Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Ročník VIII, Číslo 4 | 14.máj 2013
Stali sme sa DODÁVATEĽOM ROKA 2012 pre firmu SUZUKI v Ostrihome
Na Deň dodávateľov boli pozvaní do
SUZUKI – Ostrihomu, predstavitelia
našej spoločnosti v zastúpení riaditeľa
spoločnosti Borisa Sluku a obchodného manažéra Viktora Kĺbika.
SUZUKI aj teraz tajilo našu dosiahnutú pozíciu medzi najlepšími dodávateľmi, ale už samotné pozvanie dávalo tušiť, že sme dosiahli opäť významné
umiestnenie.
Po oficiálnom príhovore p. Lieblom,
riaditeľom nákupu, prišlo vyvrcholenie
- odovzdávanie cien pre najlepších
dodávateľov. Cenu najlepším dodávateľom odovzdal p. Takeuchi - člen
predstavenstva Suzuki.
Do kategórie najlepších dodávateľov
boli zaradení len tí dodávatelia, ktorí
majú ročný obrat minimálne 1,3 mil.€ a
dodávajú minimálne 10 finálnych
dielov. Naša spoločnosť MATADOR
Automotive Vráble, a.s. je jedným
z nich. Vyhodnotenie bolo stanovené
nasledovne:
Kvalita (Q)
Cena (C)
Dodávky (D)
Náhradná spotreba(S)
Flexibilita (F)
Spolu
‒ 45%
‒ 35%
‒ 10%
‒ 7%
‒ 3%
‒ 100%
Výpočet vyhodnotenia pre MAV
Q x 0,45 + C x 0,35 + D x 0,1 + S x 0,07 +
F x 0,03 = 99 x 0,45 +85 x 0,35 + 85 x 0,1
+ 94 x 0,07 + 90 x 0,03 = 92,10 percentuálneho bodu.
MATADOR Automotive Vráble, a.s. sa stala dodávateľom roka
spomedzi 217 zahraničných dodávateľov firmy SUZUKI v Ostrihome.
Cenu prevzal riaditeľ spoločnosti Ing. Boris Sluka.
Tento výsledok nám zabezpečil ocenenie dodávateľ
roka 2012. Najväčší podiel
na tomto úspechu mala kvalita s počtom 99% bodov.
„Za dosiahnutím tohto
úspechu vidím aktívny
prístup všetkých pracovníkov z Obchodu, Nákupu,
Logistiky a plánovania,
Výroby, Kvality, Technického, Personálneho a Finančného úseku ako i každého
pracovníka, ktorý sa snažil
dosiahnuť maximum pre
Riaditeľ spoločnosti Ing. Boris Sluka pri preberaní ocenenia
tohto zákazníka po celý
„Dodávateľ roka 2012“
uplynulý rok“, zdôraznil
riaditeľ spoločnosti Ing. Boris Sluka.
Pre tento rok si v Suzuki vytýčili nasleToto ocenenie je druhé od OEM (Original dovné hlavné ciele:
Equipment Manufacturer) zákazníka a 1) Implementácia faceliftu modelu
SWIFT YP - 6. jún 2013
odráža prácu celej firmy.
Najdôležitejšie je však, že v rámci kon- 2) Nábeh sériovej výroby nového modelu
YAA – následník SX - 4.august 2013
kurencie lisovaných a zváraných dielov
3)
Dodávky
prototypových dielov na
sme zo všetkých dodávateľov obstáli
nový
model
- YFA - August 2013
najlepšie. Je to pre nás výzva do budúc4)
Zlepšovací
proces
- Kaizen a VAVE
nosti, ale zároveň i záväzok - udržať a ešte
aktivity
zlepšiť riadenie a výrobné procesy v našej
firme. V systéme hodnotenia dodávateľov 5) Sústrediť sa na kvalitu dielov
pre r. 2012 pre tento rok pribudlo aj vyhod- 6) Včasné dodávky náhradnej spotreby
nocovanie za dodávanie dielov náhradnej 7) Výmena informácií – flexibilita načas,
dodržiavanie termínov
spotreby načas.
V máji chce Suzuki vykonať
zásadné zmeny na svojej
webovej stránke Webedi,
kde bude vyhodnocovanie
dodávateľov on-line sledované. Okrem kvalitatívnych
ukazovateľov bude zákazník
sledovať aj finančné a inventárne údaje.
Dovoľte mi touto cestou ešte
raz poďakovať členom zákazníckeho tímu Suzuki,
Radoslavovi Macákovi –
projektovému manažérovi,
Zoltánovi Mentovi - inžinie-
rovi kvality, Mariánovi Horváthovi Zákaznícky servis, Vratislavovi Pavlišinovi
- vedúcemu nákupu, Michalovi Kerymu procesnému technológovi zvárania,
Ivanovi Kullačovi - procesnému technológovi lisovania, Romanovi Liptákovi konštruktérovi CAD a pracovníkom
výrobnej technológie, výrobnej logistiky,
výroby a ostatným zainteresovaným
oddeleniam.
Po celkovej nominácii na model YFA,
ktorú očakávame v máji, nás čakajú nové
výzvy v príprave projektu. Oprávnene sa
zákazník Suzuki stal pre MATADOR
Automotive Vráble, a.s. číslom dva, hneď
po skupine VW. Preto bude len na nás,
ako zvládneme tieto náročné úlohy. Za
náš zákaznícky tím chceme prehlásiť, že
spravíme všetko pre to, aby sme pretrvávajúci trend udržali.
Ing. Viktor Kĺbik, obchodný manažér
Členovia projektového tímu SUZUKI
Audit systémov kvality, environmentu
a BOZP absolvovali vo Vrábľoch úspešne
MAV, a.s. počas auditu potvrdila stabilitu systémov
kvality, environmentu a BOZP
Certifikácia systémov kvality, environmentu a BOZP je pre dodávateľa v automobilovom priemysle nevyhnutnosťou.
Uvedomujú si to aj všetci zamestnanci
spoločnosti MATADOR Automotive
Vráble, a.s., ktorí nedávno absolvovali
dozorný audit podľa STN EN ISO
9001:2009, STN EN ISO 14001:2005, STN
OHSAS 18001:2009 a ISO/TS
16949:2009.
P. Chovanec a T. Molnár počas auditu na prevádzke v Nitre
Pobočný závod MATADOR v Púchove bol
vybudovaný skôr, ako sa pôvodne plánovalo, napriek všetkým ťažkostiam povojnového obdobia. Pokusná výroba pneu-
proces výroby stabilizoval a podnik denne
produkoval 1000 pneumatík. Väčšina bola
určená pre osobné autá, len asi 15% pre nákladné. Neskôr sa tento pomer obrátil.
Značka Matador
má viac ako 100 rokov
matík začala 1. marca 1950. Spustenie výroby sa slávnostne uskutočnilo 1. mája
1950. Na počesť Sviatku práce bol závod
pomenovaný Gumárne 1. mája.
