu, ale vždy sa dospelo
Občas je složité nějaký dobrý text
převzatý repertoár asi na 6 hodin,
toch kapely.
Cirkus Inferno (2010)
Ďalší singel, ktorý obsahoval 3
pesničky - Celej Svět, Pro Tebe a
Cirkus Inferno. Singel bol nahraný
v najprestížnejšom českom štúdiu
„Kočky neberem“ je hard rocková
SONO Records.
hudobná skupina z Mladej Boleslavi.
občas přijde můza a text ze mne
My půjdem dál (2013)
Kapela sa začala dávať dohromady
jsme balili věci a po těchto 14-ti
vypadne za dvě hodiny. S tématem
Posledný singel kapely, v ktorom sa
v roku 2004, aktívna sa stala v roku
hodinách jsme dostali každý 200,-
textu je to podobné. Občas je to
odráža nový hudobný žáner, ktorým
2007. Hlavné žánre ovplyvňujúce
Kč, limonádu a párek. Ale byly to
odraz něčeho co jsem prožil, někdy
sa kapela plánuje uberať sa nazýva
štýl kapely sú Metal, Pop-rock, Hard
naše první vydělané peníze hudbou,
jen dobrý nápad. Je to ruzné“.
My půjdem dál. Jej text je reakciou
rock. V súčasnosti sú jej členmi:
přijeli na místo, připravovali jsme
vytvořit a jsou písně, ke kterým jsem
se zvukařem aparaturu a pod. Od
psal text třeba půl roku. Naopak
20:00 do 2:00 jsme hráli, do 4:00
takže bylo jedno kolik. Do dneška už
prošlo kapelou poměrně dost lidí.
na odchod zakladajúceho člena
Největší změny byly asi za poslední
Diskografia
rok, takže jsem ze zakládajících členu
Demáč (2008)
zbyl už jen já. Kromě hudby dělám
Prvé oficiálne demo CD kapely,
také spoustu sportů, např. hokej,
obsahujúce väčšinu prevzatých pes-
fotbal, badminton, atd“.
ničiek, ale aj tri vlastné. Kapela demo
nahrala v ART Štúdiu Milana Klipce v
kapely Vojty Veselého. Natočená
bola v štúdiu BlackStone v Rokytnici
nad Jizerou.
Úspechy kapely
Honza Kaňka – el.gitara, spev
Ondřej Molina - basa
Vojta Kosina - sólová el. gitara, spev
Hynek Šturma - klávesy, spev
Tonda Kosina – bicie
zime roku 2010 sa kapela prvýkrát
lehnout, vypnout všechny telefo-
objavila v televízii. Nahrala vstup do
ny, počítače a pod. a jen si užívat
online televízie Balcony TV. V roku
ticho a klid. Ale na to už nemám
2011 sa kapela dostala do českého
moc času. Hudba pro mě znamená
finále celosvetovej súťaže Emergen-
strašně moc. V podstatě životní
za festival, kde skončila na 3. mieste.
styl. Mnoho mi bere, ale mnohem
Za ďalšie úspechy kapela považuje
víc dává a nedovedu si představit,
koncerty s kapelami Mig 21, Mňága
že bych s ní nadobro skončil. I když
a Žďorp, UDG, Švihadlo, Rybičky 48,
jsem při zemi a poznal jsem, že
Nightwork, Prague Ska Conspiracy,
v českých podmínkách se prakticky
atď. Kapela sa taktiež pravidelne
nedá živit jen hudbou. Nyní mě čeká
objavuje v novinách.
náročné léto, během kterého musíme dopilovat repertoár a vytvořit
Boleslav, v roku 2010 v ankete
Záver
co nejvíce nového v novém složení,
popularity Stredočeského kraja a
„Největší relax by si asi spousta lidí
natočení singlu a příprava na zimní
v celoštátnej vyhľadávacej súťaži
myslelo, že pro mne bude poslech
české, možná česko - slovenské
klubové turné“. ..
Vznik kapely
Mladej Boleslavi.
