2 0 1 4
d u b e n
jasnýcíl
Firemní časopis společnosti
G u m o t e x
a . s .
Letošní sezonu pádlujeme
v nových barvách
Rozhovor o přípravách na novou linku
Odměny za zlepšováky výrazně rostou
OZ 6 předává mimořádnou externí zakázku
Prezentovali jsme se v Emirátech
Připravujeme zábavné odpoledne pro zaměstnance
Aktuálně
Rok 2013 byl z pohledu ziskovosti
a rentability úspěšný
H
ospodářské výsledky Gumotex, a.s. za rok 2013, včetně roční
účetní závěrky a zprávy auditora byly na programu společného jednání představenstva a dozorčí rady v březnu 2014. Je
možno konstatovat, že rok 2013 byl pro naši firmu z pohledu ziskovosti a rentability úspěšný.
I když se nepodařilo dosáhnout plánovaného objemu tržeb (výpadek celkem 233 mil. Kč, tzn. celkové plnění podnikatelského
záměru jen na 87 %), tak zlepšenou rentabilitou prodeje a zejména systematickým snižováním vnitřních nákladů byl zisk splněn
na 99,6%, a to po zohlednění nezaviněných výpadků a nákladů.
Toto plnění mohlo být ještě lepší, ale bylo do určité míry znehodnoceno nepříznivým kurzem dolaru a zvýšenými náklady na jeho
bankovní zajištění.
Na zlepšení se podílely zejména zvýšené dodávky do USA firmě
Select Comfort a také náběh nových projektů pro VW na slunečních clonách. Dosáhnout zlepšení oproti roku 2012 se podařilo i
ostatním produktovým skupinám.
Vzrostl objem prodeje člunů
U OZ3 Pryže a plasty se postupně dostaly dodávky nafukovacích
jader pro našeho největšího zákazníka Select Comfort na standardní úroveň. To přineslo podstatné zlepšení ekonomických ukazatelů celého odštěpného závodu. Roční tržby byly sice splněny
jen na 83 %, ale v zisku bylo dosaženo plnění na téměř 100 %.
Výrobková skupina nafukovacích člunů dosáhla v letních měsících
historicky nejvyššího objemu prodeje za posledních 5 let a oproti
roku 2012 zaznamenala výrazné zlepšení. Přesto se vysoce ambiciózní plán prodeje na rok 2013 nepodařilo naplnit. Na trh byly
uvedeny čluny v nových barevných kombinacích a také další typy
nafukovacích lodí. Nově byl uplatněn aktivní marketing, podpořený účastí na několika veletrzích.
V sektoru záchranných systémů (Rescue Systems) i nadále obchodníci usilují o získání větších zakázek zejména pro Slovensko,
ale očekávají také, že po dořešení problémů s distributorem se
rozběhnou znovu dodávky do španělsky mluvících zemí.
Tanex splnil plánované tržby i zisk
Skupina AUTO bez započítání výsledku Gumotex Automotive Most
(OZ Autopříslušenství) a OZ Tanex Plasty, sice nesplnila plánované tržby za rok 2013 o zhruba 108 mil. Kč, ke splnění plánovaného zisku jí však chyběly necelé 2 mil. Kč. To představuje plnění
ročního záměru na 99 %. OZ Autopříslušenství od měsíce srpna
vykazoval rapidní růst výroby slunečních clon pro VW. I přesto
plnil celoroční plán 2013 v tržbách jen na 83 % a v zisku na 90 %.
Velmi dobré plnění vykázal hlavně OZ5 Tanex, který jako jediný splnil plánované tržby na 100 % a navíc vykázal zisk přes
13 mil. Kč. V závěru roku 2013 byla v tomto závodě do zkušebního
provozu spuštěna nová linka na velké pěnové díly pro autosedačky. V současné době jsou na linku postupně nasazovány formy
a probíhá dolaďování technologie i výroby tak, aby bylo dosaženo
očekávaných kvalitativních parametrů.
Hlavní úsilí obchodníků a managementu Auto se zaměřuje na
získání nových projektů s vyšší předpokládanou marží, které by
měly přinést naší firmě profit v horizontu po roce 2015.
Novinkou pro sezonu 2014 je i motorová kánoe RUBY.
OZ6 Servis zaznamenává postupný
obrat k lepšímu
Zlepšení u OZ6 přinesly dva rozhodující faktory - jednak přijetí
nové obchodnice na Odbor hlavního mechanika, která aktivně
oslovila téměř stovku potenciálních zákazníků, ale také dlouhodobě vytvořené vztahy odboru s firmami a podnikateli v našem
regionu. Nicméně akcionáři hodnotí výsledky zejména Odboru
hlavního mechanika ne zcela pozitivně a uložili řediteli OZ6 úkol
zpracovat a předložit dlouhodobou strategii rozvoje OHM i ve variantách, zahrnujících významné organizační změny.
Výhled na rok 2014
Lze konstatovat, že za první dva měsíce roku 2014 se podnikatelský záměr daří naplňovat. Je však teprve začátek roku a v jeho
průběhu lze očekávat, že se mohou projevit negativní vlivy jak
na českém, tak na evropských a světových trzích. Vzhledem k vytvořeným předpokladům by to akciová společnost Gumotex měla
zvládnout. Vedení společnosti očekává, že v porovnání s rokem
loňským by mohl ten letošní přinést ještě úspěšnější výsledky.
Ing. Vladimír Chmela
Nová linka pro výrobu sedáků v odštěpném závodě Tanex Plasty
se řadí k technicky nejvyspělejším v Evropě.
Přípravy na novou
nánosovací linku
jsou v plném proudu
Gumotex masivně investuje do nových technologií. V provozu je
nová výrobní linka v odštěpném závodě Tanex v Jaroměři a výrazné
posílení technologické úrovně přinese i další nová linka v břeclavském odštěpném závodě OZ3. Na otázky odpovídá ředitel závodu
OZ6 František Pálka, který koordinuje přípravné a stavební práce.
O jaké výrobní zařízení se jedná?
Půjde o linku pro nánosování textilu gumárenskou směsí. Funkčně je
podobná současné lince Bema, disponuje však výrazně lepšími technologickými vlastnostmi. Z dlouhodobého pohledu se jedná o trvalý
proces modernizace výroby odštěpného závodu OZ3.
Kde bude linka umístěna?
Linka bude instalována v budově č.
3, tedy v prostorách, kde dříve probíhala výroba latexových matrací.
Ing. František Pálka
S jakými úpravami objektu počítáte?
Pro instalaci se musí vše stavebně připravit. Znamená to řešit nejen
stav budovy, ale také rozsáhlé základy pod samotný stroj. K budově se
nebude nic nového přistavovat, linka se vejde do stávajících prostor.
Nicméně počítáme s výměnou oken, úpravou vnitřních omítek a dalším vnitřním vybavením nutným pro fungování haly jako výrobního
prostoru. Plánujeme úpravy zázemí pro pracovníky, včetně případných úprav kanceláří v přední části objektu.
