2 0 1 4
l i s t o p a d
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
a . s .
Produkty OZ 3 prezentovali na veletrhu a v zámecké zahradě
Nový vypěňovací stroj v Tanexu
Akademie – řešené úkoly, nové nápady. Kolik z nich ZREALIZUJEME?
Jadrný mezinárodním mistrem Slovenska, v ČR třetí
K CÍLI S AMBICEMI
A NOVOU STRATEGIÍ
Aktuálně
Nová strategie pohledem ředitelů
V září předložili ředitelé jednotlivých závodů a úseků strategické plány
za jednotlivé oblasti na období následujících tří let. Ambiciózní cíl akciové společnosti počítá s hrubými tržbami přesahujícími 2,9 miliardy
korun v roce 2017, včetně dceřiných společností dokonce 3,1 miliardy.
Tato hodnota představuje nárůst ročních tržeb o zhruba 760 milionů
korun v porovnání s odhadovaným výsledkem roku 2014. Mimořádný
cíl téměř 200 milionů korun zisku znamená, že firma Gumotex má ambici patřit do roku 2017 k evropské špičce ve svých hlavních výrobních
segmentech.
Proč hrát o udržení?
Hrajme o postup do play off!
ředitel závodu Pryže a plasty
Ing. Vojtěch Hrubý
Z obyčejných materiálů vyrábíme
neobyčejné výrobky na bázi pryže, plastů a textilie. Mám na mysli
nafukovací postelové matrace, ve
kterých patříme ke světové špičce. Hrajeme první ligu a chceme ji
určitě hrát i v budoucnu. Proč ale
hrát jen o udržení? Proč nezkusit
„postup do play off“? Nejsme tu
proto, abychom jenom vymáčkli co
největší profit z existujícího byznysu. Jsme tu, abychom společně
budovali novou budoucnost! Prosazujme vzájemnou podporu v týmu,
inovativnost, flexibilitu s orientací
na kvalitní servis pro zákazníka.
Přípravy na novou nánosovací linku vrcholí.
Budova č. 3 v břeclavském areálu společnosti prochází náročnou rekonstrukcí nutnou pro umístění nové nánosovací linky. Jedná se o
jedno z nejmodernějších zařízení na nánosování gumárenských směsí
ve střední Evropě, které současně přináší odštěpnému závodu Pryže
a plasty výrazné posílení technologické úrovně a produktivity. Podle
slov Tomáše Mohyly z odboru investiční výstavby jsou stavební úpravy vyčísleny na 20 milionů korun, dalších 100 milionů stojí samotná
linka. Investice je částečně hrazena z dotací. Instalace několikatunového stroje proběhne v polovině listopadu a testování je v plánu na
přelomu února a března 2015.
NAFUKOVACÍ MATRACE – Rozvíjíme pozici „dominantního dodavatele a inovativního partnera“ předního světového výrobce spacích
systémů, americkou společnost Select Comfort. Intenzivním vývojem
vytvoříme prostor pro rozšíření výrobkového portfolia v tomto segmentu.
SPORT A VOLNÝ ČAS – V objemu ročních tržeb dosáhneme pozice nejprodávanější evropské značky v segmentu pádlovacích nafukovacích
lodí a dynamicky (≥ 10 % meziročně) porosteme v ostatních regionech
světa.
GUMÁRENSKÉ SMĚSI – Mezi malými a středně velkými zpracovateli ve
střední a východní Evropě budeme pro svoji výjimečnou efektivitu ve
využití technologií a expertních znalostí vlastních lidí vyhledávaným
dodavatelem polotovarů. Jsme pro dynamickou spolupráci podporující špičkové výrobky zpracovatelů.
POVRCHOVĚ UPRAVOVANÉ MATERIÁLY – V evropském měřítku budeme respektovaným, pružným a spolehlivým dodavatelem technických
textilií s vlastním technologickým zázemím a výjimečnou efektivitou
při spolupráci na tvorbě individuálních řešení.
SPECIÁLNÍ VÝROBA – V segmentu nafukovacího záchranného a bezpečnostního vybavení zaujmeme prvenství v tržbách v České republice a na Slovensku. Budeme patřit mezi TOP 5 dodavatelů v rámci
Evropy (s důrazem na Německo) a dynamicky porosteme (≥ 10 % meziročně) v regionu latinské Ameriky.
Budova postupně získává nová okna, vnitřní omítky a další
vybavení. Řeší se i kancelářské prostory pro pracovníky vývoje a kvality včetně sociálního zázemí v přední části objektu. Zde je v plánu postupné vybudování nového inovačního
centra.
Co pro každého z nás znamená strategie
skupiny AUTO?
Strategie pro nás znamená klíčový
dokument, ve kterém jsou zachyceny nejdůležitější cíle skupiny AUTO.
V průběhu příštích tří let zvýšíme
objem tržeb o 300 milionů korun a
v roce 2017 tak dosáhneme hodnoty celkových tržeb více než 1,8 miliardy korun. Objem zisku stoupne
téměř o 100 milionů korun.
Strategie je pro nás nástroj, pomocí kterého chceme nejen stabilizovat, ale zároveň i zvýšit naši konkurenceschopnost v turbulentním
prostředí evropského automobiředitel skupiny AUTO
lového trhu. Přitom musíme vyuIng. Milan Branda, MBA
žít naši silnou stránku a významnou konkurenční výhodu, která
spočívá v možnosti nabídnout širokou škálu výrobků vycházejících z
různých technologických procesů.
