Leden 2015
Vážení a milí Tachované,
po nádherném zážitku, který mnozí z nás
získali při nově otevřeném tachovském zámku - události, na kterou čekaly mnohé generace a my měli tu čest být u toho, nás čeká
další významná záležitost, a tou je 900 let
od první zmínky o Tachově.
Při této příležitosti nás v roce 2015 čeká
celá řada zajímavých a úchvatných akcí.
Jako příklad mohu uvést unikátní věc, kterou je konání korunovační barokní opery
v jízdárně ve Světcích, přičemž tato opera
bude mít v České republice obnovenou premiéru po 300 letech.
Poprvé v historii bude složena symfonie
5 řek Plzeňského kraje, z nichž jedna je
naše řeka Mže. I tento mezinárodní koncert
budeme mít tu čest slyšet ve světecké jízdárně.
Nemohu zapomenout ani na pravidelné srpnové historické slavnosti, které právě v roce
2015 budou mít punc výročí 900 let.
Toto všechno a mnoho dalšího můžeme
zvládnout pouze při plném zdraví a štěstí,
a právě to Vám všem přeji do roku 2015.
Jiří Struček
starosta
Nerealizovaný plán na přestavbu kostelní věže
z počátku 20. století.
Pohled od náměstí.
SOkA Tachov, Okresní úřad Tachov, inv. č. 333
Tachovské listy
vydává: Město Tachov
náklad 1 400 ks
Neprodejné
Odpovědná redaktorka: Alena Mautnerová
Adresa redakce: Městské kulturní středisko
nám. Republiky 119, 347 01 Tachov
e-mail: [email protected]
tel. 374722210
Evidence periodického tisku
u ministerstva kultury pod číslem
MK ČR E 19262
Grafická úprava: Studio 3S
Tisk: Studio 3S
Foto na obálce: Slavomír Štrobl,
Tachovský hrad a zámek
Uzávěrka: vždy 5. předcházejícího měsíce
Text neprošel jazykovou úpravou.
Změna programu vyhrazena,
za uskutečnění akcí
odpovídají jednotliví pořadatelé.
JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTA
RADA MĚSTA NA SVÉ 1. SCHŮZI DNE
31. 10. 2014 :
-- Vzala na vědomí smlouvy o nájmu nebytových
prostor v budově Polikliniky Tachov na adrese
Tachov, Václavská 1560 pronajatých:
Mgr. Bc. Ivetě Sochorové, k provozování
psychoterapeutické ordinace,
PerfectDent Tachov s. r. o. se sídlem Tachov, zastoupené jednatelem MUDr. Zdenkou Karpíškovou, k provozování ordinace
stomatologa.
- Schválila pronájem 2 uvolněných bytů ve městě.
- Souhlasila, aby Základní škola Tachov, Kostelní 583 přijala sponzorský dar:
ve výši 7 000 Kč od Bohumila Novohradského. Sponzorský dar ve výši 7 000 Kč
bude použit na částečnou úhradu nákladů
lyžařského kurzu pro II. stupeň, který bude
realizovaný v březnu 2015,
ve výši 10 000 Kč od firmy INOTECH ČR,
spol. s r. o. Sponzorský dar bude použit
na částečné pokrytí pořizovací ceny dataprojektoru.
- Vzala na vědomí informativní zprávu o aktualizovaném stavu dětí v mateřských školách
a žáků v základních školách, zřizovaných městem Tachov, ke dni 30. 9. 2014, dále komentář
k tabulkám, vývoj počtu dětí v MŠ a žáků v ZŠ
od roku 2002 po současnost a počet narozených dětí, evidovaných v Tachově od roku
2000 do července 2014.
- Projednala návrhy investičního odboru MěÚ
na kácení stromů ve městě takto:
1) souhlasila s pokácením 2 smrků na p. p.
č. 1734/2 v k. ú. Tachov,
2) souhlasila s pokácením thuje na p. p. č.
3086/1 v k. ú. Tachov,
3) souhlasila s pokácením suchého jilmu
na p. p. č. 484/1 v k. ú. Tachov,
4) souhlasila s pokácením suchého jilmu
na p. p. č. 453 v k. ú. Tachov,
5) souhlasila s pokácením 2 javorů
na p. p. č. 1747/6 a přehoustlé výsadby
smrků na p. p. č. 1747/8 a 1747/2 v k. ú.
Tachov,
6) nesouhlasila s odstraněním borovice
na p. p. č. 2726/39 v k. ú. Tachov. K zajištění pohledových poměrů na komunikaci
doporučuje provést u stromu řez,
7) souhlasila s odstraněním jabloně
na p. p. č. 2473/48 v k. ú. Tachov z bezpečnostních důvodů,
8) souhlasila s odstraněním keřů podél
hradeb na p. p. č. 1522 a 324/1 v k. ú.
Tachov.
- Schválila změnu oddávacích dnů z důvodu
malého zájmu uzavírání sňatků, zejména v pátek, a to - dřívější termíny: 1. pátek v měsíci,
1. a 3. sobota v měsíci od 9.00 – 14.00 hodin.
Nové termíny: 1. a 3. sobota v měsíci od 9.00
– 14.00 hodin.
RADA MĚSTA NA SVÉ 2. SCHŮZI DNE
26. 11. 2014:
-Schválila zřízení 3 věcných břemen spočívajících v právu uložení elektrické přípojky, uložení telefonního kabelu a v právu vstupu a vjezdu
na pozemky města.
- Schválila kupní smlouvu se společností
WOOD – PAPER a. s., Ivančice, na prodej
dřeva na 4. čtvrtletí roku 2014.
- Neschválila umístění informačního banneru
na boční stěnu kina Mže pro Střední odborné učiliště a Základní školu Planá, Kostelní
ul. 129, protože plocha slouží pouze pro propagaci akcí pořádaných městským kulturním
střediskem v tomto areálu.
- Schválila pronájem 3 uvolněných bytů ve městě.
- Schválila Smlouvu o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Dotace ve výši 627 022,95 Kč je určena
na akci „Zateplení budov Základní školy Tachov, Zárečná ulice“.
