Foto: SHUTTERSTOCK
Noviny zaměstnanců společnosti PRECHEZA a.s., ČLEN KONCERNU AGROFERT
noviny
precheza
Evropská
konference
o fotokatalýze
JEP 2013
Foto: archiv PRECHEZA
říjen 2013 | číslo 5 | www.precheza.cz
Mezinárodní konference
barev a laků na Ukrajině
Konference má ojedinělý význam jak pro
ruské výrobce barev a nátěrových hmot,
tak pro jejich odběratele a dodavatele.
Jako jedni z dodavatelů surovin na ruský
trh jsme mohli na našem stánku prezentovat výrobky PRETIOX a FEPREN
a zároveň být aktivní při řadě obchodních a technických jednání s našimi distributory a jejich zákazníky. Nebyli jsme
přitom ani zdaleka jediní zahraniční
účastníci. Kromě ruských společností se
představili zástupci Běloruska, Německa,
Polska, Rakouska, Španělska, Ukrajiny,
USA a Uzbekistánu. Konference se tak
zúčastnilo přes 250 návštěvníků z 80 firem.
V první řadě je nutno ocenit skvělou
organizaci, výbornou dostupnost informačních a statistických materiálů
a osobní přístup organizátorů ke všem
účastníkům. Mimo plného využití přednáškového sálu, kde probíhaly obchodní
přednášky a diskusní fóra zástupců jednotlivých velkých ruských firem a do-
davatelů surovin, se v přilehlé budově
prezentovaly praktické výsledky hodnocení kvality barev spojené s vylepšením jejich parametrů při udržení ceny
a využití ekologických surovin pro jejich
výrobu. I když jsme byli mírně ve stínu
velké konkurence – platinového sponzora firmy DuPont, přesto se nám dařilo
v diskuzích držet krok. Dobrou reklamou
byla pro naši sesterskou firmu Synthesii
prezentace ruského prodejce společnosti Afaya na téma záměna zdraví škodli-
vých organických pigmentů obsahujících
chrom a olovo nezávadnými pigmenty ze
Sythesie a to při zachování všech kvalitativních parametrů.
Situace na ruském trhu pro nás, jako výrobce titanové běloby, není dobrá. Roste
konkurence čínských výrobců, z nichž
mnozí dodávají kvalitní a stabilní zboží,
v průběhu roku navíc stále klesají ceny
chloridových druhů nabízených firmami
zastoupenými v Rusku – zejména Du Pont,
Cristal Global a Huntsman. Dá se předpokládat, že během 4. kvartálu se pro nás
situace nijak nezlepší.
Přes nelichotivou situaci náš distributor
v Rusku usiluje o rozšíření uplatnění našich, zatím převážně „barvářských“ druhů
na trhu. Podle odezvy jak z konference,
tak z návštěv v jednotlivých firmách jsou
si výrobci vědomi lepší kvality zejména
RGZW oproti druhům Crimea Titan.
Snažíme se více proniknout i s „plastikářskými“ druhy RGX, R200P a RG18P
a s našimi specialitami - R200M a AV01FG. V posledně jmenovaném případě
máme velkou příležitost, protože v ruském
prostředí tlak na kvalitní nezávadné přísady do potravin roste.
Ruský průmysl absorboval v minulém roce
68 000 tun importované titanové běloby
(údaj za rok 2012, zdroj Chem-Courier).
Precheza přispěla k tomuto číslu svým podílem cca 800 tun. Z pohledu rozšíření
kapacity naší výroby v příštím roce jsme
schopni množství dodávek navýšit. Vše
závisí jak na situaci na ruském trhu, tak na
vývoji cen titanové běloby na světě.
Foto: SHUTTERSTOCK
str. 2
Elektronická
likvidace faktur
v Precheze
Tento projekt byl v Precheze
zaveden v září 2013.
Nahradil papírovou formu
schvalování došlých faktur
likvidačními razítky a podpisy
jednotlivých schvalovatelů.
Celý proces elektronické
likvidace faktur je velmi náročný
jak z technického hlediska,
tak i z pohledu organizace
práce účetních i schvalovatelů.
str. 3
Marian Bartoš, Eva Jehlářová
Foto: SHUTTERSTOCK
Foto: SHUTTERSTOCK
Již jedenáctý ročník konference „CIS Coatings and Raw Materials Market“, pořádaný ruskými
společnostmi „Business Forum“ a „Chem-Courier“, se konal 25. - 28. září 2013 v krymském
letovisku Alušta. Precheza a.s. se jako bronzový sponzor účastnila společně s naším výhradním
distributorem pro titanovou bělobu v Rusku – společností Chimton, historicky poprvé.
Jedná se přitom o největší akci v ruském měřítku s tímto zaměřením.
Třetí konference „European
Symposium on Photocatalysis“
se konala ve slovinské
Portoroži.
Letošního ročníku se zúčastnilo
celkem 190 návštěvníků
z 31 zemí. Fotokatalýza je
inovativním prostředkem
k ochraně životního prostředí.
Foto: archiv ANO
Rozhovor
Andrej Babiš:
„Jít k volbám
je možnost,
jak něco změnit.“
Do předčasných parlamentních voleb zbývá několik dní. V kampani
finišuje i nováček na politické scéně – hnutí ANO. S jeho lídrem
Andrejem Babišem jsme mluvili o tom, co můžou tyto volby zemi
přinést. „Hlavně nenechte o své budoucnosti a o budoucnosti svých
dětí rozhodovat druhé,“ vzkazuje voličům.
S hnutím ANO jste po prázdninách navštívil všechny kraje republiky. Mají lidé
v různých regionech různé potíže, anebo
nás trápí podobné věci?
Ve všech krajích je největším problémem
nezaměstnanost, nejistota a nedostatek
peněz. Praha je specifická, ale už i v hlavním městě jsou obavy o práci a budoucnost Pražanů může být taky problema-
tická. Lidi zkrátka trápí, jestli budou mít
z čeho zaplatit nájem, energie a jestli budou mít z čeho žít. Nevědí, co bude.
My na to říkáme, že budeme podporovat
zaměstnavatele, kteří dají práci absolventům, lidem nad padesát, ale i dalším
skupinám, které jsou nezaměstnaností
nejohroženější.
Jaké problémy by se v krajích měly řešit?
Konference
Pregips – Monosal
2013
Všude jsou problémy především s financemi. Je tu nedostatek peněz pro
centra, která pečují o osamělé děti, pro
postižené, nejsou tu peníze na dlouhodobě nemocné, stát nestaví byty ani
pro seniory ani pro mladé, celá sociální
oblast je podfinancovaná. Ale nemáme
peníze už ani na sport, který nám dělá
ve světě rozhodně lepší reklamu a nese
vysokou prestiž, nemáme finance na kulturu. Všichni musí prosit o dotace, obíhat
úřady, kraje, ministerstva. Naše nadace
se snaží pomoci, ale bohužel nemůžeme
pomoct všem. Nemáme takové páky jako
stát, který vyhazuje miliardy za pochybné
projekty pochybných firem.
Jenže všechna ta opatření v sociální oblasti, o kterých mluvíte, budou nejdřív
něco stát. Kde na ně vezmete?
Jedním z největších problémů naší země
jsou pravidla. Protože tu pravidla nefungují, tak se tomuhle státu nedaří vybírat
daně. Nebo je prostě stát vybírat nechce,
proto tu asi existují všechny ty výjimky,
kličky a nesmysly.
Pokračování na str. 4
12. září 2013 prodejní útvar
Prechezy uspořádal v pořadí již
šesté setkání obchodních
partnerů – odběratelů sádrovce
Pregips a Monosalu, které se
koná pravidelně každé dva roky.
Na konferenci byli pozváni
hlavní odběratelé bílého
průmyslového sádrovce
a monohydrátu síranu
železnatého. Pozvání přijali
v převážné míře výrobci
cementu a sádry z tuzemska
i Slovenské republiky.
str. 3
události
30 let
Tikal Oldřich
provozní elektrikář
Životní
jubileum
ŘÍJEN
50 let
Ides Eduard
samostatný výrobní dispečer
Kocián František
mistr ÚŽP
Zábranský Ivo
chemik hydroseparace
Aktuality
z odborů
Dne 26. 9. 2013 se konala odborová
konference ZO OS ECHO.