Strategie je pro nás cesta
Je to cesta, která vede k rozvoji každého jednotlivého závodu skupiny AUTO. Přitom využíváme potenciálu a specializace jednotlivých
závodů.
Práce na automatické lince,
výroba slunečních clon BMW
Závod č. 2 Břeclav je specialista na výrobu slunečních clon s dalším
významným potenciálem v segmentu výroby sedáků pro lehké nákladní automobily, sedáků s technologií in – situ a EA pěny. Významný
podíl na celkových tržbách má v poslední době i výroba nenasákavé
PUR pěny.
Portfolio výrobků skupiny AUTO dle zastoupení tržeb (rok 2015)
Výroba technicky složitých EPP
dílů probíhá na strojích Teubert
Co nabízíme našim zákazníkům?
Technologie SPUR v sobě zahrnuje především výrobu menších interiérových dílů, jako jsou hlavové a loketní opěry, dále výrobu sedáků do
osobních a lehkých nákladních automobilů a také technologii výroby
sedáků in-situ. V roce 2017 dosáhne objem tržeb v tomto segmentu
přibližně 920 mil. korun. Našimi klíčovými zákazníky a v některých případech i strategickými partnery jsou významné firmy na evropském
trhu. Pro menší interierové díly je to například firma Grammer, BOS,
GRUPO ANTOLIN. Pro sedáky je to firma ISRI a v rámci strategie připravujeme spolupráci s koncernem VW.
Technologií EPP vyrábíme výplně nárazníků (absorbéry) a interierové
díly jako například obložení kufru a boxy na nářadí. Objem tržeb se
bude v roce 2017 pohybovat na úrovni 260 mil. korun a naším hlavním
zákazníkem je především koncern VW a BMW.
Sluneční clony představují technicky náročnou a významnou část našeho sortimentu s předpokládaným objemem tržeb 462 mil. korun v
roce 2017. Hlavním zákazníkem je koncern VW a BMW.
EA pěna a nenasákavá PUR pěna jsou objemově relativně malé výroby, ale mají v sobě skrytý potenciál růstu. EA pěna dosáhne v roce
2017 objemu tržeb přibližně 53 mil. korun a nenasákavá PUR pěna 32
mil. korun.
Integrální polyuretanová pěna ( IPUR ) má dominantní postavení při
výrobě hlavic řadících pák a některých specifických interiérových dílů.
Výše tržeb v roce 2017 se bude pohybovat na úrovni 37 mil. korun.
3
Závod č. 5 Jaroměř se specializuje na výrobu EPP dílů a je zde vybudována nová linka na výrobu sedáků pro osobní automobily. Dále
se zde s využitím SPUR technologie vyrábějí menší interierové díly s
kombinací pěna, kov, plast, EPP. Celkové výrobní portfolio je doplněno výrobky z integrální polyuretanové pěny.
Závod Gumotex Automotive v Mostě je specialista
na velkosériovou výrobu
menších interiérových dílů
technologií SPUR.
Závod Ronson Plastics
Myjava je nejnovějším členem skupiny AUTO, do které byl začleněn začátkem
druhého čtvrtletí tohoto
roku. Jeho přínos navyšuje
celkové cíle skupiny AUTO.
V roce 2017 bude dosahovat objemu tržeb přibližně
165 mil. korun. Jedná se o
specialistu na výrobu plastových dílů s významným
výrobkovým propojením
do závodů v Břeclavi a částečně také v Jaroměři.
3. čtvrtletí ve znamení rekordních tržeb
a vysoké výkonnosti
V letních měsících obvykle zaznamenáváme pokles prodejů zejména z
důvodu dovolených u klíčových obchodních partnerů i nižšímu zájmu
koncových spotřebitelů. Letos se tato tradice nenaplnila. Za 3. čtvrtletí
jsme v celkovém obratu dosáhli mimořádných výsledků.
V červenci dosáhl celkový obrat firmy za výrobky a služby 219 milionů Kč, v září celkové výkony dosáhly 202 milionů. Jen v měsíci srpnu
zůstaly výkony na obvyklé úrovni z minulých let (168 milionů Kč). Ve
3. čtvrtletí jsme dosáhli i velmi dobré rentability, která se pohybovala
v úrovni 6 až 10 % z obratu. Na tomto úspěchu se podílely všechny
výrobní odštěpné závody, vč. odštěpného závodu Servis.
ního plánu v obratu a v zisku. Dokladem jsou nově získané zakázky do
koncernů VW a BMW. S velkou pravděpodobností budou v roce 2015
zahájeny i dodávky slunečních clon a dalších dílů na americký kontinent.
Pryže a plasty zaznamenávají růst tržeb i zisku
Odštěpný závod Pryže a plasty dosahuje v letošním roce vynikajících
výsledků jak v tržbách, meziroční nárůst o 20 %, tak i v zisku - růst meziročně o více než 120 %. Dobrým výsledkům napomáhá zákaznicky
atraktivní sortiment výrobků, a to nejen pro spotřebitelský, ale také
pro průmyslový trh, tzn. výrobků pro následné finální zpracování u obchodních partnerů. Závod 3 společně se závodem 6 realizují jednu z
největších investic v posledních letech, a sice instalaci nové moderní
nánosovací linky za 125 milionů korun. Zařízení by mělo zahájit výrobu začátkem příštího roku.
