Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Spoločnosť MATADOR Industries a.s. sa začiatkom roku 2012
uchádzala o kontrakt na repasáciu vulkanizačných lisov VHL
45“ pre investičný projekt spoločnosti Kordiant Vostok, Omsk
v Ruskej federácii.
Jednalo sa o projekt s neformálnym
názvom „Milionnik“. V minulom roku
to bol jeden z najdôležitejších projektov, ktorého cieľom bolo zvýšenie
výrobnej kapacity osobných a ľahkých
nákladných pneumatík o 400 tisíc
kusov ročne.
Ročník VIII, Číslo 3 | 8.apríl 2013
Náročné projekty za Uralom
5 ks VHL 42“ z tejto série po repasii
začali pracovníci MID montovať v Rusku na začiatku januára 2013 (pri vonkajších teplotách -33°C).
Matador Industries a.s. úspešne zrealizovala repasáciu
vulkanizačných lisov v Ruskej federácii.
Po úspešnej montáži, testoch a následnom odovzdaní už tieto lisy v súčasnosti lisujú sériovú produkciu pneumatík.
spoločnosti, podnikajúce v oblasti výroby strojov a zariadení pre gumárenský priemysel.
Región
Ural
Vedenie holdingu Kordiant sa nakoniec rozhodlo
O realizáciu častí tohto projektu sa pre ponuku MATADOR
uchádzali aj mnohé iné zahraničné Industries a spoločnosť
Omsk
Rusko
Moskva
Kazachstan
Na základe maximálnej
spokojnosti zákazníka s
odvedenou prácou pracovníkov MID, po úspešnej repasii a montáži
v Rusku sa Kordiant
Vostok, Omsk rozhodol
pre novú ponuku od
V týchto dňoch pracovníci z Dubnice
spoločne s centrálou Kordiant v Moskve intenzívne pripravujú opäť nový
rámcový kontrakt na repasiu a montáž
25 ks lisov VHL 45“.
Dubnica n/Váhom
získala objednávku na repasovanie 9 ks
vulkanizačných lisov VHL 45“.
9 ks VHL 42“ – po inštalácií v 11/2012
Po náročnej a zložitej repasácii sa v novembri 2012 podarilo pracovníkom
MID úspešne inštalovať a zapojiť do novej prevádzky v Omsku všetkých deväť
lisov VHL 45“.
Zľava: Ing. Š.Nagy, J.Rojkovič, S.Beljaev-vedúci lisovne
Cordiant Vostok, M.Janík, A.Gajdoš, dole: F. Barčík
MATADOR Industries, čo viedlo k podpisu kontraktov na repasovanie ďalších
10 ks hydraulických vulkanizačných
lisov HL 42“.
5 ks VHL 42“ – po inštalácií v 01/2013
Matador prichádza s novým modelom rozvoja zamestnancov – Modulárne vzdelávanie.
manažérsku pozíciu. Druhým je
ďalší rozvoj po menovaní na
pozíciu.
Zamestnanec, ktorý je zaradený
do Modulárneho vzdelávania
prechádza procesom vzdelávania,
pričom jeho kariérny rozvoj
obsahuje spravidla dve vzdelávacie aktivity ročne zamerané na
Modulárne vzdelávanie má dva základné manažérske zručnosti a jednu
s me r y. Pr v ý m s me rom j e roz voj vzdelávaciu aktivitu zameranú na
zamestnanca pred menovaním na rast odbornosti príslušného
zamestnanca. Financovanie modulárneho vzdelávania stojí skupinu Matador nemalé finančné
prostriedky, avšak v súlade s hodnotami skupiny definovanými
v stratégii (podpora schopných zamestnancov a umožnenie ich
rozvoja), je tento spôsob rozvoja
zamestnancov zaradený medzi
priority v oblasti práce s ľudským
kapitálom. Treba zdôrazniť, že
v mnohých iných spoločnostiach
Program Modulárneho vzdelávania je
komplexným vzdelávaním priamo prepojeným s plánom nástupníctva (succession planning) vo firme. Do programu Modulárneho vzdelávania je zaradený prioritne zamestnanec s nomináciou v pláne nástupcov. Cieľom je efektívne rozvíjať manažérske, ale aj odborné zručnosti účastníkov programu.
Dňa 20. augusta 1945 bola na MATADOR pryžové závody uvalená národná
správa. Komisia národných správcov
riadila podnik až do znárodnenia. Ich
zriadený poštátnený podnik s názvom
MATADOR, gumárenské závody, n. p.
v Bratislave. Akútny nedostatok pneumatík sa v povojnovom Česko-Slovensku pre-
Značka Matador
má viac ako 100 rokov
prvou úlohou bolo obnoviť výrobu.
V prvom povojnovom roku to bolo len 15%
z produkcie roka 1938. V marci 1946 bol
rozhodnutím ministerstva priemyslu
javoval už v prvých mesiacoch povojnovej
obnovy hospodárstva. V rámci pomoci priviezli spojenci do Česko-Slovenska tisíce
nových motorových vozidiel, ktoré potrebovali nové typy pneumatík. Domáce pneumatikárske závody nedokázali zvýšiť
svoje výrobné kapacity a tak sa chýbajúce
pneumatiky museli privážať vo veľkých
množstvách zo zahraničia. Tento nepriaznivý stav sa riešil návrhom na výstavbu
nového závodu, ktorý bol spomedzi všetkých gumárenských podnikov v ČeskoSlovensku schopný realizovať len MATADOR, n.p. v Bratislave. Z hľadiska výberu
lokality na výstavbu prichádzala do úvahy
len oblasť západného Slovenska. Okrem
výstavby nového závodu v susedstve
priamo v Petržalke, uvažovalo sa o mes-
tách Nitra, Sereď, Hlohovec, Trenčín, Púchov a Bytča. Nakoniec padlo rozhodnutie
začať výstavbu nového závodu v Púchove.
Jeho základný kameň bol postavený 7. septembra 1947. Projektová dokumentácia a
strojno-technologické zariadenia nového
závodu boli objednané v USA. Bezproblémový postup výstavby narušili o šesť mesiacov vnútropolitické udalosti. Po febru-
árovom politickom prevrate v r. 1948 sa
dostala k moci komunistická strana.