Kromě standardní náplně (volba
komisí, kontrola usnesení z minulé
konference, zpráva o činnosti
Základní organizace, zpráva
o hospodaření, zpráva Revizní
komise, zpráva o hospodářské
situaci Prechezy) proběhla volba
komise pro kolektivní vyjednávání,
která bude řešit znění Kolektivní
smlouvy pro rok 2014 a zasedat
bude ve složení:
Ing. Blaťák David
Ing. Frydrýšek Josef
Havelka Roman
Grečmal Zdeněk
Ing. Mrázek Petr
Fürbacher David
Hynčica Roman
RNDr. Pikal Petr
Michal Mlčoch
V měsíci říjnu proběhne
vyjednávání “staré“ Rady pro
kolektivní vyjednávání se zástupci
zaměstnavatele. Na programu
bude jednání o vyplacení záloh
za cílové odměny a odměny za HV
za rok 2013.
Odborová organizace uspořádala
pro zaměstnance a.s. Precheza
dne 16. 10. 2013 zájezd do Českého
Těšína. Dále na středu 30. 10. 2013
připravuje turnaj ve stolním tenise.
Jak se správně marodí
Už od loňska platí nová pravidla pro zaměstnance s přiznanou pracovní
neschopností. Jasně říkají, co si nemocný může, ale především co si
nemůže během nemoci dovolit. Pravidlem číslo 1 je, že pokud pobíráte
nemocenskou, musíte dovolit nechat se zkontrolovat, jestli dodržujete
předepsaný léčebný režim.
Během prvních 21 dnů pracovní neschopnosti kontrolu provádí pověřená osoba zaměstnavatele. Je to logické: v tomto období
nedostáváte nemocenské, ale zaměstnavatel vám od čtvrtého dne vyplácí z vlastní
kapsy takzvanou náhradu mzdy. Precheza
pravidelně takové kontroly provádí a nějaké „odskočení si“ se opravdu nevyplatí.
V loňském roce bylo zaměstnavatelem
zkontrolováno 35 nemocných a letos to
bylo už 57 případů, kdy kontrolor PRECHEZY zazvonil u dveří zaměstnance-maroda. Dalšími kontrolory jsou pak zaměstnanci správy sociálního zabezpečení.
Ti se u vás doma můžou zjevit kdykoli po
dobu pracovní neschopnosti.
Nemocný zaměstnanec je povinen předat
nejpozději do 3 dnů lékařem vystavenou
neschopenku zaměstnavateli, sociálka se
o jeho pracovní neschopnosti dozví od
lékaře. Ten je povinen správu sociálního
zabezpečení o vaší neschopence informovat nejpozději den poté, co vám ji vystavil.
A totéž platí o změnách vašeho léčebného
režimu – to znamená, když vám například
po kontrole povolí vycházky, na sociálce
to nejpozději následující den musí vědět.
Pokud byste si chtěli přece jen „odskočit
z postele“, pořádně si to rozmyslete. Nespoléhejte, že nikdo nepřijde navečer, že se
k vám nikdo nebude obtěžovat o víkendu,
nebo že už u vás jednou byli. Když u vás
kontrolor zazvoní, mějte připraven 2. díl
neschopenky - Rozhodnutí o dočasné
pracovní neschopnosti – Průkaz práce
neschopného pojištěnce, a také občanský
průkaz, aby mohl kontrolor ověřit, že kontrolovaným jste skutečně vy.
Abyste se vyhnuli zbytečným problémům,
už ve chvíli, kdy vám lékař neschopenku
vystavuje, nadiktujte mu přesnou adresu,
kde během pracovní neschopnosti budete.
Nemusí to nutně být místo vašeho trvalého bydliště. Pamatujte i na označení dveří
jmenovkou a dbejte, abyste měli funkční
zvonek. Vymlouvat se později, že kvůli
rozbitému zvonku jste kontrolorovi nemohli
otevřít, by vám rozhodně nemuselo projít.
Pokud to váš zdravotní stav umožní, může
vám lékař povolit vycházky. Ty mohou trvat maximálně šest hodin denně v době
mezi sedmou hodinou ranní až sedmou
hodinou večerní. Ve výjimečných případech vám může lékař povolit i individuální vycházky, ovšem musí k tomu dostat
souhlas od posudkového lékaře.
Podle zákona o nemocenském pojištění
může být pojištěnci, který porušil režim
dočasně práce neschopného pojištěnce
nebo nesplnil povinnost součinnosti při
kontrole, nemocenské dočasně kráceno
nebo odňato, a to na dobu nejdéle 100 kalendářních dnů ode dne porušení režimu,
ne však déle než do skončení dočasné pracovní neschopnosti, při níž došlo k poru-
šení tohoto režimu. Jestliže nemocenské
již bylo vyplaceno, považují se vyplacené
částky na nemocenském za přeplatek, který
je pojištěnec povinen plátci dávky uhradit.
Pokud už dojde k tomu, že nebudete
doma, když za vámi přijde kontrola, na
nic nečekejte a co nejdřív to řešte. Kontrolor vám doma, respektive na místě,
které jste měli uvedené v neschopence,
nechá oznámení o provedené kontrole s instrukcemi, jak máte postupovat.
V nejbližší ordinační den se musíte dostavit ke svému lékaři a vysvětlit důvod
své nepřítomnosti, respektive důvod, proč
nemohla být provedena kontrola. Vysvětlit
to musíte i zaměstnavateli a příslušné správě sociálního zabezpečení. Pokud léčebný
režim opravdu porušíte, počítejte s tím,
že vám může být sníženo nebo dokonce
odejmuto nemocenské – a navíc můžete dostat pokutu až 20 tisíc korun. A to
ještě nemusí být všechno: Pokud porušíte
léčebný režim během prvních tří týdnů
nemoci, tedy v době, kdy vám zaměstnavatel vyplácí náhradu mzdy, můžete být
potrestání jak snížením náhrady mzdy,
tak jejím odejmutím. Zaměstnavatel vám
dokonce může dát výpověď.
Alena Okáčová
Aplikační servis
Evropská konference o fotokatalýze JEP 2013
V řadě již třetí konference „Journées Européennes de la Photocatalyse“ se konala
ve slovinské Portoroži. Toto setkání je realizováno v dvouleté periodě a letos bylo
organizováno pod záštitou Evropské fotokatalytické federace (EPF) a univerzity
v Nové Gorici. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 190 návštěvníků z 31 zemí.
Více než 25 let je fotokatalýza shledávána
inovativním prostředkem k ochraně životního prostředí. Je dokázáno, že mnohé znečištění způsobené činností člověka
může být efektivně a poměrně levně tímto
způsobem eliminováno. Vše pomocí řízeně
vyráběných nano-materiálů, jejichž principiální funkčnost má kořeny v přírodních
zákonitostech. Fotokatalýza je postupem
času zaváděna do různých aplikačních
odvětví. Současné použití fotokatalyzátorů má potenciál především v energetice,
při čištění vod, vzduchu a pro samočistící
povrchy – a právě tato témata tvořila nosné pilíře letošního ročníku vědecké konference. Zazněly příspěvky od akademických
pracovníků světových univerzit, výzkumných ústavů, ale i příspěvky z praxe, tedy
od výrobců samotných fotokatalyzátorů,
potažmo finálních výrobků, v nichž jsou
fotokatalyzátory zapracovány.
Co se probíraných diskuzí týče, mezi stěžejní problémy stále patří neuniformní legislativa, různorodost testovacích metodik
jak samotných nano-materiálů, tak jejich
aplikací, tedy variant, kdy jsou zakomponovány do různých matric či průmyslových
technologií. Další nejasnosti jsou v definicích světelných zdrojů. Oproti tomu stav
poznání v přípravě dopovaných materiálů
je na úrovni vysoké. Existují materiály aktivní v UV oblasti i viditelném světle. Právě
dopace různými prvky byla nejrozšířenějším, prezentovaným tématem. Mezi současně nejvíce používané prvky pro dopaci
patří síra, dusík, uhlík, ale i kovy, jako je
wolfram, stříbro a zlato.
