podzim roku 2013
Světové dny mládeže Rio de Janiero 23. – 28. července 2013
Dny víry, nadšení, dny evangelizace celého světa.
Díky, Otče Františku za tvá povzbuzení mladým a překvapivě i starším.
František mladým: „Jděte beze strachu sloužit!“
V homilii při závěrečné mši Světových dní mládeže
v Riu povzbuzoval papež František všechny mladé,
aby svým životem naplňovali Ježíšův výrok a motto
letošního setkání: „Jděte a získejte za učedníky všechny
národy.“ Jak konkrétně uskutečňovat toto poslání?
Svatý Otec představil tři základní body, které nám mohou
pomoci porozumět:
Jděte…
Zkušenosti ze Setkání – a my můžeme dodat, že
i zkušenosti z našeho každodenního života víry – nesmí
zůstat nepředány, nesdíleny. „Ježíš neřekl, chcete-li nebo
budete-li mít čas, nýbrž: Jděte a získejte za učedníky
všechny národy.“
Kam však máme jít, ke komu se obracet?
„Neexistují hranice ani omezení. Posílá nás ke všem.“
A proč zrovna já? „Víte, kdo je nejlepší pro evangelizaci
mladých? Někdo mladý. Touto cestou je třeba se vydat.“
… beze strachu …
„Naštěstí nás Ježíš nejenom posílá, ale i provází, a během
tohoto misijního poslání lásky je neustále při nás. Možná
o sobě pochybuješ a nejsi si jistý/á, zda zrovna ty jsi
schopný/á evangelizace.“ Papež nám připomíná,
že podobně se cítil i prorok Jeremiáš, když na své
povolání odpověděl: „Ach, panovníku Hospodine, nevím,
jak bych mluvil. Jsem přece chlapec.“ A co mu na to řekl
Hospodin? „Neboj se jich, já budu s tebou
a vysvobodím tě.“ Takto Bůh povzbuzuje i tebe,
ani tebe neopouští. Dalším povzbuzením je to,
že nám Ježíš neřekl: jdi, ale jděte!
Jsme posláni společně.“
… sloužit!
Proč jsme povoláni právě ke službě? Vždyť je to
tak náročné! Papež František dává jasnou
odpověď: Jsme povoláni ke ztotožnění našeho
života s Ježíšovým, osvojit si Jeho cítění, Jeho
myšlení, Jeho jednání. Ježíšův život je životem
pro druhé. Je životem služby.“
Pokud se tedy chceš podobat Ježíši (o to bychom
všichni měli usilovat), pak je služba základním
předpokladem našeho následování.
„Evangelizovat znamená dosvědčovat v první
osobě Boží lásku, překonávat svoje sobectví,
sloužit, sklánět se k bratřím a mýt jim nohy, jako
to činil Ježíš.“
Tyto tři aktivity - jděte beze strachu sloužit –
nejsou určeny jen mladým, kteří byli v Riu,
ale všem! „Následováním těchto třech bodů,
zakusíte, že ten, kdo evangelizuje, je sám
evangelizován, a kdo předává radost z víry,
dostává radost.“ Papež František nás závěrem své
homilie ujišťuje, že „Ježíš Kristus s vámi počítá!
Církev s vámi počítá. Papež s vámi počítá!“
zleva: pp. František při vigilii - mraveniště na pláži – kardinál Duka při české katechezi – pp. František s domorodci
Světové dny mládeže
V závěru Svatého roku 1983 pozval papež Jan Pavel II. mladé křesťany do Říma. Když viděl jejich zájem
a nadšení pro Boha a víru, oznámil: „Uspořádáme Světový den (dny) mládeže.“
Současně vybídl biskupy, aby se ve svých diecézích pravidelně setkávali se svou mládeží.
Od té doby se jednou za 2 – 3 roky konají Světové dny mládeže, v ostatních letech se mladí scházejí s biskupem
ve svých diecézích – vznikla tzv. Diecézní setkání mládeže na Květnou neděli.