V roku 2004 začal zbormajster
Hoří (2009)
kapiel v Modrej Vopici, vďaka ktorej
hudby, což na jednu stranu je,
a učiteľ hudby Milan Klipec dávať vo
Prvý singel kapely a zároveň
natočili singel Cirkus Inferno. V
ale není nic lepšího, než si občas
6  MATADOR expres
Ing. Naďa Backová
MATADOR expres  7
ročník IX  číslo 6/2014
Návšteva v ZOO
zamestnancov MAV
Z OO ZLÍN
NAVŠTÍVILO
VIAC AKO 100
ÚČASTNÍKOV
ZÁJAZDU Z MAV.
MALI TAK MOŽNOSŤ
VIDIEŤ ZVIERATÁ
VŠETKÝCH
KONTINENTOV
ZEMEGULE.
Krásu místa dotváří nádherný historický zámecký park starý více než 200 let.
Sobotňajšie ráno 19. júla 2014 sa
ptačích voliérách, které připomínají
faunou a flórou mali možnosť vidieť
pre sedemdesiatich zamestnancov
jejich domovinu, savci jsou vystavo-
spomienku na civilizáciu Mayov,
MAV a ich štyridsiatich rodinných
váni v přírodních expozicích. Vtáky
niekdajších obyvateľov Yucatánské-
príslušníkov, z ktorých väčšinu tvorili
sú umiestnené vo vtáčích voliérach,
ho polostrova. Říká se, že ZOO
detičky, začalo netradične. Čakal na
ktoré pripomínajú ich domovinu,
Zlín patří k nejkrásnějším místům
nás horúci deň, ktorý sme mali v plá-
cicavce sú vystavované v prírodných
celé Moravy. Krásu miesta dotvára
ne prežiť na najkrajšom mieste celej
expozíciách. Videli sme K vidění jsou
nádherný historický zámocký park
Moravy. Cieľom našej cesty bola
tu sloni, žirafy, nosorožci, zebry, asijští
starý viac ako 200 rokov. Návštěv-
Zlínska ZOO, ktorá je jedinečným
tygři, ušatí medvěti a giboni, australští
níky upoutá svým anglickým slohem
miestom Zlínská zoo je jedinečným
klokani, běžci emu, ale i jihoameričtí
a 1150 druhy vzácných dřevin a
místem, kde mohou návštěvníci vidět
papoušci, mravenečníci nebo lamy.
okrasných bylin. Návštevníkov upúta
zvířata všech kontinentů v přírod-
slony, žirafy, nosorožce, zebry, ázijské
svojím anglickým slohom a 1150
ním bioparku s volným výběhem.
tigre, himalájske medvede a gibonov,
druhmi vzácnych drevín a okrasných
kde môžu návštevníci vidieť zvieratá
austrálskych klokanov ale aj juhoa-
bylín. Park patří k k dendrologicky
všetkých kontinentov v prírodnom
merických papagájov či lamy. V nové
bioparku s voľným výbehom. Zvířata
tu žijí ve zdařilé napodobenině jejich
který je proslulý dřevořezbářskou
Hovorí sa, že ZOO Zlín patrí k
výzdobou interiérů a rozsáhlými
najkrajším miestam celej Moravy, ne-
nejcennějším zámeckým parkům
sbírkami porcelánu a stříbra. Parku s
vieme to síce potvrdiť, lebo zvyšok
tropické hale Yucatan mezi faunou
celé Moravy. Park patrí k dendro-
množstvom kvetov, jazierok, fontán
Moravy sme nemali možnosť vidieť,
a flórou uvidíte vzpomínku na
logicko najcennejším zámockým
a vodopádov dominuje zámok Lešná,
ale s určitosťou môžeme povedať,
původního prostředí. Zvieratá tu
civilizaci Mayů, někdejších obyvatelů
parkom celej Moravy. Parku se
ktorý je preslávený drevorezbárskou
že ZOO v Zlíne na nás všetkých veľ-
žijú vo vydarenej napodobenine ich
Yucatánského poloostrova. V novej
spoustou květin, jezírek, vodotrysků
výzdobou interiérov a rozsiahlymi
mi zapôsobila a iste sa tam nejeden
tropickej hale Yucatan sme medzi
a vodopádů dominuje zámek Lešná,
zbierkami porcelánu a striebra.
z nás ešte vráti. pôvodného prostredia. Ptáci žijí v
8  MATADOR expres
Zlínské ZOO a park lze navštívit ve všech ročních obdobích.