V krátkom čase nová vláda znárodnila
všetky podniky a väčšinu poľnohospodárskej pôdy. Znárodnený bol aj všetok zahraničný majetok. USA ako odvetu uvalili
embargo na vývoz strojno-technologického zariadenia pre česko-slovenské
takýto postup vôbec nie je samozrejmosťou. Každý zamestnanec, ktorý
bol zaradený do tohto programu, bude
podrobnejšie oboznámený s ďalším
postupom v rámci hodnotiacich pohovorov, ktoré budú prebiehať v roku
2013. Okrem odborných rozvojových aktivít účastníci programu prejdú v tomto
roku predovš etkým vzdelávacími
aktivitami zameranými na Projektové
riadenie a Komunikačné a prezentačné
zručnosti.
JZ
podniky. MATADOR stihol prevziať pre Rempo a Obnova. Tieto a iné zmeny a prenový závod len asi jednu tretinu dodávky suny svedčia o tom, že situácia po februári
strojno-technologického zariadenia z 1948 nezodpovedala štandardom normálcelkového objemu dodávky. Chýbajúce neho podnikateľského prostredia. Direktíčasti sa museli nahradiť staršími strojmi z vy a úradnícke rozhodnutia plánovačov sa
česko-slovenských tovární, alebo sa zakú- v praxi ukazovali ako nezodpovedné.
pili v zahraničí. Náhradné technologické
PH
zariadenia neraz upravili z už vyradených
Súťažná otázka č. 2 :
strojov.
V roku 1947 bola do podniku MATADOR,
Ako sa nazývala prvá českogumárenské závody, n.p. v Bratislave slovenská terénna pneumatika?
včlenená brnenská firma Viktoria, a.s. a v
Uveďte celý názov.
roku 1948 závod Fodor sídliaci v Brne –
Odpovede posielajte na:
Kániciach. Tieto podniky sa zaoberali
[email protected]
výrobou gumových
látok, gumových plášťov, výrobou technickej gumy a gumových výliskov. V roku
1949 zlúčili so spoločnosťou MATADOR
všetky vulkanizačné
dielne na Slovensku.
V roku 1950 však boli
delimitované do náVýroba pneumatík v novom závode Matador - rok 1950
rodných podnikov
02
03
Matador EXPRES
Matador EXPRES
02
Predstavujeme
Ing. Michal Jíra
Ing. Michal Jíra pracuje v spoločnosti AUFEER DESIGN
od 1.12.2007, aktuálne na pozícii vedúceho oddelenia
konštrukcie lisovacích nástrojov a zástupcu riaditeľa
spoločnosti. Prax v odbore konštrukcie lisovacích nástrojov má 14 rokov, najskôr pracoval ako konštruktér,
neskôr ako vedúci projektu konštrukcie lisovacích
nástrojov. Vyštudoval Technickú univerzitu v Liberci,
katedru tvárnenia a plastov. Pre bližšie predstavenie
našim čitateľom sme mu položili niekoľko otázok.
1. Čo vás najpozitívnejšie ovplyvnilo pri výbere kariéry alebo
v živote?
Nejpozitivnější vliv na mě měli
moji rodiče. Vždy mě vedli k samostatnosti a naučili mě umění
postarat se za každých okolností
sám o sebe. Tato schopnost "přežít" mi pomáhá i v mém pracovním životě, kde se snažím spoléhat především sám na sebe. Ukázali mi také, že je někdy lepší brát
složité a nepříjemné věci s nadhledem, čehož se snažím většinou
také držet a nepropadat panice,
i když někdy bárka, na které se
zrovna vezu, už nabírá vodu.
2. Spĺňa dnešná pozícia vašu
predstavu z mladosti o tom, čím
ste chceli byť?
Vždy jsem chtěl, aby mě jednou
má práce bavila, i když jsem
dlouhou dobu nevěděl, co vlastně
bych chtěl dělat. Nakonec jsem se
od představy, že budu dělat popeláře, pilota, učitele nebo třeba
velvyslance v Zimbabwe dostal k
technice, díky níž se mi mé přání
nakonec i vyplnilo. Konstrukce je
obor, kde brzy vidíte výsledek
svého snažení v praxi, to je to, co
mě vždy bavilo a zároveň naplňovalo. Možná se to na první po-
TALENT
MANAŽMENT
PROGRAM
hled zrovna nezdá, ale i při této
práci se dá zažít stres a adrenalin
srovnatelný s tím, jaký zažívá pilot
bojového letadla při plném nasazení.
5. Máte nejaké hobby, záľubu,
ktorá vás napĺňa v súkromí?
Jsem od mládí sportovně založený
a soutěživý člověk. Největší relax
proto pro mě zůstává, i s ohledem
na sedavý způsob pracovního
dne, pohyb všeho druhu. Myslím,
že se bez velké ostudy dokážu
postavit k jakékoliv sportovní
disciplíně a vzít do ruky nejrůznějšíí sportovní náčiní bez toho,
abych jím sebe nebo někoho
druhého zranil.
3. Aké vlastnosti sú pre úspech v
práci podľa Vás najdôležitejšie?
Píle a vytrvalost, to jsou dle mého
názoru nejdůležitější vlastnosti v
pracovním životě. Nevzdat se při
prvním nezdaru, poučit se z předchozích chyb, ideálně, které udělali ti druzí, a jít si za svým cílem.
6. Ak by ste si v dejinách ľudstva
Dále pak nepochybně odvaha, nemali vybrať, s kým by ste šli rád
bát se a vzít na sebe zodpovědnost
na večeru a prečo?
za svou práci a svá rozhodnutí.
Nešel bych v dějinách zase tak
4. Kam by ste sa tento rok v práci daleko do historie. V mládí jsem
chceli posunúť, čo je pre vás pri- hodně poslouchal rockovou hudoritou?
bu a zároveň obdivoval skupinu
Za těch 5 let, co pracuji na pozici Nirvana. Pokud bych měl tu možvedoucího konstrukce lisovacích nost, rád bych povečeřel s jejím
nástrojů, se mi podařilo spolu s frontmanem Kurtem Cobainem.
mými kolegy vytvořit fungující Chtěl bych jednou zažít jejich
skupinu lidí, kteří patří mezi špič- koncert z první řady, proto bych se
ku ve svém oboru nejen u nás, ale i ho pokusil přemluvit, aby neove srovnání například s Němec- pouštěl tento svět předčasně ve
kem, kde má tento obor dlouho- svých 27 letech.
letou tradici. Prioritou pro mě
zůstává i nadále rozvíjet tento
tým, schopnosti a znalosti jeho
členů a vhodně jej doplňovat o
nové perspektivní tváře.