Mimo prezentaci vlastních výsledků běžícího projektu TAČR byly shlédnuty i zajímavé příspěvky kolegů, byly získány četné
vědecké a marketingové informace a v neposlední řadě byly navázány nové kontakty, jež přispějí k účelnému rozvoji v oblasti
aplikované fotokatalýzy v naší společnosti.
Jan Přikryl
Nové místo pro testování nám dává vítr do plachet
Bližší informace se dozvíte
u pana Michala Mlčocha nebo na
nástěnkách.
Výzva našim
zaměstnancům
Žádáme všechny zaměstnance
a především naše důchodce
o spolupráci při kompletaci materiálů
o společnosti Precheza a.s., Přerov
za uplynulých 120 let.
Pokud někdo z vás vlastní zajímavé
fotografie, dokumenty či příběhy
z historie naší společnosti,
prosíme o jejich předání paní Sylvě
Lovasové, úsek Personalistika, popř.
elektronické materiály na adresu:
[email protected]
Zdroj: http://www.penize.cz/nemocenska/240578-ztrata-nemocenskehopokuta-20-tisic-vyhazov-co-ceka-nemocne-kteri-pilne-nemarodi
Foto: SHUTTERSTOCK
ŘÍJEN
www.precheza.cz
říjen 2013
Personalistika
Foto: SHUTTERSTOCK
Jubileum
v zaměstnání
precheza
Foto: archiv PRECHEZA
2
V jednom z minulých čísel Novin Precheza jsme informovali
o plánovaném přesunu povětrnostní stanice v lokalitě
Hostýnských vrchů. Po pár měsících zařizování a budování je vše
hotovo, jsme přestěhováni.
První dojmy z nového místa jsou po třech
měsících provozu více než skvělé. Obslužnost, bezchybný přenos dat a koordinace
s obsluhou ČHMI jsou nespornými výhodami nového místa pro testování. Snad
jediným negativem, jak zmiňuje samotný
nadpis, jsou extrémní větrné podmínky,
které jsou dány nekrytým prostorem vrcholku Marušky, hůře pro obsluhu, ale o to
lépe pro samotné vzorky, jelikož dostanou
opravdu extrémní dávku snad všech kliJan Přikryl
matických složek.
JAKÉ JSOU STANDARDNĚ SLEDOVANÉ VELIČINY:
Venkovní a vnitřní teplota
[°C]
Venkovní a vnitřní vlhkost
[%]
Atmosférický tlak
[hPa]
Heat Index (index horka)
[°C]
THSW Index (pocitová teplota) [°C]
Chlad větru
[°C]
Rychlost větru
[m/s]
Směr větru
Intenzita srážek
Denní srážky
UV dávka
Solární energie
Rosný bod
[N,E,S,W]
[mm]
[mm]
[MED]
[W/m2]
[°C]
Akciová společnost Precheza sleduje na meteorologické stanici Maruška
odolnost anorganických pigmentů vůči klimatickým vlivům. Výsledky
testů z povětrnosti jsou základními informacemi pro hodnocení vlastních
i konkurenčních pigmentů, a to v různých aplikačních vzorcích. Sledování
světlostálosti anorganických pigmentů FEPREN a PRETIOX v aplikačních vzorcích probíhá v různých lokalitách již několik desetiletí. Celkové
vyhodnocení světlostálosti může být vztaženo na dobu expozice vzorku,
množství absorbované solární energie či množství spadených srážek.
Sledování povětrnostních údajů probíhá přístrojem DAVIS Vantage PRO2,
jehož snímače jsou umístěny v bezprostřední vzdálenosti od vzorků. Údaje
ze snímačů jsou bezdrátově přenášeny do konzole umístěné v budově meteorologické stanice, z níž jsou tato data dále posílána pomocí internetové
sítě do PC v Laboratoři stavebních hmot v Precheza a.s.
precheza
události
www.precheza.cz
říjen 2013
3
Technický servis
PRECHEZA je schváleným
dodavatelem skupiny SANOFI
Veškerá mezinárodní činnost skupiny SANOFI v oblasti vytváření portfolia generických přípravků, jejich vývoje a uvádění
na trh je řízena z pražské Zentivy. Zentiva
dnes prodává své produkty téměř miliardě
lidí na 50 trzích v Evropě, v Africe a na
Středním východě. Zaměstnává přes 6000
lidí, ve výrobě pracuje 2000 zaměstnanců,
z toho výrazná část v závodě v Dolních
Měcholupech.
Náš speciální typ titanové běloby pro
farmacii PRETIOX AV01PhG splňuje
veškeré kvalitativní požadavky, které jsou
definovány v Evropském lékopisu. To je
sice podmínka nutná, ale nikoliv postačující pro odběratele z farmaceutického
sektoru. Zákaznický audit prověřoval
námi zavedený systém řízení kvality, tedy
zejména dodržování předepsaných výrobních postupů a plnění kvalitativních
kritérií jednotlivých výrobních etap. Velký
důraz byl kladen na zamezení možné kontaminace výrobku jak při vlastní výrobě,
tak při skladování již hotového výrobku.
Foto: SHUTTERSTOCK
V srpnu letošního roku proběhl
zákaznický audit firmy ZENTIVA.
Tato farmaceutická firma vznikla
v roce 2003 transformací akciové
společnosti Léčiva a slovenské
Slovakofarmy. Následně se rozšířila
akvizicí rumunské společnosti
Sicomed a Eczacibasi Generic
Pharmaceuticals v Turecku. V roce
2009 převzala Zentivu mezinárodní
farmaceutická společnost Sanofi.
Zentiva tak vstoupila na nové,
především západoevropské trhy.
Kompletní činnost skupiny SANOFI
v oblasti generik se v Evropě
odehrává pod značkou ZENTIVA.
Víte co jsou generika?
Také analytické postupy, používané při výstupní kontrole naší titanové běloby pro
farmacii, byly důkladně prověřeny. Námi
zavedený systém „dobré výrobní praxe“
při auditu obstál.
Úspěšný audit firmy Zentiva otevřel možnosti dodávek AV01PhG do všech výrobních závodů skupiny SANOFI, čímž se
výrazně zvýšily naše obchodní možnosti
v tomto nelehkém sektoru.
Poděkování patří všem, kteří se na tomto auditu podíleli (zejména zaměstnanci
PTB, CL a ŘJ). Každý takový audit je
zdrojem pro naše zlepšování, což nám
dává určitou výhodu pro udržení se v tak
náročném sektoru, jako farmacie bezesporu je.
Miroslav Šmíd
Generické přípravky jsou
podobné originálním lékům,
kterým vypršela patentová
ochrana. Obsahují stejné aktivní
složky jako původní produkty
a uvolňují aktivní složku
do krevního oběhu stejnou
rychlostí a ve stejném množství
jako originální léky. Stejně tak
podléhají přísným kvalitativním
standardům jako originální
léky. Pro pacienty jsou generika
cenově dostupnou a přitom
vysoce kvalitní alternativou.
A jak se pozná, že je nějaký
přípravek generický?
V EU se generika poznají
podle mezinárodního
názvu účinné látky (INN –
mezinárodní neproprietární
název) doplněného jménem
společnosti.
Zdroj: Profil společnosti Zentiva
Finance
Elektronická likvidace faktur v Precheze
Foto: SHUTTERSTOCK
V září 2013 byl v Precheze zaveden projekt elektronické likvidace faktur, který nahradil
papírovou formu schvalování došlých faktur likvidačními razítky a podpisy jednotlivých
schvalovatelů. Dodavatelem řešení je firma ISS Europe spol.s.r.o. Praha, která na základě
rámcové smlouvy s Agrofert a.s. postupně zavádí implementaci tohoto projektu
ve všech společnostech ve skupině Agrofert účtujícími v SAP.