IŠ
MATADOR expres  9
PREDSTAVUJEME VÁM
Ing. David Červeň
vedoucí oddělení plastů v AUFEER DESIGN Mladá Boleslav
daleko k práci v lese, ale i tak mě
práce baví.
Jak se zpívá v jedné písničce „…život
je jen náhoda…“ tak stejné to bylo i
v mém případě ohledně mé kariéry.
V životě mne asi nejvíce ovlivnila
možnost procestovat svět, na kole
jsem objížděl Austrálii, fotil divokou
zvěř v Africe, běhal po kopcích
Nepálu, stopem projel mnoho
kilometrů a vždy jsem potkával milé
lidi kdekoliv jsem byl. To mi dalo
životní nadhled a vědomí, že svět je
jiný než to, co nám denně prezentují sdělovací prostředky. Další mojí
životní etapou byla stavba domu, což
byl takový několikaletý projekt, na
kterém jsem se podílel jen já a moje
dvě ruce.
Aké vlastnosti sú pre úspech
v práci podľa Vás najdôležitejšie?
Z mládí možná, z dětství určitě ne.
Dobře si pamatuji asi dvouleté období kdy jsem chtěl býti hasičem a pak
už následovalo mé dřevorubecké
období. Vždycky jsem si představoval
jak po tvrdé práci s pilou a sekerou
v lese usednu na pařez a namažu si
tlustý krajíc tvarohem… Dnes se
pohybuji mezi plasty což má hodně
TAK NEFORMÁLNE
VZŤAHY V RÁMCI
Schopnost domluvy, snaha věci
posouvat a nebýt líný.
SVOJHO TÍMU.
Kam by ste sa tento rok v práci
chceli posunúť, čo je pre Vás
prioritou?
Prioritou je určitě splnění našeho
plánu pro tento rok, protože potom
se lze lépe koncentrovat na další
rozvoj. Chci se více orientovat na
ostatní zákazníky než je Škoda Auto
abychom se lépe do budoucna
vyrovnali s propady v poptávce po
vývojových pracích. Samozřejmě
mám plány, kam nás dále rozvinout,
jaké další činnosti našim zákazníkům
poskytnout, konkrétnější ale být
nechci vzhledem k tomu, že konkurence nikdy nespí a jistě sleduje i
Matador Expres :).
Budovanie a posilňovanie nefor-
svoj dvor a bazén. Ostávalo už len
málnych vzťahov na pracovisku je
na ostatných členoch tímu Tomáša
jedným z cieľov tímovej práce v MA-
Záhorca, či ponuku prijmú a zorga-
TADOR Automotive Vráble, a.s. Ako
sa to dá realizovať v praxi môžeme
vidieť u pracovníkov logistiky, ktorí
Máte nejaké hobby, záľubu,
ktorá Vás napĺňa v súkromí?
z práce. Zároveň mne těší práce na
zahradě a následně radost z toho,
že je za mnou něco vidět. Moderní
technikou žiji v práci, doma si rád
natáhnu montérky a vyčistím si hlavu
manuální prací.
Razím zásadu, že nejlepším lékem
na cokoliv je sport takže mokré
triko a sem tam nějaká odřenina
je to, co mi pomáhá zvládat stres
Ak by ste si v dejinách ľudstva
mali vybrať, s kým by ste šli rád
na večeru a prečo?
si sami zorganizovali posedenie pod
Upřímně, raději než s někým z historie si dám večeři s nějakou pěknou
dívkou :)
Čo je pre Vás v živote najväčším
zážitkom?
Rozhovor pro Matador Expres :)
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
navštívila hlavná riaditeľka odboru
Veľkých firemných klientov v strednej
a východnej Európe skupiny Erste
Bank Diana Hudymač so svojimi
kolegami so Slovenskej sporiteľne,
a.s. Milošom Tomanom – riaditeľom
odboru Veľkých skupinových firemných klientov v Slovenskej sporiteľni,
a.s. a Dušanom Daxnerom, ktorý je
v Slovenskej sporiteľni , a.s. relationship manažér odboru Veľkých skupinových firemných klientov. Hostí
počas návštevy sprevádzali finančný
riaditeľ MATADOR Holding Ján Šibík
a špecialista pre financovanie odboru
Na záver hostia poďakovali za podrobný výklad a milé prijatie a pohostenie v našej spoločnosti.  PH
s možnosťou ochladenia sa v bazéne.
