ČERVEN 2011
Úvodník
.... a skončil další školní rok.
Prázdniny, dovolená – dny zaslouženého volna jsou konečně před námi.
Užijme si je každý dosytosti a po
svém.
I v letošním roce jsme při školní
práci žákům umožňovali postupně
si osvojovat strategie učení a motivovali jsme je pro učení celoživotní.
Poskytovali jsme jim i vám, rodičům,
poradenské služby. Pozornost jsme
zaměřili také na prevenci rizikového
chování a environmentální výchovu.
Věnovali jsme se žákům se specifickými problémy i žákům talentovaným.
Vzdělávací proces jsme tradičně doplnili mimoškolními aktivitami.
K těm nejúspěšnějším patřily v druhém pololetí lyžařský výcvikový kurz,
plavání, Velikonoční dílny a dílničky,
akce na podporu čtenářské gramotnosti Noc s Andersenem, karneval, Den Země, Recyklohraní, Den matek,
Den dětí /ve školní družině potom doplněný přespáním ve
škole/, Sportovní den, Loučení s předškoláky, celoškolní
výtvarná soutěž a prezentace dětské školní cimbálové muziky. Většina vyučujících prvního stupně uspořádala pro
rodiče v odpoledních hodinách prezentace svých tříd. Na
své děti se přišlo podívat mnoho rodičů. Rodiče odcházeli ze školy spokojeni s výkonem dětí, mnozí obdivovali
také práci vyučujících - využití mezipředmětových vztahů,
trpělivost, všestrannost, nápaditost, metody práce - např.
s interaktivní tabulí nebo žákovské projekty. Rodiče měli
možnost navštívit výuku na obou stupních i při dnech otevřených dveří a při akcích pořádaných školní družinou
a mateřskou školou.
Vyučující pro žáky naplánovali exkurze – např. do firmy
Luis, do zemědělské farmy ve Vlčnově, do SPŠ Uh. Brod
na výukový programem Technika hrou, exkurzi do Uh. Brodu zaměřenou na poznávání historie města a exkurzi na
Krajský úřad do Zlína. Z nabídky přírodovědného centra
Trnka jsme žákům zvolili např. projekty v Kunovském lese
Les a my a ekoprogram Kouzelný les a výukové programy
Hmyz, mám se ho bát a Nekonečný hon za energií. V ZOO
Lešná jsme si vybrali program Zoorallye. Nezapomněli
jsme samozřejmě ani na vycházky do přírodní rezervace
Vlčnov, v Kovářově žlebu měli žáci připraven poutavý ekoprogram Ptáci.
Miroslav Bičan - 5. A
Žáky rovněž velmi oslovil vzdělávací program Síla lidskosti, Holocaust a extremismus, besedy Tibet a Nepál,
Nechej mě, to nechci, Láska, zamilovanost, partnerské
vztahy, besedy Policista je náš kamarád a Bezpečné chování na internetu.
Žáci během školního roku několikrát příležitostně navštívili výstavy v galerii Na Měšťance, někteří zavítali i do
galerie v Uh. Hradišti, uskutečnili jsme návštěvy Místní
knihovny ve Vlčnově i Knihovny B. B. Buchlovana v Uh.
Hradišti. Zhlédli jsme filmová představení v Uh. Brodě Čertova nevěsta a Rango a zájemci zavítali na operu Figarova
svatba do brněnského divadla. Třídní učitelé a vychovatelky ŠD naplánovali pro žáky jednodenní až třídenní vlastivědně poznávací výlety.
Ve druhém pololetí školního roku probíhaly ve škole v mnoha předmětech soutěže a olympiády. Téměř ze
všech jsme měli zastoupení v okrskových a okresních kolech. Byly to olympiáda v českém jazyku, recitační soutěže, Konverzační soutěž z anglického jazyka, matematické
soutěže a olympiády, Biologická olympiáda, Chemická
olympiáda, Zeměpisná olympiáda, soutěž v informatice,
pěvecká soutěž Zazpívej, slavíčku, výtvarné soutěže, Atletické závody školních družin, fotbalový turnaj Mc Donalď s
Cup, Závody ve sportovní gymnastice, atletická olympiáda
O pohár starosty města Uh. Brod a dopravní soutěž.
Přeji všem pěkné prázdniny i letní dovolenou a v září
nashledanou. Jana Geržová
Nastal čas se poohlédnout
Společně vplouváme do přístavu dalšího školního
roku. V mateřské škole končí školní rok až po prázdninách
31. srpna. Teprve s nástupem nových dětí 1. září začíná
školní rok nový. Pouze na několik týdnů škola ztichne od
brebentění a smíchu dětí, aby se sem v srpnu opět jejich
větší část vrátila. V dřívějších letech navštěvovala mateřskou školu v prázdninovém provozu jen hrstka dětí a stačil
nám provoz pouze v jedné třídě. Na letošní prázdniny zapsali zákonní zástupci 50 dětí, tedy musíme zabezpečit provoz ve dvou třídách. Musíme si poradit jak s přípravou tříd
tak s didaktickými pomůckami, všemi hračkami a stavebnicemi, jejich dezinfekcí a kontrolou. Také připravíme a přesuneme nábytek a hračky vzhledem k věkovým zvláštnostem dětí. To budou úkoly pedagogických pracovníků. Na
provozní zaměstnance bude čekat s příchodem července
ten hlavní a bezesporu nelehký úkol. Zvládnout úklid všech
prostor mateřské školy v provozu dvou tříd. Ale poohlédněme se ještě a připomeňme si školní rok 2010/2011. Počty
dětí jsme měli ve třídách nejvyšší možné. Náš školní vzdělávací program ŠKOLKA PLNÁ POHODY je naším stěžejním
dokumentem. Pro příští rok se budeme zamýšlet nad jeho
rozšířením a úpravami vzhledem k vysokým počtům dětí.
Nechtěli bychom měnit nic vzhledem k rozdělení dětí do
tříd podle věku. Dítě předškolního věku by mělo dosáhnout
předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot před nástupem do 1. třídy ZŠ. Po celý školní
rok jsme se zaměřovali na rozvíjení klíčových kompetencí. Jak kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, dále kompetence sociální
a personální a v neposlední řadě kompetence činnostní
a občanské. Všechny učitelky pracovaly podle třídních programů a rodiče mohli po celý rok sledovat jak práce svých
dětí, tak celkovou úroveň vzdělávání. Akce, které jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu, jsme všechny uskutečnili. S velkým ohlasem se setkala oslava „Svátku matek“, přesněji řečeno připraveným programem pro
maminky. Ale o zhodnocení všech akcí se dočtete v tomto
zpravodaji, jak je viděly ostatní kolegyně. Po celý rok jsme
se snažili i při vysokých počtech, což není vůbec snadné,
pracovat s dětmi individuálně a najít si v průběhu neřízených činností prostor, pro příznivý rozvoj a vzdělávání dítěte. Všem společně nám záleží na rozvoji osobnosti každého
jednotlivého dítěte, a to se také projevovalo na komunikaci
s vámi, zákonnými zástupci. Jak konzultace s rodiči předškoláků, tak individuální rozhovory v běžném každodenním
provozu. Nedílnou součástí vyhodnocení celého školního
roku jsou dotazníky, ve kterých se anonymně vyjadřujete
jak k provozu, tak k výchovně vzdělávací činnosti mateřské
školy. Se závěry a dalšími připomínkami ze strany vás, zákonných zástupců i ze strany naší, si pohovoříme na srpnovém setkání při rodičovské schůzce. Ale to až v srpnu. Teď
se všichni těšme na prázdniny. Rodičům přeji, aby využili
každou volnou chvilku a co nejvíce si se svými dětmi užili.
Prázdniny odletí s koncem léta a už se nevrátí. Všem dospělákům z mateřské školy bych chtěla poděkovat za celoroční
práci, a také popřát hodně pohody a odpočinku v čase zasloužené dovolené. Dětem, těm popřeji obzvlášť ráda. Co
nejméně odřenin, žádné rýmy, kašel a angíny, ale plnou náruč krásných zážitků prožitých s nebližšími.
Markéta Píšková
Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2011 - 2012
S jarem přichází do mateřské školy zápis nových dětí. Tak jako všechny okolní mateřské školy i my se opět potýkáme
s nedostatkem volných míst. Přesto že máme 42 dětí, které byly u zápisu do první třídy ZŠ, konec května ukázal, že do
školy půjde dětí 28. Tedy 14 dětí bude mít odklad školní docházky. Do mateřské školy může být přijato jen 28 nových dětí.
Na zápis 27. dubna přivedli zákonní zástupci
38 dětí. Den zápisu již tradičně nedoprovází děti
do mateřské školy jenom maminky, ale i tátové,
sourozenci a prarodiče. Některé děti ale i rodiče se toto odpoledne poprvé podívaly do mateřské školy. Děti si poprvé pohrály v kuchyňce,
s panenkami a kočárky a nejoblíbenější autodráhou, u které vydrží kluci i holčičky. Také
skluzavka není k zahození a co teprve množství stavebnic a jiných hraček. Maminky seděly
nebo stály v povzdálí a jen pozorovaly. Časy,
kdy se dítě drží maminky jako „klíště“, už jsou
pryč. V průběhu odpoledne dostaly děti malé
občerstvení, které nám připravily paní kuchařky. Zákonní zástupci získali základní informace o mateřské škole a odnesli si domů žádost
o přijetí a krátký informační dotazník. Některým
dětem se domů nechtělo a maminky odcházely
se slovy: „ Aby tomu tak bylo, až sem budeš
chodit od září.“ A my jsme mohli začít přijímat.
Ondřej Moštěk - 4. tř. MŠ
Ještě v květnu jsme přijali 2 děti, jelikož se dvě
místa uvolnila. Školní rok 2010/2011 uzavíráme s počtem 112 dětí, v každé třídě 28.
Pro následující školní rok jsme ve správním řízení přijali 27 dětí a 9 dětí přijato nebylo. Přijaty byly všechny děti narozené v roce 2007, 2008 a jedno dítě narozené v roce 2009. Ostatní děti narozené v roce 2009 budou přijímány postupně
podle data narození, a to v případě, že budeme mít volné místo. Snad se nám podaří umístit co nejvíce z těchto dětí, jako
v letošním školním roce. Letošní povídání o přijímání dětí uzavřu přáním.
Všem novým školáčkům i jejich rodičům přeji pěkné, slunečné léto a všichni se na vás budeme těšit v září.
Markéta Píšková
2
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Odklady školní docházky
Zatímco před několika málo lety učitelé ve spolupráci
s psychology šířili mezi rodičovskou veřejností osvětu o tzv.
školní zralosti a prospěšnosti odkladu školní docházky u některých dětí, nastává v posledních letech ve společnosti zcela opačný problém. Ještě donedávna byla tendence poslat
dítě v šesti letech do první třídy bez ohledu na jeho aktuální
psychický a tělesný vývoj. Zvláště u nás na Slovácku rodiče
usilovali, aby jejich dítě za každou cenu chodilo se „ svým
ročníkem“, i když někdy toto rozhodnutí nebylo pro dítě nejšťastnější a někdy poznamenalo negativně začátek jeho povinné školní docházky. Mnohdy jsme marně rodiče přesvědčovali, že doporučení k odkladu je dobré respektovat, že je
pro dobro jejich dítěte. Často rozhodující slovo měli prarodiče, kteří odklad školní docházky brali jako ostudu a selhávání
výchovy v rodině. Stejné to bylo i s leváctvím, kdy násilné
přeučování na pravou ruku přineslo nemalé problémy ve vývoji malých školáků. Dnešní škola se snaží maximálně přizpůsobit individuálním vývojovým zvláštnostem dětí. Tak, aby
začátky školní docházky byly pro malé školáky co nejméně
stresující, aby se děti do školy těšily a radostně prožívaly své
první školní úspěchy.
V posledních dnech médii proběhly informace o tom, že
ministerstvo školství musí řešit nelehký problém. Nečekaně
narůstá počet žádostí rodičů o odklad školní docházky .
Zatímco mateřské školy praskají ve švech a děti s odklady
zabírají místa dalším žadatelům o umístění, do prvních ročníků základních škol nastupuje rok od roku nižší procento dětí,
které byly u zápisu do prvních tříd.
Pracovníci pedagogicko psychologických poraden přitom varují, že pouze polovina žádostí o odklad je opodstatněná. Z celkového počtu je to asi 12% dětí, ale už nyní je
jasné, že do prvních tříd nenastoupí letos v září 22% všech
zapsaných dětí. Někteří rodiče mnohdy zcela zbytečně usilují
o odklad s tím, že se jim výlučně jedná o prodloužení dětství
a odklad od školních povinností jejich dětí. Při nástupu těchto
„ přezrálých“ dětí do školy pak většinou nastává zcela opačný problém, že se děti ve škole nudí a výuka je nebaví, často
jsou neukázněné a jsou původci většiny žákovských sporů
v třídních kolektivech. Metodika výuky i obsahy učiva zvolených učebnic jsou takové, aby vyhovovaly šestiletým dětem.
Tato nová situace neusnadňuje práci učitelům při výuce ani
při utváření a zvládání třídních kolektivů.
Ministerstvo zatím nemá recept na to, jak tuto celospolečenskou situaci řešit. Česko je jednou z mála evropských
zemí, které přihlížejí při zaškolování žáků nejenom k věku, ale
i ke školní zralosti. Ve Francii, Itálii a Španělsku nastupuje do
prvního ročníku 98% všech šestiletých dětí a obdobná situace je v řadě dalších evropských států.
Ve Vlčnově bylo v letošním roce u zápisu 42 dětí, z toho 15
dětí bude mít odklad. Je to tedy asi 36 % z celkového počtu
zapsaných žáků, což je mnohem více než celorepublikový
průměr. Upřímně řečeno nás tento počet žádostí o odklad
poněkud překvapil. Žádosti měly potřené náležitosti a paní
ředitelka všem žádostem vyhověla. Do prvních tříd nastoupí
po prázdninách 27 dětí. Věřím, že rodiče velmi zodpovědně
zvažovali svá rozhodnutí, a že čas nám všem potvrdí, že jejich
volba byla správná.
Snad se ministerským úředníkům podaří najít taková řešení, která budou opravdu zodpovědně řešit současný neuspokojivý stav. Výrazné omezení možnosti odkladu školní
docházky bych osobně považovala za krok zpět.
Jitka Kučerová
Akce 1. stupně ve 2. pololetí
Únor
Březen
• školní kolo recitační soutěže
• účast na okrskovém kole recitační
soutěže v Uh. Brodě
• zápis do 1. třídy
• sociopatologická prevence – průběžně během celého pololetí, postupně po třídách, témata dle vyspělosti
žáků
• měsíc knihy – besedy, návštěva místní knihovny
• školní kolo pěvecké soutěže Zazpívej,
slavíčku!
• zapojení 2. až 5. tříd do soutěže Matematický klokan
• Beseda s Policií ČR na téma Bezpečné chování na internetu /5. třída/
v kině Máj v Uh. Brodě
• školní výlety
• fotografování tříd
• účast na atletických závodech v Uherském Brodě
• návštěva místní knihovny – doporučení četby na prázdniny
Kateřina Knotková
Duben
• Velikonoční dílna – tvořivé dílničky ve
vestibulu školy, akce i pro veřejnost
• účast na fotbalovém turnaji Mc Donald‘s Cup v Uh. Brodu
• Den Země – úklid okolí školy, sběr
odpadků, vědomostní hra v terénu,
činnosti ve třídách
• práce jednotlivých tříd na projektu
Zdravé zuby
Květen
• Den matek – výroba dárků a přáníček
• výuka na dětském dopravním hřišti
v Uherském Brodě (4. třída)
• Dny otevřených dveří
Červen
Tereza Nevařilová - 5. A
• Den dětí – hry ve třídách, návštěva filmového představení Čertova nevěsta
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Lucie Jakubčíková - 1. A
3
Aby nás škola bavila
Žáci 1. A a třídní učitelka Eva Surá
Výstava pečiva
Ochutnávka ovoce a zeleniny
Zimní radovánky
Zakrmování zvěře
Exkurze ve firmě Luiz
Učíme se stolovat
Pohybové hry
4
Výukový program Krtkova škola
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Máme rádi zvířata
Máme rádi opice, lvy, papoušky, slony a mnohá další. Ale my
jsme se zaměřili na ta, se kterými se setkáváme nejčastěji. V průběhu minulého měsíce jsme ve druhé třídě zpracovali projekt Domácí
zvířata. Toto téma se týká především učiva prvouky. To by ale nebyl
pořádný projekt, abychom se těm zvířatům nepodívali na zoubek
ze všech stran. Na projektech je pro mě nejlepší to, že při nich využijeme většinu naučených pouček a informací. A tak jsme toto téma
probírali i v češtině, hudební výchově, výtvarné a pracovní výchově
a matematice.