- V souladu se zák. č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon),
k plnění úkolů při ochraně před povodněmi,
jmenovala místní povodňovou komisi.
- Neschválila, na základě žádosti Sdružení rodičů Gymnázia Tachov, Pionýrská 1370, poskytnutí finančního daru na organizaci a realizaci
maturitního plesu, protože město na tyto akce
finančně nepřispívá. Tyto aktivity město pod3
poruje prostřednictvím MKS Tachov formou
finančních slev za použití společenského sálu
v areálu Mže.
- Schválila rozdělení kompetencí mezi starostu
a oběma místostarosty.
- Schválila zřízení těchto komisí rady města:
1) komise rozvoje města
2) komise bytová a fondu rozvoje bydlení
3) komise pro mládež a volnočasové aktivity
4) komise prevence kriminality
5) komise – Sbor pro občanské záležitost
(SPOZ)
- Schválila předsedy komisí rady města:
1) komise rozvoje města
– Ing. Soukup Roman
2) komise bytová a fondu rozvoje bydlení
města – RSDr. Štelmáková Anna
3) komise pro mládež a volnočasové aktivity
– p. Sklenář Pavel
4) komise prevence kriminality
– Mgr. Hrčková Jana
5) komise – Sbor pro občanské záležitosti (SPOZ) – pí. Vaňková Božena.
-- Schválila členy komise rozvoje města:
p. Bluma P., Ing. Červinková H., PaedDr. Krumer V., Mgr. Kožnar J., MUDr. Šimková T.,
Ing. Smihrodský V., Mgr. Vrána P., p. Větrovský L.
Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady
města je k dispozici na webových stránkách města
www.tachov-mesto.cz.
ZPRÁVY
Z MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Dítě lze zapsat na jednu základní školu. Zákonní zástupci dítěte předloží při zápisu rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
Jednodenní pololetní prázdniny:
k ověření trvalého pobytu dítěte. Zákonný
pátek 30. ledna 2015
zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu
k povinné školní docházce.
Zápis dětí do prvních tříd základních škol
Bližší informace o zápisu dětí poskytne ředitelv Tachově pro školní rok 2015/2016
ství každé ze základních škol, případně Odbor
Zápis dětí k plnění povinné školní docházky školství a památkové péče Městského úřadu
do tachovských základních škol proběhne v Tachově.
v souladu s § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004
Mgr. Josef Kožnar
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, v pátek 6. února
2015 v době od 13.00 do 18.00 hodin.
Tento termín a doba konání je stejný pro všechny
tři základní školy zřizované městem Tachov, tedy
pro Základní školu Tachov, Hornická 1325,
Základní školu Tachov, Kostelní 583 a Základní
školu Tachov, Zárečná 1540.
4
DÁRCOVSTVÍ
KRVE
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů
6. a 20. ledna
Doba odběrů:
8.30 – 11.30 hod.
KOMUNITNÍ
AKTIVITY
TACHOVSKA (KAT)
Pivovarská ul. 281, Tachov
tel.: 373 700 804, 731 381 905
e-mail: [email protected]
www.zlatacesta.cz
TACHOVSKÝ KLUB OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Každý všední den od 12.30 do 17.00 hod.
Odpolední klub pro školní mládež ve věku 6 - 15 let.
Vstup zdarma.
MATEŘSKÝ KLUB
Mateřský klub MAS Zlatá cesta je klubem maminek s malými dětmi z Tachova a jeho okolí otevřeným všem příchozím. Je určen maminkám,
resp. rodičům na rodičovské dovolené a jejich
dětem, kteří se chtějí scházet a být aktivní.
Otevírací doba: každý čtvrtek 16.00 – 18.00 hod.
Info: [email protected]
Vstupné 15 Kč
HERNIČKA PRO DĚTI
Rodinné centrum KATka nabízí využití herny pro
děti s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním.
Poplatek při pobytu dítěte s rodičem 10 Kč/1 hod.,
při samostatném pobytu dítěte bez rodiče
25 Kč/1 hod.
Otevírací doba:
každé pondělí a pátek 9.00 – 11.30 hod.
Info na tel. 606 417 793 nebo [email protected]
JÓGA PRO DOSPĚLÉ
Cvičení je určeno pro každého - od náctiletých
po stoleté, pro toho, kdo má o její praktikování
zájem nebo se chystá právě začít – cvičitelka
Miriam Běhounková Krišková.
Otevírací doba: každé úterý 17.00 – 18.00 a 18.30
– 19.30 hod., čtvrtek od 18.30 do 19.30 hod.
tel: 739 435 689
Vstupné: jednorázový poplatek 25 Kč,
poplatek za čtvrtletí 300 Kč
JÓGA PRO TĚHULKY
Katka pořádá dle zájmu lekce jógy pro
nastávající maminky. Zájemkyně mohou volat
cvičitelce na telefonní číslo 739 435 689,
cvičitelka Miriam Běhounková Krišková.
Otevírací doba: po dohodě s cvičitelkou v pondělí
od 18.30 hod.
Vstupné: jednorázový poplatek 25 Kč.
CVIČENÍ S BOHDANOU
Orgánová sestava – MAKKO-HO (základem
cvičení je aktivace a odblokování energetických
drah těla). Během lekcí se budeme věnovat:
posilování, cvikům na bolesti zad, cvikům
na otevření akupunkturních drah, otevření
a nabití čaker, dechovému cvičení, meditačnímu
5
cvičení (tyto techniky napomohou zklidnit naši
mysl, zlepšit soustředěnost, uvolnit energetické
bloky a ulevit od bolesti).
Lektorka: Bohdana Cihlářová, terapeut školy přírodní léčby v Praze, info: tel 774 884 290
Otevírací doba: každou středu od 18.30 do 19.45 hod.
Vstupné: jednorázový poplatek 50 Kč.
Úterý 6. ledna v 18.00 hod.
KLUB ZDRAVÍ TACHOV
S NOVÝM ROKEM NOVÁ NADĚJE?
Jak získat hormony štěstí (endorfiny) zdarma.