Celý proces začíná tak, že došlá faktura
včetně příloh se na účtárně naskenuje
a v nainstalovaném programu se vytěží údaje potřebné k zaúčtování, schválení a platbě faktury. Program pracuje
se znalostní databází, která si během
vytěžování ukládá do paměti umístění
jednotlivých údajů na fakturách. Při následujícím naskenování si program sám
dokáže najít na faktuře potřebné údaje
a vyplnit je do připraveného formuláře.
Po vyplnění a kontrole všech údajů je
doklad včetně obrázku faktury přenesen
do SAP a účetní již pracuje s předzpracovaným dokladem, u kterého zkontroluje
vytěžené údaje a dál zpracovává fakturu
obvyklým způsobem. Během zpracování
má účetní možnost kontaktovat emailem
odpovědnou osobu s dotazem k zaúčtování. Odpovědné osobě tak přijde email
s dotazem a s obrázkem faktury. Po kompletním zpracování faktury odešle účetní
fakturu mailovou službou do schvalovacího procesu.
Schvalovací aplikace pracuje mimo SAP
a proces schvalování je založen na tzv.
kontrole „čtyř očí“. Znamená to, že fakturu vždy jeden člověk ověřuje a jiný člověk
schvaluje. Schvalování probíhá tak, že
příslušné osobě přijde email s upozorněním, že má ve schvalovací aplikaci fakturu ke schválení a prostřednictvím linku
v emailu se může prokliknout přímo
do schvalovací aplikace, kde se zobrazí
faktura ke schválení s obrázkem a potřebnými údaji. Po schválení se účetní
objeví v SAPu informace, že fakturu je
možné zaúčtovat. Další novou aplikací
je Optaris, ve kterém se archivují faktury
ve formátu pdf včetně informací, jakým
způsobem probíhalo schválení a jak jsou
zaúčtovány. Je zde možné vyhledávání,
filtrace a zobrazování faktur podle zvolených kritérií.
Implementace projektu byla náročná zejména z technického hlediska, protože se
vzájemně prolínají celkem čtyři aplikace.
Náročná byla také z organizačního hlediska, protože se tato změna dotkla organizace práce jak účetních a schvalovatelů,
tak i ostatních zaměstnanců, kterých se
dosud proces schvalování týkal jen okrajově. Věřím, že po odstranění nedostatků si
každý nalezne výhody, které elektronická
likvidace nabízí. Nejvýznamnější výhodou
je, že jsou faktury dostupné na jednom
úložišti (Optaris), kde se dá kromě skenu faktury najít i veškeré přílohy, dají se
doplňovat nové přílohy, obsahuje informace o zaúčtování, procesu schvalování,
seznamy faktur se dají filtrovat a třídit,
přenášet do excelu. Aplikace je dostupná
i těm, kteří nemají přístup do SAP.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
zúčastněným za vstřícný přístup a trpěIvana Fritzová
livost.
Foto: archiv PRECHEZA
Prodej
Setkání obchodních partnerů
Pregips – Monosal 2013
Dne 12. září 2013 prodejní útvar Prechezy pod záštitou komerčního ředitele uspořádal v pořadí
již šesté setkání obchodních partnerů – odběratelů sádrovce Pregips a Monosalu, které se koná
pravidelně každé dva roky.
Na konferenci byli pozváni hlavní odběratelé bílého průmyslového sádrovce
a monohydrátu síranu železnatého. Pozvání přijali v převážné míře výrobci
cementu a sádry z tuzemska i Slovenské
republiky. Nechyběl ani jeden z odběratelů, kteří používají Pregips jako surovinu
k výrobě cementu, sádry a navázaných
sádrových výrobků. Letošní konference
byla obohacena o přednášky o Monosalu, který nově nachází uplatnění u na-
šich zákazníků z oblasti výroby cementů. Pozvánku tradičně přijali i zástupci
Výzkumného ústavu maltovin Praha
(VUMO), potažmo i Svazu výrobců cementů v ČR (SVC ČR).
Hotel Rusava ve stejnojmenné obci,
v krásném prostředí Hostýnských hor, byl
místem pro uspořádání letošního klání.
Dle plánovaného harmonogramu nejprve proběhlo přivítání hostů. Pracovní část
pak započala sérií dvou bloků přednášek
orientovaných na aktuální témata. Obsahem bylo promítání připravených prezentačních materiálů, výklad a závěrečná
diskuse. Komerční ředitel Ing. Bartoš zahájil úvodní blok konference příspěvkem
na téma Agrofert, Precheza a stavebnictví.
Pan Brzica pak hodnotil historii prodejů
a měření spokojenosti zákazníků. Na téma
Aplikace výrobků z Prechezy v sektoru stavebnictví hovořil Ing. Přikryl. Druhý blok
přednášek pak započal Ing. Bartošek, jež
dokumentoval vývoj prodeje Monosalu
napříč prodejními sektory a Ing. Winter informoval o využití Monosalu pro
cementářský průmysl a přípravě výroby
Monosalu-30(F), kde měli zúčastnění
možnost fyzicky zhlédnout i laboratorní vzorky. Cyklus přednášek pokračoval
příspěvkem Ing. Pechála na téma novinky ve výrobě a sledování kvality Pregipsu.
Odbornou konferenci zakončili přednášky Ing. Gemricha ze SVC ČR a Ing. Peřky z VUMO Praha na téma Nové trendy
v normalizaci a technologii cementu.
Po slavnostní večeři započala neformální část setkání, kdy byla otevřena různá
diskusní témata, tím stěžejním byla současná situace v cementářském průmyslu
a předpoklady jeho dalšího vývoje. Na
základě získaných informací musíme
bohužel konstatovat, že pokračuje nepříjemná recese ve stavebnictví, jež se primárně odráží právě na produkci a prodeji
cementu. I v tomto nelehkém prostředí se
nám i v letošním roce všechen vyrobený
sádrovec podaří prodat.
Věříme, že letošní setkání proběhlo úspěšně, za všeobecné spokojenosti všech zúčastněných a napomohlo k dalšímu upevnění
vzájemných vztahů s našimi odběrateli.
Marian Bartoš
4
Precheza a my
precheza
www.precheza.cz
říjen 2013
Andrej Babiš: Jít k volbám je možnost, jak něco změnit
doveden k takové dokonalosti, že ho ovládá
pár zákulisních skupin a kmotrů. Kmotr má
svého politika, kterému pomůže do funkce,
politik se odvděčí tím, že pak svému kmotrovi nebo jeho spřízněné firmě přihraje státní zakázku. Kmotr si část peněz nechá, část
dá politikovi, jeho straně a takhle furt dokola. Proto dneska kmotři chystají kampaň
proti hnutí ANO. To kvůli nim a stávajícím
politikům jsou všechny zakázky předražené,
proto tu máme dražší dálnice než v Německu. Proto jsme zadlužená země, které roste
státní dluh o 13 milionů za každou hodinu,
a pokud se nic nezmění, tak nám za 15 let
nevyvezou už ani popelnici a nebudeme
schopní platit úroky z dluhů.
Pokračování ze str. 1
My začneme daně opravdu vybírat a začneme doopravdy kontrolovat a sankcionovat ty, kteří se placení daní vyhýbají,
budeme prosazovat, aby hotovostní operace byly minimální. Upřednostníme také
firmy, které platí daně v České republice,
před těmi, které odvádějí zisky do daňových rájů.
Jak to chcete udělat? Firmám přece
nezabráníte, aby měly svá sídla někde
v Monaku…
Jednoduše. Firmy s nejasnými vlastníky
vyřadíme z výběrových řízení a zveřejníme, proč jsme tak učinili, firmy, které
zde podnikají a platí řádně daně, naopak
budeme ve výběrových řízeních doporučovat. Když říkáme, že chceme řídit stát
ve prospěch státu a jeho občanů, tak přece
nebudeme posílat výnosy ze státních zakázek někam do Monaka. Upřednostníme
zkrátka české živnostníky a podniky – ať
už jsou malé, střední či větší – před těmi,
které se jako české tváří, ale zisky odvádějí
jinam.
Vy stále mluvíte o kmotrech, máte ale
nějaké opravdové indicie, že proti vám
něco chystají?
