Noviny zamestnancov spoločností MATADOR GROUP
Ročník VIII, Číslo 1 | 1.február 2013
Rok 2013 – rok ďalších
pracovných výziev
MATADOR Automotive Vráble, a.s. čakajú v roku 2013 náročné úlohy. Riaditeľ spoločnosti
a manažér SBU Automotive, Ing. Boris Sluka
však verí, že zamestnanci ich zvládnu so cťou a
z tohto boja odídu ešte silnejší.
Ako by to bolo včera, čo sme sa tešili na
príchod Vianoc 2012 a už máme prvý
mesiac roka 2013 za sebou. A tak mi
dovoľte, teraz aktuálne práve z čerstvo
rekonštruovaného závodu v Nižnom
Novgorode, aby som za seba všetkým
zamestnancom vo Vrábľoch, Nitre a v
Liberci úprimne poďakoval za odvedenú prácu v minulom roku a do roku
2013 im poprial pevné zdravie a veľa
tvorivého elánu pri plnení náročných
pracovných úloh, ktoré nás čakajú.
Verím však, že sa ich úspešne zhostíme
a na konci roka budeme môcť konštatovať rovnako pozitívne výsledky, ako
to bolo v roku minulom.
Predpokladom k tomu, aby sme zodpovedne a úspešne zvládli projekty, ktoré
nás čakajú, je výrazný posun v kvalite
komunikácie naprieč jednotlivými
oddeleniami, celou spoločnosťou a medzi pracovníkmi jednotlivých spoločností. Úlohy máme všetci spoločné a ak
ich máme komplexne splniť, bez spolupráce, súdržnosti a zvýšeného pracovného nasadenia každého zamestnanca
to nebude možné. Núti nás k tomu
čoraz turbulentnejšie prostredie
medzinárodného obchodu, v ktorom
hospodárske problémy niektorých krajín ovplyvňujú ekonomické výsledky
iných krajín a samozrejme aj celkovú
svetovú ekonomiku. My sa nemôžeme
tváriť, že sa nás to netýka, ale aktívnym
prístupom pri realizácii rozvojových
projektov v Liberci a v Nižnom Novgorode musíme myslieť na budúcnosť.
Tak, ako povedal pri založení spoločnosti MATADOR v roku 1905 zakladateľ spoločnosti Julius Marburg „Pracujeme pre našu budúcnosť“.
Z mnohých projektov, ktoré nás v roku
2013 čakajú, by som chcel spomenúť
hlavne rozbeh a začiatok výroby v
Matador Automotive Rus v Nižnom
Novgorode. Orientácia na výrobu v
tomto teritóriu je dobrá voľba, ktorá
zabezpečí prácu a prosperitu nielen
zamestnancom v Nižnom Novgorode,
ale aj vo Vrábľoch. Nárast produkcie v
Liberci zabezpečí rozvoj prevádzok v
tomto meste, ktorého vyhovujúca
vzdialenosť k mladoboleslavskej Škodovke, dáva taktiež do budúcnosti istotu práce pre našich zamestnancov v Čechách. K nie menej dôležitým projektom patrí nový projekt pre Suzuki,
vrcholiaca kvotácia na Audi Q7 a projekt na novú Fabiu.
Aby sme však mohli byť schopní konkurencie, musíme neustále sledovať technický vývoj v automobilovej oblasti vo
svete, smerovanie nielen našich odberateľov, ale aj konkurentov. Každodenné zdokonaľovanie našej práce,
podávanie zlepšovacích návrhov a
pripomienok, sebavzdelávanie, ochota
zdieľať vedomosti a pomôcť svojim
kolegom v práci sa musí stať denným
mottom našej práce.
Nemôžeme zaspať na vavrínoch z
dobrých hospodárskych výsledkov v
minulom roku, ktorých odrazom boli aj
koncoročné odmeny všetkým zamestnancom. Žiť z úspechov minulosti sa
dlho nedá. Je potrebné sa pozerať
dopredu a so zdvihnutou hlavou, aby
sme zachytili ten správny vietor do
plachiet rozvoja našich spoločností.
Máme schopných a kvalifikovaných
zamestnancov, z ktorých mnohí majú
bohaté skúsenosti. Je na tých mladších,
aby sa k nim pridali a pomohli tak
zabezpečiť ďalší rozvoj našich spoločností. Iná cesta nie je.