Nejdřív si žáci ujasnili, která zvířata jsou vlastně ta domácí. Někteří mě totiž přesvědčovali o tom, že mezi ně patří i akvarijní rybičky, když je chováme doma. Naštěstí jsme si vše potřebné vysvětlili.
Po získání základních informací jsme připravili exkurzi do družstva,
kde nás provedl pan Soviš. Tímto bych mu ráda poděkovala za
ochotu a zajímavý výklad.
Potřebné informace už jsme měli, takže jsme je mohli zpracovat
na papír. Hledali jsme v knihách a encyklopediích, přepisovali dlouhé texty, kreslili a lepili obrázky. Nakonec jsme nacvičili
několik básniček, písní s tanečkem a zdramatizovali jsme pohádku Zvířátka a loupežníci. Všechno jsme předvedli na besídce
pro rodiče. Myslím si, že veškerá snaha, kterou děti do svého výkonu dali, byla rodiči náležitě oceněna nejen bouřlivým potleskem. Sama za sebe se těším na další projekty, které budeme s dětmi zpracovávat. Je to sice časově náročná práce, ale
výsledky stojí za to. Michaela Ondrušková
Ten dělá to a ten zas tohle
Ve 3. A jsme toho letos stihli udělat opravdu moc. Úspěšně jsme ukončili výuku plavání. Začali jsme se učit angličtinu,
která děti díky hravému způsobu práce paní zástupkyně Kučerové zatím baví.
Rádi budeme vzpomínat na Vrškiádu, projektový den v Kovářově žlebě, kde jsme se seznámili se způsobem kroužkování
ptactva. Nejvíc se dětem líbil pták krutihlav, kterého potom ve svých projektech také kreslily. Na Den Země jsme si procvičili
v rozkvetlé jarní přírodě vědomosti z ekologické výchovy a zahráli hry na školním hřišti. Na Den dětí jsme navštívili kino v Uh.
Brodě. Pohádka Čertova nevěsta se dětem líbila, protože znaly představitelku hlavní role a v mnoha scénách poznaly zámeckou zahradu v Buchlovicích.
Největším zážitkem byl i letos školní výlet, tentokrát na ranč v Kostelanech. Některé děti se poprvé projely na koni, jiné
zaujala střelba z luku, hod sekerkou nebo lasem. Nakoupily si kovbojské klobouky i jiné suvenýry. Všichni jsme se zasmáli při
představení na náměstí westernového městečka a obdivovali výcvik jezdeckých koní. Důkazem toho, že se dětem výlet líbil,
jsou krásné výkresy na školních nástěnkách.
Se školním rokem jsme se rozloučili na projektovém dni
v Kunovském lese. Rádi jsme také zatleskali svým spolužačkám
Leoně Fibichrové a Klárce Vlčkové na koncertě školní cimbálové
muziky a účastníků školního kola soutěže Zazpívej slavíčku. Obdivovali jsme krásné kroje, výkony muzikantů, konferenciérů i zpěváků, nacvičené pod vedením Mgr. Jitky Kučerové. Zároveň jsme
si v přísálí KSK prohlédli nejlepší práce z výtvarné soutěže Místo
kde žiji. Cenu za první místo si zde převzala Aneta Svobodová.
Úspěšné reprezentanty jsme měli také v recitační soutěži
a sportu. Stříbrnou medaili z atletických závodů školních družin
přivezla za druhé místo ve skoku dalekém Diana Krchňáčková.
Veronika Mikulcová obsadila druhé místo v hodu plným míčem na
atletické soutěži O pohár starosty města Uh. Brod.
Snažme se, abychom příští rok byli ještě úspěšnější a aby nám
ve škole bylo spolu dobře.
Helena Šimůnková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
5
Akce třídy 3. B
Bylo jich opravdu hodně. V měsíci
dubnu jsme měli ekoprogram ,,Ptáci“
v Kovářově žlebu. Tam jsme poznávali chráněné rostliny naší lokality,viděli odchyt ptáků. Den Země byl také
spojen s pobytem v přírodě. Nejprve
jsme uklidili před školou, potom se
proběhli a splnili několik úkolů v terénu a taky zbyl čas na sportovní hry
venku. V květnu jsme přivítali rodiče
a prarodiče ve škole na Dnu otevřených dveří. Ukázali jsme, že učení
může být i zábava, zvláště když máme
bezva tabuli-Interaktivní tabuli.Taky se
nám líbilo, když jsme mohli nakreslit ve skutečné velikosti paní učitelku
a napsat její vlastnosti na velký papír.
Valinka přišla s nápadem přihlásit se
do soutěže Klubu mladých čtenářů
„O největšího šmoulu“.Ve výtvarné
výchově jsme ho společně nakreslili
barevnými křídami, měřil 2,36 m.Teď čekáme,že vyhrajeme a pojedeme do kina na 3D promítání. V červnu na Den
dětí se nám líbily soutěže ve třídě, hra Aktivity, sladká odměna a taky návštěva filmu Čertova nevěsta. V pracovních
činnostech jsme vyzkoušeli, že je jednoduché připravit pomazánku a kluci zjistili, jak rychlé je ji sníst.Nejvíce nás ale
zaujal výlet na Ranč Kostelany, o kterém se děti rozepsaly ve slohu, a že to bylo povídání moc hezké, několik rukopisů
otiskujeme.
I když se někdy hádáme, naše třída
je bezva a jsme rádi, že k nám zase
přibyli dva naši staronoví spolužáci.
Žáci 3. B a tř. učitelka Petra Mlýnková
Martin Jakubčík - 7. B
Ondřej Darek Franta - 3. B
6
Valerie Šabšulová - 3. B
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
A co naši páťáci?
Tereza Nevařilová - 5. A
Druhou polovinu roku jsme zahájili
soutěžně. A posuďte sami, že opravdu
úspěšně. Nejdříve jsme získali 1. (Filip
Kružík) a 2. místo (Michaela Indrová) ve
školním kole recitační soutěže. Filip Kružík nás pak reprezentoval i v okrskovém
kole. V pěvecké soutěži jsme dokonce
obsadili 1. (Břetislav Španěl), 2. (Tomáš
Trtek) i 3. místo (Tereza Nevařilová). Břeťa
pak zpíval i v okrskovém kole. Tři naši žáci
(Ondřej Špendlík, Filip Kružík, Tereza Nevařilová) se stali úspěšnými řešiteli školní-
Anna Brulíková - 5. A ho kola matematické olympiády a započítali si i v okresním kole ve Starém Městě.
Celá naše třída se pak zapojila do Matematického Klokana v kategorii Klokánek.
V březnu nás zaujala beseda s Policií
ČR na téma Bezpečné chování na internetu. Jenom abychom si rady, které nám
dala pohledná policistka, vzali opravdu
k srdci a řídili se jimi. Obdrželi jsme i letáčky, které jsme si doma dali k počítači,
abychom je měli pořád na očích. Protože internet je sice bezvadná věc, ale díky
jemu se můžeme dostat i do velkých potíží. Hlavně se vždy se vším svěřit a neřešit
své problémy sami. Koncem března jsme
uspořádali pro rodiče v odpoledních hodinách prezentaci projektu Lidské tělo.
Připravili jsme jednak program
ve třídě, ale i ukázku práce v multimediální učebně. Myslíme,
že podle reakce zúčastněných
byla tato akce opravdu úspěšná a před rodiči jsme se blýskli
v tom lepším světle.
V dubnu nás čekala další beseda v rámci sociopatologické
prevence na téma Nechej mne,
ne – to nechci. Při ní jsme se dozvěděli, že lidé, na které bychom
si měli dávat pozor a kteří nám můžou
ublížit, nevypadají nijak zpustle, ale naopak mohou být velmi příjemní a hezky
vypadající. V rámci celého dvouhodinového programu nám pracovnice krizového centra pro ženy v tísni ze Zlína chtěla
předat co nejvíce modelových situací. Vzít
si z nich poučení, to už záleží na každém
z nás.
Líbilo se nám také letošní prožití Dne
Země, kdy jsme konečně nejenom mluvili o ochraně naší planety, ale sami jsme
přiložili ruku k dílu a vysbírali odpadky
v okolí školy. Odměnou nám pak byla vědomostní hra v terénu, na kterou jsme se
moc těšili.
V rámci oslavy Dne Dětí jsme shlédli pohádku Čertova nevěsta v kině Máj
v Uherském Brodě. V hlavní roli jsme viděli vlčnovskou herečku Evu Josefíkovou.
Byla opravdu krásná princezna. Jsme
pyšní na to, že máme takovou mladou
a slavnou rodačku.
Vyvrcholením akcí se stal náš školní
výlet, na který jsme se vypravili společně
se čtvrťáky. Tentokrát náš autobus zamířil do Lednice. Zde nás čekala prohlídka
zámku, akvária a skleníku. Moc se nám
líbilo procházet krásnými parky v okolí
zámku. Dokonce tu jezdil
i kočár s koňmi. My jsme
ale šlapali po svých. Nebáli jsme se vylézt až nahoru na minaret, ze kterého byl krásný výhled. Poté
jsme pluli lodí k Janovu
hradu. Zde jsme náš výlet
zakončili opět prohlídkou.
Unavení, ale šťastní, spokojení a plni zážitků jsme
se večer vraceli domů.
Mysleli jsme si, že
vše už máme za sebou,
ale paní učitelka nás pře-
kvapila ještě jednou exkurzí. Byli jsme
pozváni do Centra pro výuku hi-technologií při Střední průmyslové škole Uherský Brod. Absolvovali jsme zde výukový
modul „Technika hrou“. Seznámili jsme
se zde s vývojem techniky a nejmodernějšími technologiemi pomocí soutěží,
prezentací a úkolů zaměřených na různé
oblasti. Předvedli nám zde také použití
nejmodernějších přístrojů jako skenner či
3D tiskárnu. Za odměnu po splnění všech
zadaných úkolů nás pozvali na projekci
v 3D kině, což bylo úplně perfektní! Moc
se nám na této exkurzi líbilo.
Doufejme, že stejně úspěšně jako tyto
akce uzavřeme i letošní školní rok, kdy se
loučíme s 1. stupněm a konečně z nás
budou velcí šesťáci. Jenom naše paní učitelka propadne do nižších tříd. Letos se
loučíme i s našimi třemi žáky (Michaelou
Indrovou, Filipem Kružíkem, Terezou Nevařilovou), kteří odchází na gymnázia do
Uh. Hradiště a Uh. Brodu. I nadále budete našimi kamarády a kdykoli se za námi
přijďte do školy podívat.
Na závěr přijměte rozloučení a přání
všeho dobrého pro všechny od vaší paní
učitelky. Náš čas se naplnil a je čas se rozloučit. Děkuji Vám, mým, teď už bývalým
žákům. Prošli jsme si mnohým dobrým
i zlým, nevzpomínejme na sebe ve zlém,
ale nechme si v srdcích hezké společné
okamžiky.
Kateřina Knotková a žáci 5. A
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Veronika Macková - 5. A
7
Školní družina
Opět tu máme konec školního roku a s ním vytoužené prázdniny.
Na ty se samozřejmě nejvíce těší naše žáčky.
Uvědomuji si, jak je důležité, aby děti měly hezké zážitky ze školní
družiny, která slouží k vyplnění volnočasových aktivit. S tím souvisí fakt, že v rámci volného času si děti mohou užít spoustu zábavy,
legrace, mohou se realizovat v rámci tvořivých činností anebo využít
sportovní talent. Je třeba, aby každé dítko dosáhlo úspěchu, protože
ten je velkou motivací.
V krátkosti bych shrnula jaké aktivity, soutěže byly pro žáčky připraveny.
Na přelomu února a března se konal karneval. Zde opět byly
předvedeny skvělé kostýmy. Děti jsou vskutku velmi kreativní. Další
akce byla „Noc s Andersenem“, která byla více zaměřena pro menší
děti, a to pro prvňáčky a žáčky druhé třídy. Paní Kolajová z místní
knihovny, která opět pro děti připravila zajímavou besedu, se u menVeronika Nevařilová - 3. B
ších prvňáčků více zaměřila na téma o místní kronice. Dětem je třeba
předávat kulturní tradice a tato forma povídání a k tomu názorné ukázky fotografií byla pro děti velmi zajímavá. U starších dětí
byla beseda na téma Václav Čtvrtek, jeho dílo. Přesto, že autor je velmi znám, paní Kolajová přinesla i knihy, které dětem byly
dosud neznámé.
Další soutěžní akcí byl Brodský zpěváček, kde se děvčata opět umístnila na prvních místech. Dopravní soutěž taktéž patří
k těm tradičním. Zde soutěžili žáci třetích ročníků v testech a v jízdě zručnosti na kole. Atletická olympiáda školních družin
byla takovou poslední větší sportovní akcí. Zlatou medaili ve skoku dalekém získal Jiří Juřenčák (1. A). Druhé místo a stříbrnou medaili získala ve skoku dalekém Dianka Krchňáčková (3. A) a v běhu na 50 m taktéž stejné umístnění získal Josef
Zemánek (3. B). Bronzová medaile byla další trofejí pro Josefa Zemánka, a to v disciplíně hodu kriketovým míčkem.
Ještě bych se zmínila o akci, která proběhla ve dnech 17. 6. – 18. 6. 2011. Tou akcí byl Dětský den. Letos měl velké zpestření, a to besedou s panem Ondřejkou, který se svými kolegy pro děti připravil zajímavé ukázky výcviku policejních psů.
Největším zážitkem pro děti bylo, když si mohly nasednout do auta dopravních policistů. Nejen chlapci ale i děvčata zářili
nadšením z techniky, která jim byla i názorně předvedena. Poté následovalo opékání špekáčků a další občerstvení. Večer
si zahrály děti na broučky a světlušky, kdy ve svých kostýmech s lucerničkami hledaly poklad a absolvovaly i noční stezku
odvahy. Součástí bylo i plnění tajenky pro naše chytré hlavičky.
Využila bych zde možnosti a poděkovala všem maminkám, které se podílely na přípravách Dne dětí. Taktéž poděkování
patří panu Koníčkovi, Mošťkovi a Ondřejkovi a jeho kolegům. Poslední akce byl výlet do Kroměříže, kam jsme se vydali za
poznáním zámku a přilehlé zahrady. Tedy nezbývá než popřát krásné prázdniny plné pohody, zážitků, dobrodružství a odpočinku jak žáčkům, tak i všem ostatním.
Jana Mouralová
Výsledky přijímacího řízení 2011
I letošní duben byl jako již každoročně měsícem, kdy žáci posledních ročníků základních škol konali přijímací zkoušky na
gymnázia, střední odborné školy a učiliště a krátce otevřená lycea (technická, přírodovědná, ekonomická a pedagogická),
která poskytují široký obecně odborný základ a současně vytvářejí předpoklady pro studium na vysoké škole příslušného
směru.
V tomto školním roce bylo pouze18 vycházejících žáků 9. ročníku. Největší zájem byl o tyto školy: Střední průmyslová
škola Uherský Brod (maturitní obor - Přírodovědné lyceum, Technické Lyceum) a Střední škola průmyslová, hotelová
a zdravotnická Uherské Hradiště. Čtyři žáci z pátých tříd se hlásili na víceletá gymnázia.
Všichni vycházející žáci devátých ročníků byli přijati na své vybrané školy hned v prvních kolech přijímacího řízení. Přejeme
jim hodně úspěchů v jejich dalších životních etapách.