Prvé roky výroby boli mimoriadne komplikované. Nedodané stroje donútili podnik k
viacerým zmenám technológie. Náhradné
zariadenia boli často zostavované zo starých strojov a súčiastok. Chýbali kvalifikovaní pracovníci, ktorých musel podnik v
krátkom čase vyškoliť. Postupne sa však
Súčasne s výrobou pneumatík sa začali
vyrábať aj duše pre osobné, nákladné a jednostopové vozidlá.
V roku 1952 bol do spoločnosti začlenený
menší gumárenský závod v Dolných Vestenicich, patriaci v tom čase Zlínskemu podniku Baťa. Tento podnik sa zaoberal výrobou gumotextílií, pracovnej obuvy a gumových podpätkov a podošiev. Po jeho začlenení do podniku Matador sa výroba rozšírila o množstvo výrobkov z lisovanej
technickej gumy, športové a zdravotnícke
potreby.
V roku 1953 pobočný závod v Púchove
odčlenili z podniku MATAD OR v
Bratislave ako samostatný podnik
Gumárne 1. mája, n.p., Púchov. Sortiment
výroby sa začal rozširovať. Pribudli nové
rozmery a druhy pneumatík a autoduší.
V roku 1955 sa začala výroba dopravných
pásov.
V roku 1958 bol závod v Dolných Vesteniciach vyčlenený ako samostatný podnik z
Gumární 1. mája, keď bol do Gumární
začlenený aj samostatný podnik MATADOR v Bratislave.
Po roku 1960 dochádza k veľkému rozvoju
základného závodu v Púchove. Dostavali
sa ďalšie výrobné priestory a inštalovali
strojné zariadenia. Rozšírila sa výroba
dopravných pásov a autoduší.
V rokoch 1963 – 1965 sa uskutočnila príprava výstavby veľkého závodu v Senici,
kde sa okrem výrobných objektov počítalo
aj s výstavbou pomocných prevádzok,
administratívnej budovy, slobodárne,
učňovskej školy a sídliska pre zamestnancov. Neskôr sa mala do pobočného
závodu v Senici presunúť aj väčšina výroby
zo závodu MATADOR v Bratislave. Hoci
prípravy na výstavbu závodu v Senici
trvali štyri roky, zámer sa nakoniec nepodarilo uskutočniť.
V polovici šesťdesiatych rokov minulého
storočia boli Gumárne 1. mája najväčším
gumárenským podnikom v Česko –
Slovensku. Ročne produkoval 871 000
pneumatík, 552 000 m dopravných pásov
a 1 800 000 autoduší. V pobočnom závode
v Bratislave vyrábal viac ako 2000 druhov
výrobkov z technickej gumy, gumených
Audítormi spoločnosti TÜV SÜD
Slovakia s.r.o. boli Ing. P. Chovanec, Ing. T.
Molnár, Ing. T. Kurilovský a Ing. P. Horník.
Počas auditu na prevádzkach vo Vrábľoch
a v Nitre, sa audítori presvedčili, že naša
s p o l o č n o s ť m á s y s t é m y k v a l i t y,
environmentu a BOZP stabilné, za čo
patrí vďaka vedenia spoločnosti všetkým
zamestnancom.
hadíc, dopravných pásov, remeňov, pogumovaných kovov a kaučukových roztokov.
Svoje výrobky exportoval do tridsiatich
krajín sveta. V tomto čase podnik zamestnával 2 350 zamestnancov.
Zdroj : 100 rokov Matadoru
Súťažná otázka č. 3 :
Kedy začala výstavba gumárenského
závodu v Púchove – presný dátum ?
02
Matador EXPRES
02
03
Matador EXPRES
02
Predstavujeme
Predstavujeme
Ing. Andrea Vajcová
Ing. Peter Varhaník
finanční ředitelka Aufeer Design
Ing. Peter Varhaník nastúpil 1. apríla 2013 do spoločnosti
MATADOR Industries, a. s. v Dubnici nad Váhom, na pozíciu
vedúci oddelenia RaRĽZ. Vyštudoval Žilinskú univerzitu
odbor Prevádzka a ekonomika cestnej dopravy. Prax v odbore riadenia ľudských zdrojov získal v spoločnosti Magna
Slovteca, s. r. o., kde 10 rokov pôsobil na viacerých pozíciách –
účtovník – ekonóm, asistent finančného controllingu a následne ako riaditeľ ľudských zdrojov. Pre bližšie predstavenie sme mu položili niekoľko otázok.
1. Čo vás najpozitívnejšie ovplyvnilo pri výbere kariéry, alebo celkovo v živote?
Stejně jako u mnohých mých
vrstevníků to byli rodiče, kteří
mě nasměrovali. Nejprve ke studiu na gymnáziu a následně na
vysoké škole ekonomicko-správní. V průběhu studia jsem se snažila přivydělat si trochu peněz a
hlavně získat praktické zkušenosti. Nastoupila jsem na brigádu do zahraničního řetězce se
sítí prodejen potravin a drogerie, kde jsem po studiu přijala
pozici asistentky finančního ředitele. V této společnosti jsem
pak pracovala 6 let a postupem
času se z asistentky stala zástupkyní finančního ředitele. Působení ve zmiňované společnosti
mne velmi obohatilo a ovlivnilo
pro další profesní směr. Nemalou
roli v tom hrál i generální ředitel
této společnosti, kterého jsem
vnímala jako výborného managera, coache a hlavně přirozeného lídra, pod jehož vedením
„táhli“ lidé za jeden provaz a společnost dosahovala výborných
výsledků. Stal se mým vzorem,
chtěla jsem být jednou jako on...
2. Spĺňa dnešná pozícia vašu
predstavu z mladosti o tom, čím
ste chceli byť?
Z aktuálního pohledu „mámy na
část úvazku“ , říkám ano, splnil se
mi můj sen mít dvě děti, neboť
jejich výchovu vnímám jako
nejsmysluplnější poslání člověka.
Co se týká mé pracovní pozice,
snila jsem o různorodé práci,
práci v dynamické společnosti,
která se nebojí nových výzev, na
pozici, kde využiji mé vzdělání a
která mi umožní další rozvoj,
ve společnosti, kde mají lidé
týmového ducha. To vše mi moje
práce nabízí, takže opět říkám
ano.
3. Aké vlastnosti sú pre úspech v
práci podľa vás najdôležitejšie?
Myslím si, že důležité je mít cíl a
jít za ním, být zodpovědný, nebát
se nových věcí a umět naslouchat
druhým. Neměla by chybět píle a
potřeba se vzdělávat.
tům, zejména k lyžování, které je
naším velkým koníčkem. Těším
se na léto, kdy vyrazíme na rodinné výlety na kolech. Ráda se bavím, cestuji, poznávám historii a
4. Kam by ste sa tento rok v práci
kulturu jednotlivých států.
chceli posunúť, čo je pre vás pri6. Ak by ste si v dejinách
oritou?
