Základní škola a Mateřská škola Polnička, okres Žďár nad Sázavou
20013 – 2014
Vážení rodiče, milí žáci,
je za námi skutečně krásné, teplé léto, kdy jsme se všichni pokusili aspoň trochu si odpočinout,
načerpat nové síly a užít si více společných chvil v kruhu rodiny. Dovolte, abychom Vás s novým školním
rokem pozdravili ze školy Vašich dětí, popřáli Vám pevné zdraví, osobní spokojenost a mnoho radosti
z Vašich dětí. Před námi stojí společný úkol-zvládnout v pohodě a bez zbytečného stresování nový školní
rok. Školní rok, kdybychom měli společně v ovzduší vzájemné důvěry vzdělávat a vychovávat Vaše naše
děti. Věříme, že navážeme na tradiční dobrou spolupráci.
Škola opět o prázdninách nezahálela, školní jídelna zajišťovala stravování pro cizí strávníky během celých
prázdnin, provozní zaměstnanci zvládli vzorně úklid, povedlo se nám mnoho menších oprav a úprav / např.
nátěry a opravy či výměny herních prvků, inovace PC, dlažba ve skladu potravin, výměny některých
nadhledů, malby chodeb a některých tříd, příprava třídy pro druhé oddělení školní družiny… a další/. Věříme,
že se Vám ve škole bude líbit.
A jaké jsme si stanovili hlavní priority školního roku 2013/14 :
Využívat nové informační a komunikační technologie a kreativní metody při vyučování
Bezproblémové zvládnutí organizace školní družiny
Ukončení projektu EU - 4. monitorovací zpráva, závěrečná zpráva
Důraz na zlepšení čtenářské a informační gramotnosti
EVVO jako pevná součást školy
Kvalitní práce podle nové verze ŠVP, vhodné zařazení nových témat do výuky
Zkvalitnit hospitační činnost
Pochopitelně školní rok bude opět plný vzdělávání a mnohých školních a mimoškolních aktivit. O činnosti
školy Vás budeme pravidelně informovat v Novinkách a na našich webových stránkách. Věříme, že stejně jak
v letech minulých i letos můžeme počítat s Vaší spoluprací a podporou. Budeme velice rádi, pokud za námi
kdykoliv během školního roku přijdete s náměty, připomínkami či třeba i s pochvalou. Už nyní se na setkání
s Vámi moc těšíme.
A NYNÍ NĚKOLIK ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ O NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
I. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
1. oddělení MŠ - MEDVÍDEK bude pracovat podle ŠVP „Ten dělá to a ten zas tohle…“
2. oddělení MŠ -BERUŠKA bude pracovat podle ŠVP „Z pohádky do pohádky“
Základní škola – školní vzdělávací program ŠKOLA PLNÁ POHODY
Nepovinné předměty : náboženství
Volitelné předměty :
6.ročník
Ekologický přírodopis
Cvičení z matematiky
7.ročník
Dějepisný seminář
seminář Čj
9. Ročník Ekologický seminář
Cvičení z matematiky
Anglická konverzace
II. PŘEHLED ZAMĚSTNANCŮ
Ředitelka školy :
Zástupkyně ŘŠ :
a) Vedení školy :
b) Výchovná poradkyně :
c) Pedagogové :
1.-3. ročník
2. ročník
4. - 5. ročník
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
Mgr. Jana Vavřínková
Mgr. Stanislava Tomková
Ing. Dagmar Jaitnerová
24 žáků
20 žáků
27 žáků
13 žáků
13 žáků
20 žáků
15 žáků
p.uč. Věra Mifková (koordinátorka Zdravých škol)
Mgr. Ilona Fňkalová
Mgr. Pavla Prokopová (Tv, Hv)
Mgr. Jitka Doležalová (Čj, Aj)
Mgr. Stanislava Tomková (D, Ds, Nj)
Mgr. Věra Blažíčková (M, F, IKT + metodik IKT)
Mgr. Marie Judová (M,CvM,EPř,Eprak.,F,Ov,koordinátorka EVVO)
Ostatní učitelé :
Školní družina :
Mgr .Štěpán Prokop - Z,Aj,Ov,Tv
Ing. Dana Jaitnerová - Ch, Vz, Sp, Ov, Vv
Mgr. Alena Kuncová - Vl, Pr, Vv
p.v. Jana Spěváčková
p.v. jana Pospíchalová
d) Provozní zaměstnanci :
Školní jídelna :
vedoucí
kuchařky
p. Marie Barotošová
p. Petra Benešová
p. Naďa Karasová
p. Lenka Vaverová
Školník:
Mgr. Peter Tomka
Uklizečky :
p. Naďa Karasová
p. Jitka Krčálová
p. Iveta Kučerová
Administrativní pracovnice a účetní : p. Jitka Krčálová
a) Mateřská škola
e) telefon/fax ZŠ :
p.uč. Hana Šteidlová
Mgr. Hana Mičková
Dis. Jana Henzlová
- vedoucí učitelka
- učitelka
- učitelka
p. Petra Lojková
- uklízečka
telefon MŠ :
telefon ŠJ :
e-mail :
www :
566625768
561116099 (Medvídci)
561116101 (Berušky)
566659855
[email protected]
[email protected]
zspolnicka.cz
III. ZVONĚNÍ
1.