Pracovník investiční výstavby Tomáš Mohyla ukazuje prostory
pro novou linku.
Jak je to s financováním?
Investice je financována převážně z vlastních zdrojů, případně úvěrových prostředků. Na projekt jsme získali dotaci v rámci operačního
programu Inovace. Celková investice je schválena ve výši cca 117 milionů korun, přičemž dotace může být až do výše 40 % uznatelných
nákladů.
Kdo se na projektu podílí?
Na tomto projektu se podílejí především pracovníci z OZ3, kteří budou
linku využívat. Konkrétně jsou to vývojáři Vlastimil Hruška a Vendula Reichlová, potřeby výroby řeší Radim Škarka a Mirka Myslivečková.
Z pohledu přípravných stavebních prací je to Pavlína Vlková s kolegou
Tomášem Mohylou. Já mám na starosti koordinaci všech činností.
Co všechno již proběhlo?
Příprava na investici běží v podstatě už několik let. Konkrétní obrysy
se začaly rýsovat na podzim roku 2012. Po specifikaci zadání a zpracování žádosti jsme zhruba v květnu 2013 podali plnou žádost o dotaci
a následně provedli výběrové řízení na dodavatele zařízení. To bylo
ukončeno v listopadu 2013 a do měsíce byla podepsána smlouva se
společností Krauss Maffei Berstorff. V té době jsme již měli schválenou
dotaci.
Ve které fázi je projekt nyní, co proběhne do samotného spuštění
linky?
Nyní probíhají projekční práce na stavební úpravy. Stavební povolení bychom měli mít k dispozici na začátku června 2014. V té době už
bude probíhat výběr na dodavatele stavby. Doposud jsme provedli
potřebné sondy podloží v místě, kde budou základy pro linku. Samotné stavební úpravy pak proběhnou od července do října letošního
roku. Linka bude dodána ve druhé polovině října. Do konce roku proběhne montáž a zprovoznění. Zkušební provoz je plánován do konce
února 2015.
Děkujeme za rozhovor
Pavel Kašuba
Před umístěním linky čekají budovu č. 3 rozsáhlé úpravy.
Tanex rozjíždí zařízení
pro loketní opěry
Odštěpný závod Tanex Plasty v Jaroměři rozjíždí produkci na novém zařízení určeném pro vypěňování loketních opěr. Díky tomuto
vysoce výkonnému pracovišti je Gumotex schopen zajistit dodávky
loketních opěr pro 320 000 automobilů Passat B8 a 50 000 automobilů Audi TT ročně. V třísměnném provozu zajistí obsluhu vždy
tři pracovníci.
Instalace výrobního zařízení proběhla v únoru, odladění za účasti
dodavatele se uskutečnilo v průběhu března. Koncept byl ušitý na
míru pro projekty, u kterých se jedná o kombinaci stacionárního
pracoviště a karuselu zajištěné jedním licím strojem a robotem. Na
karuselu se budou vyrábět díly Passat B8 ve čtyřech nosičích, kdy
jsou v každém nosiči čtyři opěrky. Stacionární pracoviště, které je
určeno pro dva nosiče pro díly Audi TT (v každém nosiči jsou dvě
opěrky), je koncipováno i pro výrobu podokenních lišt. To do budoucna firmě Gumotex umožní rozšíření výrobního portfolia.
Karusel plní strategii firmy Gumotex v oblasti snižování emisí. V pří-
3
padě loketních opěr pro vozidla Passat B8 se jedná o pěnění bez
separátoru, který je nahrazen PE vložkou. Díky novému zařízení je
firma Gumotex schopna plnit nejnáročnější požadavky ze strany zákazníků a ucházet se o nové zakázky tohoto typu.
Ing. Eva Matějková
vedoucí TPV
Zlepšovatelství
Podpora přínosů zlepšovacích návrhů výrazně roste
J
sou podniky, které se zlepšovatelskou aktivitou zaměstnanců
příliš nepočítají a nemají pro to zaveden žádný zvláštní systém.
Jiné podniky si naopak od zlepšování hodně slibují a také do podpory zlepšování investují manažerské úsilí i peníze. Podle odborníků dělají dobře podniky druhého typu, protože ze zlepšovatelské
iniciativy zaměstnanců lze hodně získat a přitom to ani zdaleka
nejsou jen úspory peněz.
Podpora zlepšovatelství je trvalým záměrem naší akciové společnosti. Počty a výstupy zlepšovacích návrhů se bedlivě sledují i
vyhodnocují. Od 1. března 2014 dochází k navýšení odměn v této
oblasti. Za přijatý zlepšovák vzrostla odměna na 400 Kč. K jistě
zajímavému navýšení dochází u odměn za přínos zlepšovacích
návrhů, viz. tabulka níže. Ke zvýšení odměn dochází také u zmocněnců. Podrobnější informace lze získat ve směrnici SM 0070 Průmyslově právní ochrana.
Obecný postup podání zlepšovacího návrhu
1. Vyjasnit si nápad, popřípadě provést předběžné propočty
a náčrtky k řešení.
2. Vyzvednout v informačním koutku nebo u zmocněnce přihlášku pro podání.
3. Přihlášku vyplnit a uvést zejména výchozí stav a konečné řešení problému.
4. Po spuštění elektronického systému je možno přihlášku podat
přímo v počítači.
5. Vyplněnou přihlášku předat zmocněnci, popř. dle jeho pokynu
ji dopracovat.
6. Průběžně sledovat přes zmocněnce nebo v počítači stav zpracování podaného návrhu.
Odměny za přínos zlepšovacích návrhů se navyšují až dvojnásobně
Přínos zlepšovacího návrhu
Sazba odměny
Odměna v Kč
do 10 000 Kč
30%, min. 500,- Kč
do 100 000 Kč
20% z částky nad 10 000,- Kč + pevná částka 3 000,- Kč
Navýšení o…
500 – 3 000
-
3 000 – 23000
5%
do 1 000 000 Kč
15% z částky nad 100 000,- Kč + pevná částka 23 000,- Kč
23 000 – 173 000
5%
do 10 000 000 Kč
4% z částky nad 1 000 000,- Kč + pevná částka 173 000,- Kč
173 000 – 573 000
100 %
nad 10 000 000 Kč
1% z částky nad 10 000 000,- Kč + pevná částka 573 000,- Kč *
573 000 - ……..
100 % *
* Pozn.: 1) Výše běžně vyplácené odměny je omezena částkou 650 000 Kč (dříve 400 000 Kč).
2) Pro výplatu vyšší částky je ve zvláštních případech třeba písemného souhlasu generálního ředitele.
Zlepšovák může podat kterýkoliv zaměstnanec
Nabídku zlepšovacího návrhu lze podat doručením příslušnému
zmocněnci za daný závod nebo prostřednictvím sběrného místa
v informačním koutku (například v závodní jídelně) a rovněž prostřednictvím elektronické pošty Lotus Notes. Formulář nabídky
lze podepsat dodatečně. Nabídka se podává vždy písemně, na
určeném tiskopise (F 0030) a musí obsahovat řešení jen jednoho
konkrétního problému. Veškeré informace týkající se podávání
zlepšovacích návrhů lze získat u zmocněnců za jednotlivé závody.