ľudstva mali vybrať, s kým by ste
Tento rok bych se ráda věnovala
šli rada na večeru a prečo?
synovi, kterému je 10 měsíců a
dceři, která nastoupila do 1. třídy Možná je to neobvyklé, ale nezákladní školy. Neboť je mi práce i vybrala bych si žádnou známou
koníčkem, kterého se neumím osobnost, ať už z historie nebo
zcela vzdát, s díky jsem přijala současnosti. Ráda bych povevelkorysou nabídku majitelů naší čeřela s mým dědou, velmi zajíspolečnosti a dočasně pracuji na mavým a moudrým člověkem,
který zemřel během mých stučástečný úvazek.
dentských let. Několik předváNa pozici finančního ředitele
lečných let prožil v cizině, kam
mne od 1. 4. 2013 zastupuje Ing.
odešel v době krize za prací.
Jan Šibík a po celou dobu mé
V průběhu 2. světové války byl
mateřské dovolené vedla náš
jako voják československé zahrafinanční tým kolegyně Eva Jírová,
niční armády ve Francii zajat. V
hlavní účetní, které bych tímto
zajateckém táboře byl vězněn s
ráda poděkovala. Vzhledem k
politickou a společenskou elitou z
mým mateřským povinnostem
celé Evropy. Vyprávěl o této době
budu z pracovního pohledu
velmi málo, a když už, mě, jako
usilovat o to, abych udržela krok s
teenagera, to tehdy příliš nezajíchodem firmy, aby nám byly
malo. Dnes bych byla ráda za kažschváleny a proplaceny všechny
dé jeho moudro, ve kterém by se
dotační tituly, o které pečuji a
jistě odrážely jeho velké životní
budu se těšit, že se od ledna 2014
zkušenosti, jeho společenský, poopět naplno začlením do týmu
litický a dějinný přehled.
AFD.
5. Máte nejaké hobby, záľubu, 7. Čo je pre vás v živote najväčším zážitkom?
ktorá vás napĺňa v súkromí?
Na prvním místě jsou to určitě
naše děti. Dceru
Karolínku vedeme s manželem
k lásce ke spor-
Myslím, že pro rodiče nemůže být
větší a emočně silnější zážitek než
narození dětí. Mně bylo dopřáno
zažít toto hned dvakrát.
1. Spĺňa dnešná pozícia vašu chceli posunúť, čo je pre vás
predstavu z mladosti o tom, čím prioritou?
ste chceli byť?
Do MID som nastúpil len nedávAni zďaleka. Od malička ma no, v apríli. Mojim cieľom je vyufascinovala práca vodiča auto- žiť moje skúsenosti z minulosti a
busu. Závidel som im najmä to, presvedčiť manažment o tom, že
že kým ja musím ísť ráno do ško- sa rozhodli pre správneho kanly, on sa pohodlne vozí celý deň didáta.
vo svojom autobuse.
4. Máte nejaké hobby, záľubu,
2. Aké vlastnosti sú pre úspech v ktorá vás napĺňa v súkromí?
práci podľa vás najdôležitejšie? Od istého času ma veľmi fasciDnešná doba a trhový mechanizmus kladú skutočne vysoké
nároky na väčšinu tvrdo pracujúcich ľudí. Popri tom, že je nutné a
očakávané to, že ste skutočným
profesionálom na svojom mieste,
musíte byť vytrvalý a odolný voči
mnohým vplyvom. Nehovoriac o
tom, že musíte byť schopný
nejako skĺbiť prácu s rodinou tak,
aby ste naozaj v súkromí fungovali ako RODINA.
3. Kam by ste sa tento rok v práci
Čo ste možno nevedeli o...
a naša Zem vo vesmíre miniatúrni...
5. Ak by ste si v dejinách ľudstva mali vybrať, s kým by ste šli
rád na večeru a prečo?
Bol by to Albert Einstein. Vypočuť si jeho vysvetlenie princípu
teórie zakrivenia priestoru a času
by ma určite pevne usadilo do
stoličky a nechalo klesnúť sánku.
Dnes si totiž ani trochu neviem
nuje a zaujíma letecká technika a predstaviť ako asi vyzerá zakrilietadlá samotné. Niekoľkokrát vený čas...
do roka sa zúčastňujem leteckých 6. Čo je pre vás v živote najväčdní na Slovensku ale aj v zahra- ším zážitkom?
ničí a takto strávený deň je pre Viem, že v odpovedi vôbec nebumňa oddychom a zážitkom. dem originálny ale úprimný určiNedávno som objavil aj ďalšiu te áno. Narodenie nášho syna bol
oblasť, ktorá vo mne budí obrovs- pre mňa veľmi silný moment, naký rešpekt a obdiv. Astronómia. koľko som bol bezprostredne pri
Je až nepredstaviteľné v akých tom. Odvtedy má náš spoločný
časových a rozmerových dimen- život s manželkou iné hodnoty a
ziách sa pohybujú pri svojej práci priority, ako tomu bolo za slotíto vedci a akí sme my – ľudkovia bodna a sme z toho šťastní.
Boli sme na Job Expo 2013
Personalisti MATADOR Automotive
Vráble, a.s., sa zúčastnili najväčšieho
pracovného veľtrhu na Slovensku.
Personalisti skupiny Matador sa pravidelne zúčastňujú
podujatí organizovaných na Slovensku, na ktorých ponúkajú
pracovné príležitosti pre uchádzačov o zamestnanie v
jednotlivých spoločnostiach skupiny. Tak to bolo aj na veľtrhu
práce – Job Expo 2013, ktorý sa konal v Nitre. Podujatia sa
zúčastnili pracovníci personálneho úseku MATADOR
Automotive Vráble, a.s., ktorí počas dvoch dní zrealizovali
množstvo rozhovorov s uchádzačmi o zamestnanie, zozbierali S. Mikleová (vpravo) v stánku Matadoru
značný počet pracovných životopisov a rozdali desiatky kontaktov na personálne oddelenia jednotlivých
spoločností skupiny. Získaný materiál je teraz analyzovaný a vhodní uchádzači o zamestnanie sú
pozývaní na výberové konania ohľadne obsadenia voľných pracovných miest.
Personálny úsek MAV
Veríme, že zdravie je to najdôležitejšie
Prevencia chorôb je jednou z priorít starostlivosti
MATADOR Automotive Vráble, a.s. o svojich zamestnancov.
Union zdravotná poisťovňa, a.s. pripravila v spolupráci s
MATADOR Automotive Vráble, a.s. aj na tento rok zaujímavý
zdravotný program zameraný na prevenciu a osvetu. Program
pozostáva zo zdravotných aktivít a benefitov určených pre
všetkých zamestnancov ako aj poistencov Union zdravotnej
poisťovne (Union ZP). V priebehu roka 2013 budeme pre
zamestnancov organizovať Zelený deň ZDRAVIA, zameraný
hlavne na indikáciu rizikových faktorov ochorení infarkt
myokardu, obezita, cukrovka, vysoký krvný tlak a prezentácia
možností znižovania rizík konzumného spôsobu života (stres,
fajčenie, nadváha...) formou fyziologických testov a meraní.
Poistenci Union ZP majú navyše bezplatný rehabilitačný
program 8 procedúr ambulantnej rehabilitácie, bezplatné
vyšetrenie kožných znamienok digitálnym dermatoskopom,
zľavové kupóny vo vybraných optikách. Zdravotný program
ponúka zaujímavé benefity aj pre budúce mamičky ako
pôrodná asistencia, bezplatné zapožičanie detektora pohybu a
dychu, bezplatné CRP vyšetrenie, 50%-ná zľava na očkovanie
proti rakovine krčka maternice.