V roce 1987 se konal 2. Světový den v Buenos Aires v Argentině, v roce 1989 v Santiago de Compostela
ve Španělsku. V létě 1991 bylo veliké setkání mládeže - převážně z bývalého „východního bloku“ - v polské
Čenstochové (1,2 miliónů účastníků) - z Československa se jej tehdy zúčastnilo asi 8 000 lidí.
Následovala setkání: Denver (USA 1993), Manila (Filipíny 1995), Paříž (1997), Řím (2000) a Toronto
(Kanada 2002) – spolu s papežem Janem Pavlem II.
Setkáním v Kolíně nad Rýnem (2005), v Sydney (2008) a v Madridu (2011) předsedal papež Benedikt XVI.
V Rio de Janiero se letos uskutečnil již v pořadí 27. Den mládeže. Poprvé s papežem Františkem.
3 milióny mladých, 1500 biskupů a 15 tisíc kněží z celého světa zaplnili čtyřkilometrovou městskou pláž Ria
Copacabana. Z České republiky přiletělo 150 účastníků.
Příští setkání bude v roce 2016 v polském Krakově.
2
Pouť lidí dobré vůle na Velehradě 4. – 6. července 2013
Při příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu se konala Národní
pouť na moravském Velehradě. Nechyběli poutníci ze Slovenska, Ukrajiny, Polska, Slovinska i z dalších
zemí. Papež František poslal osobní dopis všem účastníkům poutě a pověřil záhřebského arcibiskupa
kardinála Josipa Bozaniče svým legátem.
Vyvrcholením bohatého programu (viz také minulý Hlas sv. Cyrila a Metoděje) byla slavnostní bohoslužba
v pátek 5. července.
Zúčastnilo se jí 60 000 lidí, několik stovek kněží a 20 biskupů. Nechyběli zástupci politiky a kultury.
Několik textů a postřehů z pouti:
Chorvatský arcibiskup a kardinál Josip Bozanič
předsedal slavnostní bohoslužbě, celou ji slavil česky.
Řekl: „Sv. Cyril a Metoděj přišli na Velkou Moravu
a mluvili jazykem, kterému všichni rozuměli, proto jsem
se i já rozhodl slavit tuto bohoslužbu ve vaší řeči.“
„Náš Svatý Otec František se raduje z oslav
1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje
na Velkou Moravu a všechny vás zde shromážděné
ze srdce zdraví a žehná vám.“
„Je třeba putovat sem na Velehrad, abychom poděkovali
za dědictví, které nám svatí Cyril a Metoděj zanechali
a abychom lépe poznali důležitost křesťanství v životě
a kultuře slovanských národů.
Je třeba putovat na Moravu, na Velehrad, abychom
poděkovali za Ježíšovo evangelium a za ty, kteří nám
ve své apoštolské službě hlásali pravdu o Bohu
a člověku.“
„Prvním záhřebským biskupem se v 11. století stal
biskup Duch, který byl národností Čech. Od té doby
až do současnosti vidíme nepřerušenou spojnici mezi
chorvatským a českým národem. Naše kultura by byla
ochuzena, kdyby k ní nepřispěli čeští duchovní velikáni
a kdyby neexistovala místa, kde se setkávali Češi
a Chorvaté.“
„To, že papežský legát věnoval velkou pozornost
tomu, aby se naučil slavit bohoslužbu a přednést
kázání česky, je v diplomatickém světě obrovská
poklona naší zemi.“ – generální vikář v Olomouci
Josef Nusík.
Běžně papežský legát mluví po celém světě
italsky nebo anglicky a bohoslužbu slaví latinsky.
Mezi oficiálními hosty pouti nechyběl prezident
ČR Miloš Zeman, představitelé vlády,
velvyslanci, zástupci neziskových organizací
či dlouholetá patronka Dnů setkání lidí dobré vůle,
manželka ex-prezidenta Lívia Klausová.