A k tomu by som nám všetkým chcel
zaželať správnu voľbu pri našich
pracovných rozhodnutiach, ktoré
zabezpečia stabilitu a rozvoj našich
spoločností v nasledujúcich rokoch.
Boris Sluka – riaditeľ spoločnosti MAV
Kolektívne vyjednávanie v MAV ukončené
Zástupcovia zamestnancov v MAV sa v rámci kolektívneho vyjednávania dohodli so zamestnávateľom na Mzdovom poriadku pre rok 2013.
Zamestnávateľ a odborová organizácia sa
po viacerých kolách kolektívneho vyjednávania dohodli na Mzdovom poriadku
pre rok 2013. Novinkou je, že okrem
navýšenia variabilnej časti mzdy a extra
bonusu za dochádzku, dochádza vo variabilnej zložke mzdy k zlúčeniu fondu
vedúceho a motivačnej odmeny. V systéme odmeňovania tak dôjde k ďalšiemu
kroku dorovnávania mesačnej mzdy
medzi fixnou a variabilnou zložkou mzdy
v pomere 80:20 resp. 70:30. Zamestnanci
môžu zmeny vidieť na výplatných páskach
už za mesiac január 2013.
IM
MATADOR
má študentský talent
Projekt „MATADOR má študentský talent“
má za sebou úspešné zvládnutie prvej fázy.
Profesor Lešinský a Ing. Jaroslav Zigo so študentami
V poslednom čísle Matador Expresu
sme vás informovali o spolupráci s
vysokými školami formou projektu
zameraného na talentovaných
študentov. Sme radi, že v tomto čísle
môžeme spomenúť prácu študentov
v súvislosti s odprezentovaním výsledkov prvej fázy projektu.
Vyhodnotenie 1. fázy projektu
„Matador má študentský talent“ sa
uskutočnilo v decembri 2012. Študenti pracovali v dvoch skupinách na
rovnakých zadaniach počas 1,5 mesiaca. Ich úlohou bolo navrhnúť a
skonštruovať sedadlo vodiča osobného automobilu. Na sedadlo boli
zadaním vopred určené podmienky
aby bolo výškovo a pozdĺžne polohovateľné, aby operadlo bolo sklopiteľné, úchytné body museli vyhovovať vopred definovanej platforme,
podmienkou bolo tiež zapracovanie
vyhrievania do sedadla.
Catia, ale aj vytvoriť výkresovú
dokumentáciu zostavy sedadla, vytvoriť rozpis materiálov použitých na
sedadle a navrhnúť postup výroby sedadla a všetkých jeho častí.
Prezentácia prác študentmi a následné vyhodnotenie sa nieslo v priateľskom duchu, za účasti prof. Ing.
Jána Lešinského CSc. a Ing. Branislava Janikoviča za SjF STU. Za
Matador sa vyhodnotenia zúčastnili
generálny riaditeľ MG Martin Kele a
personálny riaditeľ MG Jaroslav Zigo.
Všetci zúčastnení vyjadrili spokojnosť s predvedenými prácami, ako aj
s ich odbornou úrovňou.
Projekt pokračuje II. etapou. Už v
januári študenti absolvujú exkurzie
po spoločnostiach skupiny Matador.
Následne bude vybrané študentom
nové zadanie pochádzajúce priamo z
praxe, na ktorom začnú pracovať od
1.2.2013. Veríme, že nás ich výsledky
Úlohou bolo nielen navrhnúť a opäť milo prekvapia.
namodelovať sedadlo v 3D programe
KH
Mnohí zamestnanci často nevedia, akú históriu
má podnik, v ktorom pracujú a jeho značka.
Matador je značka, ktorá má bohatú
históriu siahajúcu do začiatkov
minulého storočia. Je veľa zamestnancov, ktorí často nevedia, akú histó-
storočia a začiatkom 20.storočia bol na
začiatku vzniku mnohých svetoznámych firiem, ako je napr. Dunlop,
Goodyear, Michelin. Do tohto obdobia
Značka Matador
má viac ako 100 rokov
riu má podnik, v ktorom pracujú. Marketingoví pracovníci dobre vedia, že
značka často predáva. V našom seriáli
článkov v tomto a v nasledujúcich
číslach by sme vám chceli priblížiť dôležité míľniky tejto, pre mnohých neznámej, histórie.
môžeme zaradiť aj vznik gumárenského podniku v Bratislave, ktorý mal
názov Matador.