Všetci zamestnanci MATADOR Automotive Vráble, a.s. majú možnosť využiť v Union poisťovni, a.s.
nasledovné zľavy:
-
Kolegovia vo volajú “harleyák“.
Do práce totiž chodí neraz na tomto “tátošovi“, ktorého mnohí
nazývajú kráľom ciest. Reč je o Máriovi Tomaštíkovi, ktorý pracuje
vo Vrábľoch ako vedúci oddelenia QI.
Mário nám o svojej záľube ochotne odpovedal
na niekoľko otázok.
50% vstupný bonus na poistenie motorových a prípojných vozidiel
33% obchodná zľava na Povinné zmluvné poistenie,
25% obchodná zľava na Havarijné poistenie
33% obchodná zľava na Havarijné poistenie dojednané spolu s Povinným zmluvným poistením
35% obchodná zľava na poistenie domácností, bytov, rodinných domov a iných nehnuteľností vo
vlastníctve fyzických osôb.
Výhoda sa poskytuje zamestnancom, ktorí sa prihlásia na www.union.sk s použitím ID kódu:
1-EEK-13-1 alebo tel. čísle: 02/2081 1234
Zdravotný program je nadštandardným programom nad rámec základných povinností zdravotnej
poisťovne, ktoré je povinná plniť zo zákona. Aj v rámci základných povinností Union ZP buduje
nadštandardné vzťahy s lekármi a zdravotnými zariadeniami. Zámerom poisťovne je, aby jej poistenci
nemuseli na liečbu a diagnostiku ochorenia nikde čakať a aby sa im dostala zdravotná starostlivosť včas a v
takom rozsahu, ako ju potrebujú Za svoj inovatívny prístup a nadštandardné služby sme každoročne
oceňovaní prestížnou cenou Zlatá minca a v hodnotení zdravotných poisťovní Stredoeurópskeho
inštitútu pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute sme opäť získali najvyšší rating A.
V prípade záujmu o bližšie informácie sa môžete obrátiť na Ing. Dagmar Benďákovú, manažérku
zdravotného programu, tel: 0911 434374, e-mail: [email protected] .
1) Ako ste sa k takémuto koníčku dostali ?
Dostal som sa k tomu asi podobne, ako
každý iný človek. Už na základnej škole sa
mi motorky páčili. Len vtedy som sa do toho ešte tak nerozumel a aj Simson bol pre
mňa drsný stroj. Svoju prvú motorku som si
kúpil o mnoho rokov neskôr.
2) Ako vlastne Harley Davidson vznikol?
Za skutočný rok vzniku značky Harley Davidson sa dá považovať rok 1903. Vtedy pán
William S. Harley a Arthur Davidson predstavili ich prvý motocykel alebo lepšie povedané motorový bicykel. Postavili ho
v Milwaukee u kamaráta v dielni. Výkon ich
prvého motora bol tak slabý, že v okolí
Milwaukee nebol schopný utiahnuť motocykel do kopcov bez asistencie pedálov.
Preto hneď začali robiť na ďalšom, silnejšom motore s väčším objemom. V roku
1906 si postavili prvú fabriku. Bola to drevená dielňa 12x18 metrov. Produkcia začala
na 50-tich motocykloch za rok. Dodnes
majú na tomto mieste hlavné sídlo rmy. Vo
februári 1907 predstavili svoj prvý motor do
V pod uhlom 45 stupňov. Objem motora
bol 880ccm a výkon 5,2 kW. Napriek tomu
dosahoval maximálnu rýchlosť 100km/h.
Motory do V dali do série naplno až od roku
1919. Dovtedy vyrábali hlavne jednovalce.
Firma sa rozrastala ďalej a zvyšovala
produkciu. Ich motocykle boli použité aj v
prvej a druhej svetovej vojne. V prvej svetovej vojne predali armáde 15.000 kusov
motoriek. V roku 1920 boli najväčším výrobcom motocyklov na svete. Počas veľkej
hospodárskej krízy v tridsiatych rokoch
minulého storočia utrpel aj HD. Ich produkcia klesla o vyše 80%. Aby prežili začali
vyrábať elektrostanice alebo benzínové
generátory na výrobu elektrickej energie s
použitím ich motorov. V tej dobe vznikla aj
prvá trojkolka, ktorá mala slúžiť ako malé
servisné vozidlo. Po kríze sa rma pomaly
zotavovala a pokračovala s vývojom ďalších
motorov a tak isto s dizajnom svojich mašín. S príchodom druhej svetovej vojny sa
im znovu podarilo vyhrať vo výbere motocyklov pre bojové operácie americkej
armády, pre ktorú počas druhej svetovej
vojny vyprodukovali 90.000 špeciálne
upravených motocyklov. Počas rozmachu
produkcie japonského motocyklového
priemyslu sa zvýšilo clo v USA na importované motocykle na 40%, v osemdesiatych rokoch dokonca na 45%. HD sa
nepokúšalo ísť cestou japonských riem, čo
do dizajnu a motorizácie. Sústredili sa na
retro štýl, zvýšili kvalitu svojich produktov a
množstvo súčiastok si nechali vyrábať u
zahraničných výrobcov. HD počas svojej
histórie spolupracovalo s množstvom iných
výrobcov motocyklov, ale nielen s nimi. Za
najvýznamnejšie osobne považujem
spoluprácu s Erikom Buellom a jeho Buell
Motorcycle Company. Z tejto spolupráce
vzišli športové motorky BUELL štýlu naháč
alebo "naked bike", ktoré nemali vysokootáčkové japonské motory, ale používali
upravené motory od HD. V roku 2009 sa ich
spolupráca ukončila. Ďalším významým
krokom je spolupráca s Porsche. V roku
2001 spolu vyvinuli model známy ako VRod. Je to prvý vodou chladený motor od
HD. Čo sa týka všetkých rôznych modelov a
motorov, tým vás radšej zaťažovať nebudem. Je toho dosť.
3) S akými motorkami (pioniermi) ste
začínali ?
Jazdiť som začal už na strednej škole. To
som si požičal Babetu od matky.
Jazdil
som na Jawe 250, Jawe 350. Ani jedna z nich
ale nebola moja. V roku 2007 som si povedal, že už nastala tá správna doba, aby som si
kúpil motocykel. Tak som si k narodeninám
kúpil Yamahu Virago 535. Bola to malá
motorka, keď ju porovnám s mojim telom a
vyzeral som na nej komicky. Po mojich
predchádzajúcich občasných a takmer minimálnych skúsenostiach s motorkami mi
aj táto stačila, len aby som sa naučil jazdiť.
Na druhý deň, ako som si ju doniesol
domov, som sa na nej rovno „vysypal“.
Rýchlosť asi 10km/h, neskúsenosť a štrk na
ceste. Dva mesiace som mal ruku v sadre.