Je každoročním poutníkem na Velehradě:
„Pro mě je Velehrad vždy obrovská úleva a to
proto, že kdybych se dívala jen na televizi a četla
noviny, tak bych si myslela, že žiji v úplně jiné
zemi. Tady jsou jen dobré zprávy a dobří lidé.“
Ministr financí v demisi Miroslav Kalousek:
„Já jsem pravidelný poutník a není to fráze. Je to
výjimečný svátek na výjimečném místě.“
Z kázání kardinála Bozaniče:
„Dějiny Moravy, Čech i Slezska nás učí,
že křesťanství bylo vždy zdrojem naděje a síly
k obnově, zejména v nejtemnějších a nejtěžších
dobách. Toho jsou výmluvným svědectvím vaše
velkolepá mariánská poutní místa.“
3
41. pouť do Ellwangen
V sobotu 6. července 2013 jsme se sešli již po jednačtyřicáté v malebném městě Ellwangen, kde byl v letech
870 – 873 vězněn sv. Metoděj.
Slavnou mši svatou v bazilice sv. Víta celebrovali
generální vikář z Plzně Mons. Josef Žák, ThDr. Emil
Valášek z Passau, P. Josef Kaňovský z Utzenhofen bei
Amberg a P. Bohuslav Švehla z Mnichova.
Mons. Žák měl krásnou a povzbuzující promluvu
o poslání apoštolů Slovanů a jejich aplikaci v dnešní
době.
Bohoslužba pokračovala litaniemi u pamětní
desky na místě tehdejšího vězení sv. Metoděje.
Dopolední slavnost jsme zakončili modlitbami
a zpěvem chorálu Svatý Václave.
Výborný „švábský“ oběd, chvilka posezení
s přáteli, české a moravské písně byly „siestou“
svátečního dne.
V kapli exercičního domu na Schönenbergu
nádherně vyzněly mariánské písně s varhanním
doprovodem Josefa Jonáše.
Jistě mnohé doletěly až k nebi.
Každý rok se modlíme u pamětní desky v Ellwangen modlitbu za vlast:
Milosrdný Bože, prosíme tě za naši vlast, za mír, rozkvět a požehnání pro české a moravské země.
Dej moudrost všem politikům a státníkům, kteří vládnou,
posiluj svědomitost občanů, aby se v celé české vlasti i na celém světě
upevnila spravedlnost a pokoj k blahu nás všech a k radosti tvé. Amen.
Známe Ellwangen? „Už jsme tam jistě putovali mnohokrát“ - Basilika sv. Víta v Ellwangen
Pozdně románská basilika sv. Víta je bezesporu jedním z historických, křesťanských i kulturních magnetů města
Ellwangen. Spolu s mariánským poutním místem Schönenberg je jednou z nejkrásnějších staveb Švábska.
Původní kostel pocházel z roku 764, kdy bylo Ellwangen založeno.
Druhý kostel byl postaven v letech 1182 - 1233 jako klášter. Dnešní kostel je již v pořadí třetí.
V r. 1460 se stal kostelem místních církevních knížat (Fürstpröpstei),
v roce 1952 byl prohlášen farním kostelem města Ellwangen.
Malý průvodce kostela:
Basilika je trojlodní kostel se sloupy a příčnou lodí, celkový půdorys má tvar kříže.
Kryptu najdeme pod vyvýšeným presbytářem. Při vykopávkách v roce 1959 byl objeven pozlacený relikviář
z roku 870. Je to nejstarší nález v Ellwangen. Kopie skříňky je vystavena v kryptě.