Sami zistili, že si majú čo povedať aj
mimo pracoviska a už teraz je isté,
Viera Bednárová, ktorá pracuje ako
že sa takto budú stretávať častejšie.
vodička VZV. K dispozícii ponúkla
 TZ
Cyklistické preteky
Regiónom Nitrianskeho kraja
Treasury Vladislav Hennel.
V priebehu návštevy, počas ktorej
poskytol odborný výklad projektový manažér pre investície Martin
Skladan, mali hostia našej financujúcej banky možnosť vidieť procesy
a výrobu v realite. Na vlastné oči tak
videli na čom sa podieľajú pri financovaní a svoje postrehy prirovnali
k Volkswagenu, kde boli tiež nedávno
na návšteve.
nizujú si tímové posedenie pri guláši,
altánkom. S nápadom prišla pani
V MATADOR Automotive Vráble a.s. privítali návštevu z Erste Group Bank AG, Wien.
10  MATADOR expres
LOGISTIKY VRÁBLE
VOĽNOM ČASE, BUDUJÚ
Návšteva z Erste Bank v MAV
Zľava - D. Hudymač, J. Šibík, V. Hennel
P PRACOVNÍCI
tímových vzťahov na logistike v MAV
SA STRETÁVAJÚ AJ VO
Čo Vás najpozitívnejšie ovplyvnilo pri výbere kariéry alebo
v živote?
Spĺňa dnešná pozícia Vašu
predstavu z mladosti o tom, čím
ste chceli byť?
Posilňovanie
S KUPINA MATADOR
JE NEODMYSLITEĽNE
SPÁJANÁ S PODPOROU
MLADÝCH ŠPORTOVÝCH
TALENTOV. SME RADI,
ŽE VÁM MÔŽEME
PROSTREDNÍCTVOM
NÁŠHO ČASOPISU
PRINÁŠAŤ INFORMÁCIE
O ICH ÚSPECHOCH.
Michal Hloža na pódiu vo Vrábľoch
V dňoch 21.-22. júna 2014 sa konal
celkové 5.miesto Michal Hloža,
v Nitre jej okolí a vo Vrábľoch 8.
pretekár Veloklubu Púchov, ktorý
ročník medzinárodných etapových
jazdí s podporou fy MATADOR
cyklistických pretekov mládeže pod
AUTOMOTIVE Vráble. V 2.etape,
názvom Regiónom Nitrianskeho
časovke jednotlivcov v Podhoranoch
kraja. V kategórii juniorov v kvalitnej
a v 3.etape, kritérium v uliciach
konkurencii pretekárov z Rakúska,
mesta Vráble, obsadil Michal Hloža
Maďarska a Slovenska obsadil
v juniorskej kategórii 3.miesto. 
Po úniku na obrátke vo Vrábľoch
MATADOR expres  11
Z AMESTNANCI MATADOR
INDUSTRIES, A.S., SPOLU S RODINNÝMI
PRÍSLUŠNÍKMI, STRÁVILI PRÍJEMNÉ
ŠPORTOVO – ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE
MATADOR DAY 2014.
Riaditeľ spoločnosti MID Radovan
Zeliska srdečne privítal zamestnancov a ich rodinných príslušníkov na ďalšom ročníku športovo –
zábavného podujatia MATADOR
DAY, ktoré sa uskutočnilo 11. júla
2014 v priestoroch areálu DUTAF,
v Dubnici nad Váhom.
Ani spočiatku premenlivé počasie
tento rok neodradilo účastníkov
podujatia od skvelej zábavy spojenej s dobrou hudbou, tancom
a spevom, o ktorú sa postaral
folklórny súbor Trúfalci z Mníchovej Lehoty a hudobná skupina
AJETO.
dujatí
anci o po
Zamestn
dia stretli
sa opäť ľu
že
,
si
ím
o
„Mysl
a mali si č
ej nálade
najmä
že
v príjemn
,
m
pokladá
d
re
P
.