V priebehu rozvoja priemyslu v
Rakúsko – Uhorsku vznikali nové podniky v oblasti veľkých priemyselných
aglomerácií. Na Slovensku to bola BraNa začiatku bol kaučuk.
tislava, ktorá ťažila zo svojej výhodnej
Rozmach spracovania a využitia kau- polohy blízkosti Viedne a Budapešti.
čuku pre priemyselné účely koncom 19.
Pokračovanie na str. 5
02
Matador EXPRES
Predstavujeme
Daniel Skála
Daniel Skála pracuje v spoločnosti
AUFEER DESIGN od jej začiatku – roku
2000, aktuálne na pozícii vedúceho
oddelenia vývoja karosérie. Viedol celý
rad projekov a podieľal sa na lokalizácii
výroby zahraničných projektov firmy
ŠKODA v Indii, Rusku a Číne.
1.Čo vás najpozitívnejšie ovplyvnilo pri výbere kariéry alebo v živote?
Zcela jistě mne nejpozitivněji při výběru kariéry ovlivnilo mé studium. Nejprve na
střední průmyslové škole v Praze, kde jsem
studoval strojírenskou konstrukci, a pak studium na vysoké škole, které jsem absolvoval
v německém Magdeburgu. Mým studijním
oborem byla konstrukce spalovacích motorů,
což je dost obtížná specializace a nebylo jednoduché najít firmu, kde bych mohl své
nabyté vědomosti uplatnit. Nakonec se mi
podařilo najít práci ve vývoji firmy MercedesBenz, kde jsem se naučil většinu praktických
věci, které používám i při mé současné práci
až do dnes.
2.Spĺňa dnešná pozícia vašu predstavu z
mladosti o tom, čím ste chceli byť?
Víte, od mládí jsem si přál mít vždycky práci
různorodou, zajímavou, a zároveň jsem chtěl
mít práci, která by mi nabízela možnost
cestování. Dnes pracuji na pozici vedoucího
oddělení vývoje karosérie. To je pozice, která
je velmi komplexní a obsahuje řadu úkonů.
Sahá od řízení denního chodu oddělení,
řešení odborných problémů, administrativy,
práce s jednotlivými lidmi až po vytváření
ekonomických rozvah, plánování a kontakt se
stávajícími i budoucími zákazníky. Moje
dnešní pozice tak představu z mládí perfektně
splňuje.
3.Aké vlastnosti sú pre úspech v práci podľa
vás najdôležitejšie?
Podle mne je pro úspěch v práci nejdůležitější
vlastností schopnost se rychle učit novým
věcem, být schopný samostatného úsudku –
tím mám na mysli, že nejlepší je používat
selský rozum, ovládat aktivně minimálně
jeden světový jazyk a být časově flexibilní. V
našem oddělení to znamená naučit se CAD
CATIA V5, což je software, ve kterém se
provádí běžná konstrukce karosérie. Tento
software navíc sestává z celé řady dalších
modulů, takže je opravdu co se učit. Někteří z
mých kolegů ovládají navíc ještě i další
softwary jako je CATIA V4 a ICEM SURF.
Znalost těchto softwarů je však pouze začátek.
proškolení těchto nových kolegů a jejich
hlubší integrace do kolektivu. To samozřejmě
klade nesmírné nároky na celý pracovní tým,
který musí pracovat na zakázkách pro zákazníka a zároveň ještě školit a předávat znalosti
novým kolegům. Abychom tento transfer
know-how zrychlili, plánujeme ve spolupráci
s oddělením HR na tento rok celou řadu
odborných školení všech úrovní.
5.Máte nejaké hobby, záľubu, ktorá vás
napĺňa v súkromí?
Moje práce mne velmi časově vytěžuje,
nezřídka trávím v zaměstnání i 10 hodin
denně a občas je třeba přijít i o víkendu. Právě
proto se snažím svůj veškerý volný čas
věnovat své rodině. Máme dvě malé děti, které
rostou jako z vody a je to radost být s nimi a
sledovat jak se rozvíjejí a jaké dělají pokroky.