Uzdravující moc naděje. Vliv postmoderny
na náš život. Cesta k nové naději pro nastávající
roky našeho života. Přednášející: Pavel Smolka, B. Th., lektor „Život a zdraví“, z.s. Společné
ohlédnutí za rokem 2014, zkušenosti, poznatky,
návrhy, nové možnosti apod.
Tradiční ochutnávka z receptů zdravé kuchyně.
Připravujeme další setkání:
úterý 3. února 2015 v 18.00 hod.
s přednáškou: „Jak na pevné a zdravé kosti?“
Prevence a léčba poruch kostní tkáně. Civilizační choroby - osteoartróza, osteoporóza,
bolesti zad - proč vznikají a jak na ně? Význam
pohybové aktivity, vlivy kouření, alkoholu, špatné
výživy, potřeba vitamínu D. Přednáškou provede: MUDr. Jana Krynská, plicní lékař, emeritní
primářka plicního oddělení Baťovy nemocnice
ve Zlíně, revizní lékař VZP.
Info, názory, náměty, připomínky: svoboda.
[email protected] neb tel. 723 750 383
Vstupné: zdarma
Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán aktuální
program a pozvánky, kontaktujte nás
na e-mailu: [email protected]
Info: [email protected] nebo na tel.: 723 750 383
Vstupné: zdarma
MĚSTSKÉ
KULTURNÍ
STŘEDISKO
nám. Republiky 119, 347 01 Tachov
tel.: MKS, náměstí:
374 722 210
informační centrum:
374 630 000, 374 630 001
kino Mže:
374 723 081
knihovna:
374 722 711, 374 722 161
webové stránky:
www.mks.tachov.cz
zahájení 12. ledna
20.00 – 22.00 hod.
TANEČNÍ KURZ NEJEN PRO MLADÉ
- pro pokročilé nebo začátečníky
Podmínkou otevření tanečního kurzu je účast
nejméně 20 tanečních párů. Kurzovné činí
za pár 1 300 Kč. Přihlášky a informace v infocentru.
6
Středa 21. ledna v 19.00 hod.
sál MKS (náměstí)
AROUND AFRICA 2013
část druhá
Cestopisný film z první etapy cesty kolem Afriky.
Nechte se vtáhnout do atmosféry cestování
na motocyklu se skupinou nadšenců ze všech
koutů naší vlasti. Jedním z článků sestavy je
i Tachovák Roman Florian, kterému se stala
motorka zábavou a víceméně i stylem života.
Roman je Vám schopen osvětlit úskalí i radosti
při výpravách do exotických krajin v následné
debatě. Na jeho kontě je okolo 40 zemí
projetých s jeho jednostopým ořem.
Vstupné 50 Kč
Sobota 7. února od 15.00 hod.
kino Mže
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Lze zakoupit v IC na tyto pořady:
15. 2. VZTAHY NA ÚROVNI
– divadelní představení. Vstupné 290 Kč
20. 3. KONCERT HELENY VONDRÁČKOVÉ
– Vstupné 800, 700, 600 Kč
23. 4. NĚŽNÉ DÁMY
– divadelní představení.
Jiří Trnka: ZAHRADA
Vstupné 290 Kč
Divadelní představení pro děti.
Vstupné 80 Kč
Náhradní termín za zrušené představení
v prosinci.
Neděle 15. února v 19.30 hod.
kino Mže
EDWARD TAYLOR: VZTAHY NA ÚROVNI
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává ani milostný život mužů sedících na vlivných
křeslech v Evropské obchodní komisi.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika
Absolonová, Kateřina Hrachovcová, Martin
Zounar/Martin Sobotka, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, Vlasta
Žehrová, Olga Želenská, Pavel Nečas a Zbyšek Pantůček
FOTOSOUTĚŽ
k 900 letům první zmínky o městě Tachově
/1115-2015/
Pravidla a podmínky k soutěži naleznete na FB
„Tachov v hledáčku neznámý“, na web. stránce
MKS Tachov, v letáčcích v IC. Uzávěrka 30. 5.
2015.
Hlavní cena zájezd do Tropical Islands v SRN
pro dvě osoby od ZCA Zdeňka Černého v Tachově, 2. cena – Elektronické knihy prof. fotografa Josefa Cvrčka Jak správně fotit v jakékoliv
situaci a Jak fotit svatby. (http://www.blogfotografa.cz).
Vstupné 290 Kč
Pátek 27. února v 19.30 hod.
kino Mže
Divadelní soubor při MKIS Poběžovice
uvádí hru členky souboru Pavlíny Vejvančické
„P. S.“
Hra pojednává o ne příliš veselých věcech s humorem a s nadsázkou. P. S. se připojuje na závěr dopisu jako něco, co ještě chceme dodat,
co jsme zapomněli v samotném textu sdělit.
Ale ono to někdy může být to nejdůležitější,
co jsme kdy chtěli říci. Doufáme, že představení
diváky pobaví a zároveň je i přiměje k zamyšlení
nad sebou samými.
Vstupné 50 Kč
7
MĚSTSKÁ
GALERIE
nám. Republiky 85, Tachov
Otevírací doba galerie:
středa – neděle 13.00 - 17.00 hod.
Hromadné návštěvy mimo otevírací dobu je možné dohodnout na tel. 374 722 210 nebo 374 630 000.
Do 11. ledna 2015
VÁNOČNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA
obrazů (i s tachovskou tematikou), keramiky,
šperků, textilních výrobků (patchwork, hračky),
knih a dalších drobných předmětů. Přijďte si vybrat vánoční dárek.
PROGRAM
KINA
MŽE
Pozor, změna začátku promítání!
Čtvrtek 8. ledna v 19.00 hod.
Česko - polský film
HOŘÍCÍ KEŘ
Třídílné drama, vypráví o následcích Palachovy oběti a počátcích normalizace v posrpnové
ČSSR. Jeho hlavní postavou je skutečně existující advokátka Dagmar Burešová (Tatiana
Pauhofová), která zastupovala Palachovu matku
Libuši (Jaroslava Pokorná) a bratra Jiřího (Petr
Stach) ve zdánlivě beznadějné soudní kauze.