7. Čo je pre vás v živote najväčším zážitkom?
Jednoznačně spolupráce s kolegou z firmy, který vede konstrukci
svařovacích přípravků....
III. ročník
Tento rok sa nám podarilo úspešne odštartovať
už tretí ročník nových talentov v MATADORE.
V mesiaci február sme úspešne zahájili tretí ročník
programu Talent manažment prebiehajúci v
skupine Matador. Talentom sme predstavili
priebeh programu, pravidlá jeho fungovania,
časové harmonogramy a vzdelávanie, ktoré bude
počas programu prebiehať. Pre tento ročník sme
vybrali z pomedzi vás 13 talentovaných zamestnancov, ktorí budú mať šancu dokázať nám, že sme
vybrali správne. Veríme, že ukážu nadpriemerné
Účastníci 3. ročníka programu Talent manažment
výkony a obrovskú snahu na sebe pracovať, vzdelávať sa a byť pre firmu prínosom, čo sa určite odrazí aj na výborných výsledkoch našich spoločností.
Prajeme im veľa zdaru a úspechov na ich dvojročnej ceste programom.
BZ
TALENT
MANAŽMENT
PROGRAM
MID má záujem o vzdelávanie zamestnancov
Návšteva Divadla Andreja Bagara v Nitre
V Matador Industries úspešne prebieha vzdelávanie
zamestnancov s využitím finančných prostriedkov
zo štrukturálnych fondov EÚ.
Zamestnanci MAV sa v divadle nenudili.
Na predstavení klasickej komédie „Prefíkaná
vdova“ sa zúčastnilo viac ako osemdesiat
zamestnancov a ich rodinných príslušníkov.
Vzdelávanie zamestnancov možno považovať za
dôležitý faktor rozvoja ľudských zdrojov. Môžeme
konštatovať, že v súčasnosti investície do vzdelávania zamestnancov patria medzi tie najvýznamnejšie. Úspech zamestnávateľa závisí vo veľkej miere aj od kvality práce zamestnancov. Ak sú zamestnanci motivovaní neustále si zvyšovať, prehlbovať
svoju kvalifikáciu, a zamestnávateľ im zabezpečuje
uspokojivé pracovné podmienky, predstavujú
kvalitní zamestnanci pre svojho zamestnávateľa
V súčasnosti máme za sebou prvé štyri mesiace
realizácie projektu. Zrealizovali sme jeden z modulov vzdelávania, aktivitu č. 10 - Manažérske
vzdelávanie. Táto aktivita bola zameraná na tímovú
spoluprácu, odolnosť na záťaž, asertívne správanie,
samostatnosť, vedenie ľudí, delegovanie, motiváciu
a firemnú kultúru.
Od decembra minulého roku kontinuálne prebieha
jazykové vzdelávanie v angličtine a v nemčine na
rôznych úrovniach.
Začiatok realizácie
aktivity
Názov aktivity
Ukončenie
realizácie aktivity
11.12
4.14
Aktivita 1 - Kurz anglického jazyka v skupinách
12.12
4.14
Aktivita 2 - Kurz nemeckého jazyka v skupinách
12.12
4.14
Aktivita 3 - Individuálny kurz anglického jazyka
12.12
4.14
Aktivita 4 - Intenzívny kurz anglického jazyka
12.12
4.14
Aktivita 5 - Metódy a nástroje na riadenie kvality, k ISO 9001 a
VDA 6.4:2005
1.14
4.14
Aktivita 6 - Štíhle pracovisko
9.13
10.13
Aktivita 7 - Štíhle produkčné systémy
4.13
6.13
Aktivita 8 - Zvyšovanie IT zručnosti (word, excel, powerpoint)
3.13
4.13
Aktivita č.9 - Projektový manažment
11.13
1.14
Aktivita č.10- Manažérske zručnosti
11.12
2.13
silnú zbraň v konkurenčnom prostredí. Netreba
zabúdať, že je aj v záujme samotných zamestnancov
starať sa o svoju kvalifikáciu, snažiť sa nadobúdať
nové vedomosti a skúsenosti, čím si zvyšujú aj
hodnotu svojej pracovnej sily. Od 19.11.2012 sme
začali realizáciu vzdelávania cez projekt pod
názvom „Manažérske zručnosti so zameraním na
zvyšovanie produktivity práce“. Tento projekt
uskutočňujeme vďaka podpore Európskeho
sociálneho fondu. Projektom sledujeme
podporu a udržanie pracovných miest
prostredníctvom vzdelávacích aktivít,
ktoré zabezpečia zvýšenie odbornosti,
jazykových a manažérskych zručností
cieľových skupín a ich adaptabilitu a rast
hodnoty na trhu práce. Do projektu sú
zaradení nielen zamestnanci na rôznych
stupňoch riadenia, ale aj ostatní zamestnanci z jednotlivých útvarov a zamestnanci, ktorí sú zaradení do programu
Talent manažment. Vo vyššie uvedenej
tabuľke vám predstavujeme časový rámec
realizácie jednotlivých aktivít projektu.
Vedúci projektu Ladislav Haberman, členovia tímu Marek Zlatňanský, Jozef Hajnala, Radoslav Macák, Jaroslav Valkovič a
Juraj Holka nahliadli do procesov logistiky, plánovania výroby a samotnej výroby v MAV, aby navrhli ich optimalizáciu.
Odbornými garantmi projektu sú vedúci
skladov Peter Juríček a vedúci prevádzky
1 – lisovňa Jozef Sýkora.
Vyše osemdesiat zamestnancov a rodinných príslušníkov využilo ponuku Matador Automotive Vráble v rámci programu neformálnych podujatí pre zamestnancov a zúčastnilo sa divadelného
predstavenia „Prefíkaná vdova". Komediálny žáner talianskeho klasika Carla
Goldoniho mnohých oslovil. Veď kto z
nás, povedzme si úprimne, nerád
relaxuje v dobrej nálade a so smiechom?