Šárka Chmelařová
Maturitní obory
8
Učební obory
Chlapci
Dívky
Chlapci
Dívky
SPŠ Uh. Brod
3
2
-
-
SŠ průmyslová, hotelová zdrav. UH
-
2
-
2
Gymnázium Uh. Brod 4-leté
-
1
-
-
Gymnázium Uh. Brod 8-leté
1
2
-
-
SŠ Mesit Uh. Hradiště
-
-
1
-
OA Uh. Hradiště
2
-
-
-
SOU Uh. Brod
-
-
1
-
Gymnázium Staré Město
-
1
-
-
SOU stavební Brno
-
-
1
-
SŠ – COPt Uh. Brod
2
-
-
-
Celkem
8
8
3
2
Klára Vozárová - 8. tř
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Návštěva Krajského úřadu ve Zlíně
Ve čtvrtek 2. června žáci osmého a devátého ročníku
prožili pestrý program ve Zlíně. Nejdříve si prohlédli budovu
číslo 21 – sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje a dověděli
se spoustu zajímavých informací o její historii od paní poslankyně Mileny Kovaříkové, která se nám celou dobu věnovala. Žáci si nejen prohlédli, ale také se svezli v Baťově
výtahu vybaveném jako kancelář. Mnohem zajímavější než
tento historický unikát některým připadal výtah, který je stále v pohybu, do kterého se za jízdy nastupuje a vystupuje.
Žáci se prošli po terase budovy a mohli si prohlédnout město z výšky a najít architektonicky zajímavé a známé budovy
ve Zlíně. Sednout si na místa krajských poslanců v zasedací
místnosti se podaří málokdy, ale my jsme měli štěstí, že zrovna žádné zasedání neprobíhalo. Dověděli jsme se, kde sedí
krajský hejtman Stanislav Mišák nebo pan starosta Vlčnova
Jan Pijáček a jakým způsobem probíhá zasedání krajských
poslanců.
Druhou část dne jsme věnovali Mezinárodnímu filmovému festivalu dětí, navštívili jsme Baťovu universitu a prohlédli
si výstavu „70 let zlínských ateliérů“. V Kongresovém centru
si žáci prohlédli výstavu fotografií Zuzany Mináčové a setkali
se zde s filmovými herci např. Danou Morávkovou, Miroslavem Donutilem nebo Martinem Dejdarem, od kterých získali
autogram nebo se s nimi vyfotili. Prožili jsme pěkný den ve
Zlíně, a tak mají smůlu ti, kteří náhle „onemocněli“ a pro jednodenní nevolnost se nemohli této exkurze zúčastnit.
Soňa Kundratová
Nicholas Winton
Síla lidskosti
V březnu se žáci osmého a devátého ročníku zúčastnili vzdělávacího programu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“, který se uskutečnil v kinosále Máj v Uherském
Brodě. Po filmovém představení proběhla beseda s dramaturgem Zdeňkem Tulisem na téma filmu, holocaustu a novodobých dějin ČR. Přestože se této významné
osobnosti - Nicholasi Wintonovi, který před druhou světovou válkou zachránil před jistou smrtí 669 českých
a slovenských dětí, věnujeme ve vyučování již několik let,
vzdělávací program nás ještě více o danou problematiku obohatil. Svými podpisy pak žáci podpořili petici pro
udělení Nobelovy ceny míru siru Nicholasi Wintonovi,
a tak doufáme, že i naše podpisy pomohou k rychlému
udělení ceny tomuto muži, který si ji určitě zaslouží.
Ke stejnému tématu jsme se s žáky devátého ročníku
vrátili 1. dubna, kdy ve škole proběhla přednáška z projektu „Centra vzdělávání a dialogu“ na téma „Holocaust
a extremismus ve světě“. Přednášející seznámil žáky se
systematickým vyvražďováním více než šesti milionů
židů nacisty v období II. světové války a s nebezpečně se
rozvíjejícím extremismem v současné době. Žáci se spolupodíleli na programu přednášky, odpovídali na dotazy
přednášejícího, doplňovali ji svými znalostmi a nakonec
byli pochváleni za svoje vědomosti.
Soňa Kundratová
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
9
Welcome aneb vítejte
Takto vítáme ve škole zahraniční hosty. A že už jich
bylo na této malé venkovské škole docela dost: z Velké Británie, z Texasu a Wisconsinu v USA, z Německa,
Francie, Dánska, Kanady, Austrálie a letos v květnu také
z dalekého Hongkongu. Studenti, kteří nás navštívili,
chodí do prestižní mezinárodní školy. Učebním jazykem
je zde čínština a angličtina. Posláním školy je poskytovat vzdělání od předškolního věku po středoškolské,
které je esencí jak východní, tak západní kultury. V rámci
programu“WORLD CLASS“ jezdí studenti na edukačně
výchovné pobyty na různá místa po celém světě (USA,
Řecko, Turecko, Rumunsko, Bulharsko, Tanzanie, Indie, Polsko, Česká
republika). Na svých
cestách se setkávají
s obyvateli a dětmi ve
školách. Cílem těchto pobytů je kromě
poznávání
různých
kultur také to, aby se žáci naučili laskavosti, soucitu, toleranci a dokázali v rámci svých
možností pomáhat a všímat si problémů okolního světa.
Do České republiky zavítali studenti už pošesté. A proč si vybrali právě Vlčnov? Aby
viděli naše kroje a seznámili se s tradicemi a folklorem, pro ně tak exotickým. Osmatřicet
čtrnáctiletých studentů a jejich učitele jsme přivítali tradičně v krojích, písničkami, drobnými
dárky a vlčnovskými vdolečky. Připravili jsme pro ně také krátký program v angličtině. Žáci
7., 8. a 9. ročníků prezentovali projekty o Vlčnově, ve kterých představovali sebe, školu
a naši obec. Seznámili hosty také s tradicí
jízdy králů. Mluvené slovo bylo doprovázeno
Terezie Skřídlovská - 6. A písničkami a dětskou cimbálovou muzikou
s primáškou Andreou Slavotínkovou, pod vedením paní zástupkyně J. Kučerové.
Všichni muzikanti, zpěvačky i tanečníci vytvořili skvělou atmosféru a hosté
ve svých projevech nešetřili chválou a uznáním.
V závěru nám studenti přiblížili jejich kulturu. Zazpívali starou čínskou píseň a chlapci
předvedli ukázku bojového umění kung-fu. Po společném programu
se hostů ujali žáci i učitelé a provedli je po škole. Prohlédli si odborné
učebny a výtvarné a projektové práce našich žáků. Líbily se jim také
ukázky prací dětí z družiny a keramického kroužku. Nejvíce ale obdivovali všechny „krojované“ účinkující, kteří se předváděli jako na módní
přehlídce.
Dotazů byla spousta. Zajímalo je, jak jsou kroje staré, kdo je vytvořil
a při jakých příležitostech se oblékají. Na tuto část programu se někteří
žáci těšili nejvíce, protože si vyzkoušeli komunikovat anglicky v reálném životě a ujistili se, že učit se cizí jazyk má smysl.
Dana Koníčková
Prevence rizikového chování
V rámci prevence rizikového chování naše škola spolupracovala s nejrůznějšími organizacemi zabývajícími se primární prevencí. Prevenci jsme se věnovali rovněž v mnoha
předmětech, zejména v hodinách přírodopisu, chemie, občanské výchově a výchově ke zdraví.
Ve školním roce 2010/2011 proběhly besedy, přednášky
a akce:
1. A: Povídání o skřítkovi, Akropolis, Uherské Hradiště
2. A: Šikana mě netrápí, Akropolis, Uherské Hradiště, Policista je náš kamarád, Policie ČR
3. ročníky: Jak jsme přišli na svět?, Poradna pro ženy
a dívky, Zlín
4. A: Nechej mne – ne, to nechci!, Poradna pro ženy a dívky, Zlín
5. A: Nechej mne – ne, to nechci!, Poradna pro ženy a dív-
10
ky, Zlín, Bezpečné chování, Policie ČR
6. A: Šikana a vztahy v kolektivu, Unie KOMPAS, Zlín. Úvod
do sexuální výchovy, Národní síť podpory zdraví, o. s., Zlín
7. ročníky: Zdravá výživa a životní styl, Národní síť podpory
zdraví, o. s., Zlín
8. A: Droga není život, DDM Uherský Brod. Chodíme spolu, zamilovanost, láska – představy a skutečnost, Poradna
pro ženy a dívky, Zlín. Trestná činnost mládeže a páchání na
mládeži, Policie ČR
9. A: Drogová problematika, K - centrum CHARÁČ Uherské Hradiště. Sexuální zneužívání a znásilnění, Unie Kompas,
Zlín. The Action - BESIP Tour, Ministerstvo dopravy. Vztah
muže a ženy, sexualita, těhotenství a vše kolem, Poradna pro
ženy a dívky, Zlín
Radka Rožková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Je rozumný, kdo se nermoutí pro to, co nemá, ale raduje se z toho, co má.
Úvaha
Toto přísloví jsem si vybral, protože si mnoho lidí neuvědomuje, co všechno kolem sebe má. Je to citát, nad kterým by se
měl každý pozastavit a zamyslet se nad lidmi, kteří žijí v mnohem horších podmínkách než my.
Vezměme si, že my máme střechu nad hlavou, máme jídlo, pití, rodinu, dostává se nám vzdělání a máme práci, za kterou
dostáváme řádně zaplacené. Ale lidé ze třetího světa, kteří nejsou dostatečně finančně zabezpečení, nemají práci, žijí v chatrčích sbitých z několika latí nebo z hlíny, se střechou ze slámy nebo palmových listů. Nemají, co jíst ani pít. Pijí vodu ze studní,
které jsou zaneseny nečistotami a různými bakteriemi. A my si nevážíme ani jídla, které nám třeba jenom nechutná.
Myslím si, že lidé, co mají možnost se najíst dosyta, mají střechu nad hlavou, by se měli zamyslet nad tím, jak by se jim
žilo na místě lidí ze třetího světa. Myslím si, že většina lidí si to nedokáže ani představit.
Jiří Vozár, 8. A
Chceš realizovat své sny? Probuď se!
Úvaha
Stovky lidí na tomhle světě neví, jaký poklad uvnitř sebe skrývají. Mám takový pocit, že se bojí ukázat, co v nich je. Stručně
a jednoduše si vůbec nevěří. Ale proč? V každém z nás je přece něco, co každý dokáže ocenit. Proč sedí lidé doma a užírají
se tím, že nejsou se sebou spokojeni?
Když přece něco chci, tak se snažím toho cíle dosáhnout. Proto vám radím, neschovávejte se a ukažte, co ve vás je. Nenaříkejte a nesmutněte nad tím, co neumíte. Snažte se zdokonalovat v tom, v čem jste vážně dobří. Svět nepotřebuje lidi, kteří
pořád jenom naříkají. Svět potřebuje lidi, kteří si věří a umí žít a využívat každé příležitosti se zdokonalit.
Každého určitě potěší komplimenty. Přeješ si něco? Tak se měj rád, protože je to první krok k úspěchu. Nenechte si zničit
život tím, že si nebudete věřit. Kvůli tomu nemusíte potkat důležité osoby, které vám mají změnit život k lepšímu.
Dominika Vozárová, 8. A
Smích nikdy není pro nic za nic, snad jen u šílených lidí. /Citát Jana Wericha/
Úvaha
Proč se někdo směje moc a jiný zase málo? Někteří lidé mají v životě víc štěstí než jiní, to může být jedním z důvodů, proč
se mají stále čemu smát. Takovým lidem může přijít směšné i to, nad čím by se ostatní vůbec nepozastavili. Jedním z těchto
lidí jsem snad i já, jelikož se směji téměř pořád. Doufám, že nejsem šílený člověk. Jsou ale i lidé, kteří se smějí jen opravdu
zřídka. Tito lidé se nezasmějí ani leckterým vtipům, které by rozesmály snad každého. Já naštěstí nikoho takového neznám,
neboť se obvykle těchto lidí moc bojím, protože se neustále mračí a to na mě působí velmi depresivním dojmem. Toto může,
ale taky nemusí, být způsobeno pubertou, neboť během puberty se naše tělo i chování zcela změní.
Další věc, kterou bych chtěl zmínit, je, jak se lidé smějí. U většiny lidí je to jakoby výbuch v jejich mysli a následně v hlasivkách. Potom je radost poslouchat, jak se nekontrolovatelně smějí prakticky kdykoli a kdekoli. Někdy to dokonce ani není
vhodné, ale většinou se proud smíchu už nedá zastavit.
Například můj kamarád, mladý, slušný, tichý a chytrý muž, sice obvykle do kostela nechodí, ale jednou na Vánoce přišel
na půlnoční mši svatou a nevím, co mu přišlo tak vtipné, že se i na svatém místě začal smát. Všichni lidé v kostele se na něj
začali okamžitě dívat a kamarád raději sám odešel. Od té doby už se v kostele nikdy neukázal. Toto je jedna z příhod, kterých
zná každý určitě moc. Právě kvůli těmto zážitkům si myslím, že smích je velmi dobrý.
Je mi líto lidí, kteří přišli jakýmkoli způsobem o hlas, že nemohou projevit svůj smích velmi nahlas a téměř kdekoli, tak jako
to umí právě jeden z mých kamarádů.
Pavel Bařina, 9. A
Televize není nepřítel, televize se dá vypnout. /Citát Jana Wericha/
Dobrý den,
mé jméno je Jan Zhoř. Ve své úvaze, bych se rád zamyslel nad citátem Jana Wericha.
Já s tímto citátem souhlasím a myslím si, že sledování TV je ztráta času. Já osobné TV moc nesleduji, protože je v ní málo
programů, které mě zajímají. Raději si pustím film, seriál nebo pořad či dokumenty na počítači. Dnes není problém najít si
cokoliv na internetu. Je to pro mě jednodušší, můžu si pořad pustit kdy chci a kdykoliv pozastavit. V televizi jsou mezi filmy
reklamy a ty mě nebaví a nezajímají. Mám to vyzkoušené. Sedával jsem u TV a nechtělo se mi odejít. Když v TV běží film, který
je dobrý a dlouho jsem ho neviděl, tak si ho stáhnu a pustím, až budu mít volno.
Táta mně dává číst různé články z tisku a v jednom bylo napsáno, že nejúspěšnější lidé na světě TV nesledují a ani ji nemají, protože je pro ně ztráta času. Tráví raději čas prací, sportem nebo zábavou a cestováním. Určitě je lepší něco vidět a zažít,
než se na to dívat jen v TV.
Znám hodně lidí, kteří jsou na TV „závislí“. Přijdou z práce nebo školy a zapnou TV, s tím, že se podívají na zprávy nebo
seriál, ale když skončí, televizi nevypnou a dívají se do noci. A potom mají špatné svědomí, že nic nestihli.
Všiml jsem si toho, už když jsem byl menší. Bylo to asi v 2. nebo 3. třídě. Chodili jsme s rukama ven, ale jeden ze spolužáků vždy řekl: „Nemám čas. V televizi je Ošklivka Bety. Zdar!“. Ven šel jen výjimečně a nikdy v době, když byla v TV ta telenovela. A podobně je na tom i naše sousedka, které je víc něž 70 roků. Nesmí k ní nikdo chodit, když běží její seriál, dokonce
ani děti a vnoučata, neotevře nikomu dveře a jak říká „pošle dědka“.
Lidé, kteří sledují pravidelně TV a jsou na ní „závislí“, nemají žádné zážitky a žijí v TV. Tito lidé si neumí povídat o tom, co
zažili, protože zkrátka nic nezažili, a radši mluví o postavách a příbězích z televizních seriálů.
Jan Zhoř
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
11
Tak trochu Ikarova křídla
Je jich nepřeberné množství druhů, jedno mají ale společné – pronikají
Veronika Mikulcová - 3. A
čím dál víc do života školáků. Semtex, Red Bull, X force, Monster energy,
Big Shock, Erektus,… – energetické nápoje, jejichž posláním je pomáhat ve výjimečně fyzicky či psychicky náročných situacích udržet pozornost, překonat spánek, zahnat únavu… Cílová skupina konzumentů, to
jsou třeba řidiči na dálkových trasách, sportovci ve vrcholné fázi tréninku,
lidé krátkodobě enormně vytížení. Zcela nevhodné jsou tyto nápoje pro
těhotné ženy, osoby se zdravotními problémy a pro děti!!! Zde je několik
důvodů, proč tomu tak je:
• obsahují obrovské množství cukrů
• neřeší pitný režim – naopak je třeba hodně po nich pít
• jejich kombinace cukru a kofeinu způsobuje prudký krátký nárůst
aktivity a následně velkou únavu a útlum
• problémy s únavou neřeší, jen krátkodobě oddalují
• velmi zatěžují játra a ledviny – složitě se odbourávají
• neopotřebovaný dětský organismus je nepotřebuje – má regenerovat odpočinkem a spánkem
• mají návykovou schopnost, tělo si je žádá stále častěji
Toto je jen stručný výčet důvodů, proč píši tyto řádky, proč se čím dál častěji snažím (většinou marně) třeba svým čtvrťákům vysvětlit, jak moc si ubližují, když se těmito preparáty (v některých zemích jsou k dostání jen v lékárnách) napájejí jen tak,
protože je to prostě „cool“ a nikde to není přímo zakázáno. Zakazujte a hlavně vysvětlujte jim to proto i vy – rodiče, protože
Red Bull dává křídla opravdu jen Ikarova. Zdeněk Stašek
Šedá je teorie, zelený strom života
O pravdivosti tohoto úsloví nemusím jistě nikoho přesvědčovat. Setkávám se
s ní totiž ve výuce environmentální výchovy velmi často.
