Ploché střechy nejsou již strašákem
Zatímco šikmé střechy jsou u nás tradicí a se znalostmi a zkušenostmi s nimi se chlubí skoro
každý Čech - chalupář, ploché střechy ještě dlouho po revoluci byly vnímány jako rizikové.
Teprve po roce 1990 se u nás na trhu začínají objevovat kvalitnější materiály, než doposud
používané, povětšinu asfaltové oxidované pásy, které se již v dobách minulých natavovaly na
různé podklady střech, od betonu až po dřevěné panely, ale ani ve třech vrstvách nezabránily
známým problémům se zatékáním. Je také nutno podotknout, že střechy prováděl kde kdo,
jisté období např. pracovníci z Vietnamu, a tak není divu, že se tyto střechy vryly do paměti
negativně.
Dnešní materiály, ať již na bázi asfaltových, ale modifikovaných pásů, nebo různé folie
z měkčeného PVC vč. všech technologických doplňků, zaručují při kvalitním provedení
střechu naprosto bezpečnou a funkční ve všech požadovaných parametrech. Zdůrazňuji při
kvalitním provedení. Naše společnost ploché střechy svěřuje skutečným odborníkům, stavby
realizované jednou zednickou partou nám asi kvalitu nezaručí. Celý výsledný efekt není
v provedení plochy, ale detailů, u PVC folií je nezbytné používat veškeré systémové doplňky,
např. koutové a připojovací poplastované lišty, u asfaltových pásů náběhové klíny, zaručující
trvalé napnutí folie, správný přechod asfaltových pásů z vodorovné plochy na svislou a
bezproblémovou funkčnost. Zde bych se také rád zmínil o problematice rozpočtové. Většina
klientů přichází s vypracovaným výkazem výměr. Rozpočtáři, kteří tyto výkazy zpracovávají,
bohužel často neznají příslušné technologie a celou plochou střechu, např. ve folii PVC,
zahrnou do výkazu pouze jednou položkou, v níž sečtou vodorovnou a svislou izolaci – a to je
vše. Z takových výkazů vznikají i zkreslené ceny, firma v rámci získání zakázky nedoplní
potřebné a nutné doplňky a tím kvalita provedení výrazně utrpí. U plochých střech s PVC folií
bychom se měli setkávat s těmito položkami:
folie PVC vodorovně, folie PVC svisle v pásech /vytažení na atiku/, příslušné podkladní
a ochranné textilie /folie je oboustranně chráněna a je kluzná/, koutová připojovací lišta
z poplastovaného plechu, připojovací pásek na atice z poplastovaného plechu, opracování
koutů a rohů tvarovkou PVC, opracování prostupů folií PVC, osazení a opracování střešní
vpusti /obvykle dvouúrovňové/.
Jen takto rozepsaná a provedená střecha je zárukou, že bude dlouhá léta funkční a obsahuje
vše, co má technologicky mít. Bohužel i cena, stejně jako u např. pálených krytin s použitím
všech doplňků, bývá dvojnásobná, než pouze plocha folie nebo cena základních tašek.
Před více než 10-ti lety jsem se osobně zabýval na svém domě plochou střechou, zvolil folii a
nechal provedení na odborné firmě. Výsledkem je již 11 let střecha bez jakýchkoliv
problémů.
Konstrukce střešních plášťů může být různá, ale všechny typy musí splnit základní požadavky
na střechy kladené: vodotěsnost, tepelnou ochranu, odolnost vůči vnějším vlivům – UV
záření nebo změny teplot, trvanlivost případně jiné specifické požadavky.
Základní rozdělení, pokud pomineme rozdělení střech na zateplené nebo nezateplené, je
podle počtu plášťů, a to na jednoplášťové a dvouplášťové. Existují i víceplášťové, ale ty
většinou u rodinných domů nemají využití.
Střechy ploché jednoplášťové:
Jsou takové, které zjednodušeně řečeno, neobsahují větranou vzduchovou mezeru. V návrhu
tuto střechu nedoporučuji podcenit obzvláště z tepelně-technického posouzení, aby vlivem
vzniklé kondenzace nevznikaly místa s plísněmi ze strany interiéru. Proto musí mít
jednoplášťová střecha jako první vrstvu na nosné konstrukci parozábranu, nejčastěji
provedenou z asfaltového hydroizolačního pásu. Tato první vrstva, která musí být pečlivě
provedena ve všech detailech, musí být vodotěsná a tím plně funkční. Podle polohy tepelné
izolace ve střešním souvrství rozlišujeme střechy ploché s klasickým pořadím skladeb, nebo
tzv. obrácenou střechu. V klasické skladbě je tepelná izolace umístěna jako druhá vrstva
odspodu, tzn, na parozábraně, a teprve pak následuje hydroizolační souvrství. U střechy
obrácené je přehozeno hydroizolační souvrství pod tepelnou izolaci. Toto uspořádání má
výhodu v tom, že tepelná izolace chrání hydroizolaci před změnami teplot nebo jiným
poškozením, musíme ovšem jako tepelnou izolaci použít polystyren extrudovaný, tedy dražší.