ť
a
d
pove
častnili si
ktorí sa zú
arší zasa
najmenší,
žitky a tí st
zá
jn
fa
d
i
sl
odnie
- napríkla
poznatky
é
v
o
n
o
možn
(L.C.)
gulášu :) “
z varenia
ď
armo - ke
olo. Raz d
k
o
ra
é
sf
atmo
ni vr tkavé
olektív, a
je super k
pokazí “.
náladu ne
rú
b
o
d
e
si
poča
(N.B.)
nie, že v
mné ziste
je
rí
p
i
ľm
nabitej
Je to ve
j a stresom
e
n
ľa
h
á
n
o
že
tak up
torá doká
ká firma, k
je
o
dobe, je ta
k
a
tie
vať poduja
torí
zorganizo
že ľudia, k
a
,
Y
A
D
R
O
D
MATA
to poduja
sa takého
,
jú
u
c
ra
a
p
v nej
ážme si to
častňujú. V
tia radi zú
ík :) ( J.K).
ďalší ročn
a
n
sa
e
tešm
nosť ako
že spoloč
,
m
ži
á
v
pre
„Veľmi si
organizuje
ála v okolí
.
a
ti
ja
u
jedna z m
d
to po
ncov také
júca
a
ik
n
y
zamestna
v
tradícia a
to
tá
i
m
Páči sa
čnosti
deň spolo
m
„Špor tový
.s. hodnotí
dustries a
ž
u
o
ľk
Matador In
o
nak
fotografa,
z pohľadu
chytávam
za
v
o
čník
niekoľko ro
omentky
aparátu m
to
fo
u
o
c
pomo
en z mála
a. Je to jed
z tohto dň
estnanci
dy sa zam
e
k
,
u
h
k
ro
dní v
špor tovýc
retnú pri
st
i
st
o
n
č
v
spolo
, a najmä
, súťažiach
sfére
o
aktivitách
tm
a
j
formálne
e
n
j,
e
n
e
uvoľn
V popoludňajších hodinách
prebiehali rôzne športové súťaže
medzi jednotlivými oddeleniami,
kde si zamestnanci mohli zmerať
svoju šikovnosť a sily – súťaž vo
varení gulášu, futbalový turnaj,
súťaž v zatĺkaní klincov, pribudla
i súťaž o najchutnejší koláč a iné.
Nechýbali ani atrakcie pre deti
v podobe maľovania na tvár,
zvieratká formované z balónikov,
minigolf, nafukovací hrad a kynologické vystúpenie.
V súťaži o najlepší guláš sa o
víťaznú kombináciu ingrediencií
postaral tím Matador /R. Zeliska, J.
Kubena, J. Sýkora/, druhé miesto
obsadil tím Protech /P. Plaštiak,
A. Valjent, T. Juríček, M. Mičuda/
MATADOR
DAY
v Dubnici nad Váhom
a tretie miesto obsadil tím z
oddelenia Nákupu / I. Mináriková,
L. Cucík, S. Sláviková/. Odborná
komisia rozhodla o najchutnejšom
koláči, ktorý upiekla E. Domanová (recept uvádzame na inom
mieste).
Zastúpenie vo futbalovom turnaji
bolo tento rok silné a zápasy boli
veľmi náročné a vyrovnané. Vo
futbalovom turnaji zvíťazil tím
Kvalita, druhé miesto patrí tímu z
Obchodu, a na treťom sa umiestnilo družstvo CNC stroje.
Po športových súťažiach čakalo na
všetkých občerstvenie v podobe
tradičného gulášu, podávali sa
šťavnaté klobásy, nápoje a ako
každý rok, ani tento nechýbala
tombola so zaujímavými cenami.
Svojou prítomnosťou nás potešilo
viac ako 200 ľudí, naši pracovníci,
partneri a ďalší priatelia našej
spoločnosti. Spočiatku vrtkavé
počasie nás v žiadnom prípade
neodradilo a dobrá atmosféra nás
sprevádzala počas celého dňa. Veríme, že sa táto tradícia zachová,
a každým rokom nás bude viac a
viac. Všetkým, ktorí sa podujatia
zúčastnili ďakujeme za účasť a
tešíme sa na ďalší ročník. Výhercom jednotlivých súťaží zároveň
srdečne gratulujeme.