Kampaň proti nám už je a ještě bude obrovská. Všimněte si, jak proti nám ostatní
strany, které mají kmotry za zády, zkoušejí,
co mohou. Kmotrům je jedno, ve které
straně se zaháčkují, je jim ale jasné, že
u nás to nepůjde. Názorným příkladem
může být pan Hrdlička. Nejdříve byl hlavním kmotrem pražské ODS, což o něm
říkal i Mirek Topolánek, poté, co se jeho
kamarád Janoušek veřejně odepsal, tak byl
dokonce hlavním pražským kmotrem. Pomáhal založit Věci veřejné, což nám dnes
Proč to tak nedělaly politické strany,
které nám tu doteď vládly?
Zeptejte se jich, oni samozřejmě dneska
budou říkat, že to tak vždycky udělat chtěly.
Politici před volbami něco slibují, ale realita je pak úplně jiná. Jejich systém zde byl
dokládají i bývalí členové Bártovy strany,
své štěstí zkoušel v pražské ČSSD i u Jiřího
Paroubka, dneska je s Borisem Šťastným
hlavním tahounem proklausovské iniciativy Hlavu vzhůru paní Bobošíkové. Z jeho
strany – ať to budou jeho nohsledi z ODS
na Praze 10, z vévéček či z Hlavu vzhůru
– nějaký útok ještě určitě čekat musíme. Je
potřeba, aby lidé věděli, kdo tady tahá za
nitky a nenechali se zmást. Stávající strany
a ti, kteří je ovládají ze zákulisí, se našeho
nástupu opravdu bojí a udělají všechno,
aby nás poškodili. My ale určitě neklesneme na jejich úroveň. Stačí se podívat na
Wikipedii, co je pan Hrdlička zač a s kým
se kamarádí, každému pak bude jasné, že
mu jde v politice o miliardové kšefty. Ale
není to samozřejmě jen o něm.
Podle posledních volebních preferencí
může hnutí ANO skončit i druhé za sociálními demokraty. Počítáte s tím, že
se místo TOP 09 a zdecimované ODS
stanete nejsilnějším uskupením středu
a pravice?
Já popravdě moc průzkumům nevěřím
a už vůbec nevěřím dělení na pravici a levici v českém pojetí. Je pravicovější vláda, která navyšuje daně, tedy ODS a TOP
09, nebo vláda, která privatizuje banky
a OKD, tedy ČSSD? Ty strany na nás hrají habaďůru, že mají nějakou ideologii, ale
vždycky se nakonec nějak dohodnou, aby
to bylo „všestranně výhodné“. Vezměte si
jen to nekonečné dohadování kvůli imunitě, kvůli majetkovým přiznáním politiků a podobně. Proč politici kontrolují
sami sebe? Proč se bojí opravdu nezávislé
kontroly? Pokud by měli politici čistý štít,
tak nemají co tajit, ať jsou zleva nebo zprava. My čistý štít máme, nemáme tedy co
skrývat. Proto možná konkurenční strany
tvrdí, že jsme „nečitelní“. My jsme široce rozkročené středové hnutí, pravicoví
jsme možná tím, že nechceme a nebudeme zvyšovat daně, někomu se můžeme
zdát levicoví, protože chceme zlepšit život
důchodcům a lidem, kteří pomoc opravdu potřebují. My se chceme hlavně chovat
jako řádní hospodáři, nebudeme rozhazovat tak jako levicové vlády, nebudeme se
tvářit, že šetříme, tak jako pravice, a přitom vykrádat rozpočet a utrácet za nesmyslné projekty typu sKarty a podobně.
Stejně jako dalším stranám i vašemu
hnutí ale hrozí, že lidé k volbám prostě
nepřijdou. Že nad politikou mávnou rukou a pojedou na chaty. Jak chcete voliče
přesvědčit, aby šli volit?
mají úplně jiné starosti, než jsou souboje
politiků, kteří najednou předstírají zájem
o problémy voličů jen proto, že je před
volbami. Já jsem zvyklý držet slovo, na
tom také stojí dvacet let historie mého
podnikání v téhle zemi. Před dvěma lety
jsem řekl, že dám dohromady osobnosti,
které pomohou dát této zemi naději na
lepší budoucnost. Udělal jsem pro to,
myslím, dost. Riskuji přitom svoji pověst
a nezbývá mi moc času na řízení firem.
Kdybych někde lhal a podváděl, tak by
se to během předvolební masáže, která je
pro mě obrovskou zkušenostní a očistcem,
určitě projevilo. Je jasné, že lidi můžou
i tentokrát jít a volit profesionální politiky, kteří ve sněmovně sedí patnáct dvacet
let, kteří ztratili kontakt s realitou a kteří se více znají s kmotry než s problémy
obyčejných lidí. Potom ale žádné zlepšení
čekat nemůžeme. Sedět doma a vykašlat se
na volby také není řešení. Ale já nevěřím,
že by lidé byli už tak apatičtí, že by rozhodování o sobě a o budoucnosti svých
dětí nechali na jiných. Já osobně budu mít
svědomí čisté. Můžu říct svým dětem, že
jsem se snažil něco udělat.
Já moc dobře chápu, že lidé jsou politikou
otrávení. Chápu, že je štvou všechny ty
sliby, které se nikdy nenaplnily. I z naší
tour po krajských městech vím, že lidé
Foto: SHUTTERSTOCK
Řízení jakosti
Revize „ízo“ norem systému managementu
Ještě jsme si ani pořádně nezvykli na systém procesního řízení a až se na nás chystá další změna.
Tedy … ještě jsme si ani za třináct let pořádně nezvykli na to, že „ízo není o papírech“, a už bude „ízo“
o něčem jiném. A pochopitelně se tomu do roka a do dne nevyhneme a proto se připravme raději už teď,
abychom se pak zase nemuseli divit „co to tam v tom Bruselu zase vymysleli“.
Tedy, pardon, ISO (International Organization for Standardization) nesídlí v Bruselu,
ale v Ženevě, není to organizace evropská,
ale celosvětová a nevydává závazná nařízení, ale dobrovolné standardy a „ízo“ ve
smyslu „systém managementu kvality“ je
pro ISO jenom jedna z 19 500 norem, které
tato organizace od roku 1947 vydala. Čili
není za tím zlá EU, ale naše dobrovolná
snaha. A o co se budeme v následujících
letech dobrovolně snažit?
Systém managementu kvality má být
funkční a přiměřený potřebám. Jistý certifikační guru k tomu sice jedovatě dodával,
že pokud má pan ředitel nebo pan zákazník velkou nebo malou potřebu, není to
pro systém řízení jakosti až tak úplně to
nejpodstatnější, ale co je psáno, to je dáno.
Možná si ještě vzpomenete, co že to byla ta
první potřeba pana zákazníka („ízo“ rovná
se „zákazník“, tak to bylo, je a bude, a kdo si
myslí cokoliv jiného, čepelem v jeho zrádnou hruď). První potřeba pana zákazníka
spočívala v ubezpečení, že jeho dodavatel nezapomněl na nic, o čem se ví, že je
důležité. Podstatné je „ubezpečení“ a „ví“.
Proto „vyjádřené potřeby“, „přezkoumání
smluv“ a „plánování jakosti“ a celý ten kolotoč se „zabezpečováním jakosti“ (quality
assurance), stohy papírů a tisíce vlastnoručních podpisů kde všude možně. Psal se rok
1987, totáč a pravěk, ale dnes, 3. října 2013
„SAS“ v systému bezpečnosti práce OHSAS
znamená „Safety Assurance System“, předpisy a vlastnoruční podpisy atd. …
Samozřejmě netrvalo dlouho, než se zjistilo, že systém poskytování objektivního
důkazu je ideální pro soudní spory, ale naprosto nevhodný pro byznys. Zákazníkovi
sice nezvratně dokážete, že vy nic a on že
nemá pravdu, ale on vám to vrátí tím, že už
od vás příště nekoupí. Přece nebude podruhé za rohatého přežvýkavce. A tak veškeré
diskuse o „zabezpečování jakosti“, zvlášť
u mimoevropských partnerů, dopadly buď
v lepším případě velkým údivem (Ameri-
čan nechápe, proč má výrobek v první řadě
odpovídat normě a až teprve potom požadavkům zákazníka), anebo velkým průšvihem (pokud po východoasiatovi budete
chtít „assurance“ – například bezpečnosti
hračky – klidně vám ji dá i s označením CE
a vy mu dokazujte, že to není pravda…).