Management věří
v pokračující vysokou výkonnost
Vedení firmy očekává, že cíle nastavené v podnikatelském záměru
roku 2014, se podaří naplnit a vytvořit tak dobré předpoklady pro příští strategické období. K tomu byla zpracována aktualizovaná strategie na období do roku 2017, která předpokládá růst celkového obratu
až na 3 mld. Kč při rentabilitě minimálně 8 %. Jedná se o velmi ambiciózní záměry, které jsou podpořeny adekvátními investičními zdroji a
schopnými lidmi.
AUTO usiluje o dodávky do USA
Skupina Gumotex Auto, do které patří závod Autopříslušenství v Břeclavi, závod Tanex Plasty v Jaroměři, dceřiná společnost Gumotex Automotive v Mostě a nově také slovenská dceřiná společnost Ronson
Plastics v Myjavě, postupně konsolidovala manažerský tým na prodeji
a vývoji. Ve 3. čtvrtletí 2014 nastartovala aktivity ke splnění celoroč-
Akademie pro podporu efektivity zaměstnanců
Podpora zlepšování výkonnosti jednotlivých procesů je jedním z cílů
Akademie Gumotex, která v září zahájila nový ročník vzdělávacího
projektu zaměřeného na zvyšování odborných znalostí, kvalifikace
a flexibility vlastních zaměstnanců. V rámci dílčích aktivit Akademie
přinášejí řešitelské týmy nové náměty na úspory nákladů a zvýšení
rentability ve výši téměř 7 milionů Kč ročně. Do letošního ročníku je
zapojeno téměř 100 zaměstnanců.
Ing. Vladimír Chmela
Zájem na Paddle Expo
je příslibem dobrých
obchodů
V závěru září jsme se opět zúčastnili odborného vodáckého veletrhu
Paddle Expo, který se každoročně koná v německém Norimberku. Tentokrát se prezentovalo 271 značek vodáckých produktů z celého světa.
Na ploše 90 m2 jsme svým obchodním partnerům a návštěvníkům
představili novinky letošního roku. K vidění tak byly produkty turistický kajak Framura, rekreační kajak Twist v materiálu Nitrilon light,
kempingové lehátko Camper a plovák pro surfování i plavání Manta.
Během tří dnů proběhlo na stánku sedmdesát jednání se stávajícími i
novými zákazníky, s potencionálními dodavateli nebo zástupci médií.
O nové produkty byl velký zájem s příslibem uspokojivých prodejů v
sezóně 2015. Zákazníci také pozitivně reagovali na posezónní výprodej člunů do konce roku 2014, což umožní splnění očekávaných tržeb
2014 za naši výrobkovou skupinu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat členům obchodního a marketingového týmu skupiny Boats and outdoor za příkladnou přípravu nejen
prezentace na veletrhu, ale i všech jednání. Mé poděkování patří také
aktivním členům vývojového týmu, který nám dodal včas požadované
nové produkty, někdy i nad rámec zadaných úkolů.
Tomáš Gála
Key account manager
4
S plovákem Manta nebude o zábavu nouze jak ve vlnách, tak
na klidné vodě.
Předvedli jsme využití našich stanů v praxi
V rámci výrobkové skupiny Speciální výroba na OZ3 se nám podařilo
uspořádat výjimečné pracovní setkání. V zahradě valtického zámku
jsme prezentovali zástupcům HZS všech krajů a představitelům Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR zkušenosti a
praktická využití stanů v rámci záchranného systému.
zpětné vazby. Tímto setkáním jsme výraznou měrou přispěli k upevnění vzájemných vztahů mezi finálním uživatelem a výrobcem. Je jen
velmi málo výrobců hasičské a záchranářské techniky, kterým se podaří účastnit odborného setkání tohoto typu se zaměřením na vlastní
výrobky.
Od úrovně okresů až po mezinárodní pomoc
Úvodní prezentaci jsme zaměřili na zkušenosti s využíváním stanů na
úrovni okresu a kraje, konkrétně u HZS Olomouckého a HZS Moravskoslezského kraje a doplnili ukázkami techniky používané pro logistiku a
transport nafukovacích stanů včetně příslušenství.
Druhá prezentace se týkala Národní základny humanitární pomoci
HZS ČR a možnosti jejího nasazení, tzn. celorepublikové téma při celé
řadě příležitostí. Národní základna předvedla několik typů stanů, které v praxi využívá. Z velké části šlo o stany s nafukovací konstrukcí z
naší produkce, nejčastěji používané jako zázemí a ubytování záchranářů při zásazích i cvičeních. V případě evakuace celých rodin se stává
trendem zázemí v podobě tyčkového nebo nafukovacích kempingového stanu.
Dále jsme se soustředili na mezinárodní pomoc. Naše země disponuje vysoce fundovanými odborníky, kteří působí ve specializovaných
jednotkách při různých zahraničních misích. Právě ti často spoléhají na
nafukovací stany z Gumotexu.
Nechyběla prezentace novinek v sortimentu výrobkové kolekce
GUMOTEX RESCUE SYSTEMS a především ukázky specifik různých řešení, se kterými se při svých zakázkách setkáváme.
Ing. Lenka Beránková, Petra Nováková,
GUMOTEX RESCUE SYSTEMS
Stavěli stan „na čas“
Jako zázemí pro teoretickou část posloužil nafukovací stan GTX-45
instalovaný vedle zámku, praktické ukázky probíhaly na zámecké louce. Jelikož se workshop uskutečnil jako součást pravidelné porady zástupců všech krajů, byly na programu také teambuildingové aktivity. V
rámci nich si všichni přítomní vyzkoušeli i postavení a složení našeho
nafukovacího stanu na čas.