Znalosti žáků naší školy jsou v tomto oboru na velmi dobré úrovni. O tom nás
všechny přesvědčil letošní Den Země, který
na prvním stupni proběhl 29. dubna.
Radost a chuť s jakou
se děti pustily do jarního
úklidu okolí školy nám
dokazuje, že chtějí žít
Terezie Skřídlovská - 6. A
v čistém a upraveném prostředí. Jak ale potom vysvětlíme cestu ze
školy lemovanou poházenými pomeranči, rozbitými kelímky od jogurtu a papírky vyhozenými z oken školy?
Děti
také
bez problému
poznají základní druhy stromů,
léčivých
rostlin, chráněných živočichů a vědí, jak třídit odpad. Dokázaly to výsledky přírodovědné soutěže, kterou jim na Den Země paní učitelky připravily. Úkoly děti plnily při procházce rozkvetlou jarní přírodou. Kde se
potom ale berou černé skládky odpadu za místním koupalištěm a u Kovářova žlebu?
V
letních
měsících
se
s dětmi zaměřujeme na
pobyt na čerstvém vzduchu. Často cvičíme venku nebo na místním hřišti. Jaký
smysl ale tato činnost má, když dýcháme dým spáleného sena?
Neméně překvapivé jsou také obrázky ve školní jídelně. Po hodině
prvouky, ve které všechny děti správně odříkají složky zdravé výživy,
vesele odnášejí celou zeleninovou přílohu do okénka se zbytky.
Zamysleme se proto všichni nad tím, kde nastala chyba. Proč nedokážeme nebo nechceme uplatňovat získané vědomosti v životě?
Je přece smutné, když děti nosí cyklistickou přilbu jenom při výcviku
na dopravním hřišti, mluví o toleranci a snášenlivosti a titulují se výrazy, které nám vhání ruměnec do tváří, mluví o zdravé výživě a svačí
smažené brambůrky s přeslazenou šťávou a ovoce odhazují do koše. Jdeme jim my dospělí správným příkladem?
Přála bych všem svým kolegům i rodičům žáků, aby jednou mohli s čistým svědomím říct, že tato slova se naší školy
vůbec netýkají.
Helena Šimůnková
12
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Environmentální výchova na 2. stupni
Environmentální výchově se na naší škole věnujeme nejenom ve vyučování (přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis ad.), ale také formou exkurzí, besed a výukových programů.
V letošním školním roce jsme spolupracovali s Přírodovědným centrem TRNKA, Uherské
Hradiště, Ekocentrem PANTOFLÍČEK z Dolního Němčí.
Proběhly tyto exkurze a výukové programy:
6. ročník: Výukový program – Hmyz, mám
se ho bát?
7. ročníky: Výukový program – Všechno
létá, co má peří! Exkurze – ZOO Lešná, Zlín.
8. ročník: Výukový program – Bez vody to
nejde. Exkurze – Přírodní rezervace Vlčnova
(Kovářův žleb, Vlčnovský háj).
9. ročník: Výukový program – Nekonečný
hon za energií!
I v letošním školním roce pokračovalo RECYKLOHRANÍ, ve kterém žáci celkem nasbírali 88 kg baterií a 18 kg drobného elektrozařízení. Naše škola se
dále zapojila do sběru vršků od PET lahví, jejichž celková hmotnost činila 90 kg.
V příštích letech budeme s těmito akcemi pokračovat.
Radka Rožková
Den Země
Letošní Den Země jsme si se žáky 2. stupně připomněli
ve středu 20. dubna. „Člověk versus příroda“ bylo letošním
tématem Dne Země.
Žáci v rámci jednotlivých předmětů zpracovávali témata,
která byla vystavena ve vestibulu školy. Letošní barvou byla
zelená a hnědá barva, které z velké části symbolizují pevninu
naší planety.
Témata:
Přírodopis: Mineralogie, Osobnosti přírodních věd,
Biologie člověka – trávicí soustava
Chemie, fyzika: Prvky, Obnovitelné zdroje energie,
Osobnosti přírodních věd
Výchova ke zdraví: Alternativní léčba
Zeměpis: Světová náboženství
Anglický jazyk: My favorite animal
V rámci doprovodného programu žáci na jednotlivých stanovištích plnili úkoly, praktické i teoretické.
Doprovodný program:
Přírodopis - soutěž RISKUJ, prezentace v PWP (zástupci minerálů)
Chemie - pokusy: krystalizace, ukázky: přírodniny
(minerály)
Vestibul - prohlídka žákovských prací, vyhledávání
informací
Informatika - test: hospodářsky významné rostliny, cizokrajné dvouděložné rostliny
Výtvarná výchova - tvorba plakátů Den Země (8. A), tvorba modelů Země z PET vršků (6. A), znaku obce z PET vršků
(9. A), tvorba plakátů: Třídíme odpad!? (7. ročníky)
Radka Rožková
Biologická olympiáda
Žákům se zájmem o přírodu byla nabídnuta olympiáda z přírodopisu, jejíž školní kolo se konalo koncem února v učebně přírodopisu. Tématem letošního ročníku
byla POVRCHOVÁ BIOLOGIE, která byla průřezem všeho učiva základní školy.
Školní kolo mělo 2 kategorie:
kategorie D (6. a 7. ročník) – 5 žáků ze 7. ročníku, 1 žák z 6. ročníku
kategorie C (8. a 9. ročník) – 6 žáků 8. ročníku, 2 žáci 9. ročníku.
Olympiáda měla celkem 3 části: test, poznávání rostlin a živočichů a praktickou
část.
Nejlepšími řešiteli v kategorii D byli Tomáš Šobáň a Martin Moštěk, 7. A, za kategorii C postoupily do okresního kola Martina Vitásková, Simona Kuželová, 8. A.
Radka Rožková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
13
Křížem krážem po zemi
„Křížem krážem po zemi“ je název cyklu výukových programů, které pro naši mateřskou školu v letošním školním roce
připravilo Přírodovědné centrum TRNKA z Uherského Hradiště pod vedením paní Mgr. Králové. Zúčastnily se ho děti ze 3.
a 4. třídy MŠ.
Soubor čtyř programů, upravených pro mateřské školy, přiblížil našim dětem různé přírodní zajímavosti a život lidí ve velmi
vzdálených krajích. Děti během dvouhodinových odpoledních aktivit poznávaly celkem čtyři kontinenty – Asii, Jižní Ameriku,
Afriku a Austrálii.
Učily se číst barvy na mapě, poznávat nejznámější zvířata a rostliny každého světadílu. Seznámily se s nejvyššími horami
světa a řekou Amazonkou, protékající největším pralesem. Dozvěděly se něco o největší poušti Sahaře a také o australské
posvátné hoře Uluru. Velmi děti zaujala hudba a hudební nástroje z různých koutů světa. Na spoustě obrázků a předmětů
si děti všímaly typů lidí s různou barvou pleti, poznávaly hravou formou jejich zvyky, typická jídla, ozdoby a oblečení (např.
oblékání se do pravého sárí).
Všechny tyto činnosti byly moc zajímavé a přispěly k dětskému poznávání cizích kultur naší planety.
Milena Maňásková
V mateřské škole nepodceňujeme nutnost včasné logopedické péče
V mateřské škole se snažíme nejen o vzdělávání a komplexní péči o jedince s poruchami komunikačních schopností, ale i o
prevenci těchto poruch. Logopedická prevence v naší mateřské škole zahrnuje jakýsi start správné výslovnosti, podněcování
mluvního apetitu, nutnost přítomnosti správného řečového vzoru a podnětného prostředí. Garantem naší logopedické péče je
SPC Brno zastoupená logopedkou Mgr. Světlanou Vaňkovou. V letošním školním roce během měsíce září bylo celkem vyšetřeno 56 dětí ze třetí a čtvrté třídy MŠ. Do individuální logopedické prevence bylo zařazeno celkem 30 dětí. U osmi dětí došlo
k nápravě výslovnosti v průběhu školního roku. Pevně věřím, že po prázdninách bude ukončena náprava výslovnosti i u dalších
dětí, neboť některé děti již fixují správnou výslovnost v běžném řečovém projevu.
Chtěla bych zdůraznit, že u vad řeči většinou nedochází ke spontánní úpravě, ale naopak je potřeba pravidelná a systematická péče o správný řečový projev. Rodiče bohužel někdy nekladou na správnou výslovnost takový důraz, jak by měli, a jaký
by jí příslušel. Je nutné si uvědomit, že pokud přijde do první třídy dítě s řečovou vadou, začíná se rozjíždět celý řetěz na sebe
navazujících problémů a těžkostí. Špatná artikulace se promítá do celého vyučovacího procesu, zejména do čtení a psaní. Dítě,
které špatně vyslovuje, také špatně čte a píše, neboť nedokáže správný tvar říct a převést ho do písemného projevu.
Kdy je nutné s péčí o řeč začít? Obecně můžeme říci, že čím dříve, tím lépe. Odborníci považují vadnou výslovnost za
fyziologickou do čtyř let věku. Pokud se do čtyř let objeví patologická výslovnost a přetrvává, je třeba stanovit individuální logopedickou péči. Uvedenou skutečnost jsme si i my v MŠ uvědomili a rozhodli jsme se zorganizovat pro starší děti 2. třídy MŠ
v 2. pololetí logopedický kroužek. Náš školní vzdělávací program nám neumožňuje průběžně zařazovat kroužky do výchovně
vzdělávacího procesu. Po konzultacích se SPC Brno se nám podařilo zrealizovat uvedený kroužek v odpoledních hodinách
jako součást speciálně pedagogické péče o děti. Již během několika měsíců je znát efekt logopedických cvičení u těchto dětí.
Začínali jsme dechovým cvičením, gymnastikou mluvidel, procvičování artikulačních orgánů – jazyka, rtů, čelistí, měkkého patra.
Někteří rodiče si vážili uvedené možnosti péče o jejich děti, velmi dobře spolupracovali, intenzivně s dětmi cvičili, což je znát i na
výsledcích. Zařazení těchto dětí do logopedické prevence bylo velmi efektivní, neboť v příštím školním roce již můžeme navázat
na získané dovednosti s konkrétní logopedickou průpravou.
Vážení rodiče, logopedická cvičení je nutno provádět s dítětem denně a pravidelně. Především jsou nutná cvičení
krátkodobá a častá. Tedy nenutit dítě cvičit třeba dvacet minut vcelku, ale třeba desetkrát – dvacetkrát denně hravou formou po třech minutách. Především je nutné pracovat s dítětem v klidu a pohodě. Nesmírně důležité je dítě za sebemenší
pokrok pochválit. Následující práce pak bude radostnější i rychlejší. A to nám všem přeji.
Jarmila Podškubková
Na prvním stupni základní školy jsme
již v březnu sklízeli první ovoce
Dne 17. března letošního roku jsem si
já i poslední dva žáci z 1. třídy ZŠ vyslechli
radostnou zprávu z úst paní logopedky, že
výslovnost všech žáků je napravena. Samozřejmě uvedenému konstatování předcházela důsledná prověrka řečového projevu
v podobě rozhovoru, četby, a logopedických
cvičení.
Proto vám, milí prvňáci, vážení rodiče
i paní učitelko tleskám. Neboť nepamatuji si
školní rok, ve kterém by byla napravena výslovnost u všech žáků. Projevil se zde vlastně efekt včasné logopedické péče v mateřské škole, plynulá návaznost logopedické
prevence v ZŠ, důsledná péče o řečový projev v ZŠ a nepodceňování kvality řečového
projevu rodiči.
Jarmila Podškubková
14
Dyslektický kroužek ve 2. pololetí
Kroužek navštěvovalo 15 žáků z 1. a 2. stupně. Snažili jsme se různými
metodami a postupy o reedukaci /nápravu/ vývojových poruch učení jednotlivých žáků. Jednomu nejde čtení nebo čtenému nerozumí, jiný zase píše nečitelně, obtížně se mu vybavují tvary psacích písmen, vynechává hlásky či celé
slabiky. A tak bych mohla pokračovat s výčtem obtíží dále. Řečeno odborně
o dyslexii,dysgrafii,dysortografii.
Reedukace/náprava/těchto žáků probíhala individuálně nebo v menších
skupinkách. Je zaměřená u každého dítěte na problém, který ho trápí.Čtení
s okénkem, záložkou, čtení v duetu /s maminkou/, cvičení s bzučákem, slovní
hádanky, skládání slov z písmen, uvolňování ruky na balicím papíru, hledání
rozdílů atd. U mladších dětí to chce hlavně trpělivost, u starších pak důslednost, u všech potom systematičnost a přiměřenost.Vždyť i malými kroky se dá
dojít k cíli, když nemůžete běžet.
V průběhu 2. pololetí probíhaly konzultace s pracovníky PPP v Uh. Hradišti,
rodiči i třídními učiteli. Docházelo k doplnění a úpravám Individuálních vzdělávacích plánů, u žáků 2. ročníků proběhl v měsíci květnu depistážní diktát, který
měl upozornit na žáky s výukovými problémy.
Všem žákům přeji za pěknou práci krásné prázdniny!
Petra Mlýnková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Chyběl jediný bod
Proč stejný titulek jako před rokem? Minulý rok jsme ve Zpravodaji zveřejnili výsledky okresního kola konverzační soutěže
v angličtině. Tehdy získala skvělé 2. místo žákyně 9. třídy, Bára Dacíková. Bohužel na 1. místo jí chyběl jediný bod.
Letos nás reprezentoval žák 7. B třídy, Noe Švanda. Jeho účast byla pro naši školu dvakrát premiérou: poprvé se totiž
v okresním kole objevil kluk a poprvé jsme soutěžili v kategorii 6. a 7. tříd.
Výkony soutěžících hodnotili učitelé angličtiny, ale i rodilý mluvčí a jejich hodnocení bylo pro nás velmi příznivé. Za ústní
část Noe získal 113 bodů a test napsal dokonce lépe, než žák, který soutěž vyhrál. Celkem dostal 144 bodů, což bylo krásné
4. místo ze 16 zúčastněných škol. Na 3. místo ale opět chyběl jediný bod.
Noe si zaslouží za svůj výkon pochvalu a doufáme, že příští rok zkusí štěstí znovu.
Dana Koníčková
Okresní kolo soutěže v informatice Matematické soutěže 2011
Jako každoročně, tak i v letošním roce se žáci vlčnovské
školy zúčastnili okresního kola soutěže v informatice. Naši
školu reprezentovali Radek Harman, Přemysl Mlýnek a Jan
Zhoř. Soutěž se skládala ze dvou částí. V té první měli žáci
prokázat své teoretické znalosti z oblasti informatiky, kdy formou testu odpovídali na různé otázky z historie a současnosti počítačů a část otázek byla zaměřena na hardware počítače. Zde žáci předvedli své hluboké znalosti, protože ztráta
bodů v této části byla pro žáky naší školy minimální, přestože
náročnost otázek je rok od roku vyšší. Navíc měli žáci vyluštit
křížovku, ve které tajenka skrývala název základního hardwaru počítače. Ve druhé části měli žáci zpracovávat praktický
úkol, kdy jejich úkolem bylo vytvořit dokument v textovém
editoru Word, obsahující různě náročné prvky. Ani tato část
soutěže nečinila žákům problémy a i letos jsme získali vynikající umístění, kdy Jan Zhoř obsadil 14. místo, Přemysl Mlýnek 17. místo a Radek Harman 28. místo. Všem soutěžícím
gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů v dalším studiu.