Důvodem žaloby blízkých mrtvého studenta
bylo skandální nařčení od poslance Viléma
Nového (Martin Huba). Ten Palachův čin zlehčoval na stranickém mítinku v České Lípě lživým prohlášením o takzvaném studeném ohni
a zrůdném spiknutí, do něhož byl důvěřivý student údajně nevědomky vmanipulován. Drama
vypráví o individuální statečnosti, ale i o lámání
charakterů a následné mravní devastaci, s níž
se česká společnost potýká i ve svobodných
dobách. Zdůrazňuje roli jedinců, kteří riskují existence či dokonce obětují životy kvůli vlastnímu
svědomí a zdánlivě nesplnitelným ideálům. Kronika s existenciálním přesahem, jejíž epilog připomíná masové protesty z ledna 1989 během
tzv. Palachova týdne, je cenným svědectvím, přispívajícím k pochopení československých dějin
během uplynulého půlstoletí. Prolíná se s nadčasovou výpovědí o zvrácenosti totalitních diktatur a nesamozřejmosti svobody. Režie Agnie8
szka Holland, hrají Tatiana Pauhofová, Jaroslava
Pokorná, Petr Strach, Jan Budař, Ivan Trojan,
Martin Huba, Igor Bareš, Vojtěch Kotek, Adrian
Jastraban, Patrik Děrgel, Emma Smetana, Jenovéfa Boková, Taťjána Medvecká ad.
Mládeži přístupno. 206 min.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 15. ledna v 19.00 hod.
Americký film
THE SOCIAL NETWORK (Sociální síť)
Každá doba má své vizionáře, kteří za sebou,
ve stopách své geniality, zanechají pozměněný
svět – ale málokdy k tomu dojde bez boje o to,
co se přesně událo, a kdo byl přítomen okamžiku zrození změn. Ve filmu divákům režisér David
Fincher umožňuje nahlédnout do okamžiků, kdy
vznikal Facebook, nejrevolučnější sociální fenomén nového století, prostřednictvím odlišných
pohledů hyperinteligentních mladých mužů, kteří svorně tvrdí, že právě oni byli u toho, když Facebook vznikl. Výsledkem je drama plné tvoření
i destrukce, drama, které se zcela záměrně vyhýbá jediné interpretaci, ale místo toho poukazuje
na rozpory v subjektivních výkladech událostí,
aby tak zrcadlilo stále se měnící sociální vztahy,
které jsou pro naši současnost charakteristické.
Životopisné drama.
Mládeži přístupno od 12 let. 120 min.
Vstupné 60 Kč
Čtvrtek 22. ledna v 19.00 hod.
Český film
Čtvrtek 29. ledna v 17.30 hod.
Americký film v českém znění
NĚŽNÉ VLNY
ZATAŽENO, OBČAS TRAKAŘE 2
Sympatický Vojta je nesmělý a jeho rodina praštěná. Cholerický tatínek, který kdysi nepřeplaval kanál La Manche, z něj chce mít závodního
plavce a milující maminka, bývalá hvězda dětské
lední revue, vidí v synovi talentovaného pianistu.
Jenže Vojta má docela jiné priority – především
rusovlasou spolužačku Elu, okouzlující akvabelu, která už v listopadu odjede do vysněné Paříže. Jestli Vojta rychle nepodnikne něco opravdu
zásadního, zmizí mu Ela navždy za železnou
oponou. Píše se totiž rok 1989… Podobně jako
úspěšný televizní seriál Vyprávěj nás Něžné
vlny vrací do časů nedávno minulých, kdy život
se zdál být beznadějný a přece plný snů a lidských radostí. A i ta naděje, že beznaděj skončí,
se začala pomalu naplňovat. Komedie. Režie Jiří
Vejdělek, hrají Táňa Pauhofová, Hynek Čermák,
Robert Cejnar, Lucie Šteflová, Vojtěch Dyk,
Jan Hartl, Jan Budař, Taťjána Medvecká, Václav
Kopta a další.
Po katastrofální potravinové bouři v prvním filmu byl vynálezce Flint a jeho přátelé nuceni
opustit město. Tentokrát Flint ke svému úžasu
zjistí, že jeho zařízení stále pracuje a vytváří neuvěřitelné tvory - cosi jako živoucí jídlo. Na malé
i velké diváky čeká setkání s čipernými okurkami, hladovými tacodýly nebo krevetími opičkami!
Flint bude mít s kamarády spoustu práce uvést
vše zase na pravou míru. Animovaná komedie.
Mládeži přístupno. Mládeži přístupno. 96 min.
Vstupné 60 Kč
Výpůjční doba:
Pondělí, úterý, středa, pátek
KNIHOVNA
96 min.
Vstupné 60 Kč
9.00 – 18.00 hod. dospělí
12.00 – 18.00 hod. děti
Ve čtvrtek je zavřeno.
Půjčovna tel. 374 72 21 61
výstava
ŽIVOT NA TACHOVSKÉM ZÁMKU
ZÁMEK
Tel.: 373 700 893
E-mail: [email protected]
www.tachovskyzamek.cz
PROVOZNÍ DOBA
pondělí a úterý zavřeno
středa – neděle 9 – 17 hodin.
Polední pauza 12 – 13 hodin.
Prohlídky zámeckého okruhu s průvodcem začínají vždy v každou celou hodinu, poslední prohlídka začíná v 16 hodin.
9
REVIS
Školní 1094, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:
374 774 400
[email protected]
www.revis-tachov.cz
vzdělávání - odborné poradentství - konferenční služby - překlady,
tlumočení - ubytování - internet - posilovna - prodej nápojů
KURZY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/15
PŘIHLÁŠKY:
-- Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT
do uvedeného data uzávěrky.
-- Pro školní rok 2014/2015 je uzávěrka stanovena pro jógu na 1. února 2015
-- Pro školní rok 2014/2015 je uzávěrka stanovena pro všechny ostatní kurzy na 15. února
2015
-- Přihlásit se je možné buď elektronicky
na webových stránkách www.revis-tachov.cz
(po výběru příslušného kurzu) nebo osobně
v REVISu formou papírové přihlášky.
-- Za přihlášeného je účastník považován
až po zaplacení kurzovného.
PRŮBĚH
Večerní kurzy se vypisují vždy na pololetí (říjen –
leden, únor – červen).
Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to
jednou týdně.
ÚČASTNÍCI:
Jazykové kurzy mají standardně 7 až 12 osob.
Pohybové kurzy mají standardně 8 -12 osob
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.
CENA = 1 980 Kč/pololetí (tzn. 99 Kč/hod.)
Každý kurz zahrnuje 16 lekcí po 75 min., celkem 20 hod.
Bc. Petra
Ostapčuková
Bc. Petra
Ostapčuková
Bc. Petra
Ostapčuková
Bc. Petra
Ostapčuková
Bc. Petra
Ostapčuková
Mgr. Libuše
Vavřínková
Mgr. Libuše
Vavřínková
Ing. Vladimír Kasík
10
CENA = 1 980 Kč/pololetí (tzn. 99 Kč/hod.) Každý kurz zahrnuje 16 lekcí po 75 min., celkem 20 hod.
INDIVIDUÁLNÍ počítačový kurz (10 hod.)
3 000 Kč/kurz (tzn. 300 Kč/hod.)
– při dvou osobách 1 500 Kč/os.
Individuální kurz je určen pro 1 osobu, max. pro 2
osoby (při účasti dvou osob vychází kurzovné na
1 500 Kč). Podmínkou účasti dvou osob je přibližně
stejná znalost práce s počítačem.
Kurz je rozvržen do 8 lekcí po 75 min., celkem 10 hodin. Konkrétní termín konání včetně data zahájení
bude přizpůsoben požadavkům účastníka/ů – nutno
zkonzultovat. Kurz se koná v prostorách REVIS.
Možné oblasti zaměření: Úvod do PC; Program
Word; Program Excel; Internet a elektronická pošta;
Program PowerPoint; Úpravy obrázků a fotografií.
CENA = 749 Kč/pololetí
Kurz zahrnuje 15 lekcí po 60 min., celkem 15 hod. Rehabilitační kurzy mají standardně 8 až 11 osob.
CENA = 749 Kč/pololetí
Kurz zahrnuje 15 lekcí po 60 min., celkem 15 hod.
Kurzy mají standardně 8 až 11 osob.
Kurzy se konají pod vedením kvalifikované trenérky jógy (licence „B“), která se jógou zabývá již 17 let.
11
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Úterý 13. ledna 8.00 – 16.30 hod.
KONTROLNÍ ŘÁD
Lektor: JUDr. et PhDr. Jan Malast
Uzávěrka: do 5. 1. 2015
OBSAH:
Cílem vzdělávacího programu je seznámit úředníky s problematikou zákona č. 255/2012 Sb.,
o kontrole, tedy kontrolního řádu. Tento právní
předpis po více než dvou dekádách nahrazuje stávající právní úpravu zákona č. 552/1991
Sb., o státní kontrole a přináší s sebou celou
řadu změn projevujících se v různých oblastech
správní kontroly.
Pátek 30. ledna 18.00 – 20.00 hod.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
INDICKÝM HIMÁLAJEM
Přednášející: Matouš Horáček
OBSAH:
Cílem vzdělávacího programu je zlepšování
úrovně úředníků veřejné správy, a to v oblasti
kontroly a interního auditu v hospodaření územních samosprávních celků a jejich příspěvkových organizací. Aktualizace znalostí v návaznosti na změny předpisů o hospodaření orgánů
veřejné správy.
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Čtvrtek 12. 2. 8.00 – 16.30 hod.
SPRÁVNÍ ŘÁD
Lektor: JUDr. et PhDr. Jan Malast
Uzávěrka: do 5. 2. 2015
OBSAH:
Základní zásady činnosti správních orgánů,
správní řízení, náprava vadných rozhodnutí,
ostatní instituty správního řádu, diskuse.
Útrapy a historky z pokusu o třítýdenní cyklistický přesun Himálajem, který se tak úplně nezdařil. O horách a lidech, kteří v nich žijí a o lidech,
kteří v nich nežijí, ale rozhodli se je poznat.
V hlavní roli úpal, vysoká nadmořská výška, nádherné hory, rýže a luštěniny.
Cena: 30 Kč
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
OBSAH:
Cílem semináře je objasnit novou právní úpravu
absolutních majetkových práv, zejména vlastnické právo, spoluvlastnictví včetně bytového
spoluvlastnictví, ochrana vlastnického práva.
Do této kategorie nově zařazuje NOZ i právo
stavby jako věc nemovitou.
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Čtvrtek 5. 2. 8.00 – 15.30 hod.
KONTROLA PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A MAJETKU
Lektor: Ing. Miroslava Pýchová
Uzávěrka: do 29. 1. 2015
ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:
12
Čtvrtek 26. 2. 8.00 – 16.00 hod.
VĚCNÁ PRÁVA V NOVÉM OBČANSKÉM
ZÁKONÍKU I
Lektor: JUDr. Zdeňka Beranová,
JUDr. Josef Macas
Uzávěrka: do 19. 2. 2015
Čtvrtek 22. ledna od 18.00 hod.
koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KOMORNÍ KONCERT
374 722 231
[email protected]
www.zustachov.cz
MUZEUM
ČESKÉHO
LESA
Třída Míru 447, 347 01 Tachov
tel.:
fax:
e-mail:
webové stránky:
Po, Út, Čt, Pá
St
So, Ne
374 722 171
374 722 171
[email protected]
www.muzeum.tachov.cz
09.00 - 16.00 hod.
09.00 - 17.00 hod.
10.00 - 16.00 hod.
Stálé expozice historie, národopisu a přírody,
v refektáři gotické sbírky a sousoší Poslední večeře Páně v životní velikosti.
PTÁCI PŘICHÁZEJÍ A ODCHÁZEJÍ
Na výstavě jsou představeny všechny druhy ptáků, které na Tachovsku v posledních 50 letech
vymizely nebo kriticky snížily svou početnost,
a naopak druhy, které se zde nově objevily anebo výrazně zvýšily svou početnost. Podkladem
pro výstavu byla pozorování prováděná bezmála
50 let pracovníky Muzea Českého lesa v Tachově RNDr. Pavlem Řepou a Františkem Šeborem
i řadou jejich dobrovolných spolupracovníků.