Prezentované odborné výstupy nám potvrdily vynikající pozici našich nafukovacích stanů v rámci českých záchranných týmů a jsme
přesvědčeni, že nadále ji budeme výrazně rozvíjet i s přesahem za
hranice republiky. Hasičské záchranné sbory ČR jsou nám velkým pomocníkem při vývoji a testování našich produktů a cenným zdrojem
3 otázky pro nové tváře
na člunech
Možná jste zaznamenali personální změny ve výrobě člunů odštěpného závodu PRYŽE A PLASTY. Novou mistrovou je Romana Rechová,
která nastoupila do naší společnosti v červnu letošního roku. Z asistentského místa zakrátko postoupila na pozici samostatného technologa a od října se stala dokonce mistrovou. Z pozice technologa je jí
oporou Irena Hlaváčová, která má předchozí dlouhodobé zkušenosti z
kompletace člunů i matrací Select.
Do týmu Romany Rechové nastoupilo v uplynulých týdnech několik agenturních pracovníků, kteří se rychle zaučují a další nástupy se
připravují. Přejeme všem novým kolegům, aby se rychle zapracovali
a vzájemně „sžili“, aby společně zvládli nejen nadcházející náročné
období.
Mgr. Kateřina Skřivánková
personální úsek
1. Co nového hodláte zavést?
Chceme zefektivnit a zkvalitnit proces. Prosazujeme zlepšení komunikace mezi lidmi v týmu a vzájemné předávání zpětné vazby. Jsme si
všichni vědomi náročnosti práce i toho, že jde o běh na dlouhou trať.
Ale co je dnes jednoduché.
2. Co očekáváte od vašich kolegů?
Lidé, kteří chtějí uspět na člunech, musí být pečliví, samostatní a také
musí mít dobrou paměť, aby se v různých typech produktů zorientovali.
3. Co plánujete na nejbližší období?
Čeká nás pěkný zápřah. V listopadu plánujeme vyrobit 900 člunů
a kromě toho proběhne provozní ověření nového plavidla „Manta“.
S tím souvisí také posílení týmu pracovníků linky i kompletace a
jejich zaškolování.
Romana Rechová: děkuji svému týmu především za trpělivost!
ZAČÍNÁME! Kolik návrhů zrealizujeme pro svůj závod?
SMYSL
a) Vaše hodnota roste
b) Přinášíte přidanou hodnotu
c) GUMOTEX je lepší díky Vám
PODPORA ÚČASTNÍKŮ VEDOUCÍMI, OBDOBÍ 9 - 10/2014
Všechno je možné, když chceš a umíš. (T. Baťa)
Vypěňovací stroj v Tanexu
ihned v plnohodnotné produkci
V průběhu měsíce září byla v Jaroměři na technologii EPP realizována
plánovaná investice představující pořízení dalšího (v pořadí již třetího) velkého vypěňovacího stroje. Investice do samotného zařízení činí
10 milionů korun. V souvislosti s tím bylo nutné posílit okolní infrastrukturu spočívající v zprovoznění druhého akumulátoru páry, rozšíření kapacit chladících nádrží, instalaci dalšího temperačního tunelu,
nákupu nových tlakových nádrží „Druckbeladung“ a podobně ve výši
6 milionů korun.
Jedná se o zařízení na výrobu dílů z expandovaného polypropylenu
pro potřeby automobilového průmyslu. Namátkou zmíním výplně
nárazníků, boxy na nářadí, desky podlah atd. Vzhledem k tomu, že v
současné době nabíhá do sériové výroby několik nových projektů, je
popisované zařízení již využíváno k plnohodnotné produkci výše zmiňovaných dílů.
Rád bych využil této příležitosti k poděkování všem, kteří se podíleli
na přípravě i samotné realizaci této investice a svým dílem tak přispěli
k rychlému a bezproblémovému uvedení zařízení do provozu.
Jiří Beran
vedoucí technolog
Budova č. 12 v Břeclavi získá
nový výtah
V současné době probíhá plánovaná rekonstrukce výtahu na budově
č. 12. Nevyhovující stav si vyžádal doslova kompletní výměnu celého
zařízení uvnitř šachty, ve které se stále pracuje. Provizorním řešením
dopravy mezi poschodími je výtahové zařízení instalované vně budovy (na snímku). Termín dokončení prací je stanoven na polovinu prosince letošního roku. Celkové náklady jsou vyčísleny na 3,5 milionu
korun.
Jiří Malacka
vedoucí odboru zabezpečení
Audity prodloužily
naše certifikáty
V říjnu proběhly dva dozorové audity kvality. Podle normy ISO/TS
16949 byla prověřena pracoviště v odštěpných závodech OZ2 AUTOPŘÍSLUŠENSTVÍ a OZ5 TANEX, PLASTY.
V Břeclavi prověřila akreditovaná společnost CQS 14 procesů. Podle
požadavku normy se musí audit provádět na všech směnách včetně
noční. Na závěrečném jednání auditorů byla oznámena jedna vedlejší
neshoda v břeclavském závodě. Po jejím vypořádání nic nebrání doporučení k potvrzení vydaných certifikátů. „Dozorový audit můžeme
hodnotit jako úspěšný. Také touto cestou děkuji kolegům za přípravu a
vynaložené úsilí. Je to výborný výsledek, na který můžeme být právem
hrdí,“ hodnotil představitel pro kvalitu Pavel Káňa, který na základě
reakcí auditorů vytvořil seznam dalších postřehů jako potenciál ke
zlepšení.