2.
3.
4.
5.
hodina
hodina
hodina
hodina
hodina
7.30 – 8.15
8.25 – 9.10
9.25 – 10.10
10.20 – 11.05 Polední přestávka po 4. vyuč.hodině : 11.05 – 11.30
11.15 – 12.00
/11.30 – 12.15/
12.10 – 12.55
/12.25 – 13.10/
13.10 – 13.55
6. hodina
7. hodina
IV. POČET ŽÁKŮ DLE OBCÍ
Polnička
Račín
Cikháj
Karlov
72
14
3
2
Světnov
Škrdlovice
Hamry
Počítky
16
10
1
2
Žďár nad Sáz.
Stržanov
7
5
V. OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (výňatek z vnitřního řádu školy)
Návštěvu lékaře během vyučování povolí třídní učitel. K vyšetření odborného lékaře využívají žáci odpoledních
hodin. Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je zástupce žáka povinen nejpozději do dvou
dnů oznámit třídnímu učiteli důvod nepřítomnosti nebo využít k omlouvání dítěte webových stránek ZŠ. Pokud tak
zástupce žáka neučiní, je ředitel školy povinen hlásit záškoláctví (orgán péče o dítě). Jako záškoláctví se obvykle
posuzují 2 dny neomluvené absence. Neomluví-li zákonný zástupce řádně nepřítomnost svého dítěte ve škole, považují
se tyto hodiny za neomluvené.
VI. MOBILNÍ TELEFONY
Žáci mají zákaz používat mobily během výuky. V případě porušení tohoto zákazu jim bude mobil dán
k třídnímu učiteli (žáci si mohou vyndat karty), který mobil osobně předá zákonným zástupcům žáka.
VII. PŘEHLED HOSPODAŘENÍ S FINANČNÍMI PROSTŘEDKY SDRUŽENÍ RODIČŮ
ZA ŠKOL.ROK 2013/2014
Zůstatek z minulého roku : 27 663,00 Kč
Příjmy :
91. 365,00 Kč
Vydání :
76. 524,00 Kč
sběr papíru, víček, bylin, příspěvek SRPŠ,
karneval + ples, akademie,sběr pomerančové kůry, sběr baterií,
sponzorský dar od seniorů, vánoční program
výzdoba, doprava (soutěže, exkurze..), kulturní a vzdělávací akce,
odměny, konec škol. roku, fotografie, pomůcky Vv, mikulášská nadílka..
(76. 524 : 129 = 593,- Kč - náklady na 1 žáka ve škol.roce 2012/13
Zůstatek ke dni 2. 9. 2013 : 45. 504,00 Kč
Příspěvek SRPŠ pro školní rok 2013/14
každý žák 150,- Kč
VIII. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014
Podzimní prázdniny :
Vánoční prázdniny :
Jednodenní pololetní prázdniny :
Jarní prázdniny :
Velikonoční prázdniny :
Hlavní prázdniny :
29. 10. - 30. 10. 2013
21. 12. 2013 – 5. 1. 2014
31. 1. 2014
10. 3. – 16. 3. 2014
17. 4. - 18. 4. 2014
28. 6. – 31. 8. 2014
IX. KONZULTAČNÍ HODINY
Výchovná poradkyně – Ing. Dagmar Jaitnerová
Konzultační hodiny :
pro rodiče St 7.30 – 8.15 hod.