Klášterní křížová chodba a přilehlé atrium z let 1468 - 1473 se dochovaly dodnes. Chodba má 29 oken, každé
z nich s odlišným profilem. V západním křídle chodby je mariánská kaple. Zde je pohřben a uctíván jezuita,
mystik a misionář P. Philipp Jeningen ( 1704). Říkali mu „dobrý páter.“
V r. 1953 byly jeho ostatky přeneseny do kaple. V Římě byl v roce 1989 pro svůj život a ctnosti prohlášen
„služebníkem Božím“ – předstupeň blahořečení. Jeho přičiněním bylo nad Ellwangen postaveno mariánské
poutní místo Schönenberg. P. Jeningen se stal průvodcem a duchovním strážcem tohoto poutního místa.
4
„SPRECHER“ ČESKÉ DUCHOVNÍ SLUŽBY V NĚMECKU
2. července: Mons. Anton Otte, Ackermann Gemeinde Mnichov
Setkání při příležitosti udělení Bavorského vyznamenání
(Bayerischer Verdienstorden)
6. července: 41. pouť ke sv. Metodějovi do Ellwangen
11. července: Mnichov – St. Bonifác, povýšení benediktinské komunity
Venio na opatství, představené komunity S. Carmen na abatyši
8. srpna: účast na pohřbu P. ThDr. Jiřího Jeřábka v Mauls, jižní Tyrolsko
28. – 30. srpna: účast na 17. mezinárodním kongresu Renovabis, Freising
1. září: bohoslužba v Sušici (ranní poutní bohoslužba pro hospodyňky)
Začátkem září vyšel podzimní Hlas.
Současně s ním byly vydány „regionální listy“
– pro Frankfurt, Mnichov, Norimberk a Stuttgart.
Nezapomeňte také pravidelně sledovat
naše internetové stránky!
Velehrad ve Svatém Martinu v jižním Tyrolsku 1. – 8. června 2013
Každoročně začátkem června jezdí mladí z Mnichova a okolí na „Wanderwoche“ do St. Martin.
Také letos jsme nastartovali naše Škodovky, Audi nebo jiná vozidla a vyrazili směrem Innsbruck – Brenner –
Brixen do St. Martin. Po týdnech dešťů a bouřek jsme „přivezli“ do St. Martin pěkné počasí.
Pravidelně rok navštěvujeme „stará krásná známá“ místa, odhalujeme však i nová tajemství.
Každý kraj má nevyčerpatelné možnosti a bohatství cílů. To platí o jižním Tyrolsku a Dolomitech.
Ani po mnoha letech nikdo z nás nemůže říci: tam už to znám, už se nevyplatí do St. Martin jezdit.
Také jiné složení naší skupiny vždy přináší jedinečné zážitky.
Letos byl náš pobyt navíc obohacen o originálního premonstráta P. Mariána ze Znojma a jeho skupinku.
Setkání s mnoha známými (Mnichov – Vídeň – Slovensko), společné modlitby a bohoslužby, celodenní horské
túry a nádherné výhledy nadchly každého. Navíc jsou tato setkání již několik let bohatší přítomností mladých
manželů a jejich dětí. Je samozřejmé, že manželé s dětmi mají svůj program, vlastní túry i siesty.
Zúčastnili jsme se jubilejní mše svaté v Prags (120 let trvání hasičského sboru). Navštívili jsme rodný
dům misionáře v Číně sv. Josefa Freinademetze (1852 – 1908) v Oies - Abtei Badia, populárního jihotyrolského
ladínského světce, jehož obraz nechybí v žádném kostele – obrázek vlevo dole (svatořečen v r. 2003).
Vyšlapali jsme horskou silničku v „dešťovém údolí“ Pederü k horské chatě Senes, potěšili se u vodopádů Fanes,
vykoupali se v jezeře Pragsee a mnohé další.
Dolomity a pastorační dům Velehrad nás opět nadchly svou nádherou i pohostinstvím.
Dík patří P. Antonínovi, kuchařce Aničce i správci Petrovi, který se po letech práce na Velehradě vrací do vlasti.