Výstava potrvá do 4. ledna.
Do neděle 11. ledna přístupná výstava DÍLNA
PLNÁ NÁPADŮ tentokrát s vánoční tematikou.
Vystaveny (i na stromečku) jsou ozdoby korálkové, papírové, látkové, bižuterie a NETRADIČNÍ
BETLÉM.
Vstupné dobrovolné, výtěžek bude použit
na opravy kostela sv. Michaela v Michalových
Horách, který na koncertě představí filmová projekce. Po skončení koncertu poslední možnost
prohlédnout si v muzeu velkoplošný betlém,
který bude uzavřen zase až do začátku adventu.
Sobota 24. 1. v 15.00 hod.
vernisáž výstavy
HRA SE DŘEVEM
K vidění budou užitné i okrasné předměty vytvořené panem Jiřím Zemanem z Trnové.
Výstava potrvá do konce února.
Úterý 27. ledna v 17.30 hod.
Městská galerie, 2. patro (nám. Republiky 85)
zahájení vzdělávacího cyklu
TACHOVSKÁ AKADEMIE (1115-2015)
Akademie nabízí po celý rok sérii přednášek,
procházek zaměřených na historii a dalších aktivit, které si kladou za cíl umožnit obyvatelům
města od 12 do 100 let poznat město, ve kterém žijí a které si letos připomíná 900 let od první písemné zmínky. Přihlášení frekventanti Akademie mají na všechny aktivity vstup zdarma
a po absolvování nejméně 70% programu se
mohou zúčastnit slavnostního vyřazení a obdrží
hodnotnou upomínku na studium. Úplný program včetně termínů bude zveřejněn na tomto
prvním setkání a na webových stránkách muzea
a MKS – pořadatelů Akademie. Na akcích je vítána účast i nepřihlášené veřejnosti.
LEKCE 1: Naši živočišní podnájemníci aneb
Kdo s námi bydlí v Tachově?
Přednáší: RNDr. Pavel Řepa
Neděle 11. ledna v 15.00 hod.
kostel sv. Máří Magdaleny
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
V programu rozezní zdejší barokní varhany
regenschori chrámu Nanebevzetí P. M. Jana
Vokatá, na zobcovou flétnu zahraje Jan
Jedlička a na rozloučenou s vánočním obdobím
zazní koledy v podání Vánočních muzikantů,
příležitostného sdružení milovníků hudby, kteří,
pod hlavičkou zdejší Československé církve
husitské, pravidelně inscenují betlémský příběh.
Spolupořadatelem je farnost Planá a paní
Jana Vokatá.
Po třech letech muzeum opět vyhlašuje
TRIENÁLE NEPROFESIONÁLNÍCH
VÝTVARNÍKŮ 2015
O cenu Franze Rumplera
V kategoriích: 1. kresba, 2. malba, 3. grafika
Přihlásit se mohou neprofesionální výtvarníci
od 16 let výš, každý autor smí přihlásit
maximálně 5 svých prací o rozměrech 100x100
cm v rámu, 100x70 cm bez rámu, první práce
zdarma, každá další á 100 Kč.
13
Uzávěrka přihlášek 7. 4. 2015, vyhlášení výsledků 3. 5., výstava zaslaných prací 5. 5.14. 6. 2015.
DŮM
DĚTÍ
A MLÁDEŽE
Školní 1638, 347 01 Tachov
tel.: 374 725 888, 374 723 893 - 5
fax:
374 723 895
e-mail.:
[email protected]
[email protected]
webové stránky:
www.ddmtachov.cz
Informace, přihlášky a adresa k doručení prací:
Muzeum Českého lesa v Tachově
Třída Míru 447, 347 01 Tachov
Tel.: 374722171, e-mail : [email protected],
www.muzeum.tachov.cz
DUM DETÍ
A MLÁDEZE
Středa 21. ledna od 14.00 hod.
Střelnice na Rychtě v Tachově
Pátek 30. ledna od 9.00-15.30 hod.
STŘELECKÁ LIGA DĚTÍ
Sportovní dopoledne a výroba pro děti.
Nutno přihlásit se předem.
Informace: Alena Dvořáková (tel. 731 159 467
Střelnice na Rychtě v Tachově
Informace: Jaroslav Matas
POLOLETNÍ PRÁZDNINY V MRAVENIŠTI
cena: 200 Kč/oběd, vstupy, materiál na výrobu/
DALŠÍ
AKCE
Pátek 6. února od 19.00 hod.
kino Mže
PELMEL
Nejznámější česká travesti skupina Techtle
Mechtle přiváží zábavný pořád s názvem PelMel!
Slečny Dolores a Stacey společně s mistrem
Alexem opět po půl roce připravili zcela nový
zábavný pořad plný hudebních hitů, scének
a vtipných momentů. Během svých pořadů často zapojují i samotné publikum. Kromě imitace
zpěvaček a zpěváků napodobují často také herce, herečky, politiky a další známé osobnosti.
14
V pořadu PelMel si pro Vás přichystali opět
od každého něco - osvědčená vystoupení i úplné novinky. Těšit se můžete na Naďu Urbánkovou, Evu Pilarovou, Jennifer Lopez, Leonu Machálkovou, Petra Koláře, Mira Žbirku, Helenu
Vondráčkovou a řadu dalších – to vše v podání
Lukáše, Honzy a Aleše. Nenechte si ujít divadelní představení, které se stále těší velké oblibě
v divadlech a kulturních domech v České republice i na Slovensku. Více informací o pořadu naleznete na www.techtlemechtlerevue.cz nebo
facebooku: Techtle Mechtle revue.
Témata literární čajovny na leden:
SEDMDESÁTKA
nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA)
Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen
v pondělí až čtvrtek od 10 do 17 hodin.
Bližší informace na www.umctachov.cz
Pravidelný program přes týden:
Pondělí od 19.00 do 20.00 hod.
– kurz Poznáváme Bibli pro začátečníky.
Úterý od 18.00 do 20.00 hod.