Antonín Zeller
Jízda na kole se
nezapomíná…
Ano, říká se to. Kdo jednou zvládl záludnosti jízdy po
dvou kolech, zkrotil rovnováhu a naučil se šlápnout do pedálů, může si být touto vymožeností jist napořád. To je jistě
skvělá věc, jenže pro praktické využití v každodenním životě je to jaksi …málo. Tedy pokud se chceme pohybovat na
kole relativně bezpečně a beze strachu.
V pondělí 23. května jsme se proto se čtvrťáky nepotkali ráno ve třídě jako obvykle, ale na autobusové zastávce,
odkud jsme vyrazili linkou směr Uherský Brod - Výsluní dopravní hřiště. Naším hlavním úkolem bylo znovu po půl
roce zopakovat, procvičit a prohloubit znalosti i praktické
dovednosti při řízení jízdního kola v silničním provozu. Již
podruhé nás čekalo dopoledne nabité jak teorií, poučkami
a pravidly, tak hlavně praktickými jízdami po dopravním
hřišti. Zde, mezi značkami, semafory, čarami, zákazy a příkazy, na kruhovém objezdu nebo železničním přejezdu,
pod dohledem instruktorů, jsme se znovu a znovu přesvědčovali, že jízda na kole není jen šlapání do pedálů
a kroucení řídítky.
Cyklistické průkazy, které si valná většina účastníků na
konci výuky odnesla za dobré znalosti a dovednosti, jsou
sice hezkou vizitkou, ale až opravdové chování na cestách
a silnicích ukáže, jestli se toho pondělního odpoledne vrátili do Vlčnova opravdu dobří cyklisté a cyklistky. Držím jim
v tom palce!
P.S. V pátek před odjezdem na dopravní hřiště se právě
naší třídě cestou ze školy vážně poranila po pádu z kola
spolužačka. Snad její zranění bude mnohým na dlouho výstrahou. Jízda na kole se nezapomíná, ale…
Zdeněk Stašek
Ve druhém pololetí proběhlo několik již tradičních matematických soutěží.
24. února se konalo školní kolo Pythagoriády. Tato matematická soutěž je určena pro žáky 6. až 8. tříd. Školního kola se zúčastnilo celkem 15 žáků a z toho pak do okresního kola postoupili 4
žáci – P. Straňák (6. A), T. Šobáň (7. A), M. Moštěk (7. A), Radek
Harman (8. A).
18. březen patřil mezinárodní soutěži Matematický klokan, do
které se zapojily téměř všechny ročníky kromě první a druhé třídy.
Je koncipována do čtyřech základních kategoriích – Cvrček (3. třída), Klokánek (4. a 5. třída), Benjamin (6. a 7. třída) a Kadet (8. a 9.
třída). Žáci pracují v časovém limitu, řeší zejména úlohy logického
charakteru a ověřují si tím úroveň svých matematických schopností
a znalostí.
CVRČEK
1. Filip Janča 3. A, 2. Aneta Svobodová 3. A, 3. Tomáš Pacík 3. B KLOKÁNEK
1. Filip Kružík 5. A, 2. Michaela Indrová 5. A, 3. Tereza Nevařilová 5. A
BENJAMÍN
1. Terezie Skřídlovská 6. A, 2. Zuzana Blahová 7. A, 3. Prokop Kroupa 7. A, Eva Painterová 7. B
KADET
1. Petr Lekeš 9. A, 2. Radek Harman 8. A, 3. Marek Bednářík 9. A V měsíci dubnu probíhala okresní kola matematické olympiády
pro 6. až 8. ročníky, do nichž postoupili 3 žáci naší školy – E. Painterová (7. B), P. Knotek (7. B) a P. Moštěk (6. A), který se umístil na
vynikajícím devátém místě.
Velké poděkování patří všem, kteří se zapojili a věnovali energii
těmto soutěžím a přejeme mnoho dalších úspěchů.
Šárka Chmelařová
Předplavecký výcvik v mateřské škole
O tom, že plavání je i v mateřské škole velmi oblíbené a je
o něj velký zájem, svědčí i fakt, že se ve 2. pololetí školního
roku 2010/2011 přihlásilo 21 z 28 dětí 3. třídy. Pravidelně každé úterý jsme nasedali do autobusu, který nás odvezl do
Uherského Brodu do CPA Delfín. Děti se vždy velmi těšily. Je
vidět, že většina je na vodu zvyklá a nebojí se jí. Vždyť neměly
nejmenší problém se potopit, lovit pod vodou předměty, proplouvat kruhy, cvičit ve vodě, splývat na zádech i na břiše nebo
dokonce skákat do vody ze stupínku. To všechno samozřejmě
s plaveckými pomůckami jako jsou rukávky a plovací vesty.
Paní učitelky plavání měly z dětí velkou radost, když viděly, jak
jsou opravdu moc šikovné. Nejvíc se ale malí vodníci těšily na
volné plavání před koncem každé hodiny, kde si mohli vypůjčit různé plovací pomůcky a skotačit ve vodě. Hodina končící
pozdravem: dnešnímu plavání nazdar- zdar! vždy rychle utekla a všichni se už těšili na svačinku. Vždyť každému pořádně
vyhládlo. Myslím si, že plavání je pro děti v předškolním věku
důležité a přínosné. Seznámí se s vodou a s jejími vlastnostmi
nenásilným a dětem velmi blízkým způsobem-hrou. Ostatně
kdo chtěl vidět, jak hodina vypadá, mohl se 14. 6. 2011 v rámci Dne otevřených dveří přijet na své děti podívat. A věřte, že
zájem byl.
Kateřina Josefíková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
15
Celoškolní výtvarná soutěž
„ Místo, kde žiji rád“- Vlčnov a Veletiny očima dětí
I. kategorie: 1. - 3. třída
1. místo: Aneta Svobodová – 3. A
2. místo: Veronika Nevařilová – 3. B
3. místo: Matyáš Janča – 1. A
II. kategorie: 4. - 6. třída
1. místo: Terezie Skřídlovská – 6. A
2. místo: Tereza Nevařilová – 5. A
3. místo: Michaela Indrová – 5. A
III. kategorie: 7. - 9. třída
1. místo: Oliver Quin – 7. A
2. místo: Michal Jurák - 8. A
3. místo: Klára Vozárová - 8. A
Ceny poroty:
Daniela Chaloupková - 7. B, Dominika Vozárová - 8. A, Šárka Jedličková – 9. A, Lucie Svobodová – 9. A, Radek Harman – 8. A, Kristýna
Horenská - 8. A, Jana Kozůbková – 9. A
Vyhodnocení výtvarné
soutěže„Vařila
myšička kašičku“
Do oblastního kola postoupily Klára
Vozárová, Dominika Vozárová, Martina
Vitásková - 8. A
Vyhodnocení výtvarné soutěže
„Mládí kraje“
Kategorie A – žáci 8. a 9. ročníků
1. místo: Michal Jurák - „Brodský pivovar“ (8. ročník, akvarel)
2. místo: Aneta Kučerová –„Pohled na Uh.Brod“ (9. ročník, tempera)
3. místo: Šárka Jedličková – „Uh. Brod v zimě“ (9.ročník, tempera)
4. místo: Klára Vozárová – „Panorama Uh. Brodu“ (8. ročník, tempera)
5. místo: Dominika Vozárová – „Panorama Uh. Brodu“ (8. ročník, tempera)
Cena poroty:
Oliver Quin – „ Hrad Buchlov“, Petr Lekeš – „ Hrad Buchlov“
Závěrečná výstava výtvarných žákovských prací
Konec školního roku je asi tím nejsprávnějším obdobím, kdy se ohlížíme zpět, co se nám za těch 10 měsíců školní práce
podařilo. Už tradičně v závěru školního roku pořádáme výstavu výtvarných žákovských prací celoškolní soutěže, která je součástí školního projektu „Vlčnov očima dětí“. Téma je jednotné pro všechny věkové
kategorie : „Místo, kde žiji rád“.
Malí i větší malíři se během roku pokusili výtvarně zpracovat nejrůznější okamžiky svého života i událostí, které je přímo anebo jen okrajově v tomto roce ovlivnily.
Letos jsme opět instalovali výstavu v přísálí KSK, abychom práce žáků zpřístupnili
i veřejnosti.
Dne 16. 6. byla výstava slavnostně otevřena a za účasti veřejnosti předala paní
ředitelka Jana Geržová diplomy a ceny vítězům soutěže.Všichni návštěvníci výstavy
se k žákovským yýkresům pochvalně vyjadřovali. Výstava sama je důkazem, že ve
škole je mnoho výtvarně nadaných žáků.
V letošním roce se škola zapojila do několika výtvarných soutěží.Zmíním jenom
soutěž vyhlášenou hejtmanem zlínského kraje s názvem „Mládí kraje“o architektonických zajímavostech našeho regionu. V administrativní budově Krajského úřadu
ve Zlíně jsou vystaveny všechny vítězné práce žáků zúčastněných škol. Jsou tam
vystaveny i práce žáků z Vlčnova. Další soutěž byla z oblasti gastronomie, kdy
žáci tvořili ilustrace ke krajovým specialitám. Soutěž měla název „ Vařila myšička
kašičku“.
Děti už tradičně oslovuje téma zvířátek a ekologie. Rovněž tyto a další menší
soutěže jsme obeslali žákovskými pracemi.
Je jenom škoda, že zasláním výtvarných prací do soutěží jsou ty nejpěknější
výkresy pro školu i pro žáky samotné nenávratně ztraceny.Naštěstí těch pěkných
výkresů nám pořád ještě dost zůstane, abychom si mohli vyzdobit interiér školy
Tereza Slunečková - 6. A
anebo uspořádat závěrečnou výstavu.
Jitka Kučerová
16
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Atletická soutěž žáků I. stupně
Sportovní areál II. ZŠ Pod Vinohrady se v úterý 14. 6. 2011 opět po roce
proměnil ve sportovní bojiště. Konal se totiž již třetí ročník soutěže „O pohár
starosty města Uherský Brod“
Tato soutěž se těší velké oblibě, a proto i letošní ročník čítal neuvěřitelných 19 soutěžních družstev z 15 zúčastněných škol. Všichni žáci soutěžili
v běhu na 60m a další disciplínu určoval příslušný ročník tak, že 2. třídy
soutěžily ve skoku z místa, 3. třídy v hodu plným míčem, 4. třídy v hodu kriketovým míčkem a 5. třídy ve skoku do dálky.
Naši školu reprezentovali: Sandra Hodulíková 2. A, Pavel Minařík 2. A,
Veronika Mikulcová 3. A, Josef Zemánek 3. B, Kryštof Kroupa 3. B, Dana
Petrenčáková 4. A, Šimon Trtek 4. A, Veronika Macková 5. A, Miroslav Bičan
5. A. Nejlepších výsledků dosáhli:
Sandra Hodulíková
Veronika Mikulcová
Josef Zemánek
Dana Petrenčáková
Veronika Macková
5. místo – běh 60m
7. místo – skok z místa
2. místo – hod plným míčem
5. místo – běh 60m
5. místo – hod plným míčem
6. místo – běh 60m
5. místo – běh 60m
7. místo – skok do dálky
Celkově jsme jako škola obsadili 12. místo
Všem žákům blahopřejeme a přejeme mnoho sportovních úspěchů
i v nadcházejícím školním roce.
Marie Pospíšilová
Kroužek gymnastiky
Kroužek sportovní gymnastiky na naší škole funguje již třetím rokem. Tento sport má jednu
nevýhodu, a to takovou, že výsledky se nedostavují hned, ale
vyžadují dlouholetou přípravu
a pravidelný trénink. Proto ne
všichni, které tento krásný sport
zprvu nadchnul, vydrží tréninkový nápor. Odměnou za snahu
a vytrvalost pak může být například účast na okresním kole závodu ve sportovní gymnastice.
Ta se již tradičně konala v Kunovicích na Základní škole U Pálenice. Družstvo
naší školy tvořila děvčata ze třetí třídy; Veronika Nevařilová, Kristýna Kadlčková,
Leona Fibichrová a z šesté třídy Vendula Stuchlíková. Přestože pro všechna děvčata byla soutěž tohoto typu novou zkušeností, zvládla vše na jedničku. Všechny
zacvičily svojí sestavu bez výrazné chyby a splnily tak trenérčino očekávání. Děvčata si odvezla diplom za 4. místo, nové dojmy, zážitky a hlavně také nadšení pro
práci do dalších let. Děvčatům gratulujme a přejeme mnoho dalších sportovních
úspěchů
Marie Pospíšilová
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
17
Zazpívej slavíčku
Když v jarních měsících proběhlo školní kolo pěvecké soutěže „ Zazpívej slavíčku“, porota vyslala do okrskových kol
jenom několik reprezentantů školy. Vzhledem k velmi silné
konkurenci naši žáci pomyslné zlaté ani stříbrné medaile domů
nepřivezli. Ale jistě se mnohému přiučili a otypovali si, co má ve
vyšších kolech soutěže naději na postup a dobré hodnocení
poroty. Hned na začátku školního kola jsme se domluvili, že
ti , kdo budou chtít a obětují svůj volný čas, mohou nacvičit
svoji písničku s muzikanty dětské školní cimbálové muziky. Někteří zpěváčci začali docházet odpoledne v pátek na zkoušky
cimbálovky. Někdy jsme se museli sejít i sobotu dopoledne.
Společný cílem bylo vystoupení před domácím publikem, před
rodiči, kamarády a spolužáky.
Nejhorší bylo stanovení termínu pro veřejnou prezentaci.
Nemoci, opakovaně polámané ruce muzikantů, Jízda králů,
soutěže hasičů, jiné důležité školní i mimoškolní akce a soutěže….no prostě ne a ne se dát všichni dohromady. A konec
školního roku už byl nadohled!! Termín vystoupení byl konečně
stanoven, plakáty napsány, pozvánky vytištěny …. No a stejně
jsme to museli ještě změnit a všechno přepsat. S konečnou
platností byl stanoven čtvrtek 16.6. jako jediný možný termín
prezentace. Jindy to prostě všem zpěvákům a muzikantům nevyhovovalo. Na menší návštěvnosti se určitě podepsal i tento
čtvrteční termín. Ale kdo mohl a chtěl, ten přišel. A věřím, že
nelitoval.
Když se před vystoupením rozsvítila světla v sále a posvítila na krojovanou omladinu okolo cimbálu, všechno najednou
získalo punc nevšednosti. Na některých zpěváčcích byla znát
tréma. Aby ne! Někteří vůbec poprvé oblékli kroj, poprvé měli
zpívat před publikem a ještě k tomu do mikrofonu a s muzikou!
Zazněly první tóny, děvčata z osmé a deváté třídy se ujala role
konferenciérek. Publikum bylo báječné a dokázalo ocenit výkony zpěváčků i muzikantů i pohotových konferenciérek.
Celá akce sledovala jediný cíl. Podporu upadající zpěvnosti
a přilákání mladých lidí ke zpěvu a objevení nových pěveckých
talentů mezi nejmladšími žáky školy. Myslím, že cíl byl beze
zbytku naplněn. To, že některé výkony byly poznamenány trémou není z mého pohledu vůbec důležité. Věřím, že většina
zúčastněných odcházela domů s tím, že příští rok to opět zkusí.
Možná, že přesvědčí i další, kteří v sobě zatím ještě odvahu
nenašli. Největší odměnou bylo pro mě to, že si děti prozpěvovaly o přestávkách písničky, které slyšely na zkouškách. Bylo
na všech vidět, že je zpívání baví.
Když se ohlédnu o několik let zpět, vidím pěvecké začátky
sólistek naší cimbálovky. Byly zrovna tak nesmělé jako byl zpěv
našich nejmenších v tomto programu. Jejich současné pěvecké výkony sklízí po letech pěvecké průpravy zasloužený obdiv
a uznání posluchačů. Opět se mně potvrdilo, že nejdůležitější
období pro rozvoj hlasu je ranné období školního věku. Později
už se to dohnat nedá! Největší roli pro úspěšnou pěveckou kariéru jistě sehrává talent. Ale včasným a pravidelným tréninkem
hlasu se dá mnohé ovlivnit a vylepšit. Nezbývá tedy než si opět
začat s dětmi doma zpívat. Zpívat si často a pravidelně. Zpěv
je totiž také lék na nemocnou duši! A třeba nám tady v našem
krásném Vlčnově začne být zase pěkněji a veseleji.