Personálne oddelenie MID
(P.K.)
l ako vždy
R DAY bo
MATADO
dokonca
rok sa ho
to
n
e
T
r.
ka :) . Jesupe
moja rodin
lá
e
c
ila
n
st
zúča
tak rýchlo
to všetko
že
,
a
d
o
šk
diná
. H.)
ubehlo. (D
MATADOR expres  13
Jubileá
ŠAMPIÓN IV
Interní lektori
našich zamestnancov
Životné jubileá v MAV
Pracovné jubileá v MAV
Jana Hajnalová 50 rokov
Ladislav Kováč 40 rokov
Jozef Baláži 60 rokov
Ľudovít Páleník 40 rokov
Juraj Dóci 60 rokov
Peter Vojtek 40 rokov
Anna Habšudová 30 rokov
Eva Gajdošová 50 rokov
Helena Janeková 35 rokov
Ferdinand Jakuš 40 rokov
Alžbeta Meszárosová 50 rokov
Juraj Černay 35 rokov
Lubomír Fajler 35 rokov
Karol Bukovský 60 rokov
Milan Füle 35 rokov
Pracovné jubileá v MID
Ján Minár 30 rokov
Rudolf Šuňal 40 rokov
Alena Bašová 30 rokov
František Beňo 1 rokov
Pracovné jubileá v MH
Martin Šiška, Ing. 15 rokov
Miloš Marko, Ing. 25 rokov
Ľubomír Hraška 25 rokov
Anton Bezák 10 rokov
Doc. Ing. Štefan Rosina PhD. 30 rokov pre skupinu
František Beňo 40 rokov
Miroslav Desat 10 rokov
Miroslav Mikoláš 10 rokov
Štefan Strieška 10 rokov
Letná dovolenková súťaž!
Redakcia MATADOR EXPRESU vyhlasuje tradičnú letnú súťaž
o najvtipnejšiu dovolenkovú fotografiu zamestnancov
MATADOR GROUP z dovolenky 2014.
Svoje fotografie môžete posielať na adresu :
[email protected]
do 30.septembra 2014
Fotografie budú zverejnené v našom časopise
a pre autorov tých najvtipnejších sú pripravené
pekné ceny.
Redakčná rada
M EDOVO
ORECHOVÝ REZ
POTREBNÉ PRÍSADY
Na cesto: - 500 g hladkej múky - 200
g práškového cukru - 2 vajcia - 200 g
masla - 2 lyžice medu - 2 lyžičky sódy
bikarbóny rozmiešať v 2 lyžičkách
mlieka
14  MATADOR expres
alebo „Train the Trainer“
V mesiacoch jún a júl sa uskutočnili
školenia interných lektorov, ktorí
budú v blízkej budúcnosti, a aj
v ďalších rokoch, vzdelávať svojich
kolegov z výroby, kvality, logistiky,
oblasti inovácií a témach, ktoré
nám spôsobujú na pracoviskách
problémy, a ktoré chceme samozrejme úspešne vyriešiť. Budúci
interní lektori absolvovali náročný
kurz, pozostávajúci zo 100 hodín,
rozdelených na prezenčné a
dištančné vzdelávanie a všetci
ho úspešne zavŕšili záverečnou
skúškou.
Samostatné lektorské vystúpenia
Mnohí boli prekvapení svojimi
schopnosťami a náročnosťou prezentovania pred blízkymi kolegami.
Zážitkom bola prezentácia pred
kamerou, kde každý účastník mal
možnosť vidieť sám seba o dostal
tipy a triky na vylepšenie sebaprezentácie. Vedomosti a zručnosti
nadobudnuté v tomto kurze,
interným lektorom pomôžu
v budúcich prezentáciách a ešte
zvýšia úroveň prezentácií v Skupine MATADOR.Témy a oblasti
vzdelávacieho kurzu „Lektor“:
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
Teoretické základy vzdelávania dospelých - terminológia, teoretické
východiská, legislatíva
Víťazný recept
Na orechovú zmes: -300 až 350 g
vlašských orechov nasekaných na
štvrtinky - 80 g práškového cukru 120 g masla - 3 lyžice medu
Na krém: - 1salko - 250 g masla
K tomu: - 1 dcl rumu.