Seznam zmocněnců
Gumotex Matrace
Odštěpný závod 2
Odštěpný závod 3
Odštěpný závod 5
Odštěpný závod 6
Úsek GŘ
Lenka Gajdová
Dušan Buchta
Ing. Josef Drábek Monika Hozdová
Jiří Marák
Bohdana Havlíčková
tel. kl: 673
tel. kl: 302
tel. kl: 621
tel.: 491 841 240
tel. kl: 556
tel. kl: 103
Zlepšovací návrhy rok 2013
Útvar
Počet
původců
Dělníci
Technici
Muž
Žena
Podané
zlepšováky
Přijaté
zlepšováky
Matrace
8
2
6
4
4
5
2
OZ 2
40
26
14
27
13
67
43
OZ 3
20
6
14
12
8
31
23
OZ 5
21
10
11
15
6
33
22
OZ 6
14
10
4
14
0
6
1
Úsek GŔ
0
0
0
0
0
0
0
Personální úsek
0
0
0
0
0
0
0
Ekonomický úsek
1
0
1
0
1
1
1
Celkem
104
54
50
72
32
143
92
V roce 2013 bylo podáno 143 zlepšováků (plán 188). Skutečně přijato jich bylo 92 (plán 143) s celkovým přínosem
téměř 4,9 milionu Kč. Na odměnách za zlepšovatelství bylo vyplaceno přes 570 tis. Kč.
4
Co je to KAIZEN?
Japonský, respektive dnes již celosvětový pojem KAIZEN se dá chápat jako součinnost dvou slov.
KAI znamená změna. ZEN je lepší. Ve volném překladu slovo KAIZEN znamená změna k lepšímu.
V českých podmínkách spíše používáme ekvivalenty jako neustálé zlepšování, zlepšovací návrhy, systém
kontinuálního zlepšování atd. V kontextu chápání toto spojení lze reprodukovat jako neustálé drobné
zlepšování procesů.
Co motivuje zlepšovatele…
Miloš Chaloupka
strojní zámečník, Jaroměř
Za osmnáct let práce v Tanexu jsem podal
přes dvanáct zlepšováků. Vždy mě potěší,
když můj nápad firmě něco přinese. Motivuje mě dobrý pocit, když se dílo podaří a samozřejmě také finanční odměna. V současné
době mám „v merku“ další tři zlepšováky týkající se jak úspor, tak kvality našich výrobků.
Jiří Netopilík
výrobní technolog, Břeclav
Při podávání zlepšováků hraje zásadní
roli dostatek informací. Záleží, k čemu se
člověk během práce dostane. Myslím si,
že technik má tím pádem více možností
než například dělník. Ve firmě jsem podal 17 zlepšováků. Každého určitě těší,
když jeho přičiněním vydělá firma a tím
i on sám. Takže i mě motivuje finanční odměna.
Pavel Strýček
vedoucí údržby, Břeclav
Myslím si, že zlepšovací návrhy by měli zaměstnanci dávat automaticky, v rámci své
pracovní pozice. Zlepšovatelství každopádně podporujeme u podřízených, kteří si díky
tomu mohou přilepšit k výplatě. V oblasti
údržby je to cenný prostředek, jak vyřešit
opakující se problém. Údržbář se pak nemusí
kvůli opravě vracet pořád na jedno místo.
V rámci zlepšovatelství vzniká spousta nápadů, ale ne každý je realizovatelný. Problémy
často nastávají v případech, kdy realizátor je někdo jiný než autor zlepšováku. Autor totiž ne vždy dobře zná všechny návaznosti.
Osobně podávám zlepšovák až tehdy, když jsem si stoprocentně
jistý, že se zrealizuje.
Bohdana Havlíčková, Pavel Kašuba
personální úsek
V oblasti požární ochrany
jsme aktivní
č. 54. Více typů SHZ je instalováno v budově č. 4. Tam je kvůli výrobní
technologii plynové SHZ na inertní plyn, dále pěnové a v hlavní výškové části budovy i již zmiňované vodní SHZ. Strojovna stabilního hasicího zařízení je v budově č. 3, kde jsou rovněž zásobníky vody.
umotex dlouhodobě věnuje pozornost řádnému a kvalitnímu
zajištění požární ochrany. V této oblasti máme nastaveny školící a informační mechanismy jak pro všechny kategorie zaměstnanců, tak pro externí firmy a návštěvy. Pravidelně školíme tzv.
požární hlídky složené ze zaměstnanců na určených pracovištích.
Prověřujeme a zlepšujeme
Pravidelně je prověřována připravenost obsluh i znalost zaměstnanců
v použití hasebních prostředků, znalost evakuačních plánů a požárních
poplachových směrnic. K tomuto slouží nácviky na likvidace požáru,
havárie a evakuace. Nácviky jsou prováděny pod dohledem členů havarijního štábu. Kromě toho mají mistři na jednotlivých pracovištích
povinnost provést podobné nácviky minimálně 1 x ročně.
Problematice požární ochrany se věnujeme pravidelně měsíčně na poradách odborné komise pro PO, BOZP a ŽP. Uplynulý rok vždy důkladně
vyhodnocujeme a na základě výstupní zprávy navrhujeme zvýšení požární bezpečnosti firmy na následující období.
G
Jiří Malacka, vedoucí odboru zabezpečení
Farntišek Ivančic, technik PO
Nácvik likvidace požáru na budově č. 13 odštěpného závodu
3 v podání Lucie Trávníčkové a Heleny Kabeláčové.
Vybavujeme
Vzhledem k používaným surovinám a finálním výrobkům jsou všechna pracoviště vybavena elektrickou požární signalizací pro prvotní
indikaci požáru. Tato signalizace je přímo napojena na pult centrální
ochrany hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje. Každá
událost je tak pod dohledem naší strážní služby a hasičů.
Pro represivní požární zásahy obsluhou - požárními hlídkami - jsou
jednotlivá pracoviště náležitě vybavena. Jde o základní pomůcky, jako
jsou přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty. Ve dvou objektech
je nově instalováno stabilní hasicí zařízení (SHZ). Vodní SHZ je budově
O strojovnu stabilního hasicího zařízení pečuje požární technik František Ivančic (na snímku) ve spolupráci se strážní
službou. Ve strojovně probíhají pravidelné kontroly systému,
kontroly funkčnosti čerpadel apod.
OZ6 předává zakázku za 7,1 milionu
O
dštěpný závod č. 6 vyvinul strojní zařízení na sběr a třídění kovového odpadu pro německou společnost, která provozuje lisovnu
kovových součástí také u nás. Tento projekt je rozdělen do dvou fází,
kdy první z nich právě realizační tým ukončuje.