Jitka Kučerová
18
Velikonoční dílničky v MŠ
Konečně jsme se dočkali. Sníh pomalu roztál, jaro vonělo
všude kolem a Velikonoce, svátky jara byly za dveřmi. Ti, kdo
ještě nezačali s jarní velikonoční výzdobou, nelenili a vyrazili
do naší mateřské školy. Odpoledne 12. dubna totiž patřilo
velikonočnímu tvoření.
Nadšených tvořivých dětí, ale i rodičů, prarodičů a sourozenců přišla spousta. S velkou chutí společně vyráběli, stříhali, lepili, kreslili, zdobili i skládali. Vyfouknuté vajíčko proměnili
ve slepičku, z barevného papíru vykouzlili velikonoční přáníčko i zápich do květináče se zajíčkem a skládáním papíru
vznikla pěkná ovečka.
Všichni si tvoření užívali a domů si odnášeli vlastnoručně zhotovené krásné výrobky. Děkujeme všem, kteří si našli
chvilku na společné vyrábění - radost jejich dětí za to určitě
stála.
Ivana Večeřová
Velikonoční dílna
Letos jsme
Ve l i k o n o c e
slavili až velmi
pozdě,
a proto velikonoční dílnu
mohly
zdobit dekorace
rozkvetlých
zlatých dešťů
a vrbových
větviček. Vše
proběhlo ve
čtvrtek 7. dubna ve vestibulu školy. Formou různých
rukodělných
prací
děti
mohly střídat
jednotlivá stanoviště a vše
Veronika Trbolová - 1. A
si i několikrát
vyzkoušet. Začaly velikonočním přáníčkem se zajíčkem,
batikováním vařeného vajíčka, vyrobily si papírovou slepičku, zápich do květináče a pěkný velikonoční věneček
na dveře. Velikonoční atmosféru dotvořily vystavené výrobky žáků 1. stupně, různé závěsy, výrobky keramického
kroužku, školní družiny a velmi zdařilé velikonoční aranžmá žáků 4. A třídy zhotovené v hodinách pracovních činností.
Petra Mlýnková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Hromy a blesky byly předzvěstí síly a energie budoucích prvňáčků
„Déšť, když se spouští z výšky mraků a pak bloumá po střechách…“, „Déšť, po oknech stéká déšť…“ „Ty jsi ten déšť ….“
A mohla bych pokračovat dál výčtem písní, básní a literárních děl, ve kterých mě déšť nesmírně fascinoval. Ovšem při představě, že by déšť mohl pokazit v pátek 3. 6. 2011zahradní slavnost dvaceti osmi předškolákům, mně běhal mráz po zádech.
Déšť byl zkrátka pro mě noční můrou. Pro jistotu však byly připraveny
i náhradní prostory Klubu sportu a kultury a vše by se zrealizovalo
v jeho prostorách, stejně jako v loňském roce. Zahrada mateřské školy je však pro děti přirozenější, dá se tam i opékat, daleko víc skotačit
a dovádět. Takže jsme společně s předškoláky odpočítávali dny, pilně
nacvičovali program, připravovali tablo, tvořili pozvánky, zkrátka těšili
se.
Konečně nastal den „D“. Vše vypadalo velmi slibně. Matylda s Klotyldou byly pro jejich zaneprázdněnost již dva roky předem objednány
a přislíbily účast, nadšená třída předškoláků plná energie, která chce
podat co nejlepší výkon před svými blízkými, usměvavé ranní sluníčko
a celkem příjemná předpověď počasí, která oznamuje pouze občasné
přeháňky. Vystoupení bylo naplánováno až na 15.30 hod., aby rodiče
a příbuzní v klidu ukončili poslední pracovní den a spolu s dětmi prožili příjemné páteční odpoledne. Již před šestou hodinou ranní jsme
nafukovali balónky, připravovali ohniště, zdobili zahradu květinami a lampiony. Zdálo se, že je vše do posledního detailu
připraveno. Děti oplývaly nadšením a radostí.
Nadešlo toužebně očekávané odpoledne a předškoláci mohli s hrdostí vykročit za zvuku fanfár na připravenou plochu
zahrady a představit se. Program „Předškoláček zvídavý žáček“ zachycoval období od jejich narození až do šesti let a vzdával hold písničce. Letošní předškoláci jsou velmi snaživí, akční a plní energie, a proto je neodradilo občasné zahřmění. V momentě, kdy začali hrát pohádku „Soutěž o zlatého slavíka“, se spustily z oblohy velké kapky. Co pak následovalo, všichni
víte. Hromy a blesky doprovázené mohutným lijákem začaly křižovat oblohu. Cítila jsem velké zklamání dětí a některé se
neubránily slzám. Snažila jsem se je povzbudit a posílit, přestože jsem i já polykala slzy. Nedovedla jsem si představit, že by
děti odcházely z MŠ zklamané. Přece nás ještě čekalo dokončení programu, zářivá originální trička, pasování na předškoláky,
pouštění balónků, zábava ….
Říká se, že v nouzi poznáš přítele. Díky spolupráci Vás i nás, díky
naší paní zástupkyni, díky paní ředitelce, která operativně poskytla prostory školy a ozvučení, jsme mohli program dokončit. Předškoláci nám
dokázali, že jsou schopní i v neznámém prostředí za zcela výjimečných
podmínek podat kvalitní výkon. Budoucí školáci na vlastní kůži pocítili,
že před cílem se nevzdává. Zlatým hřebem byla bezesporu postava
Jejího Veličenstva Krále, který „pasoval“ děti na školáky. Následovalo
radostné pouštění balónků k uplakané obloze, zábava, focení, mlsání
…..
Vážení přátele, za třicet let praxe jsem zažila spoustu kulturních akcí
s dětmi, spoustu besídek a slavností, spoustu „Loučení s předškoláky“. Každý program byl originální, „ušitý dětem přímo na míru.“ Na mnohé si vzpomínám, některé
se mi vytrácejí z paměti, ale na „Loučení“ s mými předškoláky 3. 6.
2011 nikdy nezapomenu.
Na závěr DĚKUJI, DĚKUJI všem kolegyním, že dokázaly improvizovat a pomohly s organizací, DĚKUJI paní ředitelce, že se zúčastnila
naší akce a operativně poskytla prostory školy, DĚKUJI panu starostovi a všem, kteří pomáhali s úklidem aparatury, pomůcek, stolů a lavic,
DĚKUJI Vám, milí rodičové za sponzorství, pochopení, pomoc a povzbuzení, DĚKUJI vám MOJI předškoláci, že jste mě posílili a dokázali,
že naše snažení nebylo zbytečné, DĚKUJI… Jarmila Podškubková
Děkujeme sponzorům a všem rodičům, kteří přispěli na „Loučení s předškoláky“.
Za všechny děti celé mateřské školy děkujeme za finanční přispění:
MUDr. Haně Haníkové a rodičům:
Anety Braunové (3. tř.), Adriany Křivánkové (3. tř.), Sáry Kahánkové (1. tř.), Jakuba Kolka (3.tř.),Michaely Blahové
(4. tř.), Veroniky Koníčkové (4. tř.), Karolíny Dvořákové (3. tř.), Tomáše Tykala (4. tř.), Dominika Holečka (4. tř.), Viktorie
Bartoškové (3. tř.), Šimona Pešla (3. tř.), Moniky Nevařilové (4. tř.), Františky Moťkové (2. tř.), Jana Janče (2. tř.), Ester
Stojaspalové (4. tř.), Nely Hrubošové (4. tř.), Tomáše Petrenčáka (4. tř.), Ondřeje Mikulce st. (4. tř.), Ondřeje Indry
(4. tř.), Anety Minarčíkové (4. tř.), Taťány Pleslové (4. tř.), Veroniky Straňákové (4. tř.), Adély Hrubcové (4. tř.), Julie
Chaloupkové (4. tř.)Radka Elknera (4. tř.), Karoliny Horsákové (4. tř.), Barbory Solíkové (2. tř.), Jana Knotka (3. tř.),
Martina Ulčíka (4. tř.), Lukáše Nevařila (1. tř.), Romana Knotka (4. tř.)
Dárky pro všechny děti: perníčky paní Braunová, fotografie na tablo paní Krupková, dárečky pro předškoláky rodiče Ondřeje Mošťka, slevu na cukrovinky pekařství JAVOR, slevu na špekáčky MASO – UZENINY – KONÍČEK
Ještě jednou moc děkujeme a budeme se těšit na spolupráci v příštím školním roce.
Markéta Píšková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
19
Svátek matek v mateřské škole
Rok s rokem se opět sešel a přiblížil se čas poděkovat
všem maminkám a babičkám za jejich každodenní péči, starostlivost a lásku. Blížila se druhá květnová neděle – SVÁTEK
MATEK. Ani my v naší mateřské škole jsme nezapomněli.
Oslavu jsme naplánovali na středu 11. května 2011. A jaká by
to byla oslava bez pořádných příprav – dárečků, srdíček, kytiček a jiných milých drobností, které nám vždy pomáhají naladit prostory MŠ a všechny přítomné na tu správnou slavnostní
notu. A tak začali ladit všichni – maláčci, středňáci, předškoláci, učitelky i provozní zaměstnanci. Každý podle svých možností a schopností, každý s velkou chutí a odhodláním. Chlapci a děvčátka dokonce soupeřili, kdo zvládne svou báseň pro
maminky lépe, a každý z nich věřil, že právě ta jejich báseň
je nejkrásnější. Společná píseň už musela sjednotit všechny
dětské hlásky v jeden silný hlas, aby naše přání Zdraví, štěstí
životem, ať vás provází, ať vám úsměv na tváři nikdy neschází,
zaletělo daleko ke všem maminkám.
Při výrobě prostírek a přáníček se realizovala každá třída
samostatně. Při práci všichni uplatňovali vlastní tvořivost a fantazii a výsledkem byly originální a vlastnoručně vyrobené dárečky. Nebylo to jediné překvapení připravené na tento den. Na maminky čekala ukázka přípravy slavnostní tabule studené
kuchyně, kterou s velkou profesionalitou předvedla babička Šimonka Koníčka paní Božena Koníčková a maminka Silvie Koníčková. Ale aby děti nepřišly zkrátka, čekal dáreček i na ně. Maňáskové divadlo M. Janečkové přivezlo rovnou tři pohádky
- O veliké řepě, Proč si s prasátkem nechtěl nikdo hrát a Kůzlátka a vlk. Vlk si naštěstí na kůzlátkách nepochutnal, ale naše
maminky, ty krásným lákavým obloženým mísám neodolaly. A protože s jídlem roste chuť, byla tady třešinka na dortu – společné vystoupení všech dětí na zahradě mateřské školy. Dopadlo na jedničku. Sluníčko se usmívalo, maminky se usmívaly
a to naše společné přání si nakonec našlo cestu ke správným srdíčkům. A dárečky? Za ty dostal každý tu nejsladší hubičku.
Dana Mikulcová
Vycházka na hřiště
První červen patří dětem a na ten se pokaždé v naší mateřské škole velmi těšíme. Těšíme se na to, jak ho oslavíme a jak
si ho všichni užijeme. Tentokrát jsme porušili tradici a Den dětí jsme oslavili jinak, než bývá zvykem - každá třída svým způsobem. My, třeťáci, jsme se společně rozhodli, že si uděláme výlet na dětské hřiště na „horní konec“. Samozřejmě jsme si povídali o tom, kde jinde a jak jinak bychom mohli dětský den oslavit, ale věřte, že některým, leckdy úsměvným nápadům, zkrátka
nešlo vyhovět (děti-jet do Chorvatska, na Krétu, jet na společnou dovolenou,…). Ale strávit celé dopoledne na dětském hřišti,
to se nám také víc než zamlouvalo. A tak jsme sbalili svačinu, pití, cukrovinky a lékárničku, poprosili jsme počasí, aby vydrželo a mohli jsme vyrazit na docela dlouhou cestu. Ta nám ale zvesela ubíhala a my byli brzy v cíli. Hned na začátku jsme se
posilnili svačinou a občerstvili. Potom jsme si připomněli zásady bezpečnosti, pro všechny tolik důležité. Děti se porozhlédly
po všech atrakcích, které nám hřiště nabízelo a vybrali si tu „nej“. Někdo se točil na kolotoči, někdo jezdil na skluzavce, jiný se
šplhal po laně a po síti nebo si jen tak povídal. Kluci také využili velké travnaté plochy a zahráli si fotbal nebo oblíbené honičky.
Dopoledne ale uběhlo jako voda a my se museli vrátit do školky na oběd. Ten den se na nás sice sluníčko moc nesmálo, ale
i přesto jsme měli všichni radost, že se nám výlet vydařil. A aby toho nebylo málo, „druhý“ Den dětí jsme společně se všemi
dětmi z MŠ oslavili 22. 6. 2011.
Kateřina Josefíková
Oslava Dne dětí 1. června 2011
Na mezinárodní den dětí se těší všechny ratolesti. Je to jejich den, jejich svátek,
a proto jsme se i my, paní učitelky Ivanka, Šárka a Nikolka z první třídy, rozhodly
udělat pro ně v tento den něco výjimečného.
Hned ráno nás navštívil náš kamarád František z Kouzelné školky, který nám
prozradil, že je někde v okolí naší školky ukrytý poklad, který dokážou najít jen šikovné děti. Hned jsme se tedy vydali na cestu, která nás měla přivést k onomu tajnému
pokladu. Podle Františkovy rady jsme začali hledat barevné fáborky, které udávaly
směr naší výpravy. Jak jsme putovali za vysněnou odměnou, narazili jsme i na několik úkolů, které jsme museli splnit, abychom se dostali dál. Měli jsme například zazpívat písničku o kamarádovi, uhodnout několik nelehkých hádanek nebo si zahrát
naši oblíbenou hru ,,na zajíčka“. Jakmile byly všechny úkoly splněny, mohli jsme se
pustit do hledání pokladu. Poslední dopis, který jsme našli u fáborku, nám prozradil,
kde se poklad skrývá, a tak se naše šikovné děti daly do hledání. Chvilku sice trvalo,
než byl poklad nalezen, ale nakonec jej děti přece jen našly a mohly se radovat
z nalezených dobrot. Nejdřív si však děti pochutnaly na výborné svačince, kterou
nám připravily paní kuchařky, pak už ale přišlo i ke spravedlivému dělení pokladu.
Na zpáteční cestě nás čekalo ještě jedno překvapení ,a to sice v podobě dvou
krásných pejsků. Také jsme se zastavili na školním hřišti, kde si děti mohly hrát dle
svých představ a užít si zbytek krásného dopoledne.
Šárka Nováková
20
Aneta Svobodová - 3. A
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Karneval v Mateřské škole ve Vlčnově
Bylo, nebylo a přišel dětmi velmi očekávaný den, na který jsme se všichni
moc těšili. V kalendáři byl napsaný datum 24. 2. 2011. Ve vzduchu bylo cítit
napětí od dětí,co vše je čeká. A bylo toho hodně,co bylo na programu. Ale nebudeme předbíhat, nejprve vám podám podrobné informace o tom, jak to bylo ve
všech třídách mateřské školy v den karnevalu. V první třídě u paní učitelky Šárky
Novákové a paní učitelky Ivany Večeřové a ve třetí třídě u paní učitelky Katky
Josefíkové a Mileny Maňáskové měly děti možnost si přinést masku z domu,
dle své volby. Zde byla důležitá spolupráce s rodiči. Takže jsme v těchto třídách
viděli princezny, kuchaře a spoustu jiných zajímavých masek, které byly velmi
nápadité.
Ve čtvrté třídě u paní učitelky Jarky Podškubkové a paní učitelky Markéty
Píškové děti vystrkovaly růžky. Ne, nebylo to zlobením, jak byste si z mého popisu mohli myslet. Jejich třída se proměnila v peklo a z dětí byli čertíci.
A jak to probíhalo ve druhé třídě u paní učitelky Dany Mikulcové a paní učitelky Veroniky Pastorkové? Zde byla třída plná
čar a kouzel. Z dětí se stali opravdoví kouzelníci. Na hlavě měly krásnou černou kouzelnickou čepici s hvězdami, nemohl
chybět kouzelnický plášť a hůlka, kterou jsme si vykouzlili karnevalovou hostinu. Jídla i pití bylo dosti a hlavně jsme zažívali
spoustu radosti. Hráli jsme spoustu her, na diskotéce jsme si zatančili a společně jsme si zazpívali. Všichni si užili své karnevalové veselí ve svých třídách.