POSTUP PRÍPRAVY
Cesto - zo surovín na cesto si na doske vypracujeme cesto a rozdelíme
ho na dve polovice. Obe rozvaľkáme
na veľké obdĺžniky a upečieme na
papieri na pečenie na opačnej strane
našej koláčovej súťaže MATADOR Days Dubnica
veľkého plechu.
Jednu placku upečieme prázdnu a
druhú aj s orechovou zmesou (Nasekané orechy s maslom, cukrom a
medom dáme na panvicu, necháme všetko rozpustiť a osmažíme
dozlatova). Obe pečieme na 170
C dozlatova asi 15 minút, treba
sledovať. Takto vyzerá po upečení
prázdna placka.
Krém - maslo zmiešame s uvareným
vychladnutým Salkom ( varíme deň
vopred cca 3 hod.)
Prázdny plát najprv pokvapkáme 1
dcl rumu a necháme vsiaknuť. Potom natrieme krémom a prikryjeme
plátom s orechovou zmesou. Plát
môžeme prekrojiť napoly a preniesť
postupne, aby sa nezlomil.Koláčik
treba nechať na chladnom mieste
uležať aspoň jeden deň.
Dobrú chuť želám! 
E.Domanová
Osobnosť a profesijné kompetencie lektora
Špecifiká učenia sa dospelých.
Bariéry vo vzdelávaní dospelých
účastníkov
Interní lektori jednotlivých spoločností Skupiny MATADOR:
MATADOR HOLDING, a.s.
Murgašová Inge, Ing.
Gregorová Lenka
Koppová Anna, Ing.
Adame Peter, Mgr.
Havetta Miroslav, Ing.
Hözlová Jarmila
Polozsányi Jozef, Ing.
Sojka Martin
Švecová Lucia Bc.
Uhnák Jozef
Bezák Anton
MATADOR Industries, a.s.
Strapko Radovan, Ing.
Podolák Jozef
Ciesar Miloš, Ing.
Analýza vzdelávacích potrieb a
stanovenie cieľov
Kašjar Milan, Ing.
Stanovenie obsahu
Horváth Branislav, Ing.
Metódy a formy vzdelávania
Diagnostika vo vzdelávaní dospelých
Komunikácia vo vzdelávaní dospelých
Moderné technológie vo vzdelávaní dospelých
Lúhová Tatiana, Ing.
Karellová Jana, Ing.
Srba Milan, Ing.
Domanová Eva, Mgr.
Kazárová Martina, Ing.
LG
MATADOR expres  15
NÁVRAT K TRADÍCIÁM
KEDY : 12.09.2014 od 08:30 hod.
KDE : Podskalie
ČO : loptové hry a súťaže
KTO : 6-členné tímy (4muži + 2 ženy)
KULINÁRSKY TÍM „O putovný medený kotlík“
KTO : 3-členné tímy
POĎME SI SPOLOČNE ZASÚŤAŽIŤ A PREŽIŤ ĎALŠÍ PEKNÝ DEŇ
V PRÍJEMNOM PROSTREDÍ STRÁŽOVSKÝCH VRCHOV
Každý z nás si čas od času rád
zaspomína buď na veci príjemné
alebo na „staré zlaté časy“. Do
tejto kategórie určite patrilo a
verím, že aj bude patriť športové
podujatie pre celú Skupinu MATADOR. A tak, keď sme sa spolu s
Ing. Martinom Kelem, generálnym
riaditeľom MATADOR Holding,
a.s. rozprávali, čo by sme pre
našich zamestnancov spoločného
mohli pripraviť, rozhodli sme
nevymýšľať vymyslené. Naopak
chceme nadviazať na tradíciu
púchovskej MATADORiády pod
záštitou Viceprezidenta Skupiny
MATADOR, Ing. Miroslava Rosinu,
PhD.
Menný zoznam členov tímu s vyznačeným kapitánom tímu pošlite na [email protected], NAJNESKÔR DO 31.08.2014.
Vážení zamestnanci MA ČR,
dávame Vám do pozornosti, že dňa 25.8. - 26.8.2014
sa uskutoční certifikačný audit podľa normy ISO TS 16 949
Nezabudnite najmä v tomto čase na:
dodržiavanie pracovných postupov
bezpečnostných predpisov
enviromentálnych zásad
zodpovedný prístup k práci
Download

MATADOR DAY `14 Návšteva v ZOO