No, a když v polovině devadesátých let
přišel hřebíček do rakvičky z vlastních
řad („kvalitářská byrokracie je dobrá tak
akorát na Cenu za jakost, ale ne pro přežití
firmy“), spatřila světlo světa První Velká
Revize Systému Řízení Jakosti.
Ano, mluvíme tady o procesním řízení
kvality, zaměřeném na výkonnost. Od 16.
prosince 2000 už není důležité, jestli je
všechno v papírech, ale jestli je všechno
výkonné. Namísto „předpisů“ a „záznamů“
přišly „kejpíaj“ a „béescé“. Našlo by se toho
pochopitelně víc než jen Key Performance
Indicators a Balanced Scorecard, ale jak už
to tak bývá, psa natrvalo nezakopeš. Tady
se pes nezakopal ani v oblasti technické
(v čem jsem lepší než konkurence), ani komerční (proč koupit zrovna ode mne), ale
v oblasti ekonomické. Fujtajbl, veljúenelajzys
(hodnotová analýza) a kvalitykosts (ekonomika jakosti), tomu přece nikdo pořádně
nerozumí. A tak je kejpíaj (klíčový ukazatel
funguje/nefunguje) pro informatiky počet
přístupů na firemní web z vnějšího prostředí
a pro obchodníky počet reklamací. Izovsky
naprosto bez chybičky, v praxi zcela k ničemu. No, a když (v souvislosti s globální krizí??) přišel hřebíček do rakvičky z vlastních
řad („k prosperitě se neproškrtáš“), spatřila
světlo světa Druhá Velká Revize Systému
Řízení Jakosti. Začala teď, finále nás čeká
v roce 2015. A o čem bude „kvalita 2015?“
Zatím víc tušíme, než víme. Jisté je však
jedno. Konečně se přišlo na to, že existují i rizika v oblasti zákaznických vztahů
(tedy „v ízo“) a že standardně a systémově
řešit nekvalitní zboží nebo chybějící dodávky je sice krásně izovské, ale pro kšeft
dokonale smrtící. Proto se bude stále víc
akcentovat hodnocení nikoli papírů nebo
výkonnosti, ale rizika, které pro mne byznys s tím kterým obchodním partnerem
znamená. Proto se v poslední době nemluví
o „quality management“, ale „continuity
management“ a „business assurance“ je víc
než „quality assurance“. Sečteno podtrženo,
ti dobří budou dodávat dobrou kvalitu za
rozumnou cenu a to furt, čili bude na ně
spoleh a bude se o nich kupovat, ti horší
dodají jenom někdy a jenom něco a budou
proto jenom paběrkovat. A jestli si zvolíme
to první nebo to druhé, je na nás všech.
A koneckonců, neplatí to jenom pro kšeft.
Pavel Mollin
Bezpečnost práce
Foto: SHUTTERSTOCK
Historie vzniku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a současnost (II. část)
V poslední době zaznamenala legislativa BOZP významný vývoj a to především
v oblasti pracovnělékařských služeb.
S účinností od 1. 4. 2012 byl schválen zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a především zákon č. 373/2011 Sb.,
o specifických zdravotních službách.
Posledně jmenovaný byl s účinností od
1. 4. 2013 doplněn o nový § 58a – Zaměstnavatel, který získal oprávnění k poskytování pracovně lékařských služeb (dále
jen PLS) může tyto služby poskytovat
i na svých pracovištích. Zaměstnavatel
je povinen zajistit nezávislost zaměstnanců poskytující PLS. Změna se týkala
i dohod o provedení práce nebo dohody
o pracovní činnosti.
Dlouho očekávaný právní předpis o pracovnělékařských službách (Vyhláška č.
79/2013 Sb.) vyšel jako prováděcí předpis
k zákonu č. 373/2011 Sb. s účinností od
3. 4. 2013. Nahradil letitý předpis o posuzování zdravotní způsobilosti v práci,
ve znění směrnice č. 17/1970 Věst. MZ
ČSR. Vyhláška řeší obsah PLS, organizaci
a rozsah PLS, pracovnělékařské prohlídky
a lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci.
Současné legislativní požadavky jednoznačně tedy zdůrazňují úkoly a povinnosti zaměstnavatelů a význam bezpečnosti
a ochrany zdraví na pracovišti. V tomto duchu stanoví tyto nejzákladnější povinnosti:
tWZUWÈʭFUCF[QFʊOÏB‫[ڀ‬ESBWÓOFPISPäVKÓDÓ
pracovní prostředí a pracovní podmín-
ky vhodnou organizací BOZP a přijímat
opatření předcházejícím rizikům,
tWʏOPWBUQP[PSOPTUQSFWFODJSJ[JLPWPTUJ
včetně opatření vyplývajících z právních
a ostatních předpisů, vedoucích k odstranění příp. předcházením rizik a jejich
minimalizaci,
t QʭJ[QʹTPCPWBU QSBDPWOÓ QPENÓOLZ
potřebám zaměstnanců s cílem omezení
působení negativních vlivů práce na jejich
zdraví.
Jaroslav Pazdera
precheza
Precheza a my
www.precheza.cz
říjen 2013
5
Soutěž
TŘÍDENNÍ REKONDIČNÍ
pobyt pro dva
ZO OS ECHO zorganizovala a vyhlašuje ve spolupráci
s redakční radou NOVIN PRECHEZA soutěž pro
zaměstnance Prechezy o získání poukázky na rekondiční
pobyt pro 2 osoby v Lázních Teplice nad Bečvou a.s. Díky
unikátnímu přírodnímu zdroji - minerální vodě bohaté
na oxid uhličitý, je to místo, kde pomohou hlavně
Vašemu srdíčku, cévám i celému organismu. Kromě
špičkové kardiorehabilitace nabízí lázně pestrou
škálu dalších relaxačních a wellnessových procedur,
které stále rozšiřují.
Stačí málo a můžete relaxovat v tomto lázeňském komplexu i vy. Jediné, co je potřeba udělat do 1. listopadu, zaslat na adresu [email protected] správné
odpovědi na tři jednoduché otázky. Následující den vylosuje výherce Ing. Josef
Winter, technický ředitel a.s. Precheza.
Soutěžní otázky:
1. Lázně se nachází
v malebném údolí řeky
a) Bečvy
b) Moravy
c) Odry
2. Polárium ARKTIKA je součástí nabídky lázeňského domu
a) Janáček
b) Moravan
c) Bečva
3. Tvář lázním
propůjčila
a) Libuška Šafránková
b) Zlata Adamovská
c) Jana Paulová
Odpovědi zašlete do 1. 11. 2013 na adresu [email protected]
Opět máme milou Blahopřejeme
povinnost sdělit všem výherci minulé
čtenářům Novin soutěže
Precheza výherce
soutěže o rekondiční
pobyt na hotelu
Miroslava v Lednici.
Personalistka paní
Alena Okáčová vylosovala pana Romana
Zvěřinu, kterému blahopřejeme a přejeme
příjemný pobyt.
Foto: archiv PRECHEZA
Foto: SHUTTERSTOCK
Příjemné zpestření
podzimních dnů v lázních Teplice
Foto: archiv LÁZNĚ tEPLICE
Rekondiční pobyt v Lázních Teplice nad Bečvou
AK PRETIOX
O víkendu 20. - 21. 9. 2013 se konal již 30. ročník legendární
Pretioxky – závodu v automobilových orientačních soutěžích
nesoucího název hlavního produktu Prechezy a také místního
autoklubu.