Přes vysoké vytížení většiny pracovníků v souvislosti s náběhem nových linek a projektů zaznamenali velmi pozitivní výsledek auditu také
v Jaroměři. „Auditoři kladně hodnotili vysokou odbornost a kompetence pracovníků na všech úrovních organizace, investice do nových
výrobních a kontrolních zařízení, řízení rekvalifikačních zkoušek, řízení
dodavatelů služeb, další zlepšování řízení procesu údržby s využitím
Na snímku komunikuje s auditorem na pracovišti
v Jaroměři Jakub Matys.
systému PALSTAT a efektivní zavádění průmyslového inženýrství,“
shrnula Iva Kozákova, vedoucí řízení kvality v odštěpném závodě č. 5.
Certifikát kvality podle normy ISO/TS 16949 je základním požadavkem zákazníků na dodavatele pro automobilový průmysl. Audity jsou
součástí řízení v délce trvání tři roky. První audit je vždy certifikační,
tzn., že na základě dobrých výsledků je vystaven certifikát. Další dva
audity jsou dozorové a probíhají vždy po uplynutí jednoho roku.
(red)
Rozhovor
O salátový bar je zájem
Zatímco dříve nebyla poptávka po salátech příliš velká, zájem
v posledních měsících nebývale roste. Potvrdila to Dagmar
Kuneschová, manažerka ze společnosti Aramark, která má na
starosti podnikovou kuchyni v Břeclavi.
Že bychom začali více myslet na štíhlou linii?
Možná. Dříve opravdu nebyl o saláty takový zájem. Především jde ale
o chuť a přitažlivost jídla pro oko. Je to i o lidech, kteří pokrmy připravují a samozřejmě o surovinách. Také u surovin hrají úlohu nové trendy, například fenykl, cizrna, jáhly, červená řepa a podobně.
Vzhledem k zvyšující se poptávce přibyly v kuchyni tři nové
kotle, velkoobjemové pánve a velký konvektomat.
Co konkrétně děláte jinak?
Přišla k nám nová kolegyně, která je do přípravy salátů vyloženě zapálená. Dbáme především na velkou pestrost a kvalitní suroviny. V
létě jsme začali dávat salát i k minutkám jako přílohu. Lidé si začali
saláty více kupovat i samostatně. A zřejmě chutnají, máme už i první
pochvaly.
Jaké saláty připravujete?
Většinou jsou to lahůdkové saláty s jogurtem a majonézou, kysanou
smetanou a pak salátové mixy. Snažíme se nabídku co nejvíce obměňovat. Doplňujeme také nějakou pomazánku. Vždy jsou používány jen
čerstvé suroviny.
Lze si vzít salát i k obědu, místo přílohy?
Samozřejmě je to možné. Například místo brambor si v ceně jídla můžete vzít 100 gramů salátu, nebo s doplatkem i více. Salát je denně
i jedním ze samostatných jídel v menu, které zahrnuje polévku, 300
gramů salátu s pečivem a nápoj.
Kolik vlastně v kuchyni připravujete jídel?
Denně v kuchyni Gumotexu vaříme přes 1 600 jídel. Zhruba 450 až
600 jídel je pro zaměstnance Gumotexu, tu další část zavážíme do
břeclavské Fosfy, AlcaPlastu, Agrotecu, dvou mikulovských a jedné
hustopečské firmy. Od listopadu zahajujeme nový provoz v Novosedlech, čili dalších cca 150 jídel navíc.
Jen pro zajímavost, kolik sníme v Gumotexu k obědu
knedlíků, nebo brambor?
Chutné saláty jsou dílem paní Olgy Brunovské.
Průměrná denní spotřeba jen na provozu Gumotex je přibližně 300 kg
brambor a 1 000 knedlíků.
Jaká jídla patří mezi oblíbená?
Mimo zmiňované saláty jsou dost oblíbené minutky. Osvědčila se také
nová řada „Home made“ v podobě čerstvého domácího moučníku,
který je jednou týdně k zakoupení u pokladny. V kantýně frčí svačinové chleby, řízky, omelety a podobně, občas zařadíme třeba i tlačenku.
(pk)
Mezinárodní projekt firem a škol
přiblíží vzdělávání praxi
Od března letošního roku se ve
spolupráci s brněnskou SPŠ chemickou
účastníme mezinárodního projektu TraWi
zaměřeného na posílení spolupráce
středních odborných škol a podniků v
chemickém sektoru České republiky,
Německa a Polska.
Cílem projektu je přiblížení chemického
vzdělávání požadavkům praxe. „Společně
pracujeme na vytvoření laboratorních úloh,
podle kterých budou naši žáci během praxe pracovat přímo v konkrétních podnicích.
Ing. David Kubalík
Tyto úlohy mohou žáci uplatnit při práci také
později. Přínosem je i mezinárodní výměna
zkušeností ze vzdělávání v chemických oborech,“ uvedla Kateřina Bílá
z brněnské průmyslové školy.
Podporujeme studenty
vysokých škol
V rámci podpory odborného vzdělávání umožňujeme aktivním
studentům spolupráci formou stáže.