pro žáky
Út – Pá kdykoli
telefonicky lze domluvit jiný termín
566625768
X. KRITÉRIA PRO KLASIFIKACI A HODNOCENÍ PRŮBĚHU A VÝSLEDKU VZDĚLÁVÁNÍ
•
•
•
•
•
•
zvládnutí výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů v rámci individuálních možností žáka, míra a
kvalita osvojených poznatků a dovedností
schopnost pracovat se zdroji informací
schopnost řešit problémové situace, využívat vlastní úsudek a zkušenost
schopnost plánovat a organizovat svoje činnosti, spolupracovat, hodnotit sebe sama i ostatní
úroveň komunikačních dovedností a grafického záznamu
míra zapojení do diskuze, obhájení a respektování názorů
•
kvalita výsledků činnosti
Celé znění „PRAVIDEL PRO HODNOCENÍ ŽÁKŮ – www.zspolnicka.cz
XI. NABÍDKA KROUŽKŮ
Během měsíce budou žáci seznámeni s nabídkou kroužků a po domluvě s Vámi si mohou nějaké vybrat a nahlásit se
vedoucím . Kroužky začnou pracovat od října. Za 10 hodin účasti v kroužku (říjen – prosinec 2013) bude vybíráno
školné 250,- Kč (25,- Kč za 1 hod.), za materiál v keramickém kroužku (za 1. pololetí) 200,- Kč. Děti si výrobky z
keram. kroužku odnášejí domů. S počtem hodin ve 2. pololetí Vás včas seznámíme. Pokud se dítě ze zdravotních
důvodů nebude moci dlouhodobě (nejméně měsíc) činnosti zúčastnit, bude mu za tyto hodiny částka vrácena.
keramický/úterý
taneční
aerobik/čtvrtek
příprava k přij.zkouškám z M
angličtina hrou 1.-2.r./středa příprava k přij.zkouškám z Čj
sportovní
dyslektický/1.stupeň
XII. ŠKOLNÍ DRUŽINA
Na základě pravidel daných Školním vzdělávacím programem školní družiny rozhoduje o přijetí do školní družiny
ředitelka školy na základě zápisového lístku s tím, že přednostně jsou přijímány dojíždějící žáci a děti
zaměstnaných rodičů. Podle těchto kritérií budou děti zařazeny od nejnižšího ročníku až do naplnění kapacity
družiny /35/. Ve školním roce 2013/14 budou děti rozděleny do dvou oddělení.
ÚPLATA ZA KAŽDÝ MĚSÍC 120,- Kč
XIII. MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2013-14 bude do mateřské školy docházet, tak jako v loňském roce 40 dětí. Provoz
MŠ bude od 6.30 do 15.30 hod. Ve dvou odděleních, Beruška a Medvídek, se budou střídat 3 paní učitelky.
V rámci ŠVP připravujeme pro děti různé mimořádné akce ( exkurze, výlety, předplavecký výcvik, divadelní
předplatné.. )
Doufáme, že se bude dětem v naší mateřské škole líbit.
XIV. SBĚRY
I v letošním roce bude probíhat sběr pomerančové a citronové kůry, baterií, drobného elektrozařízení a víček PET
lahví. Vaše děti o podrobnostech sběrů budou informovány určenými p. učitelkami.
Žáci budou odevzdávat pomerančovou kůru v těchto termínech :
13. 1. – 17. 1. 2014
26. 5. – 30. 5. 2014
XV. AKCE VI ZÁŘÍ
volby zástupců dětí do ŠKOLNÍHO PARLAMENTU
nabídka zájmových kroužků
dvoudenní adaptační kurz pro 6. roč.
drakiáda MŠ a 1. stupeň ZŠ
Den jazyků
16. – 20. 9. 2013 sběr papíru
setkání s rodiči žáků 1. a 6. roč.
již dnes si Vás dovolujeme upozornit na další ročník školního plesu 22. 2. 2014
Na vzájemnou spolupráci v novém školním roce se s Vámi těší nejen vedení školy, ale i všichni pedagogové a
zaměstnanci ZŠ a MŠ Polnička.
V Polničce, dne 2. 9. 2013
Download

zde - ZŠ Polnička