Když mi zbude ještě volná chvilk,a tak si čtu
literaturu o historii. Také rád sportuji a jsem
moc rád, že naše firma podporuje mnohé
sportovní aktivity. S kolegy z naší firmy jsme
založili volejbalový oddíl, s kterým jsme byli
již na několika turnajích. V létě chodíme
spolu hrát plážový volejbal a nyní přes zimu
chodíme do posilovny, kde si všichni krásně
zasportujeme a máme příležitost se navzájem
lépe seznámit.
6.Ak by ste si v dejinách ľudstva mali vybrať,
s kým by ste šli rád na večeru a prečo?
Jak jsem již předeslal, tak rád čtu historickou
literaturu. V centru mého zájmu leží starodávné zaniklé civilizace, o kterých toho dnes
známe již velmi málo, např. Aztécká říše, která
se rozkládala na území dnešního Mexika a
která byla během krátké doby neuvěřitelným
způsobem rozvrácena hrstkou španělských
dobrodruhů. Do dnes nikdo neví, jak se jim to
podařilo, existují pouze domněnky, že za tím
stojí zhrzená indiánská milenka, která se tím
tak pomstila aztéckému
vládci. Proto bych rád
šel na večeři s vůdcem
těch hrdlořezů generálem Hernandem Cortézem a zeptal se ho na to,
jak to doopravdy bylo.
7.Čo je pre vás v živote najväčším zážitkom?
Mnohem déle trvá, než si člověk osvojí
znalosti stavby karosérie, lisování a sváření
plechů.
4.Kam by ste sa tento rok v práci chceli posunúť, čo je pre vás prioritou?
Skutečnost je taková, že v loňském roce jsme
přijali 18 nových kolegů, většinou absolventů
bez pracovních zkušeností. Tím se naše
oddělení zvětšilo téměř o 100%! Prioritní pro
nás v letošním roce proto bude důkladné
Podívejte se, já jsem v mládí hodně cestoval,
jenom tak s batůžkem přes rameno jsem
projel Evropu, Palestinu, Izrael, Blízký
Východ, Irán, Pákistán, Indii a nakonec i
Austrálii a Nový Zéland. Při tom jsem se
seznámil s mnoha zajímavými lidmi a prožil
řadu dobrodružství. Bez pochyby největším
zážitkem v mém životě pro mne stále je
týdenní pěší trek, který jsem absolvoval na
Himalájské náhorní plošině. V samém srdci
divoké přírody obklopen zasněženými velehorami s batohem na zádech. Spali jsme pod
stany, brodili se přes řeky a nachodili tam
několik desítek kilometrů v panenské přírodě.
Takový prožitek vás neskutečně nabije
pozitivní energií, zrelaxuje a pomůže vám
srovnat si věci v hlavě a uvědomit si, co je
v životě nejdůležitější.
Poďakovanie Nadácii Matador
Nadácia Matador
podporuje úspešných reprezentantov
v cyklotriale
Minulý rok v "kolotoči" účastí na
mnohých súťažiach a ďalších
športových povinností uplynul
ako voda.
Tomáš Kalús skončil na 11.mieste.
vynieslo v rankingu UCI - Tatiane
Weilrod - Riedelbach v SRN bol víťazstvo a Kristíne vynikajúce
dejiskom ME UCI, na ktorých 4.miesto.
Tatiana Janíčková vybojovala kov Účasť na uvedených podujatiach
najcennejší - zlato!
a kvalitná príprava bola možná
N a M S U C I v r a k ú s k o m aj vďaka Nadácii Matador a jej
Saalfeldene Tatiana Janíčková darcom, za čo vyslovujem v meopäť stála na stupni víťazov – ne všetkých reprezentantov
obsadila 3. miesto. Kristína úprimné ĎAKUJEME!
Jazdci reprezentujúci Cyklotrialový klub Záriečie, ktorí zviditeľňujú logá našich reklamných
partnerov a darcov, dosiahli celý
rad vynikajúcich úspechov na
podujatiach v Európe.