5
„Vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit.“
Otec Karel Fořt – 65 let kněžství
Narozen 8. listopadu 1921 – Rožmitál pod Třemšínem; vysvěcen 26. června 1948 v Českých Budějovicích;
kaplan ve Vimperku a okolních farnostech – Šumava, exil 10. července 1950; působení v Africe – Sahara
do 1. listopadu 1958; Rádio Svobodná Evropa 1980 – 1995.
V neděli 23. června jsme v Mnichově oslavili 65 let kněžství Otce Karla.
Otec Karel koncelebroval při děkovné mši svaté, starostka Misie Svatava Tutschka krásně gratulovala.
Před kostelem sv. Štěpána byl Sekt-Empfang a mnoho osobních blahopřání.
Otec Karel žije v kněžském domově v Českých Budějovicích, velmi rád se vrací do Mnichova, kde pracoval
a strávil 55 let svého života.
V Českých Budějovicích se ke gratulantům z kněžského domu přidali budějovičtí biskupové Jiří a Pavel
a generální vikář Otec Adolf. Milým překvapením byla i návštěva otce kardinála Miloslava Vlka.
Za 65 let
kněžské služby
děkuje
a o přímluvu prosí
Výběr z gratulací:
Přání psané vlastní rukou poslal mnichovský arcibiskup Reinhard kardinál Marx, generální vikář Dr. Beer a mnozí
další církevní prominenti. Z mnoha přání uveřejňujeme některá:
„Velmi si vážíme Vašeho působení mezi Čechy v Bavorsku. Díky Vaší angažovaností se podařilo vyléčit mnoho
bolestí a ran z minulosti. Podstatně jste přispěl ke smíření mezi národy střední Evropy. Za to vše srdečné „zaplať
Pán Bůh!“
Mons. Dieter Olbrich a Matthias Dörr, Ackermann Gemeinde v Mnichově
„Ne každý kněz může oslavit tak vysoké kněžské jubileum.
Kolik změn v církvi i ve společnosti jste zažil. Kolik máte zkušeností, jistě i mnohé těžké a nezapomenutelné.
Patří se Bohu děkovat za Vaši práci i za vše, co Bůh Vaším prostřednictvím vykonal.
Přeji Vám do budoucna zdraví, ale především Boží požehnání, abyste i v budoucnu byl požehnáním ostatním.
Srdečně a bratrsky.“
Karl Wuchterl, Vorsitzenderer des Sudetendeutsches Pristerwerkes
„Kéž Vám Bůh odplatí za vše, co jste jako kněz i člověk pro své krajany znamenal. Víru a sílu do života přeje a
vyprošuje ...“
Rupert Graf zu Stolberg, biskupský vikář, Mnichov
„Každé kněžské jubileum je příležitostí děkovat za dar kněžství, které nám Pán svěřil. Srdečně blahopřeji
k vysokému kněžskému jubileu.“
P. Eric Englert OSA., prezident Missio, Mnichov
„Výměna stráží“ v římské papežské koleji Nepomucenum
K 1. září 2013 se změnilo vedení v římské papežské koleji Nepomucenum.
Po 20 letech požehnaného působení v Nepomucenu v Římě se
Mons. ThDr. Jan Mráz vrací do vlasti (1995 – 1999 spirituál, pak rektor
koleje). Je jmenován farářem jedné z největších farností v diecézi – Sv. Tomáše
v Brně. Současně se do olomoucké arcidiecéze vrací i vícerektor Nepomucena
P. Jiří Sedláček.
Novým rektorem v Nepomucenu se stal ThLic. Petr Šikula,
dosud farář u sv. Petra a Pavla v Brně, který v Nepomucenu 7 let studoval.
6
Naše hroby – ThDr. Jiří (Georg) Jeřábek
Narozen 24. dubna 1926 v Praze.
Emigrace, studium v Nepomucenu v Římě.
Kněžské svěcení 23. prosince 1950 v Římě.
Zemřel 4. srpna 2013 v domově důchodců ve Wiesen.
Bylo mu 87 let.
Po kněžském svěcení působil P. Jeřábek jako kaplan
v severní Itálii. V roce 1954 přišel do jižního Tyrolska,
kde zůstal po celý zbytek života.