Dvojhodinové predstavenie o nástrahách „voľnosti“ v strednom veku a túžbe
nájsť toho pravého, okorenené zvodným
vábením mladej vdovy v podaní Daniely
Kuffelovej, využívajúcej všetky ženské
zbrane s jediným cieľom nájsť pravú
lásku, vyriešiť svoju bytovú otázku a „zahojiť“ sa na starobu (však čo ak aj ďalší
manžel zomrie?) neraz vháňalo slzy do
očí. Jej zámer ale komplikovali štyria
nápadníci, akoby prototypy mužského
hľadania ideálnej ženy. Každý hľadal
niečo iné a predsa nádeje všetkých sa
stretali v jednej osobe. Nestály ale
úprimný Angličan, nafúkaný Španiel,
afektovaný samoľúby Francúz či miestny
žiarlivý Talian hľadali každý inú ženu a
predsa všetci klopali na dvere tej istej
vdovy. A kohože si „Prefíkaná vdova“
vybrala? Nuž na túto otázku si budete
musieť počkať vo veľkej sále Nitrianskeho divadla Andreja Bagara na niektorej z
repríz tejto veľmi pôvabnej komédie. A
my sa už teraz tešíme na ďalšie spoločné
akcie. V tomto roku máme pre zamestnancov pripravených celý rad zaujímavých podujatí. Niektoré, ako Family day,
Súťaž vinárov alebo Rybárske preteky už
majú svoju históriu a ľudia sa na ne tešia.
Na jeseň by sme chceli založiť tradíciu
súťaže vo varení gulášu. Návštevy divadla organizujeme každoročne.
Skupina Matador smeruje stále intenzívnejšie svoj rozvoj do oblasti výskumu,
vývoja a inovácií, čo je jedným z hlavných dôvodov pre vytvorenie nového
úseku zacieleného na Rozvoj biznisu, a
to najmä prostredníctvom inovácií.
Základné procesy tejto novej organizačnej zložky budú teda zamerané predovšetkým na výskum, vývoj a oblasť produktových ale i procesných inovácií.
Z tohto dôvodu, v polovici apríla nastupuje do spoločnosti MATADOR HOLDING Bratislava pán Herwig Jörgl do
pozície Business Development Director.
Jeho vzdelanie a skúsenosti zo sveta strojárenstva a automotive budú pre tento
nový úsek signifikantným prínosom.
Pán Jörgl študoval strojárenstvo na
-sm-
vysokej škole a s automotive priemyslom
prišiel do kontaktu nielen ako študent
MBA Automotive na viedenskej univerzite, ale aj pracovným pôsobením v
nadnárodnej spoločnosti AVL, ktorá je
alokovaná na niekoľkých desiatkach
pozícií v celom svete. Veľa svojich skúseností zverejnil aj formou publikačnej
činnosti. Jeho úlohou v skupine Matador
bude:
 Riadiť technickú radu a zabezpečovať
spoločnú stratégiu, politiky a procedúry v oblasti strojárenstva za celú skupinu Matador
 Rozvíjať, implementovať a konštantne
vylepšovať technologické a produktové stratégie – vytvárať a hodnotiť
nové príležitosti rozvoja
Nové tváre medzi nami
Na personálnom oddelení v M. Investment
Limited CR s.r.o. nastúpili pracovať kolegyne
Mgr. Štepánka Hnilicová a Alena Ježková.
V novej práci im želáme dobrú pracovnú
pohodu a veľa tvorivých nápadov.
Štepánka
Alena
 Posudzovať a odporúčať produkty a
inovácie, ktoré budú mať potenciál
rozšíriť produktové portfólio skupiny
Matador
 Poskytovať technické rady pre vývoj,
dizajn, a systémy integrácie pre kooperačné zapojenie zákazníkov od fázy
definície až po implementáciu
 Vylepšovať a rozširovať nové inovatívne nápady v oblasti materiálov, technológií, nových modelov áut a nové
trendy v sektore automotive, strojárstva a priemyselnej automatizácie.
 Úzko spolupracovať s tímami marketingu, predaja a technických úsekov na
sledovaní vývoja trhu a nových trendoch v automotive a strojárskom sektore a predstavovať nové príležitosti.
V niektorom z budúcich čísel Vám
predstavíme pána Herwiga Jörgla a jeho
vlastný pohľad na Business Development v skupine Matador a samozrejme
aj z neformálnejšieho uhla pohľadu,
prostredníctvom osobného rozhovoru.
K nástupu do tímu Matador mu želáme
veľa úspechov !
Z dôvodu nespokojnosti so zabezpečovaním služieb servisu pracovných odevov doterajším dodávateľom, pristúpili vo Vrábľoch k
jeho výmene .
musí si vybaviť výnimku na personálnom úseku Informácia pre zamestnancov personálnych
agentúr, ktorí pracujú v MAV:
(kontaktné osoby: L. Švecová, J. Hözlová).
3. Ak má zamestnanec poškodený odev a po- Ďalším krokom bude zabezpečenie pracovných
trebuje opravu, tak príde na personálny úsek za odevov a skriniek pre agentúrnych zamestkontaktnými osobami, za účelom spísania nancov. Meranie zamestnancov za účelom
požiadavky. Takýto odev sa odovzdá technikovi určenia správnej veľkosti začneme 15. 04. 2013.
Na základe mnohých sťažností našich zamestLindströmu v špeciálnom vreci (nehádžu sa do Podrobnosti budú včas uvedené formou oznamu
nancov na kvalitu služieb týkajúcich sa servisu
na informačných tabuliach.
zberných boxov určených na znečistené odevy).
pracovných odevov a hlavne neschopnosti dote4. Pri strate kľúčika neotvárať skrinky násilne. Cieľom tejto akcie je:
rajšieho dodávateľa tieto reklamácie riešiť, sme
Kontaktné osoby (L. Švecová, J. Hözlová) otvoria 1. Zlepšenie kvality poskytovania a čistenia
pristúpili k výberu novej spoločnosti, ktorá bude
skrinku univerzálnym k ľúčom a v ydajú pracovných odevov našim zamestnancom.
zabezpečovať prenájom a čistenie pracovných
zamestnancovi rezervný kľúč od jeho skrinky. 2. Umiestnenie re exných prvkov na odevy,
odevov. Je to spoločnosť Lindström Trnava.