„Při oslovení zákazníka jsme zareagovali na jeho potřebu konkrétního
zařízení na míru. Byli jsme úspěšní ve výběrovém řízení a získali zakázku v hodnotě 7,1 milionů korun. Zakázka spočívá v návrhu řešení sběru a
třídění kovového odpadu a sestrojení strojního zařízení k tomuto účelu.
Montáž u zákazníka proběhne do poloviny dubna,“ uvedla obchodní
zástupkyně odštěpného závodu Ivona Petrlová.
Sběr kovového odpadu bude u zákazníka
probíhat pod jednotlivými lisy, v suterénu,
pomocí sběrných kontejnerů. Kontejnery
se pohybují na posuvných paletách po
kolejové dráze. Tento pohyb je zajišťován
pneumaticky. Vozík se pak přesouvá na
pojízdnou paletu taženou ocelovým lanem k vysýpacímu zařízení, které zvedá
kontejnery pomocí triplexových
řetězů do výšky několika metrů.
Jiří Marák, hlavní konstruktér
„Vyvinuli jsme řídící program
u ovládací skříně, která řídí
napojený na informační systém
chod celého zařízení zajišťuzákazníka, který dokáže kovový
jícího sběr kovového odpadu.
odpad roztřídit, zvážit a vysypat
do navolených kontejnerů. Naprogramovali jsme zařízení tak, aby bylo bezúdržbové, bezobslužné a
bylo jej možno ovládat pomocí mobilního telefonu,“ popisuje zařízení
elektronik Petr Kuklínek.
„Tato velká zakázka je pro náš odbor jistě lukrativní a v mnohých ohledech i klíčová. Máme jedinečnou šanci prokázat výrobní kvality a organizační schopnosti. Odboru hlavního mechanika se postupně daří získávat externí zakázky i z oboru náročného automobilového průmyslu.
Otevírají se nám dvířka do již existujícího trhu přesyceného konkurencí,
ve kterém musíme být schopni obstát. Velké poděkování patří všem,
kteří se podíleli nad rámec svých povinností na projektu. Nejednou
svými inovativními myšlenkami a řemeslnou zručností přispěli k dokonalosti systému. Máme výborné odborníky, kteří i přes velmi obtížné
podmínky dosahují maximálních špičkových výkonů,“dodává
Petrlová.
(red)
Kovářská práce, jak bylo zařízení s pořádnou nadsázkou tvůrci
pojmenováno, zabírá téměř 200 m2.
Na projektu pracoval tým ve složení Roman Potočník, Erik Sítek, Petr Kuklínek, Jaroslav Fňukal, Petr Kvasnovský, Jiří Marák,
Ivona Petrlová, Zdeněk Tichý, Lubomír Eimut, Petr Hruška, Svatoslav Verbík, Jaromír Hrubý, Ladislav Hes a Alois Lískovec.
Závod Matrace vyhodnotil soutěž
V
březnu proběhlo předání cen výhercům zaměstnanecké soutěže, která probíhala na prodejně GUMOTEX LOŽNICE v Břeclavi v závěru roku 2013. V listopadu a prosinci se do ní zapojilo
dvacet zaměstnanců. Dohromady nakoupili zboží za více jak 200
tisíc korun.
Podle hodnocení vedoucí prodejny byla akce pro zaměstnance zajímavá. “Teprve při této akci se někteří kolegové dozvěděli o možnosti
čerpání určitých výhod. Zopakování nebo vyhlášení podobné soutěže
bychom na prodejně jednoznačně přivítali,“ uvedla Iva Hlinková. Předání cen bylo pro první tři vyhodnocené kolegy milým zakončením pracovního týdne. Při neformálním posezení výherci prozradili, pro koho
nakupovali a jak užili výhru.
M. Mráz: Doporučil jsem kamarádovi postel a matrace, jako vybavení do ložnice. Kamarád dal na moje doporučení a dokonce stornoval
objednávku u konkurence. Z relaxačního pobytu mám radost, pobyt
v lázních si užiju. Samozřejmě s manželkou, aby nedošlo v tisku k nějaké mýlce.
J. Škrabalová: Dcera a syn si dostavěli dům a potřebovali do něj nové
matrace a povlečení, takže jim naše zboží udělalo radost. Kupony ráda
využiju, jen co si zjistím, kde za ně můžu nakupovat.
P. Vlková: Koupila jsem matrace pro manželovu maminku a pro našeho kamaráda, pak prostěradla z mikrovlákna. Všechno jako dárky na
Vánoce. Výhra mi udělala radost, anatomický polštář ještě nemám.
6
Nejen oceněným, ale i všem účastníkům soutěže děkujeme za opravdu
krásné nákupy! Došlo tím k významné podpoře plnění našeho plánu
ke konci roku.
Ing. Sylvie Čechová
manažerka marketingu
První cenu – třídenní pobyt v Lázních Lednice pro dvě osoby v
hodnotě 6 558 Kč vyhrál Miroslav Mráz. Druhou cenu - kupóny
CHÉQUE DÉJEUNER v hodnotě 2 500 Kč vyhrála paní Jarmila
Škrabalová (na snímku vlevo). Třetí cenu - anatomický polštář
v hodnotě 990 Kč vyhrála Pavlína Vlková.
INTERSEC 2014 otevřel
nové exportní možnosti
V
měsíci lednu jsme se prezentovali ve Spojených arabských
emirátech s výrobkovou skupinou určenou pro záchranné
složky, tedy Gumotex Rescue Systems, ze sortimentu střediska 353
Odštěpného závodu 3. Na nejvýznamnějším regionálním veletrhu
technologií a vybavení požárních, záchranných a bezpečnostních
systémů v Dubaji jsme se představili v rámci společné expozice
České republiky spolu s dalšími 12 českými firmami. Společnou
českou oficiální účast a společný pavilon na veletrhu INTERSEC inicioval Svaz chemického průmyslu ČR za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Veletrhu se účastnilo přes 1 200 vystavovatelů z 54 zemí světa. Zájem byl o výrobky pro zajištění bezpečnosti osob, veřejných prostor
a majetku, dále o systémy pro likvidaci průmyslových havárií, požárů
a přírodních katastrof. Klíčovým zaměřením veletrhu byla bezpečnost
a ochrana v petrochemickém průmyslu, který je hlavní prioritou ve
středovýchodním regionu (Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie,
Katar, Egypt, Kuvajt a Omán), obecně byly představeny nové trendy ve
výbavě hasičských a záchranných týmů.
Veletrh Intersec je v oboru záchranářské a bezpečnostní techniky největší nejen ve Spojených arabských emirátech, ale v celém regionu
Arabského poloostrova i přilehlých okolních státech. Na arabském trhu
jsme dosud nebyli s výrobky pro záchranné složky obchodně aktivní.