Během měsíce srpna u nás získával zkušenosti Ladislav Vágner,
student posledního ročníku VUT Brno.
„Ve firmě Gumotex jsem se zabýval zaváděním principů lean manufacturing v oblasti plánování výroby a zefektivnění výrobní linky člunů. Stáž byla dobrovolnou součástí mé diplomové práce na
toto téma. Hlavní přínos spočívá v získání praktických zkušeností a
hlavně komplexního pohledu na reálné problémy výrobního podniku. Jako student si této příležitosti velmi vážím, jelikož praktické
Gumotex v projektu zastupuje David Kubalík z odštěpného závodu č.
3., který s projektovým týmem v průběhu roku vycestoval do Drážďan
a polského Wloclawku. V plánu je ještě jedno setkání v Drážďanech a
v září příštího roku závěrečný meeting v Halle. „Většina zúčastněných
škol i firem se potýká s podobnými problémy. Podniky nechtějí, nebo
nemohou studenty na praxi brát například kvůli práci v nebezpečném
prostředí, nebo z důvodu nedostatku lidí, kteří by se studentům věnovali. Pokud už studenti na praxi jsou, stává se, že místo práce s přístroji
v laboratoři jen umývají sklo. Firmy naopak postrádají u studentů větší
samostatnost a efektivnější práci v týmu. Rád přispěji k tomu, aby se
to změnilo,“ vysvětluje Kubalík.
Hlavním koordinátorem projektu je QFC (Qualifizierungsförderwerk
Chemie GMBH) z německého Halle/Saale. Kromě SPŠ chemické Brno
jsou dalšími partnery SBG Dresden (Sächsische Bildungsgesellschaft
für Umweltschutz und Chemieberufe), polská Fundacja Ksztalcenia
Zawodowego i Miedzykulturowego, Národní ústav pro vzdělávání,
SPŠ chemická Pardubice a Svazy chemického průmyslu zapojených
zemí.
Děkujeme Vaší společnosti za spolupráci a vstřícnost. Váš kolega,
David Kubalík, s námi velmi aktivně spolupracuje a mohu na jeho
adresu vyslovit pouze chválu.
Mgr. Kateřina Bílá, SPŠ chemická Brno
(pk)
zkušenosti vnímám
jako nenahraditelnou
součást vzdělávání.
Navíc mám díky firmě Gumotex možnost
zpracování diplomové práce na reálné
téma přímo z praxe.“
Děkuji
Ladislav Vágner
Spouštíme novou verzi
docházkového systému
Začátkem listopadu, po schválení docházky za měsíc říjen 2014, byl
zahájen přechod na novou verzi docházkového systému. Neměníme
dodavatele, ale pouze získáme novou verzi, která by měla uživatelům
zajistit vyšší komfort.
Důvodem změny jsou technické požadavky ze strany oddělení IT a
stížnosti uživatelů na funkčnost staré docházky. Především v první polovině roku byly totiž evidovány připomínky, které se nejvíce projevují
první a druhý pracovní den na začátku měsíce, kdy probíhá schvalování docházky všem zaměstnancům.
Stará verze docházky bude postupně odstavena. Nejdříve je potřeba
ověřit funkčnost nové verze, proto je nutné v úvodu zajistit duplicitní
zpracování. Po ověření převedeme novou verzi do ostrého prostředí.
Školení uživatelů (schvalovatelů) docházky proběhne hromadně v polovině listopadu. Konkrétní datum bude upřesněno na základě dohody s dodavatelem. S docházkou nejvíce pracují mistři, kteří provádí pořizování některých složek mezd, úpravy a schvalování docházky svým
podřízeným zaměstnancům.
Vyšší uživatelský komfort v nové docházce:
a) ve stromu se seznamem zaměstnanců se zobrazuje jejich přítomnost a příznak schválení zaměstnance
b) zjednodušené schvalování pracovníků s možností definování
kontrol
9
c) plánování absencí – dovolené, neplacené volno apod.
d) definování rozpisu kalendářů
e) definování zobrazování docházkových skupin s možností definování práv na jednotlivé skupiny pro vybrané zaměstnance
f) hromadné změny výjimek v kalendáři pro více podřízených najednou s možností kontroly zákonných přestávek mezi směnami a v
týdnu
Ing. Petra Dubová
vedoucí odboru mezd
Společenská kronika
Společenská kronika
srpen, září 2014
50 let oslavili:
Ivana Červenáková, Renata Brezovská, Ludmila Jabůrková, Renata
Semanišinová, Jiřina Brožová, Věra Sojová, Dagmar Malhocká, Alena
Huňařová.
60 let oslavili:
Marie Fialová, Jiří Zajíček.
Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme:
25 let ve firmě: Dagmar Milatová.
30 let ve firmě: Yveta Němcová, Dana Vrúbelová, Ing. Petr Halm.
35 let ve firmě: Josefa Marková, Pavel Zahrádka, Ivan Baldík.
Nastoupili:
Roman Čevela, Mgr. Lubomír Hrdlík, Lenka Barbušiaková, Bc. Jiří
Paulík, Eva Drinková, Veronika Janošková, Věra Kotásková, Romana
Kukulová, Renata Medková, Josef Pochylý, Marta Sečkařová, Libuše
Skoupilová, Irena Spěváková, Kristýna Kolaříková, Ing. Jiří Jirásek,
Filip Krupica, Drahomír Michlovský, Miroslav Ševčík, Kamil Tesařík,
Martina Frolková, Ladislava Vajdová, Dana Zálešáková, Silvia Berkiová, Dominika Doležalová, Valerica Dutu, Vendula Golejová, Dagmar Hažvová, František Herman, Bc. Dominik Hlavatý, Petr Kracík,
Michal Kudrnáč, Eva Špacírová, Kristýna Vaňková, Libuše Vondrová,
Michaela Zápotocká.