A pak následoval společný program pro celou mateřskou školu. O úžasný zážitek pro děti se postaral pan Meizner, který je kouzelník. Ukázal dětem spoustu kouzel, žonglování. Jeho
program byl velmi hezký a zajímavý. Děti tleskaly a velmi se jim
to líbilo. Na vystoupení pana Meiznera se přijela podívat vzácná
návštěva - mateřská škola z Veletin. Po náročném dnu, který byl
plný masek, her, radosti a zábavy, děti s chutí snědly oběd a pak
při odpočinku si každý jistě nechal zdát o spoustě zážitků z karnevalového dne.
Tímto patří dík všem učitelkám, které pro děti připravily program
ve třídách, panu kouzelníkovi a i dětem, které si karneval tolik užily.
Na závěr bych chtěla popřát dětem a rodičům, aby měli v životě
tolik radosti, tolik důvodů se smát a být veselý, jak jsme měli my,
v mateřské škole, při našem karnevalu. Nezapomeňte, že úsměv je
řeč, kterou se dorozumíte na celém světě. Každého potěší, když se
na něho ten druhý mile usměje. Nikomu to neublíží a každému to
udělá radost. Tak doufám, že se na sebe nebudeme usmívat jen při
karnevalu. A náš život bude propleten radostí a úsměvem.
Veronika Pastorková
Kroužek keramiky v MŠ Keramický kroužek
I v letošním školním roce navštěvovali
kluci i holky ze 3. a 4. třídy MŠ kroužek
keramiky. V keramické dílně v ZŠ se dětem moc líbilo a na tvoření se vždy těšily.
Kroužek probíhal dvakrát do měsíce, ve 3.
třídě pod vedením paní uč. Šárky Novákové a ve 4. třídě pod vedením paní uč. Ivany
Večeřové.
Společně jsme s dětmi tvořili různé výrobky vymačkáváním z hlíny, vykrajováním
různých tvarů, vyráběli jsme z válečků i z
plátů hlíny. Hotová díla jsme zdobili vrypy,
ornamenty i otiskováním. Potom jsme je
nechali vyschnout a nakonec putovaly do
pece na vypálení. Malým keramikům se
podařilo vykouzlit krásné kočky, berušky,
prasátka, šneky, domečky, květiny, pejsky
i motýlky.
Dětem práce s hlínou otevírá nové
možnosti vlastní představivosti a probouzí
přirozenou chuť hrát si, něco tvořit, měnit. Přináší stále více potřebné uvolnění
a zklidnění. Pod rukama našich školáčků
vznikají výrobky, které slouží nejen k ozdobě, ale také k užitku a jen tak pro radost
sobě nebo obdarovaným. Pro každého je
to určitý způsob seberealizace s konečným hmatatelným výrobkem.
Keramika patří už od nepaměti k základům
naší
kultury.
Povolání hrnčíře není v dnešní
době už moc
v módě, i když
ručně
vyráběná keramika je
stále velmi oblíbená. I výrobky,
které
vznikají
pod rukama dětí
z keramického
kroužky,
mají
velkou hodnotu.
Děti totiž do svých prací vkládají i kus vlastní identity. Proto je každá práce originální a jedinečná.
Práce s hlínou neslouží pouze k tvoření. Tato činnost má také velmi dobrý
terapeutický účinek. Žáci mohou pomocí hlíny vyjadřovat své emoce a pocity.
K tomu patří samozřejmě i vědomí toho, že dokázali sami něco vytvořit a mohou
se tím pochlubit nebo obdarovat někoho ve svém okolí.
Keramický kroužek bude určitě fungovat i v příštím školním roce. Jsou do něj
zváni jak žáci, kteří ho již navštěvovali, tak noví zájemci. Práce s hlínou je zajímavá a příjemná. A i když se s ní musíme naučit pracovat, tak je to učení velmi
zábavné a radostné.
Krásné prázdniny přeje Anna Mošťková
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
21
Naši žáci po osmi letech budou bojovat
na prestižním Mistrovství ČR hry Plamen v Ostravě!
Osm dlouhých let hasiči Vlčnov a mnoho a mnoho jejich
různě nadějných a ambiciózních týmů bojovalo, snilo o postupu na vysoce prestižní žákovské mistrovství České republiky.
V kategoriích dorostu máme plno titulů a úspěchů, ale v žácích,
a to i vlivem podřízení se těmto úspěchům, dlouho nic pro Vlčnov výrazného, jen plno, plno druhých míst… Výstavní skříní
našeho hasičského sdružení je bezesporu mistrovsví republiky
žáků, v zemi, která na poslední olympiádě obsadila ty nejpřednější místa a bez nadsázky tudíž patříme k absolutní světové
špičce. Proto je tak těžké se probojovat na tuto vrcholnou domácí soutěž žáků. K tomuto postupu je nutno uspět v konkurenci nejvíce soupeřů a porazit je v součtu šesti, hasičskou filozofií, velmi rozdílných disciplín.
Bylo by velmi příjemné se zabývat jen postupem naší žákovské jedničky, ale ono je to vše trošičku složitější a kolektiv
mladých hasičů Vlčnov tvoří daleko větší skupina dětí a hlavně
vedoucích. Jeden bez druhého mohou existovat jen krátkodobě, špatně a nebo vůbec.
Mladší žáci na okresním kole hry Plamen, které, jak bývá poslední desetiletí obvyklé, pořádal Vlčnov, obsadili pěkné čtvrté
místo. Pro někoho možná na Vlčnov málo, ale když si uvědomíme věk těchto dětí, pozdní složení týmu, mohl by tento tým být
novou dobrou základnou pro kategorii starších v budoucnosti.
V současnosti stačí „mlaďochy“ začít učit pomalu základům hasičského umění, základním kolektivním návykům a tím je v podstatě vhodnou formou získat a udržet v našem kolektivu.
Starší žáci - dvoječka, je tým, kde by ještě třetina závodníků
mohla být zařazena v kategorii mladších. Vzhledem k tomuto
věkovému aspektu bylo jejich konečné třetí místo na okrese
pro nás příjemným šokem a velkým příslibem do budoucnosti. Dvoječka výbornými výkony v průběhu samotného závodu
ve Vlčnově pomohla „krýt záda“ jedničce a její největší soupeře dvakrát odsunula dokonce za sebe - skvělé a neuvěřitelné
v konkurenci daleko věkově starších a fyzicky vyspělejších soupeřů. Tento tým má tudíž podíl na postupu do krajského kola,
kde již v přípravě i v samotném závodě byli zařazeni dva její
nejlepší závodníci.
No a naši nejlepší, naše jednička? Po druhém, podzimním
místě v „branném závodě“ si již možná plno soupeřů mnulo
ruce - konečně zvítězí někdo jiný než ten Vlčnov. Trošičku se
přepočítali, protože Vlčnov se z druhého místa rychle poučil,
doplnil tým a velmi tvrdě pracoval a výsledek se dostavil. Tento
tým v průběhu okresního kola disciplínu od disciplíny skromně
a bez zbytečného rozruchu potvrzoval skutečnost, že se může
porazit v podstatě jen sám sebou. Málem se mu to sice podařilo, v případě nezdařeného požárního útoku, ale nakonec pohár
okresního přeborníka, a to pozor, po dvanácté v řadě vybojoval
tým z Vlčnova a postoupil tím na vysněný kraj.
Po tvrdé přípravě, po těžkém soustředění nastal den D soutěží Krajského kola hry Plamen v Uherském Brodě v areálu Lapače. O Vlčnovu nikdo příliš nemluvil, ale již úvodní disciplíny
začaly leccos naznačovat. Výkony našich reprezentantů na
hranici možností ve štafetě CTIF a v požárním útoku CTIF braly
dokonce první místa. Náročná soutěž v šesti těžkých disciplínách, kdy chyba se většinou nevyhne nikomu, gradovala. Slabší chvilku si náš tým vybral ve štafetě dvojic. Mnohý tým taková
ztráta může srazit k zemi, ne však náš letošní tým. Viditelná bojovnost, snaha, klid a hlavně „na krev“ absolvovaný závěrečný
a úmorný branný závod přispěl k infarktovému vyvrcholení především pro vedoucí. Dosažený stejný počet bodů družstva Vlčnova a Huslenek rozhodlo lepší umístění v královské disciplíně,
v požárním útoku a tím se náš tým mohl radovat ze zaslouženého postupu. První radost upřímně, ale o to viditelněji vstřebával
kolektiv vedoucích – Přemysl Pavluš, Ondřej Vozár, Jiří Polášek
a Stanislav Moštěk. Pro mě osobně jsou žáci a asi vždy budou
22
srdeční záležitostí, vždyť před 8 lety jsme poprvé postoupili na
mistrovství a to rovněž do Ostravy, v Ostravě jsme dosáhli při
olympiádě nejvýraznějšího úspěchu. Tuto příjemnou sounáležitost dotváří i potvrzení smysluplnosti a prospěšnosti tehdy
započaté práce s panem učitelem Ladislavem Botkem. Vždyť
moji současní kolegové Přemysl Pavluš i Ondřej Vozár, byli tehdy v Ostravě v roli buď úspěšného žáka a nebo překvapivého
mistra republiky, a teď po letech jsou v roli velmi úspěšných
a platných kolegů – to je právě ta cílená budoucnost sboru.
Mluvit o perné přípravě na republiku, při všeobecně známé
schopnosti Vlčnova, dobře se připravit na vrcholnou událost, je
nošením dříví do lesa. My vedoucí, členové sboru si přejeme,
abychom, v nám nakloněné Ostravě prodali, co nejvíce z umu
tohoto sboru a umu našich svěřenců. Sobě i našim chlapcům
i děvčatům přejeme pevné nervy, hodně štěstí a pohody. Pokud
na mistrovství budeme vystupovat tak, jak se od Vlčnova čeká,
pokud si zachováme seriózní přístup i zdravý nadhled, nemůžeme neuspět. Vždyť uvědomte si chlapci a děvčata, že již samotný postup na toto špičkové mistrovství je nesplněným snem
mnoha a mnoha kolektivů. Vy máte to štěstí, že sen se vám stal
skutečností, buďte na to náležitě hrdí a hlavně nezapomeňte ….
Děkujeme všem, kteří nás provázeli a věřím, že budou i nadále provázet na naší nelehké, ale smysluplné cestě výchovy
hasičské mládeže. Rádi děkujeme především našemu Sboru dobrovolných hasičů, vedení obce Vlčnov za dlouholetou
podporu, vedení Základní školy Vlčnov za vstřícnost a ochotu
při uvolňování žáků na tréninky a soustředění, TJ Vlčnov, KSK
Vlčnov, chápajícím a uznalým rodičům a všem našim věrným
sponzorům.
Stanislav Moštěk – vedoucí kolektivů SDH Vlčnov
Oliver Quin - 7. A
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
Krajské kolo družstev dorostu
a Okresní kolo družstev Požárním sportu
Někteří žáci (Ondřej Podškubka a Stanislav Kučera) reprezentovali
sbor na krajském kole dorostu, které bylo nezávislou součástí žákovského hry Plamen v Uherském Brodě na Lapači. Naši dorostenci měli
přetěžkou pozici, protože boj o postup sváděli především s dorosteneckým výběrem okresu Vsetín, který měl ve svém středu několik českých
dorosteneckých reprezentantů. Naši se držely statečně, bojovali, ale za
favoritem z Kelče byli vždy druzí a to ať ve stovkách, tak i ve štafetě. V náš
prospěch mohl rozhodnout jen naše předpokládaná lepší kolektivní činnost v požárním útoku a „pomoc“ ostatních soupeřů. Chlapcům útok sedl
náramně. Velmi pěkným časem jej vyhráli, ale v součtu ani toto nestačilo,
protože náš přemožitel byl druhý no a soupeři se nedokázali výsledkově
vsunout mezi nás a Kelč. Přesto celkové druhé místo je pro tento kolektiv
pěkný výsledek, i když snem mnohých byla určitě republika. Je nutno
uznat sílu a schopnosti soupeře. Při jeho dosahovaných časech bych se
ani nedivil tomu, že po mistrovství budeme konstatovat, že nás porazil
mistr republiky.
Hned druhý den (v neděli) na stejném stadionu se konalo Okresní
kolo družstev mužů a žen v požárním sportu. V kategorii muži jsme vytvořili družstvo muži 2, které tvořili dorostenci ze sobotní bitvy (mj. Ondřej
Podškubka a Stanislav Kučera) doplnění o svého trenéra Marka Tykala
a dva starší kolegy. To, že celé klání vyhráli suverénně naší muži 1 a naše
ženy se dalo více méně očekávat. Šokem pro naše soupeře bylo druhé místo našich mužů 2, v podstatě dorostenců. Dvojka se tímto rovněž
probojovala na krajské kolo dospělých. Pro dorostence krásný výsledek
a určitá satisfakce za sobotní neúspěšný boj o republiku.
Stanislav Moštěk – vedoucí kolektivů SDH Vlčnov
Mladší žáci Vlčnova se svými vedoucími - 4. místo na okrese
Školní výlet 7. A Žáci Vlčnova 2 se svými vedoucími
- třetí místo na okrese
Žáci Vlčnova 1 se svými vedoucími
jsou okresními přeborníky
Žáci Vlčnova jsou krajskými přeborníky, 2. místo Huslenky (VS)
a 3. místo Štítná nad Vláří (ZL)
Konečně nastala doba, na kterou všichni žáci netrpělivě čekali. Doba
školních výletů. I žáci 7. A se dočkali a odměnou za jejich celoroční práci
a chování byl dvoudenní výlet do oblíbeného Aktivityparku Všemina, centra sportu, odpočinku a zábavy.
Výprava vyrazila na cestu 19. května 2011. Po příjezdu čekalo žáky ubytování, chutný oběd a hned se žáci společně s instruktory vrhli na první aktivitu dne – přejezd po lanové dráze nad jezerem a Tarzanův skok. Někteří
žáci museli překonávat nejen vysoké překážky, ale hlavně sami sebe. Za
velké podpory ostatních spolužáků mnozí překonali své vlastní hranice.
Po odpolední svačině si žáci vyzkoušeli oblíbený painball a prověřili svoji pevnou mušku. Závěr dne byl věnován relaxaci v krytém bazénu
s mořskou vodou. Po vyčerpávajícím programu, si každý užil zaslouženého spánku.
Druhý den před odjezdem žáci absolvovali poslední aktivitu – jízdu
na čtyřkolce. Společně s instruktorem si každý vyzkoušel, jaké to je řídit,
i když ze žáků jistě nemá nikdo řidičský průkaz. Nutno dodat, že několik
řidičských talentů se skrývá i v naší třídě. Plni zážitků jsme se všichni ve
zdraví vrátili zpět do Vlčnova a už se všichni těšíme na příští výlet, až budeme zas o rok starší.
Romana Kalná
La nozze di Figaro
Tak zní původní název slavného díla W. A. Mozarta –Figarova svatba. Jak se stalo již v naší škole tradicí, každý rok společně vyjíždíme do Brna
zhlédnout nějaký ten „kus“ z repertoáru Národního divadla. Letos se nám podařilo získat s tříměsíčním předstihem vstupenky na vždy zcela vyprodanou operu Figarova svatba. Výjimečnost chvíle
žáci umocnili krásnými večerními róbami u děvčat
a skvěle padnoucími obleky u chlapců, společně
jsme tak zcela zapadli do honosného interiéru
Mahenova divadla. Tříhodinová opera zcela zaujala nejen svým původním jazykem, italštinou, ale
také moderním nastudováním a extravagantními
kostýmy. Hlavní téma opery – láska pravá, předstíraná, opětovaná, vyprchaná, vypočítavá, zkrátka
láska ve všech podobách, promlouvá k mnohým
generacím již dvě a čtvrt století, a má stále co
říci.
Romana Kalná
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ PRO RODIČE A ŽÁKY ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VLČNOVĚ
23
Kroužek šití a Šikulka
Zdravotnický kroužek
V kroužku Šikulka si děti vyzkoušely,
jak se pracuje z různými přírodninami.
Nejčastěji se pracovalo se sádrou, dřevem, keramickým pískem, smirkovým
papírem, hliníkovou fólií, sololitovou deskou, keramickou hlínou. Zábavná byla
pro šikulky malba na textil, batikování.
Fantazii využili i při savování triček.
Kroužek šití je pro naše kreativní děti
zábavou. I když se někdy něco nepovede, nakonec je z toho velká zábava.