Tento je prilepený v každej skrinke v hornej časti a teda „vidieť a byť videný“ – zníženie úrazov
Základné informácie pre zamestnancov:
je zakázané vyberať tieto náhradné kľúče bez spôsobených vodičmi VZV pri pohybe osôb v
1. Rozvoz odevov bude každý piatok (znečistené
súhlasu kontaktných osôb zo skriniek.
areáli MAV.
odevy vhoďte vopred do zberných boxov).
Nedodržanie týchto pokynov sa bude pova- 3. Skrinky na pracovné odevy sú estetické a
2. Pracovné odevy je zakázané vynášať mimo
žovať za porušenie pracovnej disciplíny a hlavne užšie, čo má za následok rozšírenie
areál MAV (napr. za účelom prania v domáczamestnancovi bude udelené písomné napo- únikových ciest, pričom úložný priestor pre
nosti). Ak má niekto vážne zdravotné problémy
menutie v súlade s Pracovným poriadkom.
odevy je väčší ako v minulosti.
(napr. alergie na čistiace prášky, dermatitídy...),
Počítačová gramotnosť a zlepšenie ovládania PC je
rovnako významným osobným prínosom u
každého zamestnanca, ktorý pracuje s počítačom,
čo predstavuje prínosy v zefektívnení práce a
naplnenie predpokladov pre výkon práce. Od
marca tohto roku do polovice apríla prebieha
vzdelávanie zamestnancov v IT – v zručnostiach zo
základného balíka OFFICE ako je Power point,
Excel, Word.
KM
Úspešný Projekt zdravia v MAV pokračuje
Účastníci projektu počas vzdelávania
Jedným z najdôležitejších interných cie- ňovania je pre každý podnik ideálne vy- disponuje potrebnými znalosťami a je
ľov výrobného podniku je snaha o zvyšo- užívať schopnosti a potenciál svojich ochotný učiť sa nové veci, čím prispeje k
vanie efektívnosti, rýchlosti a spoľahlivo- vlastných zamestnancov a ja som pre- úspešnému zvládnutiu tohto projektu.
sti výroby, ale tiež o znižovanie výrob- svedčený o tom, že každý člen tohto tímu Verím, že výsledky a výstupy projektu
ných nákladov, skrátenie výrobných
budú v prvom rade prínosom pre
časov a zredukovanie akýchkoľvek
našu spoločnosť, ale zároveň príprestojov vo výrobných procesoch.
nosom pre celý tím z pohľadu osobJe dôležité, aby všetky činnosti, ktoré
ného rozvoja.“ - hovorí Ladislav Hapodnik vykonáva, podliehali systeberman, vedúci projektu.
Projekt doposiaľ prešiel analytickou
matickému riadeniu smerujúcemu
fázou, ktorej cieľom bolo čo najdek zabezpečeniu zhody medzi cieľmi
tailnejšie zmapovanie bežiacich
a zdrojmi podniku na jednej strane a
procesov. V súčasnosti prebieha optipríležitosťami trhu a možnosťami
malizácia s dôrazom na stanovené
podniku na strane druhej.
Členovia tímu zľava: J.Hajnala, J.Valkovič, H.Zlatňanský
„V oblasti optimalizácie a zefektívciele projektu a následne nám zostáva
L.Haberman, R.Macák, J.Holka
Matador Business
Development Management
Výmena pracovných odevov v MAV
„Plánovanie výrobných ekonomických dávok na lisovni“
„Talenti“ vytvárajú obraz o plánovaní
výrobných dávok v spoločnosti Matador Automotive Vráble, optimalizujú
ho a nastavujú efektívne výrobné dávky
s cieľom zvýšenia efektivity a produktivity na vybraných lisoch.
Máte dosť dlhých zimných mesiacov? Šálov, kabátov a nudy pred
televíziou? Poviete si prečo neprivítať jar netradične, s novými aktivitami?
V skupine Matador sa stále viac stretávame s aktivitami
zameranými na rozvoj a strategické aktivity do oblasti
inovácií, výskumu a vývoja.
už iba zavedenie týchto opatrení do
„reálneho života“ a ich stabilizácia. K naplneniu hlavného cieľa projektu boli zadefinované nasledovné parciálne ciele:
 znížiť prestojové časy ovplyvnené plánovaním
 plánovať množstvá na spracovanie
celých zvitkov kotúčov
 vypracovať zoznam problémových
nástrojov
 lisovanie problémových dielov na
„dvojtýždenné“ resp. „mesačné“
množstvá, čiže zníženie počtu zoradení
s kritickým zoraďovacím časom
LH
Projekt zdravia, ktorý sme v MAV naštartovali ako nový druh súťaže v minulom
roku, pokračuje aj v roku 2013. Personalisti očakávajú ešte lepšie výsledky.
Ľudská schopnosť súťažiť, porovnávať,
vyhrávať a byť najlepším sa stala hlavnou
myšlienkou vzniku súťaže DESAŤ NAJ jednej zo sledovaných aktivít remného
života našej spoločnosti. Počiatočné nadšenie personalistov, ktorí sa spolupodieľali na
vzniku tejto zaujímavej a do tej doby netradičnej súťaže vystriedala realita otázok a
odpovedí. Prečo nemôžem pokračovať?
Prečo tam nemôžem byť zaradený aj ja?
Prečo? Mnohí iste len mávli rukou a
skončili konštatovaním „ďalšia hlúpa
akcia“. Samotné výsledky však boli dôkazom toho, že snaha personalistov nebola
zbytočná a spôsob ako aj forma ohodnotenia tých najlepších priniesli radosť oceneným zamestnancom.
Práve preto sme sa rozhodli v tomto duchu
pokračovať aj naďalej. Tohtoročný „Projekt
zdravia“ prináša rovnako ako v minulom
roku možnosť zapojiť sa – súťažiť, ukázať
kto som a byť tým najlepším.
Ako sa môžete zapojiť? Vlastne veľmi jednoducho! Stačí len svedomito plniť svoje
pracovné povinnosti, žiť zdravšie a aktívnejšie a tak dosiahnuť 0% neprítomnosť na
pracovisku. V tomto roku súťažia tri kategórie zamestnancov a to výrobní robotníci,
režijní zamestnanci a technicko-administratívni zamestnanci. Výsledky budú spracovávané personálnym úsekom priebežne na štvrťročnej báze a
vyhodnotené po ukončení štvrtého
štvrťroka 2013. Losovanie výhercov
prebehne vo februári 2014.