Praskla mi kosť v lakti na ľavej ruke, pritom
som padol na pravý bok. Nešťastná náhoda,
ktorá mi dala ďalšie poučenie do života. Už
viem, že nie som nesmrteľný.
Na tejto
motorke som sa bol pozrieť napríklad v
Grécku. Na jednej mašine som išiel ja, na
druhej bratranec aj so svojou mamou.
Krásna cesta.
4) Ako ste sa dostali k svojmu prvému
Harleyu ?
V roku 2009 dozrel čas na niečo väčšie
a silnejšie. Preštudoval som vtedy dosť inzerátov a vyhliadol som si Harley Davidson
Sportster 1200 Custom, rok výroby 2004.
Mašina bola originál kupovaná v USA. Bola
to "láska na prvý pohľad". Bol som si pre ňu
vo Vranove nad Topľou. Prvá jazda bola cesta domov, cca. 400km. Ten zvuk a pocit z jazdy bol nádherný. Hneď po príchode domov
som si na ňu ale dal väčšie „rajdy“, neviem
presne ako sa to povie spisovne, možno
riadidlá alebo volant. Musel som si ju prispôsobiť svojej postave a štýlu. Neskôr som na
nej povymieňal ešte nejaké doplnky, vrátane
sedadla a opierky spolujazdca. Alebo skôr
spolujazdkyne. Voziť ženy je predsa len
príjemnejšie. Tento rok mám v pláne ďalšie úpravy, uvidíme, čo všetko sa podarí aj
zrealizovať.
5) Koľko Harleyov ste mali ?
Harley zatial iba jeden. Pred pol rokom som
rozmýšľal nad výmenou za iný stroj. To bola
komplet prerábka na takzvaný "old school"
štýl. Jednosedadlovka, vpredu springery
(pružinové tlmenie), nakopávačka. Mašina
to bola krásna, ale nakoniec som si to
rozmyslel. Moja mašina mi vyhovuje po
všetkých smeroch. A keď sa nájde niečo, čo
by som chcel upraviť, tak si to upravím.
Niektoré diely si potom kúpim priamo z
Ameriky, niektoré si dám vyrobiť. Pri kúpe
priamo z Ameriky zaplatím možno iba
polovicu toho, čo by som zato dal na
Slovensku. U nás sú tieto diely neskutočne
predražené. A potom si to všetko porobím
buď sám doma, alebo skočím k niektorému
z kamošov a tam sa s tým pohráme viacerí.
olej, kazí sa, ale to väčšinou ne-boli
motorkári. A možno to bola iba závisť a potrebovali si sami pred sebou vytvoriť nejakú
výhovorku, prečo stále nemajú motorku.
Celková komunita motorkárov je ako jedna
veľká rodina. Keď sa stretnem s niekým na
motorke, automaticky si tykáme. Nezáleží
na veku, pohlaví, sociálnom postavení. Všetci sme si rovní. A celkovo je medzi nami dosť
veľká súdržnosť. Nie raz sa mi stalo, že keď
som sa zastavil niekde na ceste, lebo som si
potreboval zavolať, tak prvá mašina, ktorá
išla okolo sa zastavila a chalanisko sa ma
spýtal, či mám nejaký problém, a že či nepotrebujem pomôcť. Bez toho, aby som ho
musel ja zastavovať.
Fotografia motoriek z Grécka
Prerábka a úprava motoriek
Mám partiu kamošov ešte zo základnej
školy a vydržalo nám to s malými obmenami až doteraz. Všetci sme si kúpili
choppre. Jeden má Harley, ďalší Hondu,
Suzuki, Yamahu. Okrem tej Yamahy sú už
všetky ostatné mašiny doma upravené.
Máloktorý majitel choppra sa uspokojí s
tým, ako si mašinu priniesol domov.
Väčšina si potom svoj stroj upraví podľa
seba. Možností je nekonečne veľa a každá
mašina sa potom stáva originálom odzrkadľujúcim svojho majiteľa.
6) Povedzte nám niečo o komunite
Harleyákov – čo sú to za ľudia? Chodievate na zrazy alebo na dovolenku s Harleyom na Slovensku alebo do zahraničia ?
Neviem, či by som rozdeľoval komunitu
motorkárov na Harleyákov a ostatných.
Skôr na typ motorky, kde Harley patrí medzi
choppre. Chopper (čoper) je o pohodovej
jazde a choppráci sú väčšinou
pohoďáci, ktorí si potrebujú
užiť jazdu a nie adrenalín. Pre
mňa je jazda na motorke relax.
Vetrám si tak hlavu. Kedysi
som počul, že Harleyáci sú
namyslení, lebo majú drahé
mašiny a potrebujú sa iba
ukazovať, že na to majú atď.
Osobne si to ale nemyslím.
Všetko je to o človeku samotnom. Niekto vie byť namyslený
aj na Babete. Stretol som sa s
luďmi, ktorí nadávali na
M. Tomaštík (vľavo) v Grécku
Harley, že klepe, trasie, tečie
Všetko záleží od človeka samotného. Tu sa
ťažko radí. Človek by si mal obzrieť tie
mašiny na internete a potom sa vybrať niekam do bazáru alebo predajne, kde si na ňu
sadne a vyskúša si ju, či mu sedí, alebo nie a
až potom kupovať. Tiež ide o štýl jazdy, o to,
či chce sedieť na niečom obratnejšom, alebo
na väčšom "parníku", či sa mu páči starší
dizajn, alebo niečo novšie. Pri kúpe motorky sa musí pozerať aj na iné veci, ako keď
kupuje auto, alebo niečo úžitkové. Ja sa
držím hesla, že auto vozí telo, motorka dušu
a podľa toho treba aj pristupovať k výberu
motorky. Tiež sa netreba preceňovať. Nikto
z nás nie je nesmrteľný. A ešte jedna rada na
prežitie pre všetkých, čo si chcú kúpiť
Na zrazy chodievam. Mám niekoľko vytypovaných na Slovensku, kde je dobrá zábava
a živo. Zoznámil som sa tam s fajn ľudmi a
pravidelne sa stretávame na rôznych akciách. S Harleyom som obehal celé Slovensko, časť Čiech a bol som na ňom aj v Chorvátsku. Tento rok sa chystáme na cestu
okolo Čiech. V Chorvátsku sme boli na takej menšej rodinnej dovolenke. Niečo po
polnoci vyrážali dve autá, ja s bratrancom
sme sadli na stroje okolo pol siedmej ráno.
Vtedy sa ma spýtal otec, že prečo nejdeme
s nimi tiež tak skoro ráno, tak som mu odpovedal, že preňho začína dovolenka, keď
dorazí do Chorvátska. Pre mna začína
dovolenka, keď si sadnem na mašinu. Toto
sú veci, ktoré máloktorý nemotorkár chápe.
Keď si zavoláme s chalanmi, že si dáme nejaký výjazd na pol dňa, na deň, tak sa stretneme a vyrazíme. Je jedno kam. Veľa krát,
keď sa nás niekto okoloidúci opýtal, že kam
ideme a my že nevieme, tak len nechápavo
krútil hlavou. Rozbehneme sa a prvý určuje
cestu. Keď sa nevie na križovatke rozhodnúť
kam, tak si len tak náhodne vyberie smer.