1. 1. – Dorota Vaďurová čte pohádku
Sobecký obr od Oscara Wildea
8. 1. – Pavel Řepa čte výběr povídek Antona
Pavloviče Čechova
15. 1. – Šimon Vaďura čte z Cervantesova
Dona Quijota
22. 1. – Rudolf Tomšů čte esej Maxe Kašparů
Co se stalo s naší dobou?
29. 1. – Pavel Hošek představuje svou novou
knihu Cesta do Středu skutečnosti
(o díle C. S. Lewise)
– Fusion – rock popový mládežnický sbor
s kapelou. Kdo si chce zazpívat a je ve věku
13 – 18 let, je vítán.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30,
vstup na akce je volný.
Středa od 18.00 do 19.00 hod.
Témata nedělních bohoslužeb
(začátky v 10:00 hodin):
– možnost anglické konverzace.
Středa od 19.00 hod.
– herní klub (Scrabble a další hry). Vstup volný.
Čtvrtek od 16.30 do 18.00 hod.
– herna plná nápadů – pro každého, kdo chce
dělat něco zajímavého svýma rukama.
Čtvrtek od 19.00 hod.
– literárně diskusní čajovna.
SPORTOVNÍ
ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TACHOVA
mobil:
tel.:
fax:
e-mail:
webové stránky:
603 895 474
374 724 567
374 723 704
[email protected]
www.sportoviste-tachov.cz
4. 1. – Je možný vztah s bohem?
11. 1. – Základní projevy křesťanského života
18. 1. – Co je „dobrou zvěstí“ křesťanů?
25. 1. – Závazek věřících vůči společnosti
Vstup na bohoslužby je volný.
Podrobnější informace včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání naleznete na http://www.umctachov.cz/
ním prostředí, otužování dítěte, stimulace psychomotorického vývoje, nácvik plaveckých dovedností.
Plavání seniorů a tělesně postižených - plavání,
cvičení ve vodě a regenerace pro seniory a tělesně postižené.
PLAVECKÝ BAZÉN
ZIMNÍ STADION
AQUAEROBIC - cvičení ve vodě pro všechny,
kteří chtějí zlepšit svou kondici - každou středu
19.45 - 20.45 pod vedením paní Vajdové.
Sobota 10. ledna 10.00 hod.
RYBIČKY - plavání rodičů s batolaty každou
středu 15.30 - 17.00 pod vedením instruktorek
plavání Bc. Pavlíny Novotné a Hany Riantové,
tel: 603 389 366.
Náplní je společný prožitek dětí s rodiči ve vod-
Sobota 24. ledna 17.30 hod.
HC TACHOV X HC KLÁŠTEREC
liga mladšího dorostu
HC TACHOV X SOKOL DOLNÍ LUKAVICE
krajská soutěž mužů
15
TJ SLAVOJ TACHOV
SPORTOVNÍ
HALA
Neděle 25. ledna 10.00 – 12.00 hod.
basketbal
Sobota 10. ledna 8.00 – 14.00 hod.
kopaná
Sobota 31. ledna 10.00 – 17.00 hod.
florbal
TURNAJ MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Neděle 11. ledna 10.00 – 12.00 hod.
basketbal
TACHOV – DOMAŽLICE
KP, muži
TACHOV – LOKOMOTIVA PLZEŇ
KP, muži
REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ
Sobota 31. ledna 18.00 – 20.00 hod.
basketbal
TACHOV – KLATOVY
KP, ženy
Sobota 17. ledna 9.00 – 15.00 hod.
kopaná
TURNAJ PŘÍPRAVEK
Sobota 24. ledna 9.00 – 14.00 hod.
kopaná
TURNAJ PŘÍPRAVEK
Sobota 24. ledna 19.00 – 21.00 hod.
basketbal
Sobota 31. ledna 20.00 – 21.30 hod.
basketbal
TACHOV – KLATOVY A
KP, muži
Neděle 1. února 10.00 – 12.00 hod.
basketbal
TACHOV – KLATOVY B
KP, muži
TACHOV – SLAVIA PLZEŇ
KP, muži
900 LET
TACHOVA
V DATECH
1115
První písemná zmínka o Tachově. Kníže Vladislav daroval klášteru kladrubskému při jeho založení popluží v Tachově (Tahoue ad unum aratrum). Ves Tachov se tehdy rozkládala na místě
tzv. Gansbühlu (dnes parkoviště před obchodním domem Kaskády a křižovatka ulic Husitské
a Zámecké).
1126–1131
Kníže Soběslav nechal přebudovat některá důležitá pohraniční opevnění – Přimdu, Zhořelec
a Tachov.
1186
Je uváděno poprvé jméno řeky Mže, „Mzea“.
Slovanský původ je nesporný. Byl pravděpodob16
ně odvozen od množství mlh držících se v údolí
řeky, jež si proráží od svého pramene cestu hornatými úseky.
12. století
Na východ od Tachova existovala v lukách osada Most, zaniklá za husitských válek. Zbyla jen
jediná usedlost a později byl v jejích místech
vybudován statek Vilémov.
před rokem 1278
Přemyslem Otakarem II. byla dokončena další
přestavba tachovského hradu a v jeho východním sousedství bylo založeno město. Rozlohou
se jednalo o jedno z nejmenších královských
měst v Čechách (5,7 ha), ale jeho význam byl
strategický. Prvním purkrabím v nově založeném městě se stal Albert ze Žeberka (Albrecht
ze Seeberga). Do města přicházelo obyvatelstvo ze sousední Horní Falce.
1285
V listinách uzavřených mezi králem Václavem II.
a Albertem ze Žeberka byl Tachov poprvé uváděn jako město – „civitas“.
1297
28. 4. – Václav II. donutil Alberta ze Žeberka
vrátit hrad Tachov. Patrně v té době bylo zahájeno budování dodnes dochovaných tachovských
hradeb.
Zpracoval Mgr. Štěpán Čadek
Muzeum Českého lesa v Tachově
TACHOV
PŘED
PADESÁTI LETY
S novým výrobkem přišli na trh zaměstnanci ZDZ –
pila. Výrobek nahrazoval obaly a umožňoval dopravu
zboží v tzv. paletách. Zájem o ně projevily i příslušné
orgány RVHP.