Působil celkem 10 let jako kaplan na různých místech:
Taufers, Taisten, Welsberg. Pak se vrátil do Říma,
aby završil svá studia doktorátem teologie.
Stal se administrátorem v Ornella a Buchensteinischen.
Po získání italské státní příslušnosti byl poslán v roce
1962 jako farář do Mauls (blízko Sterzing), kde
ve farnosti sv. Oswalda působil až do roku 1999 (37 let!).
V 73 letech opustil své farářské místo, zůstal však
nadále bydlet a vypomáhal v Mauls, protože jeho
nástupce do místa jen dojížděl.
Od roku 2007 se ze zdravotních důvodů
přestěhoval do domova důchodců v zámku Moos
ve Wiesen, kde pokojně dožil svůj dlouhý
a plodný kněžský život.
Ve čtvrtek 8. srpna vedl diecézní biskup Mons.
Ivo Muser (diecéze Bolzano – Brixen), spolu s 20
spolubratry kněžími a několika stovkami věřících
pohřební obřady v Mauls.
P. Jiří Jeřábek byl pochován v kněžském hrobě
v Mauls.
Na pohřbu byl mj. přítomen P. Bohuslav Švehla,
P. ThDr. Josef Krejčí (působí v Trento - Trident) a
slovenský kněz P. ThDr. Josef Hurton ze Sulden
(Winschgau). Ať odpočívá v pokoji!
Německo – naše farnost
P. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
℡ 089/2016 793, fax: 089/1895 9715
sál Velehradu: Dachauerstr. 23, 80335 München
℡ 089/2603331
www.misie-nemecko.com; email: [email protected]
bankovní spojení: LigaBank München; konto 2124017, BLZ 750 90 300
Prelát Pavel Kučera, Sluneční náměstí 1, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
P. ThDr. Emil Valášek, Kühberg 9, 94032 Passau
P. Waldemar Obrębski CMF
Polnische Katholische Gemeinde, Hühnerweg 25, 60599 Frankfurt
Mons. Karel Fořt, Rheinstr. 39, 80803 München
Kněžský domov, Želivského 3, 370 06 České Budějovice
Jáhen Ing. Jan Kaplan, Akazienweg 2, 85238 Petershausen
Jáhen Luboš Šourek, Seniorenheim, Köln am Rhein
Jáhen Josef Jonáš, Černín 73, 267 51 Zdice u Berouna
Slovenské katolické misie v Německu:
Sprecher Mons. Rudolf Maslák, Landsberger Str. 39
Pfr. Arpád Bernath (zodpovědný za Norimberk), Friedrichstr. 6
Pfr. Peter Ceľuch, Gemeinde St. Gorazd, Philipp-Fleck-Str. 13
Pfr. Peter Hudymač, August Bebel Str. 49
℡ 0173/ 6939 600
℡ 089/349 894
℡ 00420/387 021 622
℡ 08137/99265
℡ 00420/311 686 334
80339 München
95119 Veitsbronn
60486 Frankfurt am Main
68199 Mannheim
(089) 500 3510
(0911) 751446
(069) 77 8319
(0621) 81 4595
Dva pro radost:
Teorie je, když všechno víme, ale nic nefunguje.
Praxe je, když všechno funguje, ale nikdo neví proč.
My jsme spojili teorii s praxí, nic nefunguje a nikdo neví proč.
Žena si nechává věštit u kartářky: „Zítra vám zemře muž!“ „To vím, ale podívejte se, jestli mě zavřou?“
7
* Jsme jedna rodina * Všichni jsme bratři * Jsme jedna rodina *
Opustili nás:
P. Jaroslav Tecl OSB. (Don Gregorio), Abbatia Santa Maria della Scala, Nori (Bari), Italia
Antonie Alešík, Neunburg
20. října 2012
František Sládek, Nattheim
nedožitých 88 let
10. července 2013
Judith Huck rozená Novak, Mainz
85 let
16. července 2013
Ing. Heinrich (Jindřich) Kolben, Mnichov 87 let
21. července 2013
P. ThDr. Jiří (Georg) Jeřábek, Mauls
87 let
4. srpna 2013 ve Wiesen (jižní Tyrolsko)
Naši jubilanti:
35 let
40 let
45 let
55 let
Pavel Gerlich, Bischofsgrün
(27. 7.)