Letošní soutěže byly zařazeny do Mistrovství České republiky 2013 (MČR) – 7. a 8.
kolo, Moravského poháru 2013 (MP) – 5.
a 6. kolo, denní soutěž byla vypsána i pro
kategorii Shell Cup Morava 2013 (SCM)
pro začínající či amatérské posádky – 4.
kolo. Protože počet pořádaných soutěží
se tak nějak nenápadně, ale neustále snižuje (zejména pohárová klání na Moravě),
čekali jsme odpovídající – tedy velkou –
účast. A měli jsme pravdu: na startu se sešlo 30 posádek. To znamená, že se k nám
sjeli v podstatě všichni pravidelní účastníci seriálových soutěží!
Hlavní soutěž byla zařazena do Mistrovství republiky, tak tomu musel být
přizpůsoben i časový formát celé akce.
Ten je detailně předepsán v Řádech AOS:
zahájení tedy bylo v pátek večer, následovala noční část soutěže (7. kolo MČR
a 5. kolo MP), pak krátký (ale o to intenzivnější) odpočinek všech (organizátory
nevyjímaje – sám jsem spal bezmála hodinu a půl!) a v sobotním ránu se pokračovalo denní částí (8. kolo MČR, 6. kolo
MP a 4. kolo SCM). Startu do každého
kola předchází vždy jízda zručnosti. Tentokráte se jela o Pohár starosty Lipníka
nad Bečvou.
Při rozpravě přivítal všechny účastníky jak
předseda AK Pretiox v AČR, pan Jiří Procházka, tak také dlouholetý člen autoklubu
a bývalý generální ředitel Prechezy, pan
Ing. Antonín Mlčoch, CSc., který připomněl dlouholetou tradici pořádání AOS
v Přerově.
Tato trať byla připravena s ohledem na
nutnost zajištění ubytování v domově
mládeže – Internátu Střední průmyslové
školy v Lipníku – netypicky: noční část
vedla „z Lipníka do Lipníka“ a až denní
pak „z Lipníka do Přerova“, tedy domů
do Prechezy. Podle časového rozpisu se
1. posádka rozjela do jízdy zručnosti a následně do nočního kola ve 20:00. Posádky
se vydaly na krátké putování po Lipníku
a následně trapem směrem na Hranice
s první časovou kontrolou u Klokočí. Samozřejmě, že cesta byla trochu zamotaná,
ale o tom orientační soutěže jsou. Druhá
etapa „vrátila“ soutěžící pod horami nad
Lipník, odkud z časové kontroly v Bohuslávkách ještě zdaleka nebylo do cíle coby
kamenem dohodil… Po dojezdu na soutěžící čekalo občerstvení, a samozřejmě
diskuse o tom, co se jak mělo, a proč to
nemá autor tratě v hlavě v pořádku…
Také ráno se podařilo dodržet časový
harmonogram, i když bylo nutné trochu
posunout podstatný prvek – slalom – jízdy
zručnosti cca o 3 metry z důvodu nečekaně parkujících vozidel. Obsluha technického prvku však tento přesun zvládla
s profesionální bravurou, takže někteří
soutěžící se až v cíli dozvěděli, že to bylo
celé trochu jinak než v noci! Denní část
nebyla ani o moc kratší, ale možná trochu
jednodušší – ostatně jako vždy, za světla
se prostě jede mnohem líp. Soutěžící se
pustili na Přerov, samozřejmě s drobnou
oklikou přes Tršice, kde byla 1. denní časová kontrola, a následně „zadem“ přes
Kokory, kde byla časovka denní druhá.
Po dojezdu se jako obvykle rozpoutaly diskuse – co jak autor myslel, jak se kdo na co
nachytal, jak všichni nachytali na nějaké
drobné chybě či nepřesnosti autora – to
je vždycky stejné a ani letos tomu nebylo
jinak. Připomínky se nicméně podařilo
poměrně chvatně zapracovat do výpočtu
výsledků, a tak jsme už kolem páté hodiny
mohli vyhlásit výsledky jubilejního ročníku podle propozic.
Pro pořadatele to však odjezdem posádek neskončilo – bylo potřeba vše uklidit
a uvést do původního stavu. O hladký
průběh náročných soutěžních dní se zasloužila celá řada lidí, spolupracujících
dobrovolníků. Nerad bych na někoho zapomněl, proto si dovolím paušálně: vám
Foto: archiv PRECHEZA
Legendární soutěž Pretioxka se dožila třicítky!
všem patří velký dík za bezporuchový průběh akce! Stejně tak velký dík patří i všem
sponzorům, dále vedení internátu SPŠ
v Lipníku, bez jehož vstřícnosti bychom
soutěž uspořádat nemohli. V neposlední
řadě díky Precheze, která pořádání soutěží
podobného typu umožňuje.
Ludvík Prášil
Foto: Adolf Goebel
Moravský ornitologický spolek
Velké motýlí stěhování
Americký motýl danaus
stěhovavý (monarcha) je
proslulý svými pravidelnými
migracemi, kdy se jeho
ohromná hejna na podzim
přesouvají na jih do Mexika
a na jaře zase zpět do USA.
Všichni známe z televize a filmů úžasnou
podívanou na mraky poletujících motýlů
a stromy obsypané hrozny tělíček s třepotajícími se křídly. Poletující motýli si jen
těžko hledají jakékoli volné místo k dosednutí. Kdo z nás si uvědomuje, že i my
zažíváme pravidelné, byť méně nápadné
přesuny ohromných motýlích hejn? Tato
podívaná přitom bývá k vidění dvakrát
ročně i v Precheze a jejím okolí. Pozorní
pozorovatelé mohou zaregistrovat v neuvěřitelně rychlém letu nízko nad zemí středně
velké nenápadně hnědě vypadající motýly.
Jedná se o tah baboček bodlákových. Na
jaře, nejčastěji již v květnu, motýli většinou míří na severovýchod a nejeví žádnou
snahu usednout na květy a pít nektar. Je to
škoda, protože tak přicházíme o za letu nerozeznatelné nádherné černé, bílé, hnědé,
červené a žluté vzory na křídlech. Podobná
podívaná se opakuje na přelomu léta a podzimu. To bývá směr opačný, k jihu. Maximum tahu bývá proměnlivé a počty motýlů
Babočku bodlákovou si můžete prohlédnout na videokanále
Moravského ornitologického spolku na adrese
http://youtu.be/AYc0klMDJtU
se liší i místo od místa. Počty motýlů někdy
úplně berou dech. Zažil jsem na Přerovsku
migraci, kdy kolem mne proletělo během
jediné minuty kolem sedmdesáti baboček
bodlákových. Přelety v takovém množství
přitom trvaly několik dní. Přelétávaly tedy
minimálně statisíce, možná milióny těchto
malých tvorečků.
Proč to dělají? Je to geniální strategie.
Také díky ní tento druh žije na všech
kontinentech kromě Jižní Ameriky
a Antarktidy. V Evropě motýli přezimují
ve Středomoří. Brzy na jaře tam nakladou vajíčka na živné rostliny a zahynou.
Nová generace motýlů se v květnu vydává
na sever, kde najdou díky pomalejšímu
růstu rostlin opět ideální podmínky pro
nakladení vajíček a výživu vylíhlých housenek. U nás jsou hlavní potravou housenek bodláky, pcháče a kopřivy. V létě
vylíhlá generace motýlů z části migruje
do vlhkých oblastí západní Evropy i na
východ. Motýli opět nakladou vajíčka
a na začátku podzimu se z kukel vylíhne
třetí generace. Naberou sil na květech
a spadlém ovoci a přesunou se hromadně
na jih do Středomoří, kde snáze přežijí
zimu v zimním spánku. Na jaře je znovu
čeká zajištění nové generace. Je to odvěký
cyklus a doufejme, že má před sebou ještě
dlouhou budoucnost.
Adolf Goebel
6
Precheza po práci
precheza
www.precheza.cz
říjen 2013
Sport
Foto: Jarda Zdráhal
Relax
„Železný muž“
slaví padesátku
na zdravotním středisku
PRECHEZY
Masáž lávovými kameny
Již několikrát jsme se na stránkách našich novin
zmínili o našem zaměstnanci, člověku s velkým srdcem
a s nezdolnou vůlí, o Jardovi Zdráhalovi. A nejde
jinak, než o něm zase napsat pár řádků. Navíc, když
náš borec letos oslavil půlstoletí svého života. Jeho
sportovní výkony, kterých letos znovu – pokolikáté už?