ANEB ROK 1965,
JAK SI HO NĚKTEŘÍ PAMATUJÍ
(LEDEN)
Osvědčený a spolehlivý mechanizmus byl doplněn
zlatým hrotem. Pero stálo 100 Kč.
Teplé vuřty přímo z udírny se prodávaly každý čtvrtek
v obchodním domě. Byl to výrobek plánské Masny.
V ZDZ – Delta se stavěla nová kotelna.
Podnik zemědělské techniky v Záchlumí dostal nové
jméno: Ústřední dílny – jako jeden z několika odštěpných závodů tachovského statku. Staral se o opravy
zemědělských strojů pro celý okres (ředitel Ing. Václav Berdych).
Také Rybena šla do nového roku s novým názvem:
Mrazírny, n. p. závod Rybena Tachov (ředitel Josef
Cimický). Rybena převzala zásobování maloobchodní
sítě přímou dodávkou z továrny až do prodejen. Zásobovala nejen náš okres, ale také Chebsko, Sokolovsko a Karlovarsko.
Zaměstnanci Kozaku nezůstali nic dlužni plánovaným úkolům. Zasloužila se o to dobrá práce kolektivů
BSP - kolektiv Jaroslavy Koppové, Marie Boháčkové,
Jaroslavy Hertlové, Jarmily Páleníkové, Emilie a Anny
Slámové.
V posledních letech bylo v Tachově předáno do užívání 720 bytů. Přesto bylo 200 žádostí o přidělení bytů
nevyřízeno. Přednost teď dostala stabilizační družstevní výstavba a také stabilizace pracovníků ve stavebnictví. Okresní stavební podnik připravoval pro své
zaměstnance 21 nových bytů.
První buldozer vyjel na vrch u Svobodky. Začal hloubit základnu vodárny, která bude zásobovat z budoucí
přehrady u Lučiny pitnou vodou nejen samotný Tachov, ale i skupinovým vodovodem Bor a Planou.
Povánoční dárek se objevil v papírnických prodejnách. Bylo jím plnicí pero světového typu Parker.
V obchodním domě bylo možno na doplňkovou půjčku si koupit televizní přijímač, hodinky za 400 Kč, foto
a kinopřístroje s příslušenstvím, hudební nástroje,
sportovní nářadí (čluny, kánoe, vodní motory), transistorové magnetofony, koberce, předložky, ložnicové
soupravy a běžné svrchní oděvy s výjimkou výrobků
z umělých vláken.
Obchodní dům vykupoval při koupi nového rozhlasového přístroje starý provozuschopný radiopřijímač.
Zcela čerstvý karfiol začali expedovat zaměstnanci
Zeleniny. Byl od podzimní sklizně uschován v tachovském krechtu.
V Husitské ul. (za Mototechnou) byla otevřena nová
provozovna Oční optiky (vedoucí p. Rákosníková).
Každé úterý a pátek ordinoval na OÚNZ lékařspecialista na oční choroby.
Od 18. 1. byl zaveden nový pár spojů na autobusové
lince ČSAD Tachov – Stříbro a zpět. Autobus stavěl
na Nové Hospodě a v Benešovicích.
Cestovní kancelář Turista nabízela třítýdenní zájezd
lodí Völkerfreundschaft po přístavech Baltického
moře: 26. 5. – 12. 6. a 12. 6 – 30. 6. Součástí byly
několikadenní pobyty v Helsinkách, Stockholmu, Oslo
a Kodani. Ještě bylo několik volných míst na jarní veletrh do Lipska.
Státní pojišťovna zavedla dlouho požadované pojištění vepřů v soukromém držení proti uhynutí a nutné
porážce.
17
Členové tachovské organizace včelařů věnovali 20 kg
medu pro děti v mateřských školkách.
Loňský rok zhodnotili na své výroční schůzi členové
organizace drobného hospodářského zvířectva.
Okresní muzeum v loňském roce vzbudilo zájem veřejnosti hlavně svým oddělením husitských zbraní a lesodřevařskou expozicí. V r. 1964 jej navštívila 8 455
návštěvníků.
Nový rok zahájilo přehlídkou obrazů, soch a plastik
ze svých sbírek. Výstava obsahovala soubor deseti
barokních obrazů z kolowratské zámecké galerie
v Dianě. Sochy a plastiky pocházely z kostelů v okolí
nebo ze starých tachovských domů, jejichž držitelé
je darovali muzeu. Pravým skvostem byla gotická
madona z kostela v Milířích.
V kině Hraničář měl největší úspěch snímek Sedm
statečných. Za 4 dny jej zhlédlo 2 742 diváků.
Fotbalisté Slavoje začali s přípravou na jarní kolo
I. A tř. Trénovalo se 2x týdně a řada fotbalistů hájila
barvy Slavoje v řadách hokejového mužstva. Počítalo se s těmito hráči: Fořt, Havel, Brouzda, Klement,
Thrül, Červeň, Diviš, Königsmark, Otta, Basl, Vrba,
Hutta a Nový.
Pátek 6. února * 19.00 hod. * kino Mže
Vstupné: 250,- předprodej / 280,- na místě
Krajský přebor v hokeji:
TJ Slavoj – Baník Sokolov
7:5
Diviš zaznamenal 3 branky, Bervída,
Potužák, Klement a Brouzda po 1
TJ Slavoj – Nové Sedlo
4:3
skórovali Bervída 2, Klement a Potužák
Slavoj – TJ Mar. Lázně
3 :2
skórovali Červeň 2 + Nový
Stále se trénovalo v Sokolově a Boru – Tachov neměl
kluziště.
Turnaj v kopané O štít Žižkova
Slavoj Vyšehrad – Dukla Tachov 1:3
Byla to příprava na zahájení II. ligy a na turnaj juniorů
ve Via Reggio v Itálii.
V Železné Rudě se konal přebor Sokolovského závodu branné zdatnosti mezi okresy Plzeň-sever a Tachov. V běhu na lyžích na 15 km v kategorii starších
zvítězil tachovský maratonec Josef Macht.
Retro z Tachovské jiskry č. 1 – 4
připravila Marie Mirtlová
Download

Leden 2015 - Městské kulturní středisko Tachov