Samozrejme nielen touto aktivitou,
ale i pripravovanými akciami v spolupráci so zdravotnými poisťovňami
sa budeme snažiť spestriť a obohatiť
náš súkromný a remný život a napredovať v zlepšovaní nášho zdravého životného štýlu.
SM
Projekt zdravia - výhercovia z roku 2012
04
Matador EXPRES
Čo ste možno nevedeli o...
Vína ročníka 2012 vo Vrábľoch sú vynikajúce
Pochádza z východného Slovenska, pracuje na ekonomickom úseku
v Matador Industries, a.s., na pozícií Controller.
Reč je o Stanislave Pencákovej, ktorá nám porozprávala o svojej záľube – tanci.
Zamestnanci MATADOR Automotive Vráble a.s.
porovnávali kvalitu svojich vín
už po deviaty krát.
Kolomijka
V
rábeľská vinohradnícka oblasť je
známa nielen na Slovensku, ale
aj za jeho hranicami. Celé generácie
tunajších vinohradníkov pestuje vínnu
revu a dorába kvalitné víno. V MATADOR Automotive Vráble, a.s. sa už stalo
každoročnou tradíciou organizovať
súťaž vinárov – zamestnancov MAV.
Personálny úsek sa organizáciou súťaže snaží popularizovať túto oblasť
relaxácie zamestnancov, pretože si
uvedomuje, že aj takouto činnosťou
prispieva k regenerácii pracovnej sily
zamestnancov.
Tohtoročnej súťaže, ktorá sa konala
v priestoroch Archívu vín v prostredí
vrábeľských viníc, sa zúčastnilo 19 vystavovateľov s 50 vzorkami vín. Ako povedal predseda komisie posudzovateľov Alexander Varga pri záverečnom
ocenení najlepších vinárov: „Tento rok
sa posudzovalo veľa kvalitných vín. Čo
svedčí o tom, že rok 2012 bol pre vinárov
priaznivý. Je potešujúce, kvalita posudzovaných vín každoročne stúpa. Mnohí
vrábeľskí vinohradníci zachytávajú moderné trendy vo výrobe vín, vo svojej produkcii aplikujú
najnovšie poz-
natky v tejto oblasti a to sa prejavilo aj na
umiestnení v tejto súťaži“.
Prvé miesto získal Milan Füle odrodou Sauvignon blanc ročník 2012 s bodovým ohodnotením 90,2. Na druhom
mieste sa umiestnil Jozef Brunclík
s odrodou Cabernet sauvignon, ktorá
získala 89 bodov. Tretí skončil opäť
Milan Füle s odrodou Rulandské biele
a bodovým ohodnotením 88,6.
Je potešiteľné, že táto súťaž má svojich
priaznivcov a jej úroveň každoročne
stúpa. Zamestnanci prihlasujú do súťaže vína, ktoré sú regionálnou špecialitou, ako je odroda Semilon či Pesecká
leánka. Tí mladší vinári skúšajú aj nové
odrody, ktoré sme mohli ochutnať na
tohtoročnej súťaži – Elbling či Dornfelder. A nájdu sa aj takí, ako je napríklad Dominik Hraška, ktorí experimentujú a do súťaže prihlasujú také
vínne špeciality, ako je Svätovavrinecké – Klaret, Veltlínske zelené – slamové alebo Portské.
In vino veritas – Vo víne je pravda,
hovorí staré latinské príslovie. My
sme tú pravdu vo víne našli. Je to
pravda o poctivej práci vinohradníkov – vinárov, ktorá trvá po celý
rok.
Vinár nemôže oklamať ani
jednu časť skladačky pri
výrobe vína od strihania vínnej revy na
začiatku roka, po starostlivosť o
uskladnené víno v sudoch na konci
roka.
PH
05
Matador EXPRES
Tanečnica z Lúčnice?
Myslím, že som bola v 4. ročníku základnej školy, keď mi spolužiačka navrhla, aby
som s ňou šla na tréning do folklórneho
súboru. Stačil mi jeden jediný tréning a
stala som sa členkou Detského FS Chemloňáčik. Nevedela som do čoho idem,
keďže v rodine nikto nemal takúto záľubu,
ale nikto z rodiny ma od toho nikdy neodhováral, skôr ma v tom podporovali a boli
Folklórny súbor Chemlon
hrdí.
A prečo som si zvolila práve tento
súbor? Keďže v tej dobe sme mali v
Ako roky plynuli,
Humennom 2 folklórne súbory, ani
postupovala som vyššie a
neviem prečo, rozhodla som sa pre FS
vyššie, až som sa vypraChemlon. A teraz po rokoch viem, že to
covala do FS Chemlon,
bola správna voľba, keďže FS Chemlon
kde to už nebolo o detských tento rok oslávi 42. výročie a ten druhý
hrách, ale o skutočnej drine, súbor pred pár rokmi zanikol. Takže
ktorá sa každým tréningom určite to bola správna voľba, ktorú som
nikdy neoľutovala a ani nikdy neoľutumenila na úspech.
jem. Určite mi to dalo omnoho viac ako
Nebolo to len o vystúpeniach doma - vysedávanie pred počítačom, či telepribudli aj vystúpenia v zahraničí, kedy vízorom, alebo flákanie sa po baroch a
bolo nutné odlúčiť na pár dní, či týždňov diskotékach. Vďaka tomu môžem pood rodiny. Úspechy sme žali nielen na do- vedať, že som tých 15 rokov strávených v
mácich pódiách. Boli, a stále sme jedným súbore prežila naplno.
z popredných súborov aj na rôznych
medzinárodných festivaloch. V Egypte
sme z pomedzi 40. súborov obsadili krásne 4. miesto. A čo som počula nedávno,
tak FS Chemlon aj minulý rok lámal
„rekordy“, keď sa umiestnil na 1. mieste
na medzinárodnom festivale v Turecku.
So súborom som naozaj precestovala kus
sveta, Portugalsko, Holandsko, Taliansko,
ostrov Capri, Francúzsko, Nemecko,
Poľsko, Maďarsko, Česko, Srbsko, Turecko (ázijská časť) a Egypt.