V loňském roce jsme veletrh INTERSEC navštívili za účelem zmonitorování trhu a vyhledání potencionálních obchodních partnerů. Teritorium disponuje velkou kupní silou, proto jsme letos neváhali využít
možnosti prezentace na společné české expozici. Účast nám potvrdila
tržní potenciál regionu a také jsme poznali nové využití našich produktů v těchto oblastech světa. Oslovili nás mimo jiné pořadatelé různých
eventů odehrávajících se v poušti. Toto použití má sice svá specifika,
ale zároveň se nám otevírají nové exportní příležitosti.
Prezentaci Gumotex Rescue Systems na INTERSECu hodnotíme jednoznačně pozitivně, výrazně předčila naše očekávání, mimořádný zájem
byl zejména o naše nafukovací stany. Během třech výstavních dnů
jsme zaznamenali výstupy z více jak stovky jednání se zástupci firem
či organizací z celé řady států, severní Afrikou počínaje, přes Saúdskou
Arábii až po Indii. Se všemi získanými kontakty budeme nadále pracovat a rozvíjet jejich obchodní potenciál.
Ing. Lenka Beránková
Gumotex Rescue Systems
Prezentace naší společnosti v Dubaji.
Informace o produktech střediska Speciální výroba podávali
Lenka Beránková a Pavel Polák.
Sezónu 2014 pádlujeme v nových barvách
V
ýrobní skupina Boats and Outdoor se po mnoha letech rozhodla
změnit image nabídky nafukovacích člunů. Vytvořili jsme nabídku v nové a svěží barevnosti.
Změně předcházel průzkum veřejnosti, který se uskutečnil na loňských vodáckých dnech v Brně a Bratislavě. Tam jsme oslovili jak ostřílené vodáky, tak začátečníky i laiky. Z možných variant vyplynulo, že
více než 60 % dotazovaných doporučilo změnu barevností a následně
zhodnotilo novou variantu za úspěšnou.
Barvy se radikálně změnily a jsou přizpůsobeny i samotnému zaměření kategorie člunů. Rafty na divokou vodu jsou oranžové, turistické
lodě jsou nabízeny v jasnější červené (oproti doposud obvyklé tmavě
zelené). Čluny pro rekreaci jsme se rozhodli oživit jasnější červenou a
zářivě zelenou.
Změnu jsme poprvé představili jako novinku distributorům a ostatním
milovníkům tohoto sportu na jednom z největších vodáckých veletrhů
PADDLEexpo 2013 v Norimberku, kde jsme kromě nových barev pro
sezónu 2014 vystavili také horkou novinku motorovou kánoi RUBY.
Eva Nevělíková
referentka marketingu
Kompletní sortiment našich lodí včetně
příslušenství naleznete na:
www.nafukovacilode.cz
Vendula Krejzlová a Veronika Hasilová při kompletaci našich
lodí v nových a pro oko opravdu přitažlivých barvách.
Akademie
Cílem Akademie je
ukázat, že věci lze
dělat i jinak
V
uplynulém roce zahájila Akademie Gumotex činnost stejnojmenným projektem zaměřeným
na rozvoj techniků v procesech
Vývoj, Výroba, Kvalita a Logistika. Z
těchto, ale i návazných procesů nastoupilo do prvního ročníku rozvojových aktivit osmačtyřicet pracovníků. V mezidobí účastníci vytvořili
třináct mezizávodově propojených
týmů, ve kterých navrhují užití nově
získaných informací v praxi. Smyslem snahy o propojení závodů je
přenos informací, tedy toho, jak konkrétní věci řeší jiný závod. Řada
účastníků je tak členem týmu řešícího úkol v jiném prostředí.
Účastníci se seznamují s technikami a metodami „štíhlých procesů“.
Byly jim představeny základy nástrojů a metod zlepšování procesů
vedoucí k zefektivňování a zvyšování produktivity. Učí se identifikovat jednotlivé druhy plýtvání a poznávají rovněž metody analýzy
a měření práce. Pro další pokračování je nezbytná silná podpora vedoucích pracovníků, kteří by v roli „sponzorů“ měli být aktivními posuzovateli činností jednotlivých týmů.
Do projektu podpořeného evropskými penězi se v určitých fázích zapojilo více jak sedmdesát zaměstnanců naší společnosti.
Pavel Kašuba
manažer pro podnikovou Akademii
Tým Vývojáři 36
zefektivní proces
Zvolili jsme si optimalizaci procesu. Chceme zkrátit dobu vývoje
nového nafukovacího stanu respektive člunu, která je příliš dlouhá.
Z rozboru a vyhodnocení je zřejmé, že je potřeba změnit některé kroky, především zkrátit potřebný čas na jejich provedení a tím zefektivnit vývojový proces. Řešení vidíme v částečné automatizaci procesu
výroby šablon a zjednodušení přenosu programů na řezací plotr.
Naše kroky jsme konzultovali s lektory a momentálně se nacházíme
ve fázi vyčíslení úspor.
Informací získaných v Akademii bylo více. Kromě automatizace procesů, kterou chceme využít při řešení našeho úkolu, byla zajímavá
průmyslově-právní ochrana. Projektové řízení z pilotního ročníku
nám ukázalo postupy řízení projektů a jejich úskalí.
Tým Automatrace 4
zvýší kapacitu linky
V rámci úkolu „Výměny nástrojů na OZ2“ jsme si vybrali linku Hennecke na budově č. 12. Konkrétně chceme snížit celkový čas výměn
o minimálně 80 %. Jedná se o nástroje (formy) pro výrobu sedáků
a opěr ze studené pěny. Současný stav výměny forem je zdlouhavý.
Proto navrhujeme snížení prostojů strojních zařízení a s nimi spoje-
Tým Automatrace 4 pracuje ve složení Jolana Hřebačková, Lenka Gajdová, Bronislav Imrich a Františka Leciánová. Sponzorem
týmu je Rostislav Machát.
ných nákladů a zároveň zvýšení kapacity linky.
Bylo potřeba identifikovat interní a externí činnosti, vytipovat externí
pracoviště v bezprostřední blízkosti linky pro přípravu nástrojů před
nasazováním (tj. separace forem a temperace forem), provést rozbory
současného stavu výměn nástrojů ve srovnání s navrhovaným řešením. Samozřejmě se zabýváme výpočty přínosů a možných rizik. Je
potřeba provést změnu ve vybavení přípravků strojní údržby na budově č. 12.
Navrhované pracovní postupy chceme standardizovat pomocí metody SMED od výměny nástroje, až po vyjetí prvního kusu z formy. Při
plnění úkolu jsme využili konzultace s lektorem a řídili se některými
jeho návrhy. Nyní jsme ve fázi před dokončením.
Mě osobně z výuky zaujaly výrobní systémy s pravidly štíhlé výroby,
například metoda Kanban (ručení za kvalitu dodavatelem a převzetí
objednávky odběratelem).
Bronislav Imrich
technolog
Jiří Němec
vývojový pracovník
Tým Vývojáři 36 pracuje ve složení Jiří Němec, Lenka Gasnárková a Radek Jamrich. Na snímku chybí Martin Poljak, který
v závěru února opustil Gumotex. Sponzorem týmu je Vlastimil
Hruška.