Martina Hensel, Hess.- Lichtenau
(23. 8.)
Velehrad – poutní dům v Římě
(28. 9.)
Matthias Wiechers, Limburgerhof
(19. 7.)
Mons. Jan Vokál, biskup Hradec Králové
(25. 9.)
60 let
Helmut Hasenkopf, Karlsruhe
(20. 7.)
Bohumil Drejl, Stuttgart
(27. 8.)
Mons. Reinhard kardinál Marx, Mnichov (21. 9.)
65 let
Alena Pokorná, Unterhaching
(23. 7.)
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký (29. 8.)
Maria Rauer, Stuttgart – Morava
( 5. 9.)
75 let
Svatava Tutschka, Mnichov
(29. 7.)
Jiří Malášek, Iffendorf
( 1. 8.)
Mons. arcibiskup Robert Zöllitsch, Freiburg
předseda německé biskupské konference
( 9. 8.)
ThDr. P. Emil Valášek, Kevelaer - Passau
( 3. 9.)
Jana Wendling, Pfungstadt
(25. 9.)
80 let
Jáhen Ing. Jan Kaplan, Petershausen
(27. 7.)
Irena Graber, Mnichov
(20. 8.)
Dr. Božena Vančurová, Bad Wildungen
(12. 9.)
Emil Tutschka, Mnichov
(24. 9.)
ThDr. P. Josef Stojaspal, Dolní Němčí
(30. 9.)
85 let
Miloslav Krebs, Norimberk
( 5. 7.)
92 let
Věra Vojta, Mnichov
(21. 7.)
nedožitých 135 let Jakub Deml, spisovatel
(20. 8.)
Pokřtění ať vytrvají,
v manželství ať pokoj mají,
zemřelé vem´ do nebe,
prosíme, Pane, tebe!
A jubilantům? Živió, živió, ….
a všichni, o jejichž jubileu jsme se nedozvěděli.
Výročí ordinace:
25 let P. Jiří Sedláček, Nepomucenum, Řím
Mons. ThDr. Jan Mráz, Nepomucenum, Řím
40 let Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický
Mons. Jan Graubner, arcibiskup v Olomouci
Mons. Karel Herbst, světící biskup pražský
45 let Miloslav kardinál Vlk, Praha
65 let Mons. Karel Fořt, Mnichov – České Budějovice
25. 6. 1988 v Olomouci
26. 6. 1988 v Brně
23. 6. 1973 v Praze
23. 6. 1973 v Olomouci
23. 6. 1973 v Praze
23. 6. 1968 v Českých Budějovicích
26. 6. 1948 v Českých Budějovicích
Výročí biskupského svěcení:
15 let kardinál Dominik Duka, Praha
26. 9. 1998 v Hradci Králové
Cena Gratias Agit
Mons. ThDr. Petr Esterka, pomocný biskup brněnský a koordinátor duchovní služby pro české krajany
v zahraničí, obdržel 7. 6. 2013 cenu ministra zahraničí Gratias Agit za pomoc při šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí.
Cena byla předána ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergrem v Praze. Srdečně blahopřejeme!
Hlas sv. Cyrila a Metoda – Seelsorgebrief – Hrsg.: Tschechische katholische Seelsorge
Verantwortung und Redaktion Pfr. Bohuslav Švehla, Velehrad, Klenzestr. 66, 80469 München
tisk Typografik, Plzeň
8
Download

Hlas sv. Cyrila a Metoda - Podzim 2013