Rôzne druhy tanca
Naučila som sa rôzne choreografie tancov
z rôznych oblastí východného Slovenska,
ktoré ukrývali dlhoročnú drinu. Najradšej som mala tanec Bula ľubojsc (preklad: Bola láska alebo zaľúbenosť ), ktorý
je v repertoári súboru, ale netancuje sa na
vystúpeniach. Je to asi náš najdlhšie
trvajúci tanec (cca 7,5 minút), ale veľmi
krásny. Ale samozrejme, že aj ostatné
súťaž o lístky na podujatie WTCC na Slovakiaringu
v dňoch 26.-28.4.2013.
Držalo ma to krásnych 15 rokov (polovicu môjho života), počas ktorých som
zažila mnoho krásnych a nezabudnuteľných chvíľ v kruhu „súborovej rodiny“, precestovala mnoho krajín, spoznala mnoho kultúr a mnoho ľudí, ale
predovšetkým prezentovala a odovzdávala ľudovú tradíciu starých otcov a
mám. Kto to nezažil, neuverí, pretože
pár vetami sa nedá opísať 15 rokov
Popisana
Po Šafovsky
Medzinárodný festival v Taliansku 2005
Folklórny súbor Chemlon Humenné patrí medzi popredné súbory
východného Slovenska. Svojou činnosťou zachováva a oživuje ľudové
tradície, piesne a tance z prostredia Zemplína a Šariša. Súbor vznikol
v roku 1971 a odvtedy úspešne reprezentoval Humenné a ľudové tradície
Slovenska na folklórnych festivaloch na Ukrajine, v Poľsku, Grécku,
Maďarsku, Bulharsku, Turecku, v Čechách, Juhoslávii, Litve, Slovinsku,
Taliansku, Francúzku, Belgicku, Holandsku, Nemecku, Portugalsku,
Srbsku, Egypte, USA a Rusku.
od školských povinností. Od tanca
ma neodlákali ani prijímacie skúšky
na strednú školu, či maturitná skúška,
dokonca ani skúšky na vysokú školu.
Žila som tancom až dovtedy, kým som
sa rozhodla, že pôjdem na vysokú školu a ďaleko od domova. Potom som
trávila v súbore čoraz menej a menej
času, ale vždy, keď to bolo možné, prišla som si zatancovať. S FS Chemlon
som sa rozlúčila v roku 2008, kedy som
sa rozhodla študovať v susedných
Čechách. A odvtedy som sa k tancu
nevrátila, aj keď stále ma to láka.
A pretože pre mňa je ľudový tanec
určitá závislosť, bránu za ľudovým
tancom som ešte úplne nezatvorila .
strávených so súborom a
ani sa nedá pár vetami
opísať ten pocit, keď vás
po viac ako hodinovom
vystúpení, či už v mrazoch, v horúčavách alebo v
daždi, ľudia odmenia krásnym potleskom, úsmevom a vďakou. To je tá najväčšia a najkrajšia radosť,
ktorá dáva pocítiť, že toľké
hodiny driny nevyšli nazmar.
?
Súťažné otázky :
1) Kde sa presne nachádza Slovakiaring?
2) Kto je najrýchlejším slovenským automobilovým
pretekárom ?
Vaše odpovede posielajte do 15.4.2013 na adresu
redakcie : [email protected] alebo
ich môžete vhodiť do schránok, určených na komunikáciu.
Šarišský čardáš
Tanec ako liek
Súťaž so Slovakiaringom
Stalo sa už pravidlom, že naši zamestnanci navštevujú
automobilové preteky na Slovakiaringu. Preto sme
pre nich v spolupráci so Slovakiaringom pripravili
„Narodila som sa na východnom Slovensku,
priamo v Humennom. Ako malá som bola tiché, ale
živé dieťa, neobsedela som na jednom mieste, aj
preto som mala viac aktivít, ako by možno bolo
únosné. Popri športe sa mojím dlhoročným
koníčkom stal aj ľudový tanec“.
tance som mala rada, lebo sú svojím
spôsobom krásne. A určite mi nedá
nespomenúť ukrajinský tanec Kolomijka, ktorý je tempom aj prvkami
náročný, a preto uznávaný. Ale ja som
naň hrdá, lebo v tom tanci je kúsok
mojej tvorby, a to konkrétne mnou
vytvorené čelenky. A aj keď tempom
náročný, ale taký tanec na vybláznenie
a uvoľnenie sa je samozrejme Cigánsky
tanec, ktorý symbolizoval koniec
vystúpení. Ale asi najviac tancovaným
tancom je Zamutovský čardáš, ktorý
mne osobne neskôr išiel už pekne na
nervy .
Čardáš zo Zamutova
Kedysi pre mňa tanec znamenal všetko. Nepoznala
som výhovorku „zajtra neprídem“ alebo „nemôžem,
musím sa učiť“, pretože ma
to bavilo a považovala som
to za určitý relax a vypnutie
Fľaškový
Cigánsky tanec
)
oru
Ľubojsc (30. výročie súb
Stanka
06
Matador EXPRES
Pracovné
a životné
jubileá
ZÁBAVNÝ KARNEVAL NA SVAHU
MID zorganizoval pre svojich zamestnancov víkendový zájazd do Oščadnice spojený s
lyžovačkou, wellnessom a inými spoločenskými aktivitami.
Pracovné jubileá MAV
Iva Kissová
30 rokov
Životné jubileá MAV
Dušan Škoda
Ján Líška
Michal Vaľovský
František Titka
Jarmila Pagáčová
Ivan Orel
Marián Novotný
Mgr. Peter Adame
Program
V sobotu 16.2. 2013 ráno vyrazil
autobus plný Matadorákov do cieľovej destinácie - Oščadnice. Hneď
zrána panovala v autobuse skvelá
nálada a tú si účastníci zájazdu zachovali po celý čas.
60 rokov
50 rokov
60 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
50 rokov
60 rokov
Ľuboš Andel: „Za mňa a moju
rodinu hodnotím akciu len pozitívne. Karneval na svahu bol výnimočný. Bolo tam veľa rôznych masiek,
bolo čo obdivovať. Veľmi dôležitým
faktorom bolo lyžovanie pre všetkých, ktorí mali masku zadarmo. Pre
celú rodinu je to pekný bonus. Super
Tí, čo nezaháľali, sa tak zapojili do sme si zalyžovali, škoda tej hmly, no
súťaže o najlepšiu masku na svahu a počasie neprerobíme. Tešíme sa na
zároveň získali celodenný skipas ďalšiu podobnú super akciu.“
zdarma. A to sa predsa oplatí! Svah O zábavu teda bolo na svahu postabol plný hrozivých strašidiel - zele- rané a hoci o 16:00 lyžovačka skončila,
ných chobotníc na lyžiach, či upírov zábava pokračovala v plnom prúde ďana snowboardoch. V akých maskách lej. Po vydaní energie na zjazdovke ju
do tejto súťaže nastúpili naši zamest- zamestnanci MID doplnili v podobe
nanci môžete vidieť v krátkom foto- chutnej večere a relaxu vo Wellness,
reporte.
ktorý bol príjemným ukončením dňa.