Cieľ nie je potrebný. Samotná jazda je
cieľom.
7) Aký je sortiment Harleyov, čo by ste
mi poradili, keby som si chcel kúpiť takýto stroj?
motorku. Dostal som ju kedysi dávno od
jedného starého motorkára. "Mysli na to, že
motorkár nikdy nemá prednosť". Jedna vec
je zákon o cestnej premávke, druhá realita.
Kým nemám istou, že ma auto na vedľajšej
ceste registruje, brzdím. Kolíziu tohoto
druhu zažili všetci moji kamoši, vrátane
mňa. Šoféri v autách veľa krát ignorujú
motorkárov.
8) Máte aj nejakých iných koníčkov ?
Mám aj iné koníčky, ale je na ne málo času.
V prvom rade sú to chvíle s ľuďmi, ktorých
mám rád a v prítomnosti ktorých sa cítim
dobre. A ideálne keď je k tomu nejaká dobrá
rocková hudba a dobré pivo, poprípade Jack
Daniels a rozohriaty gril.
A keď zostane
čas a nájde sa nejaká záujemkyňa, tak sa rád
venujem aj fotogra i. Tento koníček som
objavil pred asi štyrmi rokmi, keď som si
kúpil prvú zrkadlovku. Tú už som si tiež
medzičasom vymenil za lepšiu a doma som
si zariadil taký miniateliér. Nech sa aj ten
malý kúsok tvorivej duše nejako vyžije.
A rád špekulujem aj v kuchyni, keď je pre
koho a keď to má potom po mne kto
upratať.
Varím málokedy, nakoľko variť
pre mňa samotného sa mi nechce. Pre mňa
je varenie súčasťou nejakej spoločenskej
udalosti, alebo aspoň miniudalosti. A nikdy
nevarím z kuchárky. Inšpiráciu hľadám vo
svojej hlave. Zatiaľ sa nikto neotrávil.
Ďakujeme za rozhovor.
PH
04
Matador EXPRES
05
Matador EXPRES
AUTOMOTIVE
INDUSTRIES
FANDÍME MLADÝM ĽUĎOM
V našej spoločnosti MATADOR Industries, a. s. absolvuje 11 študentov zo
Strednej odbornej školy odborný výcvik pod vedením majstra odborného
výcviku (MOV) Bc. Vladimíra Drinku.
Študenti, ktorí absolvujú odborný
výcvik na jednotlivých výrobných
pracoviskách v spoločnosti, študujú
v odboroch Mechanik nastavovač
a Strojný zámočník.
Spoločnosť MATADOR Industries, a. s.
vyhlásila „Motivačnú súťaž o najlepšieho praktikanta Strednej odbornej
školy“. Cieľom súťaže je motivovať,
vzdelávať mladých ľudí a ponúknuť im
vysokú odbornú prípravu žiakov pre
budúce povolanie. Všetci študenti, ktorí
absolvujú odborný výcvik v našej spoločnosti, sú automaticky zaradení do
súťaže o najlepšieho praktikanta.
V rámci súťaže u študentov hodnotíme
hlavne dochádzku, samotnú pracovnú
aktivitu, dodržiavanie zásad BOZP a
PO a v neposlednom rade pracovnú
disciplínu. Najlepší študenti získavajú
popri mesačnej odmene ďalšiu -
nančnú odmenu, ktorá sa vyhodnocuje jeden krát za kvartál.
MATADOR Industries, a. s. je spoločnosť so zameraním na zákazkovú a malosériovú strojárenskú výrobu v oblasti
všeobecného strojárenstva, výroby
Najúspešnejší učni: zľava E. Púčkovica, P. Štefanec, D. Hanko
lisovacích nástrojov a priemyselnej
automatizácie. Toto sú oblasti, ktoré si Vyhodnotenie najlepších učňov:
vyžadujú odborníkov vo výrobe a mla- Poradové
Finančná
Meno a priezvisko
Majster
Pracovné zaradenie
odmena
číslo
dí strojári hlavne zo Strednej odbornej
30,Erik Púčkovica
Dušan Jelinek
montážne práce
školy nachádzajú v MATADOR Indus- 1.miesto
20,2.miesto
Peter
Štefanec
Peter
Václav
zámočnícke
práce
tries, a. s. široké uplatnenie.
10,3.miesto
Dávid
Hanko
Dušan
Jelinek
montážne
práce
Držme im palce ! ! !
Deň MATADORU v Dubnici nad Váhom
Milá kolegyňa, milý kolega,
srdečne Vás pozývame na športovo-zábavné podujatie,
ktoré sa uskutoční v areáli DUTAF Centrum
(športovo-rekreačný areál) v Dubnici nad Váhom
Termín: 14. Júna 2013 (piatok)
Začiatok: 14:00 hod.
O občerstvenie a zábavu bude postarané
Tešíme sa na stretnutie s Vami!
Projekt MEX (Maintenance Excellence)
= údržba ako partner výroby
Rovnako ako v minulých dvoch rokoch, aj v tomto roku sme sa vo Vrábľoch
rozhodli pokračovať v optimalizácii niektorých procesov a činností spojených s
organizáciou a riadením. Tento raz sa pod drobnohľadom ocitla údržba. Prečo? Aj
doma sa nám nie raz stane, že údržbára zavoláme až vtedy, keď sa nám niečo
pokazí. Málokedy myslíme vopred a preventívne. Inak tomu nie je ani v
praktickom živote vo výrobe. A práve preventíva a plánovanie sú dve základné
veci, ktoré cez projekt chceme uviesť do každodenného života údržby. Nemenej
dôležité je, aby sa údržba stala rovnocenným partnerom plánovania a výroby.
Čo tým dosiahneme? Zníženie prestojov výrobných zariadení na P1a P2 cez
definovanie nových pravidiel fungovania údržby, zlepšenie organizácie práce
a správne využitý potenciál zamestnancov.
HLAVNÝ CIEĽ
SMER
Výrazne posilniť plánovanie preventívnej činnosti údržby v spolupráci s oddelením
plánovania výroby (dodržiavať termíny odstávky strojov a zariadení na preventívne
prehliadky a opravy), optimalizovať sklad potrebných ND
Pohľadnica z Nižného Novgorodu
Môj príchod do Nižného Novgorodu:
zima ako v ruskom filme
Niet času na veľké reči. To možno neskôr,
keď to tu rozbehneme. To vám potom
napíšem, ako na mňa pôsobí toto vyše
miliónové mesto.
Peter Polák
Projekt je realizovaný v rámci operačného programu „Lidské zdroje a
zaměstnanost“ a jeho celková hodnota je
274.085 CZK. Vedenie spoločnosti si
uvedomuje, že len so vzdelanými zamestnancami bude môcť splniť náročné
požiadavky zákazníkov. Preto aj v
budúcnosti plánuje realizáciu podobných projektov, pomocou ktorých by sa
použili na vzdelávanie aj externé
finančné zdroje zo štátneho rozpočtu
Českej republiky alebo Európskych
štrukturálnych fondov.