Pracovní poměr ukončili:
Marcela Paulíková, Kateřina Nagyová, Michal Bílek, Ing. Cyril Kurúc,
Miroslav Hlaváč, Zdeňka Trunkátová, Antonín Svozil, Alexandr Horák, Božena Bílková, Bc. Aleš Kovačovský, Martin Gergel, Petr Hybler, Mgr. Jana Caltíková, Jan Vimr, Ing. Pavel Roško, Ing. Ivan Baldík,
Luboš Svoboda, Bc. Jaroslava Štekerová.
Užitečné
Za tankování na Borsu
zaplatíme pouze
v tankautomatu
Od října došlo ke změně způsobu placení na břeclavské čerpací stanici Bors, na které tankujeme pohonné hmoty do služebních aut.
Řidiči tankující zde pravidelně již určitě použití automatu ovládají.
Pro ty, kteří užívají služebních vozidel jen občas, zveřejňujeme postup čerpání na zákaznickou kartu.
Než sejmete tankovací pistoli ze stojanu, použijte dotykové
obrazovky na tankautomatu.
1. Na základní obrazovce zvolte ikonu ČERPÁNÍ.
2. Zvolte číslo výdejního stojanu, kde budete čerpat. Zvolte typ
pohonné hmoty.
3. Zvolte typ platby (zákaznická) a postupujte dle pokynů na obrazovce, v průběhu budete vyzváni k přiložení zákaznické karty.
4. NATANKUJTE
5. Tisk dokladu – po zavěšení tankovací pistole si sami vytisknete
doklad. Na základní obrazovce zvolte ikonu TISK DOKLADŮ, následně zvolte číslo výdejního stojanu.
Čerpat pohonné hmoty lze i nadále NON STOP. Platit v tankautomatech lze také platebními kartami a bankovkami. V případě, že platíte
bankovkami, vyčkejte při vkládání každé bankovky na výzvu. Pokud
nevyčerpáte pohonné hmoty ve výši vložených bankovek, tankautomat peníze nevrací! Nezapomeňte si proto po čerpání vytisknout
přeplatkový doklad (poukázku)! Doklad o přeplatku, můžete uplatnit při příštím čerpání. Doba platnosti je uvedena na dokladu.
Použito informací z návodu
společnosti Bors
Po mateřské dovolené nastoupily:
Jana Ingrová, Iva Jadrná.
Na mateřskou dovolenou nastoupily:
Jitka Musilová, Iveta Danešová.
Jana Černotová
personální úsek
V měsíci září jsme poděkovali kolegům odcházejícím do
penze. Pozvání na tradiční setkání přijali (odshora, zleva): Petr
Nečas, Vlasta Nožičková, Ludmila Majzlíková, Milan Sehnálek,
Helena Vlašicová, Vítězslava Rybová, Jiřina Hofrová, Jana
Hříbková a Naděžda Čížová.
10
Podporujeme
JADRNÝ exceloval
v mezinárodním měřítku
Začátkem roku jsme informovali, že naší firmou podporovaný,
čtrnáctiletý motocyklový závodník Petr Jadrný, přestoupil v
letošní sezoně z minibike do světa velkých motorek. Osedlal si
Hondu 150 cm3 a závodil v kategorii Mini GP80.
Petr se zúčastnil celkem jedenácti závodů v rámci Mezinárodních
mistrovství České republiky a Slovenska. Zejména závěr sezony
dopadl nad očekávání. V ČR vybojoval krásné třetí místo a na sousedním Slovensku vyrazil všem doslova dech, když získal metu nejvyšší - Mezinárodního mistra Slovenska.
Poslední ze soutěží v České republice proběhla v září, ve Vysokém
Mýtě, kde Petr ukázal své nasbírané zkušenosti. Přestože v obou
závodech soutěže dokázal dojet na prvním místě, úžasný výsledek
již neovlivnil celkové pořadí a Petr získal krásné 3. místo.
V maďarském Kecskemétu se v poslední zářijovou neděli jely závěrečné závody šestidílného seriálu Mezinárodního mistrovství
Slovenka. V obou závodech dojel na 1. místě a mohl slavit. I když
kvůli technické závadě na motocyklu nemohl absolvovat jeden z
předchozích závodů celého seriálu, dosažené body stačily na celkové 1. místo.
Závody juniorů mají oproti seniorským mistrovstvím zvláštní kouzlo, panuje tu totiž lepší, přátelštější atmosféra a v člověku při pohledu na mladé jezdce ožívá naděje na lepší budoucnost tohoto
krásného sportu. Děkujeme všem sponzorům, kteří pomohli Petrovi k dosažení titulu - Mezinárodní mistr.
(KJ)
Fotbalisté aktivně podporují
dárcovství krve
V říjnu společně darovali krev na Hematologicko-transfuzním oddělení břeclavské nemocnice fotbalisté oddílu MSK Břeclav. Členové třetiligového kádru včetně zástupců realizačního týmu a vedení
klubu tak podpořili nově vznikající projekt klubu, jehož cílem je přimět k dárcovství krve co nejvíce lidí.