Léta nevyužívanou místnost po hasičích jsme proměnili v novou firemní učebnu. Odpadnou tak případy, kdy jsme pro současně probíhající aktivity blokovali některou ze zasedacích místností. Nová
učebna pro zhruba 20 lidí vznikla naproti větší, původní učebně,
v prvním patře budovy č. 24 (hasičárny). S úpravami místnosti velmi pomohl Odbor investiční výstavby. K financování oprav prostor využívaných podnikovou Akademií jsme využili především dotačních prostředků
z fondů Evropské unie.
8
Podpora škol
Tým F4
navrhne zefektivnění na lince Touran
Podpořili jsme soutěž
Mladý chemik
Náš tým se věnuje automatizaci na lince pro výrobu slunečních clon
Touran, kde se snažíme dosáhnout zefektivnění práce, zlepšení ergonomie pracoviště a využitelnosti času. Lektor, se kterým jsme navštívili přímo toto pracoviště, nám během prohlídky poskytl několik
nápadů na zlepšení. Na základě toho jsme si ujasnili, kam budeme
projekt směřovat.
Po školních a regionálních kolech soutěže
s oficiálním názvem Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR, postoupilo do celostátního finále 40 nejúspěšnějších žáků
základních škol. Ti se 4. června sjedou do
Pardubic, aby v prostorách tamní Fakulty
chemicko-technologické Univerzity Pardubice podstoupili další testování.
Žáci v rámci soutěže musí prokázat patřičné vědomosti z chemie a praktickou
zručnost v laboratorním cvičení. Snažení
žáků je hodnotně oceněno v regionálním
a především v celostátním finále. Soutěž
je finančně podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícím v chemickém
průmyslu a Svazem chemického průmyslu. Soutěž si klade za cíl propojit základní školství, střední školství
a odbornou praxi v chemii. Nejlepší žáci v rámci republiky se mohou
těšit na velice hodnotné ceny, ale také na příslib stipendia v 1. akademickém roce studia na FCH UP. „Děkujeme za spolupráci a přispění
na ceny pro vítěze krajského kola. Prvních pět žáků obdrželo Ipod,
externí harddisk, mp3 přehrávač a 2 x flash disk. Dále jsme žákům
přispěli na dopravu,“ shrnul Ing. Tomáš Buriánek, koordinátor soutěže
SPŠ chemická Brno.
Soutěž je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách. O krále mladých chemiků České republiky se v letošním roce utkalo téměř 8 000 účastníků z osmých a devátých tříd.
Tým F4 pracuje ve složení Martin Dolák, Martin Michalovič a Radek Pochylý. Sponzorem týmu je Michal Bílek.
Nedáváme si za úkol přestavět a znovu navrhnout celou organizaci
práce na lince, naše návrhy budou spíše dílčí, zaměřené na jednotlivá
pracoviště v rámci linky. Dohromady však dají smysluplný výsledek,
který se odrazí na efektivitě celé linky. Pro úspěšnou implementaci
našich doporučení však bude nutné změnit styl a organizaci práce.
Nejprve jsme si popsali dílnu, výrobu na lince, jednotlivé operace a
jejich vzájemnou návaznost. Nyní se věnujeme získání obrazu o putování výrobku linkou, tzv. VSM (Value Stream Mapping). Jedná se o
nástroj pro identifikaci plýtvání při výrobě. Při řešení ve velké míře
využíváme nové poznatky získané na Akademii a konzultujeme je s
logistikem dílny, který přispívá dalšími podněty k dokončení úkolu.
Během jednotlivých vzdělávacích modulů jsme se setkali se spoustou zajímavých témat. Některá z nich využijeme již při řešení zvoleného tematického úkolu, jiná nám poskytla trochu jiný náhled na věc
a tak říkajíc rozšířila obzory. Přínosem jsou pro nás především návštěvy různých pracovišť a rozbor problémů přímo na místě s lektorem.
Ing. Radek Pochylý
vedoucí vývojový pracovník
Účastníci mají možnost přicházet do jednotlivých aktivit s problémy a
postřehy z vlastního prostředí. S lektorem navštěvují výrobní prostory,
zjišťují mezery v procesech, které následně vyhodnocují. Na programu
jsou i simulace činností, např. základů pro přihlašování patentů v oblasti
průmyslově právní ochrany (pro proces Vývoj).
Přispějeme ke zlepšení odborného
vzdělávání na středních školách
Ve spolupráci s SPŠ chemickou v Brně se účastníme mezinárodního
projektu TraWi zaměřeného na posílení spolupráce středních odborných škol a podniků v chemickém sektoru v ČR a Polsku. Země porovnávají příklady z praxe a zkušenosti s německým prostředím.
Výstupem projektu, do kterého byla brněnskou průmyslovkou přizvána také naše akciová společnost, má být návrh vylepšení metodiky vzdělávání středních škol s chemickým zaměřením. Gumotex
zastupuje David Kubalík, technolog závodu OZ3. Jako „čerstvý“ absolvent chemické fakulty má určitě co říci k očekávání praxe od přicházejících studentů. „Cílem projektu je přizpůsobení vzdělávání pro
žáky středních škol tak, aby například laboratorní úlohy byly zaměřeny na reálné úkoly, s nimiž se budoucí absolventi škol mohou setkat
v chemickém podniku. Řeší se také vylepšení forem spolupráce škol
a podniků v oblasti odborných praxí a stáží pro vyšší motivaci studentů,“ uvedl Kubalík po prvním projektovém setkání, které proběhlo
v měsíci březnu v Drážďanech.
Podle jeho slov se většina zúčastněných škol i firem potýká s podobnými problémy. „Shoda škol panovala v tom, že většina podniků
nechce, nebo nemůže studenty na praxi brát například kvůli práci v
nebezpečném prostředí, nebo z důvodu nedostatku lidí, kteří by se
studentům věnovali. Pokud už studenti na praxi jsou, stává se, že místo práce s přístroji v laboratoři jen umývají sklo. Firmy naopak postrádají u studentů větší samostatnost a efektivnější práci v týmu,“
dodal Kubalík.
Projekt končí v září 2015. Po tomto datu je v plánu sestavení několika
nových vzdělávacích modulů zohledňujících očekávání odborné praxe a jejich následná pilotáž. Hlavním koordinátorem projektu je QFC
(Qualifizierungsförderwerk Chemie GMBH) z německého Halle/Saale.
(pk)
Společenská kronika
Společenská kronika
leden - únor 2014
Proběhly dozorové audity
50 let oslavili:
Jana Vajbarová, Františka Hamanová, Yveta Němcová, Petr Kučera, Eva
Kunderová
60 let oslavili:
Květoslava Janulíková, Jaroslav Úlehla, Jan Darmovzal
Za dlouholetou práci ve firmě děkujeme:
25 let ve firmě: Alena Zugarová, Dagmar Maleňáková, Alois Lískovec
30 let ve firmě: Jana Osičková, Jiří Kocián
40 let ve firmě: Zdeněk Horák
45 let ve firmě: Marie Bílková
V
únoru proběhl v naší společnosti dozorový audit zaměřený na
systémy managementu kvality v Břeclavi a environmentu (životního prostředí) v Břeclavi i Jaroměři. Audit provedl certifikační
orgán Sdružení pro certifikaci systémů jakosti Praha za účasti auditorů z Institutu pro testování a certifikaci Zlín. Tým auditorů konstatoval shodu systémů s požadavky příslušných norem a doporučil
zachování získaných certifikátů.