Organizácie údržby - posielnenie časti rannej zmeny (vykonávanie plánovaných
preventívnych prehliadok a opráv)
Kto nesúťaží, nemôže nič vyhrať
Autonómnu - vyčlenenie činnosti pre zoraďovača a údržbu - presun rutinných
(drobných ) činností na operátorov
Milí čitatelia, redakcia Matador Expresu pre Vás pripravila dve dlhodobé súťaže.
1) Najvtipnejšia fotografia z dovolenky 2013
2) Môj zvierací miláčik
Svoje fotografie nám môžete posielať od začiatku mája 2013 do konca septembra
2013 na adresu redakcie : [email protected] Redakcia odmení
autorov najvtipnejších fotografií z dovolenky alebo vašich zvieracích miláčikov.
O výhercoch budete informovaní v októbrovom čísle nášho časopisu.
ROZVOJ
Pracovníkov údržby - odborné školenia, vyhľadanie talentov do ďalšieho rozvoja
MERAŤ
Meranie prínosov údržby, efektívnosti údržby
NASTAVIŤ
Spoločnosť M. Investment Limited, s.r.o.,
patrí k najmladším členom skupiny
Matador a preto je logické, že vzdelávaniu a rozvoju jej zamestnancov sa
venuje maximálna pozornosť. V priebehu mesiacov apríl a máj 2013 bude v
sp olo čnost i re a lizovaný proj ekt
„Vzdělávejte se pro růst“, počas ktorého
absolvuje vzdelávacie podujatia z
oblasti kvality, logistiky a údržby 30
zamestnancov spoločnosti. Všetky podujatia majú spoločného menovateľa,
ktorým je racionalizácia procesov.
Pracovníci logistiky a kvality
na úvodnom školení
projektu MIL
Stať sa rovnocenným partnerom pre plánovanie a výrobu
POSILNIŤ
je názov projektu, ktorým sa začal cyklus
vzdelávania zamestnancov v Liberci.
PH
CIEĽ
ZMENA
Vzdělávejte se pro růst
Znížiť prestoje výrobných zariadení P1 a P2 z titulu údržby so zameraním na zvýšenie
prediktívnej a preventívnej údržby
Nastaviť správnu komunikáciu medzi údržbou a ostatnými oddeleniami
TALENT
MANAŽMENT
PROGRAM
“Optimalizácia procesu uvoľňovania výroby“
„Talenti“ vytvárajú obraz o procese uvoľňovania výroby v spoločnosti Matador Automotive
Vráble, optimalizujú ho a nastavujú efektívne uvoľňovanie
výroby s cieľom zníženia nákladov na nekvalitu o 10% .
Po príchode do Nižného Novgorodu to
vyzeralo skôr ako v klasickom ruskom
lme – všade veľa snehu, mráz a teplota
okolo -10º C. Cesta bola únavná a ešte ten
časový posun. Takže po príchode
nasledoval len krátky rozhovor s kolegami
zo Slovenska a potom spánok, pretože
ráno ma čakalo veľa práce. Prvé ráno v
Nižnom Novgorode ma vyzdvihla naša
kolegynka Oľga, aby mi pomohla vybaviť
vš etko p otrebné, aby s om sa b ez
problémov dostal do areálu závodu GAZ.
Poviem to priamo, byrokracia „prvej
triedy“. Bez „bumášky“ ani na krok. Hneď
ako som prišiel do našej budovy, všimol
som si, že sa tu veľa vecí zmenilo k
lepšiemu od mojej krátkej návštevy pred
pár týždňami. Aj keď nie všetko bolo
úplne pripravené, pracoviská sa už dávali
na svoje miesta. Sťahovanie strojov a
zariadení prebehlo úspešne. Absolvoval
som krátke zoznámenie sa s budúcimi
spolupracovníkmi a „davaj“ do práce.
Vo Vrábľoch pokračuje
optimalizácia procesov
na údržbe. Pomôcť nám
má projekt MEX.
Vedúci projektu Juraj Solotruk, členovia
tímu Miroslav Varga, Vojtech Pintér,
Richard Vallo a Lucia Pavlíková, nahliadli do procesov výroby a kvality,
uvoľňovania výroby a samotnej výroby v
MAV, aby navrhli ich optimalizáciu.
Odborným garantom projektu je riaditeľka úseku kvality Eva Gombárová.
Jedným z najdôležitejších interných
cieľov výrobného podniku je zvyšovanie
efektívnosti, rýchlosti a spoľahlivosti
výroby, ale tiež znižovanie výrobných
nákladov, znižovanie interných a
externých zmätkov (reklamácie od
zákazníkov). Základnou filozofiou
f i r my j e sp okoj no sť z á k a z n í kov
dosiahnutá hlavne vysokou kvalitou
výrobkov a služieb. Naším cieľom je, aby
uvoľnenie v ýroby prebieha lo čo
najefektívnejšie, aby kontrolór kontroloval to, čo je pre zákazníka najdôležitejšie, a čo by mohlo mať dopad na
kvalitu dielu. Podnik napĺňa svoje ciele
činnosťami, ktoré tvoria základ výrobného procesu:
ź obstarávanie zdrojov (výrobných
faktorov)
ź organizovanie ich transformácie na
požadovaný výstup
„V oblasti optimalizácie a zefektívňovania je pre každý podnik dôležitý
proces výroby. Výroba je dynamický
proces, preto je nevyhnutné zhromažďovanie údajov o priebehu výroby, ktoré
si vyžaduje zapojenie informačnej
techniky do procesu riadenia a ľudský
faktor, ktor ý optimálne v yužíva
informačnú techniku na zvládnutie
výroby, s čo najmenšou stratou.
Umožňuje tiež podrobnejšie spraco-
vanie operatívnych plánov z hľadiska
vecného, časového a aj priestorového
usporiadania výroby. Ideálne je využívať
schopnosti a potenciál svojich vlastných
zamestnancov a som presvedčený, že pri
efektívnom využívaní týchto dvoch
vstupov do procesu výroby musí
prinášať zaslúžené ovocie. Verím, že
výsledky a výstupy projektu budú v
pr vom r a d e pr í no s om pre našu
spoločnosť, ale zároveň aj prínosom pre
celý tím z pohľadu osobného rozvoja.“ hovorí Juraj Solotruk, vedúci projektu.
ü
Vytipovať kritické diely - najväčšie
náklady na zmätky
ü
Znížiť externé zmätky na Prevádzke 1 a Prevádzke 2
ü
Znížiť interné zmätky na Prevádzke 1 a Prevádzke 2
ü
Navrhnúť a zaviesť nový optimálny proces uvoľňovania výroby
Projekt doposiaľ prešiel analytickou
fázou, ktorej cieľom bolo čo najdetailnejšie zmapovanie bežiacich procesov. V
súčasnosti prebieha optimalizácia s
dôrazom na stanovené ciele projektu a
následne nám zostáva zavedenie týchto
opatrení do „reálneho života“ a ich
stabilizácia. K naplneniu hlavného cieľa
projektu boli zadefinované nasledovné
parciálne ciele:
Členovia tímu zľava: zľava M. Varga, V. Pintér, J. Solotruk, L. Pavlíková, R. Vallo
Vedenie spoločnosti MATADOR Automotive Vráble,a.s. pravidelne informuje zamestnancov o najdôležitejších udalostiach v spoločnosti.