Opýtali sme sa účastníkov, ako sa K dispozícií boli rôzne druhy sáun,
vírivky a ľadový kúpeľ.
im karneval pozdával:
Po príchode do Oščadnice sa naši
zamestnanci ubytovali a vychystali
na svah. Niektorým príprava zabrala
pár minút, iným niekoľkonásobne
viac. Dôvodom bola dôkladná príprava na karneval, ktorý v tom čase
lyžiarske stredisko Veľká Rača organizovalo.
Životné jubileá Matador Holding
Ing. Igor Šuba, PhD.
50 rokov
VOĽNÉ PRACOVNÉ
MIESTA v MID
 CNC frézar
 CNC sústružník
 CNC karuselár
 Konštruktér pre lisovacie náradie
 Technológ pre nástroje
 Konštruktér
 Programátor PLC
Jaroslav Juhás: „Škoda, že polopripravenú masku som nedoniesol.
Bieločervenej farby tam bolo pomerne málo. Počas leta ju ešte doplním a
prekvapím na budúcu sezónu .“
Kontakt: Ing. Zuzana Rusnáková
Tel: 042 / 3810 212, Mobil: 0917 911 399
[email protected]
Bratom sa narodili deti
Šimon
Annamária
Nestáva sa často, aby sa dvom
súrodencom narodili deti v jeden deň.
Dvom bratom Kolompárovcom,
Karolovi a Patrikovi, ktorí pracujú vo
Vrábľoch sa to prihodilo.
10. februára 2013 sa najskôr
dopoludnia narodil syn Karola –
Šimon, ktorý pribudol k sestričkám
Rebeke a Viktórii.
Potom sa popoludní narodila
Patrikovi prvorodená dcéra
Annamária.
Všetkým trom otcom srdečne
blahoželáme a ich ratolestiam
želáme do života
veľa krásnych
chvíľ.
Veľmi nás teší záujem našich
zamestnancov o utužovanie
tímového ducha a stretávanie
sa i mimo pracovného času,
napríklad v rámci takýchto podujatí. Dobré pracovné vzťahy a
príjemná atmosféra na pracovisku sú pevným základom
V nedeľu po raňajkách nasledoval voľ- pre podávanie dobrých pracovný program. Niektorí šli opäť lyžovať, ných výsledkov.
iní volili turistiku po okolí. Počasie
Ing. Naďa Backová
bolo mimoriadne pekné. V poludňajších hodinách sa Matadoráci pobalili a dobre naladení, s množstvom
zážitkov vycestovali späť domov.
Renáta Vargová (Shrek): „Akciu
hodnotím veľmi pozitívne, nálada bola
skvelá aj napriek nepriaznivému so- Pre veľký úspech a spokojnosť zamestbotnému počasiu - so závojom rozpres- nancov s touto akciou bola v polovici
tretým od pani Hmly sme sa cítili tak marca naplánovaná ďalšia lyžovačka.
viac tajomne pri vzájomnom
hľadaní sa po širokom okolí,
no vždy sme sa našli.
Hádajte kde ???“
v jeden deň
Prírastkom do rodiny sa môže
pochváliť aj kolega Peter Ivan –
výrobný operátor na prevádzke č. 2,
ktorému sa narodila dcéra Veronika.
boardovaní, na rozdiel od masiek,
v ktorých sa nedalo dobre dýchať
alebo obmedzovali viditeľnosť, ktorá
bola v sobotu na svahu vďaka hmle
už i tak obmedzená. Drôty boli ľahko ohýbateľné, takže sa dali jednoducho zohnúť a schovať pod čiapku.“
Naďa Backová (Pipi): „Keď sme sa dozvedeli o tejto akcii,
ani na minútu sme
neváhali. S maskami sme si veľké starosti nerobili, tá moja bola hotová za pár
sekúnd a neobmedzovala ma pri snow-
Medzinárodný deň žien v MID
Dňa 8. marca prijali všetky ženy
pozvanie riaditeľa spoločnosti
Miroslava Klabníka a predsedu
o db orov Z O O Z Kovo Joz e fa
Sýkoru, aby im poďakovali k príležitosti ich sviatku Medzinárodného dňa žien a zaželali všetko dobré
v pracovnom i rodinnom živote.
Darčekom pre všetky ženy, okrem
krásnych ruží, bolo aj malé potešenie
v podobe darčekových poukážok do
obchodného reťazca Kaufland.
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Poistenie zodpovednosti za škodu
JE MOJA ZMLUVA
AKTUÁLNA
A ZODPOVEDÁ
SÚČASNÝM
PODMIENKAM?
Chybne
vykonaná
práca?
Škody na
služobnom
vozidle?
Chráňte sa a buďte
pripravený už teraz!
Získajte aktuálne informácie
a nechajte si poradiť
od profesionálov!
Škody spôsobené
neúmyselne
a z nedbanlivosti?
AU TO M OT I V E
MATADOR Automotive Vráble, a.s.
ponúka v spolupráci so spoločnosťou Respect možnosť
 uzavrieť,
 aktualizovať a dosiahnuť úsporu Vašich výdavkov na poistenie,
 prehodnotiť zmluvy „poistenia zodpovednosti za škodu“.
Túto službu budete môcť ešte využiť priamo v priestoroch spoločnosti
v zasadačke personálneho úseku dňa:
11.04.2013 v čase od 13:00 do 15:00 hod.
Svoj záujem môžete nahlásiť priamo na personálnom úseku
u S.Mikleovej, na telefónnom čísle 0917/ 994 753 alebo na e-mailovej adrese:
[email protected]
V prípade, že už zmluvu máte a chcete ju aktualizovať alebo
prehodnotiť,nezabudnite si ju priniesť so sebou!
„Nezabúdajte, ide o Vás!“
Download

Náročné projekty za Uralom - MATADOR Holding