Tímto bych chtěl všem poděkovat za přípravu a průběh auditu.
Ing. Miroslav Mráz
Co se v areálu mění
Nastoupili:
Marko Majerník, Radek Kobliha, Veronika Chludilová, Soňa Poláčková,
Jiřina Zdražilová, Lenka Hanačíková, Monika Brtevníková, Mgr. Dana
Ďuranová, Ivana Konečná, Pixa Lukáš, Blanka Šenkýřová, Božena Zimová, Josef Koníček, Ing. Cyril Kurúc, Roman Hrdina, Martin Jirota, Ing.
Antonín Dymák, Ing. Josef Musil
Pracovní poměr ukončili:
Paulík Milan, Jiří Šnainar, Ing. Patrik Vančík, Ing. Pavol Bukovský, Miroslav Čapka, Anna Zugarová, Ing. Jiří Pešek, Martin Poljak
Do důchodu odešli:
Jarmila Dvořáková, Marta Klimešová, Helena Vlašicová, Václav
Schmidt, Anna Pálková, Gustav Hubka
Na mateřskou dovolenou nastoupila:
Martina Hasilová
Významné jubileum oslavili naši senioři:
60 let: Marie Zobačová, Oldřiška Zbranková, Anna Fojtíková, Dana Netopilíková, Jaroslava Berková, Miloslav Stibůrek, Helena Chmelová
65 let: Ivana Broučková, Doubravka Králová, Pavla Kaňová, Jindřiška Tučková
70 let: Jana Mercineriová, Anna Juřenová, Ludmila Káňová, Libuše
Kobzíková
75 let: Štěpán Káňa, Marie Polášková, Františka Stankovičová, Milada
Tichá
80 let: Jaroslav Klammert, Ludmila Jabůrková, Antonín Buťa, Jaroslav
Fňukal, Ludmila Létalová
85 let: Božena Zonygová, Ladislav Stöhr, Zdeněk Zigáček
90 let: Emilie Macháčková
95 let: Hilda Janušková
99 let: Anna Reichmanová
Od měsíce února probíhají opravy elektrorozvodů, podlah a osvětlení v celém 2. podlaží budovy č. 24 (na hasičárně). To nejhorší v
podobě vrtání, zasekávání kabelů a rozvodů, ale i demoličních prací
pomalu ustává. K využití tak bude připraveno několik místností.
Zemřeli naši bývalí kolegové:
Anna Prokopová (1942), Miroslav Olejníček (1947), Ludvík Linha (1930)
Jana Černotová
personální úsek
K tradicím patří setkání s kolegy odcházejícími do penze.
V měsíci únoru jsme poděkovali (odshora, zleva): J. Dvořákové, L. Vymyslické, M. Adámkové, A. Pálkové, M. Klimešové
a M. Nešporové.
10
V polovině března byla „srovnána se zemí“ jedna ze starých budov
v reálu společnosti v Břeclavi. Podle slov vedoucí odboru investiční výstavby Pavlíny Vlkové se s demolicí bývalé stolárny (budovy
č. 19) počítalo již před dvěma lety. Volné prostranství tehdy mělo
posloužit odštěpnému závodu č. 2. Záměr se neuskutečnil a bourání chátrající budovy přišlo na řadu až letos. Stavební suť využila
externí firma.
Testovali jsme v Itálii
S
tejně jako v loňském roce jsme i letos s kolegou Liborem Vítkem
využili zázemí poskytnuté obchodním zástupcem pro Itálii panem Rossim k testování našich nových výrobků na moři. Jeho letní
domek se nachází přímo u moře v obci Framura v Janovském zálivu,
tedy na Ligurské riviéře. Tentokrát jsme vyrazili o tři týdny později
a vyplatilo se, protože jsme již neviděli cestou (ani na místě) závěje
sněhu jako před rokem. Testovali jsme od 17. do 20. března. Ze čtyř
dní jsme měli tři slunečné, s teplotou vzduchu okolo 16 °C a teplotou moře o cca dva stupně nižší.
Testovali jsme tři produkty
Prvním z nich byl nový expediční kajak ve dvou verzích. Jedna verze z materiálu Nitrilon pro evropský trh a druhá verze z materiálu
Hevealon pro trh americký. Obě se ukázaly jako konstrukčně velmi kvalitní, s jízdními vlastnostmi nad očekávání dobrými. Mezi
přednosti jednoznačně patří nadstandardní držení směru, skluz a
rychlost kajaku. Ano, je to trochu na úkor stability a snadné ovladatelnosti, což je naopak předností u kajaku Swing. Nový kajak
s pracovním názvem Framura tak bude určený již zkušenějším
uživatelům s vyššími nároky na kvalitu jízdy na delší vzdálenosti.
Předurčují ho k tomu i naše výsledky měření, kdy jsme i na delších distancích nad 5 km dokázali jet průměrnou rychlostí okolo
6 km/hod a na krátké vzdálenosti jsme byli schopni dosáhnout
maximální rychlosti přes 12 km/hod. To je u nafukovacího kajaku
velmi dobrý výsledek, kterého jsme nedosáhli ani s loňskou novinkou Seawave.
Druhým testovaným produktem byl první a výchozí prototyp rybářského kajaku, kde byla testována především stabilita a držení
směru jízdy, protože skloubení těchto dvou vlastností bude klíčem k úspěchu. Stabilita tohoto kajaku musí být taková, aby se
člověk byl schopný v něm postavit i na mírných mořských vlnách,
což se nám s mírnými obtížemi dařilo. Budeme ale muset na tom
ještě zapracovat.
Třetí testovanou novinkou bylo rekreační plavidlo Manta, na kterém jsme mohli otestovat pouze správnou velikost a vhodné umístění úchytů. K důkladnějšímu testu, třeba možnosti „surfování“,
nám moře nedopřálo větší vlny.
Nejhlubším zážitkem pro nás asi zůstane setkání s hejnem delfínů
na otevřeném moři při testování cca 1 km od pobřeží. Bohužel to
bylo v jediný den, kdy bylo pod mrakem a v pozdější hodinu, takže
pořízený videozáznam není tak kvalitní, jak bychom chtěli. Přesto
se ho pokusíme využít k propagaci pádlování na našich člunech.
Přijměte pozvání na zábavné
odpoledne!
V
zhledem k velmi příznivému ohlasu, který vzbudilo zábavné
odpoledne pořádané v rámci Dne otevřených dveří v září 2012
v areálu Gumotex Břeclav, rozhodlo vedení společnosti o tom, že podobnou akci pro zaměstnance zopakujeme i letos, dne 17. května od
12.00 hodin.