Prvý komunikačný workshop vo Vrábľoch v roku 2013
Prvého komunikačného workshopu sa nezúčastnilo také množstvo zamestnancov, ako
očakávalo vedenie spoločnosti, ale tí čo prišli,
nemuseli ľutovať. V programe boli samé
zaujímavé témy, ktoré sa ich priamo týkajú.
Úvodným rečníkom bol finančný riaditeľ
spoločnosti Vojtěch Žák, ktorý veľmi zaujímavo vysvetľoval čísla a finančné ukazovatele
tohtoročného forecastu. Vo svojom príspevku upozornil na dôležité míľniky, kritické
body a rozhodujúce parametre rozpočtu,
ktoré je potrebné splniť, aby sme sa na konci lisovňa Jozef Sýkora. Prítomných zaujala
roka mohli usmievať. Splnenie rozpočtu ne- myšlienka zavedenia funkcie tímlídrov, ako
bude jednoduché, ale je zvládnuteľné.
pomocníkov zmenových majstrov pri lepšej
organizácii
a koordinácii práce.
Po vystúpení finančného riaditeľa nasledo-
Ing. Vojtěch Žák
vala informácia o prebiehajúcich projektoch v
MAV. O projekte MEX, ktorého cieľom je
zefektívniť a skvalitniť údržbu prestojov a zariadení informoval prítomných vedúci údržby
Imrich Mikla. O projekte TEAM, ktorého
cieľom je zefektívniť riadenie výroby vo svojom vystúpení hovoril vedúci prevádzky 1 –
v roku 2012 bola súťaž zameraná na výrobných a režijných robotníkov, v tomto roku k
nim pribudli aj TAZ pracovníci. Aj v tomto
roku sú pre súťažiacich pripravené zaujímavé
Stanislava Mikleová – špecialistka personál- ceny, o ktoré sa oplatí zabojovať.
neho úseku oboznámila prítomných zamest- Na záver poďakovala prítomným za účasť rianancov o podmienkach súťaže 10 naj pre rok diteľka personálneho úseku Inge Murgašová,
2013. Cieľom súťaže, ktorá bola úspešne ktorá vyjadrila presvedčenie, že na budúce sa
realizovaná už v roku 2012, je zabezpečiť 100% stretneme vo väčšom počte.
prítomnosť zamestnancov na pracovisku
Personálny úsek MAV
počas pracovnej doby okrem dovolenky. Kým
06
Matador EXPRES
Pracovné
a životné
jubileá
Štefan Rosina zvíťazil
v dramatických pretekoch FIA GT Series
Pracovné jubileá MAV
Tomáš Záhorec
Jozefína Kelemenová
Černák Stanislav
Miloš Kováč
Dušan Šulák
Branislav Horváth
Pavol Hoppan
10 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov
10 rokov
15 rokov
35 rokov
Slovenský automobilový pretekár Štefan „Štofi“ Rosina vyhral nedeľňajšie hlavné preteky
prestížneho šampionátu FIA GT Series v belgickom Zolderi počas víkendu 20.-21.4.2013
a zaznamenal svoj najlepší doterajší výsledok v kariére.
okruhový pretekár v nedeľu doviezť svoje Lamborghini Gallardo GT3 FL tímu
Lamborghini Blancpain Reiter na prvej
pozícii, keď posledných 15 minút čelil
tvrdým útokom Laurensa Vanthoora
(Belgian Audi Club Team WRT, Audi R8
LMS). V cieli ich napokon delilo len
0,448 sekundy.
Životné jubileá MAV
Viliam Varga
50 rokov
Štefan Ďurica
50 rokov
Štefan Luley
60 rokov
Gabriela Kováčová
50 rokov
Životné jubileá MATADOR Holding
Pagáčová Ľubomíra
50 rokov
Blahoželanie
Kolegovi Ing. Jozefovi Polozsánymu,
ktorý pracuje na technickom úseku
v MAV ako priemyselný inžinier,
sa narodila dcérka Lia.
Šťastným rodičom blahoželáme.
Personálny úsek MAV a kolegovia z TÚ
ri. "Mám teraz súťažné voľno, tak som
využil ponuku rakúšanov zajazdiť si ich
pohárovú súťaž. Nemám za to ani korunu,
ale s chuťou som si na domácom okruhu
zajazdil".
Najbližšie môžeme Štofiho vidieť v seriáli
Porsche Super Cup v Barcelone a v seriáli
FIA GT Series v holandskom Zandvoorte.
Dovoľte
mi zaželať Štofimu v mene
"Najprv pole position, potom druhé
miesto v sobotňajších pretekoch a dnes všetkých fanúšikov veľa šťastia, pevné
víťazstvo v hlavných pretekoch. Skvelý ví- nervy a dobré pneumatiky
LG
kend a výborná tímová práca. V nedeľňajších pretekoch som preberal auto na
prvom mieste a podarilo sa mi to udržať
V sobotu dosiahol Štofi historicky až do konca, aj keď bolo náročné mať
najrýchlejší čas vozidiel GT3 na okruhu Vanthoora za sebou," povedal šťastný
Zolder, na ktorom štartoval vôbec po Štefan Rosina po pretekoch.
prvý raz, vyjazdil si prvé miesto na štarte Štofi je vždy rád, keď sa môže ukázať pred
a v kvalifikačných pretekoch skončil slovenským domácim publikom, a preto
spolu s tímovým kolegom Petrom využil možnosť hneď nasledujúci víkend
Koxom na skvelom 2. mieste.
štartovať počas medzinárodného poduV tvrdej konkurencii svetových hviezd jatia FIA WTCC na Slovakiaringu v
motoršportu dokázal náš najlepší Orechovej Potôni v preteku GT Cup
Austria.
Na automobile Chevrolete Camaro GT3 dominoval v Rakúskom pohá-
Lia
VYHODNOTENIE SúťažE so Slovakiaringom
Správne odpovede na súťažné otázky z minulého čísla:
1) Slovakia Ring sa nachádza v Orechovej Potôni
2) Najrýchlejším slovenským automobilovým pretekárom je Štefan Rosina ml.
Zo súťažiacich, ktorí správne odpovedali na obe súťažné otázky, sme vyžrebovali
výhercov: Vladimír Pecek, Igor Fehérváry a Radoslav Ondrejmiška.
Ako odmenu dostali výhercovia vstupenky na podujatie FIA WTCC na okruhu
Slovakia Ring v Orechovej Potôni .
Výhercom srdečne blahoželáme a pre tých, ktorí sa nezúčastnili tejto našej súťaže,
máme pripravené ďalšie. Pozorne čítajte Matador Expres a neváhajte sa zapojiť do
našich súťaží. Pre víťazov máme vždy pripravené zaujímavé ceny.
Š.Rosina s detmi zamestnancov MAV
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová
I. Fehérváry s rodinou na Slovakia Ringu
Download

Matador Expres 04/13 MATADOR Expres 04-2013