Všichni, kteří jsou na seznamu dárců krve na oddělení břeclavské
nemocnice, mohou naše třetiligová utkání navštěvovat zcela zdarma, stačí se jen prokázat příslušnou kartou odběrů, že jsou zařazeni
v systému dárců krve.
Hematologicko-transfuzní oddělení břeclavské nemocnice realizuje ročně kolem pěti tisíc odběrů krve a dvou tisíc odběrů krevní
plazmy. Přesto je stále nedostatek nových dárců krve v celé republice. Proto patří všem ochotným lidem, kteří se rozhodnou darovat
krev, velké poděkování.
Marek Nešpor
Na snímku při darování krve fotbalisté „A“ mužstva MSK Jakub
Šenk a Ivo Tetur.
Stolní tenis pro všechny
Vydají knihu o stolním tenisu
Příznivcům stolního tenisu i úplným laikům se zájmem o sport je
určena populárně vědecká publikace, v níž je srozumitelnou formou popisován stolní tenis ve všech známých oblastech. Je v ní
popsáno vše, co je k provozování tohoto sportu třeba. Například jak
vypadají soutěže, pravidla, sportovní příprava (technika, taktika,
fyzická příprava, psychologická a teoretická příprava) přes sportování mládeže, plánování až po zvláštnosti stolního tenisu žen.
Texty jsou doplněny stovkou fotografií, převážně z dílny tiskového
mluvčího ČAST Františka Zálewského.
„Kniha by měla vyplnit mezeru na trhu a uspokojit zájemce o bližší poznatky ze stolního tenisu. Užitečná bude pro ty, kteří teprve
chtějí s provozováním tohoto sportu začít a nemají žádné dostupné informace, ale i pro hráče a trenéry, kteří si mohou po pročtení
knihy své poznatky utvrdit, rozšířit, případně jako nové objevit,“
vysvětluje autor knihy a zároveň dlouholetý trenér stolního tenisu Jaroslav Hýbner. Snahou autora a jeho spolupracovníků je, aby
kniha vyšla do konce roku 2014. V současnosti probíhají závěrečné
korektury textu.
(red)
(Ing. Jaroslav Hýbner, 2014)
Zajímavost
Jak jste vlastně dopadli?
V týmech jsme získali desáté místo z osmnácti. V jednotlivcích jsem
z asi dvou set startujících skončil sedmdesátý v čase jedna hodina
a čtyřiapadesát minut. Nejrychlejší Sparťan doběhl do cíle o třicet
minut dříve. Je to neskutečná dřina a s výsledkem ze svého prvního
závodu jsem spokojen.
Jak ses k tomu dostal?
Dali jsme se s kamarády dohromady z recese na rodinné grilovačce
s tím, že zkusíme jeden závod. Povedlo se a v příštím roce, pokud
zrovna nebudou probíhat na druhém konci republiky, bychom chtěli absolvovat závodů více.
Vyzkoušel si Sparťana.
A chce pokračovat
Náš kolega z břeclavského odštěpného závodu č. 6 Servis, Miroslav Martuška, si vyzkoušel opravdu drsnou soutěž. Jde o Spartan
race, běžecký závod v terénu s řadou přírodních překážek.
O čem konkrétně to je?
Je to především o vytrvalostním běhu, síle a hlavně vůli. Mohou
závodit jednotlivci i týmy. Na trati různé délky Vás čekají překážky,
jako například přeskakování pneumatik, balíků slámy nebo hořícího ohně, brodění se bahnem, šplhání na laně, plazení pod ostnatým
drátem a podobně. Závodů jsme se zúčastnili v týmu. Absolvovali
jsme střední variantu, která měří zhruba 14 km.
V čem spočívá příprava?
Je potřeba především běhat a samozřejmě posilovat celé tělo. S během jsem začal pomalu od tří kilometrů a postupně jsem se dostal
na patnáct. Během tří měsíců jsem na váze dal šestnáct kilo dolů.
Takže kdo má zájem shodit, vřele doporučuji. Teď už se připravuji
na další ročník.
Děkujeme za rozhovor a držíme palce!
Pavel Kašuba
Takže fyzicky dost náročné?
Dá se říct, že to člověk pochopí až v cíli. Vlastně až na konci každý
zjistí, jak hluboko si dokáže sáhnout v rámci svých fyzických, ale i
psychických sil. Závod se konal v nedalekých Bořeticích a musím
říct, že jsem si uvědomil, že jediným kopcem u nás na jihu není pouze Pálava. Smích.
Co se v závodě hodnotí?
Je nutné zvládnout všechny překážky a v cíli se porovnávají vždy
časy nejrychlejších čtyř členů z každého týmu. Je to také o vzájemné podpoře a povzbuzování. Samozřejmě se vyhodnocují i nejlepší
jednotlivci.
Připravte se
na firemní večery!
3 a č.6 …
Odštěpné závody č.
0
lta Břeclav od 16.0
28. listopadu KD De
vod č.2 …
onální, odštěpný zá
rs
pe
,
ký
ic
om
on
ek
Úseky GŘ,
Břeclav od 16.00
5. prosince KD Delta
5 Jaroměř …
Odštěpný závod č.
ov
da, Jaroměř-Josef
23. ledna KD Bese
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav.
IČ 16355407. Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300
ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: 519
314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a,
690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka čísla
do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po
uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK
ČR E 11019.
Download

září 2014