Bohatý program,
slosovatelné vstupenky o ceny
Čeká nás bohatý zábavný program, zaměřený zejména na děti a mládež, např. diskotéka, skákací hrad, klauni, kreslení na obličej, kreslení
na chodník, apod. Vstupenky, které obdrží každý účastník akce zdarma při vstupu do firmy, budou slosovatelné o hodnotné ceny a budou obsahovat i kupóny na občerstvení, tzn. nápoje a také teplé nebo
studené občerstvení, popř. dezert a sladkosti. V areálu tak bude raut
s mnoha laskominami. Všechny podávané nápoje budou nealkoholické, protože i pro toto zábavné odpoledne platí přísný zákaz přinášení
a požívání alkoholu v areálu. Celým odpolednem bude provádět profesionální moderátor a o hudební doprovod se postará disk jockey.
Součástí bude i prohlídka vybraných dílen a technologií, spojená
s ukázkami vyráběných produktů a polotovarů. Odborný výklad na
dílnách budou zajišťovat technologové a mistři jednotlivých oddělení, kteří znají všechny detaily výroby a budou schopni odpovědět i na
mnohdy „dotěrné“ dotazy účastníků.
Prioritně pro naše zaměstnance
a jejich rodinné příslušníky
Z organizačních a bezpečnostních důvodů nepočítáme s účastí široké
veřejnosti. Proto i propagace akce bude omezena na pozvánky (distribuované s výplatními páskami) a na plakáty přímo v areálu společnosti. Věříme, že se zábavného odpoledne zúčastní také naši kolegové
a jejich rodinní příslušníci z odštěpného závodu 5 z Jaroměře a z dceřiné společnosti Gumotex Automotive Most.
Organizátoři věří v příjemné počasí, ale myslí i na tzv. mokrou variantu v podobě velkého stanu na nádvoří, nebo případného využití
přilehlého přístřešku. Přejme si společně, aby se akce vydařila a aby
si všichni účastníci odnesli příjemné zážitky. Organizační tým se těší
na vaši návštěvu!
Vladimír Chmela
Tomáš Gála
key account manager
Pobavme naše rodiny a ukažme jim, kde a na čem pracujeme.
Podporujeme
Podporujeme mladé
krasobruslaře
Další z podporovaných sportovních odvětví je krasobruslení, kterému se v Břeclavi věnuje více jak pětadvacet dívek a chlapců ve
věku od 3 do 24 let. Mladé krasobruslařské naděje se každoročně účastní Břeclavské ceny, na které i letos fandícímu obecenstvu
předváděly prvky pracně natrénované v průběhu celé sezony.
Díky celoroční píli se tři břeclavské krasobruslařky kvalifikovaly dokonce na mistrovství České republiky do Mladé Boleslavi. V
kategorii nejmladších žaček reprezentovala oddíl KRASO Břeclav
Ivana Kratochvílová, která obsadila šestnácté místo. V kategorii žaček si vybruslila sedmnáctou příčku Gabriela Gulíšková. Její mladší sestra Karolína se ve své kategorii udržela v první dvacítce. „U
pěti až sedmiletých dětí to rozhodně chce velkou dávku odvahy,
když si mají stoupnout na velkou ledovou plochu. Najednou je tam
dítě samo bez trenéra, před rozhodčími a hlavně rodiči a známými,“
oceňuje nasazení mladých krasobruslařů trenérka Mirka Myslivečková, naše kolegyně z břeclavského odštěpného závodu č. 3.
Sportovní oddíl KRASO Břeclav se rozloučil s úspěšnou sezonou závěrečnou
EXHIBICÍ v neděli 6. dubna na břeclavském zimním stadionu.
Letošní bowlingový turnaj
má své vítěze
V sobotu 15. března odehráli zaměstnanci naší společnosti tradiční,
již 18. turnaj čtyřčlenných družstev na bowlingové šestidráze v
Hodoníně. Po ukončení soutěže proběhlo vyhodnocení a předsedkyně
odborové organizace paní Štěpánková předala ceny prvním třem
družstvům a nejlepším jednotlivcům. Turnaje se zúčastnilo zatím
nejvíce žen v historii - celkem 12. Tímto děkuji všem zúčastněným
za předvedené výkony i příjemně strávený čas a děkuji také vedení
společnosti a odborové organizaci za podporu sportovního vyžití
našich zaměstnanců.
Ing. Miroslav Mráz
Pořadí
Body
Družstva
1.
3243 Mráz M., Káňa P., Helešicová S., Šálek J.
2.
2905 Čápek K., Čápek P., Čuka S., Slámová P.
3.
2873 Kovalčík F., Kuja J., Helešic B., Hamada Z.
Pořadí
Muži
Počet
kolků
Pořadí
Ženy
Počet
kolků
1 Šálek Jiří
962
1 Slámová Petra
737
2 Čuka Stanislav
875
2 Helešicová Silvie
727
3 Bílek Michal
855
3 Šimáčková Věra
689
Áčko stolního tenisu
získalo posilu
Do závěru základní
části
extraligy a do
bojů o titul
mistra
České republiky
2014 posílila
stolní tenistky
MSK ČP Břeclav
Gumotex
Aneta
Kučerová (na snímku).
Dvaadvacetiletá
hráčka
útočného pojetí přišla do
Břeclavi po patnácti letech působení ve Spartaku
Hluk. Na třetím místě sestavy MSK - obhájce mistrovského titulu - doplnila opory Vivien Ellö a Gannu Gaponovu.
Tím náš celek získal na konkurenceschopnosti v boji o domácí primát s očekávaným tradičním rivalem, kterým je SKST Mart Hodonín.
Kromě podpory extraligového áčka se stolní tenisté MSK intenzivně věnují výchově mladých talentů. Péče o mládež je jednou z
dalších priorit klubu, jehož jméno má zvuk nejen v tuzemsku, ale i
v zahraničí. Pod hlavičkou klubu se tomuto sportu věnuje přes padesát dětí a mladých nadějí ve věku od šesti do sedmnácti let. Hráči
do 10 let, tedy ročníky 2003 a mladší, se počátkem roku účastnili
celostátního bodovacího turnaje nejmladšího žactva ve Valticích.
Jaroslav Hýbner
Periodikum Jasný cíl vydává Gumotex, akciová společnost, Břeclav.
IČ 16355407. Četnost vydání - jedenkrát za dva měsíce v počtu 300
ks, místo vydání Břeclav. Odpovědný redaktor Pavel Kašuba, tel.: 519
314 146. Adresa vydavatele: Gumotex, a.s., Mládežnická 3062/3a,
690 75 Břeclav. E-mail: [email protected] Uzávěrka čísla
do 20. kalendářního dne příštího měsíce. Za změny, které nastaly po
uzávěrce, redakce neručí. Tisk povolen pod evidenčním číslem MK
ČR E 11019.
Download

Letošní sezonu pádLujeme v nových barvách