Musím zde vyzvednout píli a šikovné
ruce nejmladších děvčátek - úplných začátečnic. Vedly si znamenitě a již si pro
sebe navrhly a ušily hezké modely. Starší
děvčata mají větší zručnost a je vidět již
jejich zkušenosti. Vše se zobrazuje na
větší složitosti jejich modelů. Těší mě, že
mohu sledovat, jak je práce baví a mají
ze svých vlastních výrobků radost.
Jana Mouralová
Zdravotnický kroužek má na naší škole dlouholetou tradici. Jeho náplň se stále
obměňuje. V tomto roce jsme jako vždy
plnili odbornost Mladý zdravotník I. stupně. Děti zvládly poskytování první pomoci
při jednoduchých i vážných poraněních.
Pokud nám přálo počasí, trávili jsme čas
v přírodě. Hráli zábavné a pohybové hry,
plnili různé úkoly, poznávali léčivé rostliny.
Některé informace jsme také hledali
v knihách a na internetu. Velmi vstříc nám
v tomto vyšla paní Marie Kolajová v místní
knihovně.
Ve školní kuchyňce jsme připravovali
jednoduché pokrmy. Ke Dni dětí jsme si
udělali dokonce pizzu.
Z našeho kroužku vždy všichni spokojeně odcházeli domů obohaceni novými
zážitky a získanými informacemi.
Anna Mošťková
Mléko i ovocný program úspěšně
pokračují na prvním stupni
Jako v každém předchozím čísle našeho časopisu i tentokrát
uvádíme stručně informace o pitném a ovocném režimu za období první poloviny letošního kalendářního roku. Zejména bezplatné balíčky s ovocem se jako každá novota zařadily na přední
příčky oblíbenosti.
V konzumaci mléka zůstal i nyní stav zhruba na polovině počtu žáků prvního stupně. Úprava ceny mléka se dotkla pouze
ochucených druhů o 0,50 haléřů na jedno balení. V číslech je
následující stav: v měsících leden - červen bylo odebráno 2 397
balení mléka v celkové hodnotě 10 278 korun.
Vít Bělohlávek
Sebastian Zámečník - 5. A
Potřeby a pomůcky pro školní rok 2011/2012
1. třída
Tužky č. 2 – 3 ks, tužka trojhranná,
obaly na číslice a písmena, 1 ks fólie A4,
pero obyčejné plnicí – 2 ks nebo bombičkové (později) - ne čínské ani keramické
(popřípadě pro leváky), ořezávátko, štětce kulaté č. 6 a 8, nůžky (popřípadě pro
leváky), pastelky (i fialová barva), plastelína, hadřík – 3 ks – na tabulku, barvy
a pero, polštářek nebo kousek deky.
2. třída
Sešity č. 512 – 20 ks, č. 513 – 10 ks,
č. 520 – 1 ks, č. 644 – 1 ks (deníček), náčrtník – 2 ks, barevné papíry, výkresy A4
– 30 ks, A3 – 15 ks, lepidlo, nůžky, pastelky, plastelínu, vodové a temperové barvy,
kulatý štětec č. 8 a plochý č. 12, pravítko,
tužky č. 2 – 2 ks a č. 3 – 1 ks, pravítko,
gumu, pero obyčejné plnicí – 2 ks nebo
bombičkové – ne čínské ani keramické,
redispero, tenký černý centrofix, voskovky, tuž.
3. třída
Sešity č. 512 – 20 ks, č. 513 – 10 ks,
č. 540 – 1 ks, č. 644 – 1 ks (deníček), notový sešit, náčrtník – 1ks, barevné papíry,
výkresy A4 – 25 ks, A3 – 15 ks, pero obyčejné plnicí – 2 ks nebo bombičkové – ne
čínské ani keramické, tužky č. 2 – 2 ks, č.
3 – 1 ks, pravítko, kružítko, gumu, temperové a vodové barvy, kulatý štětec č. 6
a 8, plochý č. 12, lepidlo, nůžky, pastelky, voskovky, plastelínu, redispero, černý
tenký centrofix, tuž.
4. třída
Sešity č. 513 nebo 523 – 20 ks, č.
524 – 10 ks, č. 440 – 1 ks, č. 520 – 1 ks,
notový sešit – silnější, místo deníčku 1 ks
sešit č. 544 – na úkoly, výkresy A4 – 20
ks, A3 – 15 ks, barevné papíry, pero obyčejné plnicí – 2 ks nebo bombičkové – ne
čínské nebo keramické, tužky č. 2 – 2 ks,
č. 3. – 1 ks, pravítko – 2 ks (1 ks s ryskou), kružítko, anilinové barvy, temperové
barvy, plochý štětec č. 10 nebo 12, kulatý
štětec č. 8 nebo 6, nůžky, lepidlo, pastelky, voskovky, tuž, redispero, černý tenký
centrofix.
5. třída
Sešity č. 544 – 12 ks, č. 524 – 3 ks, č.
540 – 1 ks, č. 460 – 1 ks, č. 464 – 2 ks,
notový sešit, výkresy A4 – 25 ks, A3 – 20
ks, barevné papíry, pero obyčejné plnicí – 2 ks nebo bombičkové – ne čínské
nebo keramické, tužky č. 2 – 2 ks, č. 3 – 1
ks, pravítko – 2 ks (1 ks s ryskou), kružítko, anilinové a temperové barvy, plochý
štětec č. 10 nebo 12, kulatý štětec č. 8
nebo 6, lepidlo, pastelky, voskovky, tuž,
redispero, černý tenký centrofix.
Pro všechny třídy
přezůvky (nesmí být černá podrážka),
ručník, kapsa na lavici, ubrus na pokrytí lavice, pracovní zástěra (stará košile,
apod.), nádobky na vodu, obaly na sešity
a učebnice. Tělesná výchova – pytlík, tenisky, cvičky, tepláková souprava, tričko,
krátké kalhoty (volné).
P. S. Vyučující jednotlivých tříd v září
seznam upřesní a doplní.
ŠKOLNÍ ZPRAVODAJ - Vydává Základní škola a Mateřská škola Vlčnov, p.o., odpovědná redaktorka Mgr. Jana Geržová.
Náklad 450 ks. Sazba - osvit a tisk JOKER spol. s r. o. Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 35. Vychází 2x ročně.
Malé ohlédnutí za uplynulým rokem v ŠJ
Milí rodiče, milí strávníci, dovolte mi malé ohlédnutí za nedávno uplynulým rokem.
V loňském roce byl opět kladen důraz na dodržování hygienický předpisů, výběr pestré stravy a nelze přehlédnout vynaložené úsilí na sestavování jídelních lístků. Občas docházelo ke změně v nabídce pokrmů z důvodů nemoci kuchařek.
Provedenou kontrolou KHS Zlín v březnu 2011 zaměřenou na dodržování hygienických předpisů nebylo zjištěno závažné či
méně závažné porušení hygienických předpisů.
Rovněž u plnění sledovaných potravin se nám podařilo dosáhnout velmi dobrých procentuelních ukazatelů u masa, ryb,
mléčných výrobků, ovoce, zeleniny a atd. v rozmezí 80 – 110 %, a to nepřihlížím k dovolené toleranci + - 25 % dle platné
vyhlášky. Nebylo však snadné ve finanční bilanci dosáhnout uspokojivého výsledku, neboť zdražování potravin již v polovině
roku 2011 nás přimělo zamýšlet se, co uvařit a co nabídnout strávníkům. Cena obědu již přestala odpovídat skutečným nákladům na jídlo a současným požadavkům v návaznosti na plnění sledovaných potravin ve spotřebním koši. Nemohu však
opomenout i skutečnost, že na dobré výsledky ve finanční bilanci mají vliv i časté odhlášky strávníků, což nás nutí přehodnotit
nabídku na jídelním lístku, nebo upravit cenu stravného. Školní stravování není závodní stravování, výběr pokrmů nemá být
dominantní, ale nabídka zeleninových, bezmasých a těstovinových, luštěninových jídel a salátů, patřila a bude patřit do vyvážené stravy mezi prioritu ve stravování, leč někdy jsme v nelibosti strávníků!
Miroslav Junaštík
Změna ve školním stravování v roce 2011/2012
S příchodem nového školního roku 2011/2012 se dotknou strávníků změny ve školní jídelně v Základní škole a Mateřské
škole Vlčnov.
Velkou změnou, která nás čeká již od září roku 2010 ve školním stravování v ZŠ Vlčnov, je zdražení obědu o 3,00
Kč u všech kategorií, v MŠ Vlčnov dochází ke zdražení obědu u dětí do 6 let o 4,00 Kč, u dětí 7letých bude cena obědu
zdražena rovněž o 4,00 Kč. Ceny přesnídávky a svačinky nebudou v roce 2011 zvýšeny. Přesnídávka bude účtována
6,00 Kč, u odpolední svačinky zůstává cena 6,00 Kč,
Ke zdražení dochází z několika důvodů, a to především proto, že ceny obědů v současnosti neodpovídají skutečným nákladům na oběd a současným požadavkům, neboť již od roku 2009 do května roku 2011 se zvýšily ceny mléčných výrobků,
mlýnských výrobků včetně pečiva, jatečného masa, zeleniny a ovoce, cukru a jiných druhů potravin o více než 30 %, u oleje,
drůbeže a ryb téměř o 35 %. Rovněž ceny u energií, služeb a dopravy byly od roku 2008 do roku 2011 zvýšeny o 10 – 15 %
a vzrostou v roce 2012 o více než 10 %.
Vzhledem k tomu, že naším prvořadým cílem je nabídnout strávníkům plnohodnotné potraviny, potraviny vykazující předepsanou deklarovanou jakost a nutriční hodnotu, přistoupili jsme k výše uvedené úpravě.
Výše stravného dle kategorií a normované hmotnosti, bude zveřejněna na nástěnce v MŠ a v ZŠ na nástěnce v jídelně.
Miroslav Junaštík
Informace školní jídelny ZŠ Vlčnov
Vážení rodiče, vážení strávníci, skončil školní rok 2010/2011, a proto bych Vám rád poskytl několik důležitých informací
o školním stravování ve školní jídelně Vlčnov.
Stravné za měsíc červen bude sraženo 15. července 2011. Žádám rodiče žáků 9. tříd, aby trvalé příkazy z běžných účtů
rušili až po tomto datu. Všechny strávníky 9. tříd odhlásím po 15. červenci 2011 hromadnou odhláškou. Žádám všechny
rodiče o 100 % úhrady stravného. Vypadlé platby za červen a jiné dlužné měsíce je nutné neprodleně v co nejkratším
termínu uhradit! Při nezaplacení 2 měsíců za obědy bude strávník písemně informován doručenou 1. upomínkou popř.
2. upomínkou, následně při nezaplacení za obědy bude stravování dlužníků pozastaveno do doby uhrazení dlužné částky
za stravování.
Za propůjčené čipy a přeplatky na stravném u plátců v hotovosti byla záloha vrácena dne 30. 6. 2011, popřípadě přeplatky budou vráceny v dohodnutém termínu měsíci srpnu. Za stravné v hotovosti na měsíc červenec a srpen 2011 pro děti
z Mateřské školy Vlčnov se bude vybírat záloha v kanceláři školní jídelny od 8. 8. 2011, zálohu na měsíc září v ZŠ je
nutné uhradit současně s předloženou přihláškou!
Miroslav Junaštík
Prázdninový provoz ŠJ
ŠJ bude vařit ještě 1. 7. 2011 pro MŠ, od 11. 7. 2011 do
5. 8. 2011 bude ŠJ uzavřena. Provoz v Mateřské škole bude
znovu zahájen v pondělí 8. 8. 2011. Předposlední týden
v srpnu tj od 22. srpna 2011 po vyhlášení v místním rozhlase
se mohou žáci již přihlásit ke stravování na nový školní rok
2011 / 2012.
Všichni žáci se musí znovu přihlásit ke stravování
s tím že, předloží kartu nebo čip ke kontrole /zakoupí si
kartu nebo čip – bez karty a přihlášky nelze stravovat !!!
/ a přiloží čitelně vyplněnou přihlášku s uvedením data
zahájení stravování, kterou dostanou s vysvědčením (přihláška zavazuje plnit finanční povinnost vůči jídelně, rovněž
slouží ke stravování jako základní dokument pro evidenci
strávníků).
Strávníci jsou rozděleni do věkových kategorií se zařazením na dobu školního roku 2011/2012, ve kterém dosahují
věku podle kategorie dle vyhlášky č. 1007 /2005 Sb
Kategorie I
Kategorie II
Kategorie III
Kategorie IV
Kategorie V
Děti MŠ: 3 – 6 let
Děti MŠ: 7leté
Žáci 7 – 10 let /1. – 4. třída/
Žáci 11 let – 14 let /5 – 8. třída/
Žáci 15 let /8 – 9. třída/
Ve školním roce 2011/2012 bychom rádi úspěšně navázali na plnění požadovaných ukazatelů z minulého roku, to je
tedy poskytovat stravovací služby a snažit se vést strávníky
ke zdravému způsobu stravování. V naší školní jídelně nabývá na významu dodržování hygienického standardu, zvýšená pozornost je věnována a důraz je kladen na přípravu
pokrmů. Doufám, že vynaloženým společným úsilím se nám
podaří dosáhnout spokojenost strávníků. Přeji Vám i všem
strávníkům radostně strávené prázdniny.
Miroslav Junaštík
Školní jídelna Vlčnov: stravuje od: ……………….
Přihláška ke stravování
Přihláškou na začátku školního roku 2011/2012 dítě přihlásíte do konce června 2012.
To znamená, že je vedeno jako strávník nepřetržitě, pokud se ze stravování řádně neodhlásí.
Zákonný zástupce nezletilého strávníka, vstupuje při přihlašování ke stravování ve školní jídelně se školou (školní
jídelnou) do právního stavu (ústní dohoda / přihláška –
smlouva) a obě strany se tak zavazují k poskytování odběru
stravovacích služeb dle právních předpisů (zákon a vyhláška
č. 107/ 2005 Sb.) ve znění dalších předpisů o školním stravování a rovněž pokynů stanovených vnitřními předpisy školy
(školní jídelny).
Obědy se odhlašují den dopředu:
a/ v objednávkovém snímači
b/ písemně (čitelně a přesně napsaná odhláška do seznamu sešitu u kanceláře ŠJ)
c/ telefonicky do 8 hodin nahlásit srozumitelně jméno, příjmení, třídu a datum odhlášky
(uveďte číslo telefonu pro upřesnění informací)
d/ telefonicky na záznamník 24 hodin (nahlásit výše uvedené
náležitosti) bod c
e / mailem ( [email protected] )
Pouze z důvodu nemoci lze stravné odhlásit týž den do 8 hodin
ráno v sešitu nebo telefonicky na číslo 572 675 116. Pokud uve-
denou hodinu nestihnete, můžete si tento první den nepřítomnosti
/nemoci/ vzít oběd do jídlonosiče vyhláška 107/ 2005 Sb § 4, odst.
9 ve znění dalších předpisů. Budete-li požadovat odebrání obědu
i druhý den nepřítomnosti /nemoci/, oběd nebude vydán, strávník
/zákonný zástupce/ by měl oběd odhlásit dle stanovených podmínek /zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 107/2005 Sb. Pokud
strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní
jídelna proto pro strávníka jídlo připravuje, měl by strávník nebo
jeho zákonný zástupce uhradit poplatek ve výši nejen finančního
normativu, ale v celkové výši, tj. včetně režijních nákladů, hrazených zřizovatelem!
Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá.
Dlouhodobé nepřítomnosti (lázně, ozdravovny…)
HLASTE PÍSEMNĚ PŘEDEM !
Nanormovaný, i když neodebraný oběd, nelze odhlásit zpětně!
Trvalé odhlášky a odhlášky na více než 10 pracovních dnů
ze stravování, dále změny ve stravovacích dnech podávejte
pouze p í s e m n ě s podpisem rodičů. Na jiným způsobem
podané a pozdě uplatněné odhlášky nebude brán zřetel.
Příjmení............................................. Jméno........................................Datum narození.................................... Třída.........
Bydliště.................................................................................................Telefon/mobil .......................................................
Podpis rodičů........................................................................................ P o d e p s a n é v r a ť t e z p ě t !!!
Michaela Indrová - 5. A
Terezie Skřídlovská - 6. A
Aneta Svobodová - 3. A
Download

Školní zpravodaj - červen 2011 (pdf)