– dosáhl, jeho rok narození ovšem absolutně popírají.
Fotoreportáž
Kaprecheza Cup 2013
Foto: SHUTTRESTOCK
moc rekreantů. Což je opět v jeho „tréninkovém“ období od října do května. Ano, nespletla jsem se. Jardu neodradí v příjemné koupeli na čerstvém
vzduchu ani několikastupňový mráz.
Opravdu nevím, jak je možné tyto veškeré aktivity pro normálního člověka
k nepochopení, zvládat více než na sto procent. A to vlastně velkou část
svého času tráví v naší továrně, kde na útvaru Energetika plní své pracovní
povinnosti s nasazením sobě vlastním – tedy až sebezničujícím. Může být
dobrým příkladem pro své mladší spolupracovníky, které zároveň vede
k zodpovědnosti a svědomitosti.
Jardo, přejeme Ti do další padesátky, aby ti sloužilo zdravíčko
a mohl jsi nás tak všechny zase znovu a znovu překvapovat, čeho
je velký člověk, jakým bezesporu jsi, schopen dosáhnout a být
Dana Lehnertová
přitom maximálně lidský. Děkujeme.
ZO OS ECHO akce pro zaměstnance a.s. PRECHEZA
Větrání plic po pětatřicáté
Větrání plic po pětatřicáté
Rehabilitační zařízení na zdravotním středisku rozšířilo paletu
svých služeb o masáže lávovými kameny. Tento typ masáže spojený
s masáží klasickou má terapeutický a relaxační účinek. Tělo je
masírováno střídavě kameny i bez nich s použitím aromaterapeutických olejů. Účinky masáže jsou nezapomenutelným zážitkem
a působí ještě několik dní po jejím provedení. Kameny zároveň
s teplem předávají velmi silnou energii ovlivňující energetické
cesty lidského těla, dodávají tak životní sílu a dobrou náladu. Zaměstnanci společnosti Precheza mají tak skvělou možnost využít
příspěvku odborové organizace a tím prožít nejen tento druh
masáže za poloviční cenu.
Lymfomasáž
Bc. Silvie Minaříková 732 551473
Foto: SHUTTRESTOCK
„Železný muž“ je triatlonový závod, který vyžaduje kromě náročné a dlouhodobé přípravy obrovskou dávku pevné vůle. Jenom si to představte
– uplavat 3 800 metrů, přesednout na kolo, zajet si 180 kilometrů a na
závěr si zaběhnout maratón (42,2 kilometrů). A to vše během jednoho
dne, jednoho závodu. Jarda si to letos „užil“ – naložil si tuto porci ke
svým kulatinám hned dvakrát. 22. června se zúčastnil se Moraviamana
v Otrokovicích a 3. srpna Slovakmana v Piešťanech. Jelikož bylo letošní léto
štědré na tropické teploty, po oba tyto nesmírně náročné závody neklesla
teplota vzduchu pod 350C. O to víc lze považovat časy v Otrokovicích
11 hodin 58 minut a v Piešťanech 13 hodin 40 minut, kterých Jarda dosáhl,
za výborné i když nepřekonal svůj osobní rekord z loňského roku 11 hodin
17 minut. Poslední část závodu, což je uběhnout po asfaltu v tropických
teplotách 42,2 kilometry, je opravdu „nadlidský“ a pro mnohé nepochopitelný výkon. Všemu předchází téměř profesionální tréninková příprava,
která trvá od října do prvních květnových závodů. Od května do září už má
Jarda velmi málo víkendů bez nějakého závodu. Zúčastňuje se krátkých,
středních i olympijských triatlonů, jako jsou například Porubský sprint
triatlon, Hranický triatlon, Czechman, Pilman a mnoha dalších.
Jeho srdeční záležitostí je ale bezesporu osecký triatlon „Bečvoman“. Jako
rodák z Oseka nad Bečvou stál u zrodu tohoto oblíbeného závodu pro
širokou veřejnost. Jarda je pravý „osecký“ patriot – je dlouhodobým členem
místního mysliveckého spolku, což je jeho další velký koníček. Kromě
času stráveného v lese se psem norníkem, obětuje mnoho a mnoho hodin
dobrovolné práci ve spolku. Také byl až donedávna aktivním dlouholetým
hráčem oseckého družstva národní házené. Rád si zajde několikrát týdně
zaplavat do oseckého jezera Jadran. A to hlavně, když už se tam nezdržuje
Kamil Hrudík 734 876771
Další nová terapie je přístrojová lymfomasáž. Zvláště
v těchto chladných dnech,
kdy se potýkáme s rýmou,
nachlazením a jinými virovými onemocněními, je ideální
absolvovat kůru na přístrojové lymfomasáži. Tato terapie
výrazně posiluje imunitu,
taktéž příznivě ovlivňuje otoky dolních končetin, pocit těžkých
kamenných nohou, celulitu a další symptomy. Terapie je nenáročná, nebolestivá a člověk si i odpočine. Terapie trvá 35 až 40 minut
a zaměstnance Prechezy stojí dva lístky. Pro zájemce nezaměstnané v Precheze a.s. je momentálně zaváděcí cena 200 Kč a tato akce
bude trvat do konce tohoto roku.
Anketa
Zájezd do Krušných hor
Zájezd do pražské ZOO
Zájezd do pražské ZOO
Zúčastnili jste se nějaké z mnoha akcí konaných v měsíci
září (zájezd Krušné hory, ZOO Praha, Kaprecheza,
Nástěnka Cup, Větrání plic)? Jak je hodnotíte?
Miroslav Ulma | provozní zámečník
Nevím jak to paní Štěpničková děla, ale nejspíš má s někým nahoře smlouvu. Co zájezd to perla. Krušné hory opět nezklamaly.
Od počasí, stravy, ubytování až po výběr tras. No prostě perla!
Petr Mrázek | vedoucí technolog energetika
Netradiční pojetí 35. ročníku Větrání plic výběrem co do lokality i do vzdálenosti. Ptačí soutěska musela všechny zúčastněné
okouzlit okolní přírodou, charakterem stezky, upraveností přístupových cest. Nakonec se i to počasíčko umoudřilo a tak lze
tuto povedenou akci po všech stránkách hodnotit jen kladně.
Zájezd do Krušných hor
Nástěnka Cup 2013
Nástěnka Cup 2013
Roman Hynčica | chemik - povrchová úprava
Zúčastnil jsem se Nástěnka cupu a Kaprechezy a to aktivně i organizačně. Z hlediska soutěžícího jsem si obě akce užil a příště
jsem rozhodnutý přihlásit se znovu. Z hlediska organizačního
jsem rád, že nám počasí dovolilo odehrát především závěrečný
tenisový turnaj.
Jiří Procházka | referent životního prostředí
Zúčastnil jsem se zájezdů Krušné hory a ZOO Praha. Krušné
hory byly velmi vydařené, skoro bych řekl, že asi nejlepší z celé
řady zájezdů p. Ing. Štěpničkové. K ZOO Praha se zdržím hodnocení, poněvadž jsem se podílel na organizaci, domnívám se však,
že též šlo o vydařenou akci.
TIRÁŽ
NOVINY PRECHEZA | Noviny zaměstnanců PRECHEZA a.s. Přerov | Vydavatel: PRECHEZA a.s. Přerov | Evidenční číslo: MK ČR E 12616 | NEPRODEJNÉ | Redakční rada: Adolf Goebel, Marek Konečný, Dana
Lehnertová, Tomáš Navrátil, Alena Okáčová, Ludvík Prášil, Tomáš Příkopa, Jan Přikryl, Pavel Šnejdrla, Jiří Valenta | Šéfredaktorka: Jitka Koppová | Adresa redakce: NOVINY PRECHEZA, nábřeží Dr. E. Beneše 1170/24,
750 02 Přerov | Telefon: +420 581 253 848 | E-mail: [email protected]
Download

- Precheza, as