Ani obrácená střecha není zcela bezproblémová, protékající studená voda spárami tepelné
izolace může ochlazovat spodní nechráněné vrstvy. Tak vznikla skladba tzv. duo střecha, kde
se tepelná izolace rozděluje na dvě vrstvy, jednu nenasákavou nad hydroizolaci a druhou
/levnější/ pod hydroizolaci, která nemusí být nenasákavá. Vzhledem k tomu, že tuto variantu
mám na svém domě již 11 rok a bez jediného problému, mohu vřele doporučit. Pouze 1x
ročně musím postříkat nálety, které se v násypu kačírku usazují. Kačírek, pokud neuvažujeme
o zelené střeše, bývá poslední vrstvou plochých střech a slouží k přitížení hydroizolace nebo
polystyrenu. Tuto vrstvu můžeme u obrácené střechy vypustit, musíme však hydroizolaci
k polystyrenu kotvit, u folie PVC šrouby Ejot, u živičných povlaků např. samolepícím pásem
jako první vložkou na polystyren.
Dvouplášťová plochá střecha:
je střecha, která ve své skladbě, obvykle pod horním pláštěm, obsahuje větranou
vzduchovou mezeru. Tato mezera má základní účel odvádět ze skladby vlhkost, proto
nemusíme dbát na špičkové provedení parozábrany tak, jako u střechy jednoplášťové, ale
můžeme použít i parozábrany s nižší účinností. Ve střeše musíme instalovat systém otvorů
nasávacích a otvorů odváděcích proudící vzduch. Tyto otvory je nutné krýt proti vniknutí
hmyzu nebo ptáků mřížkou, nesmíme však omezit jejich velikost a funkčnost. Výhodou
těchto střech je možnost užití levnějších izolantů, např. lehké minerální vaty, která také
dobře odvětrává a zbavuje se případné vlhkosti. Tento typ střechy je u rodinných domů
využíván v menší míře.
Speciální ploché střechy:
Tzv. zelená střecha – patřící svým náročným souvrstvím mezi dražší. Zelené střechy můžeme
dělit na střechy se zelení intenzivní, které potřebují pravidelnou péči a závlahu a střechy se
zelení extenzivní se zelení, která nepotřebuje takovou péči ani výšku zeminy (netřesky a jiné
sukulentní rostliny/. Pro tato střechy je bezpodmínečně nutné ve skladbě počítat
s hydroakumulační vrstvou, jejíž funkce je zadržet minimální množství vody pro období
sucha, další důležitou vrstvou je hydroizolace s odolností proti prorůstání kořínků. Vzhledem
ke složitosti této střešní skladby vždy návrh necháme na odbornících. U zelených střech se
nejvíce využívá střecha jednoplášťová, obrácené skladby.
Dalo by se o střechách ještě dlouze psát, ale pro ty, kteří chtějí dodržet kvalitu svého domu,
radím jediné. Dejte na odborníky a jejich zkušenosti, nepodceňte problémy spojené se
střešní konstrukcí, vždyť jakýkoliv dodatečný problém nám pěkně zkazí bydlení.
Co s vadnou plochou střechou
Vzhledem k tomu, že se na plochých střechách z minulosti, nebo v současnosti nekvalitně
provedených, mohou vyskytovat velmi problematické vady, někteří výrobci nalezli možnosti
nápravy.
Velká část panelových domů má s původní asfaltovou krytinou časté problémy - špatné
spády, kaluže, boule, zabudovaná vlhkost a jiné vady způsobující obvykle zatékání do
objektu. Špatně jsou i řešeny detaily u vzduchotechniky, kanalizačních prostupů, výtahů a
podobně. Zaujaly mne dvě nabídky na trhu, nabízející vyřešení těchto problémů. Jedním
z nich je systém nabízený firmou Lindab pod názvem LindabRoof. Tento systém
z tenkostěnných pozinkovaných profilů vytvoří lehkou ocelovou konstrukci kotvenou nad
nosnými stěnami s malým, 10 – 15-ti stupňovým spádem, na kterou je ukládána střešní
krytina LindabCoverline s okapový systém LindabRainline. Unikátní je malé přitížení objektu,
cca 10kg/m2.
Druhá technologie, která mne zaujala již před lety a jako firma s ní máme pozitivní
zkušenost, je technologie nástřiku tvrdé polyuretanové pěny na stávající hydroizolaci.
Technologií plošného nástřiku se za předepsaných podmínek vytváří bezespará, vodotěsná a
zároveň tepelně izolační vrstva. Nástřik plynule přechází z horizontální na všechny navazující
vertikální plochy - atiky, boky světlíků, komínky atd. Dochází k dokonalému zatěsnění všech
kritických míst - průchody vzduchotechniky, hrdla svodů atd. Polyuretanový střešní plášť
nachází uplatnění především v oblasti rekonstrukcí plochých, šikmých i jakkoliv tvarovaných
střech, ale též při výstavbě nových objektů.
Takže co napsat na závěr? Dobře navržená a kvalitně provedená plochá střecha již dávno
není a nemůže být strašákem všech stavebníků rodinných domů.
V Praze dne 24.1.2012
Ing. Brabec Roman
Download

Ploché střechy nejsou již strašákem