Sýkorová vybojovala výborné
Na ME BIU v Scheibenbergu v 4.miesto a Martin Behro skončil
kategórii Femina obsadila Kris- jedenásty.
tína Sýkorová vynikajúce 2.mies- Podujatí SP sa zúčastnili naši
to, v kategórii Junior Martin Behro jazdci v Aalter, Val d'Isère,
štvrté a senior Tomáš Kalús piate Antwerpách, Pra Loup a v Genemiesto.
ve. Tatiana raz vyhrala a trikrát
Trojkolové MS BIU sa konali v
Španielsku - Igualada, vo francúzskom Saix a talianskom
Sonico. V náročnej konkurencii
bola druhá, mladšia Kristína dva
razy tretia a jedenkrát
štvrtá, čo im spolu s
bodmi za ME a MS
Značka MATADOR je našim
najdlhodobejším podporovateľom a nepochybne má mimoriadny podiel na vynikajúcich
výsledkoch, ktoré reprezentanti
zo Záriečia dosahujú už viac ako
dve desaťročia.
Mgr. Anna Šidlíková
03
Matador EXPRES
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci - neoddeliteľná
súčasť plnenia našich pracovných povinností
Zníženie úrazovosti
v MAV
Čo sa týka vývoja pracovnej úrazovosti, tak v roku 2012 sme v našej
sp olo čnost i zaznamena li 28
registrovaných pracovných úrazov
(RPÚ) našich zamestnancov a 17
RPÚ zamestnancov agentúrnych
spoločností.
diely.
Práve to je príčinou, že zamestnancovi sa často diel vyšmykne,
resp. ním do niečoho narazí,
napríklad do palety a v snahe
predísť poškodeniu dielu, dôjde k
porezaniu. Tu je nutné, aby zamestV nasledujúcom grafe je porov- nanci zohľadnili toto neodstránanie pracovnej úrazovosti MAV s niteľné riziko a aby dbali na zvýšerokmi 2010 a 2011, kde vidíme nú opatrnosť pri manipulácii
mierne zlepšenie.
s dielmi.
Porovnanie počtu úrazov v rokoch 2010 až 2012
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2010
2011
2012
jan.
1
3
4
feb.
3
2
1
mar.
8
3
3
apríl
4
2
2
máj
1
2
2
Celkový počet úrazov za rok
40
35
30
33
34
28
25
jún
2
2
3
júl
1
3
5
aug. sept.
1
5
6
5
2
3
okt.
4
1
0
nov.
1
2
2
dec.
2
3
1
Potešiteľná je skutočnosť, že len v
dvoch prípadoch bol zdrojom
úrazov technický stav strojov a zariadení (aj to len pri výkone opráv),
za čo patrí vďaka našej podnikovej
Údržbe.
20
Vodiči vysokozdvižných vozíkov
(VZV) spôsobili v jednom prípade
10
zranenie nášmu zamestnancovi a v
5
troch prípadoch boli zranení
0
externí zamestnanci. Jeden prípad
2010
2011
2012
vyšetroval Inšpektorát práce Nitra
Počet RPÚ podľa jednotlivých a niektoré mali dohru aj na
stredísk: Lisovňa (18), Bodovňa Okresnom oddelení PZ SR v Nitre,
(6), Prevádzka Nitra (3) a Logistika s výsledkom podmienečného
trestu za ublíženie na zdraví z ned(1).
banlivosti.
Najviac RPÚ sa stalo v mesiacoch
Tu apelujeme na všetkých vodičov
júl (5) a január (4).
VZV, aby zvážili svoje konanie,
Najčastejšie zdroje RPÚ boli:
prispôsobovali rýchlosť a spôsob
 Vb-51 Ostrina plechového
jazdy daným podmienkam, nerisdielca (24)
kovali, dodržiavali dopravné,
 Vb-50 Bremená, manipulácia manipulačné a skladovacie predpis predmetom (1)
sy. Veríme, že zodpovednejším
 I-05 ZV (1)
prístupom k práci dosiahneme
želaný efekt, a to zníženie, alebo
 III-20 / Lis (1)
úplné
vylúčenie úrazov spôso III - 24 / Brúska na plocho (1 )
bených vodičmi VZV a ich nepriNajčastejšie príčiny RPÚ boli:
meranou jazdou.
 12 Okamžitý psychofyzioTiež vyzývame aj zástupcov zalogický stav, bežné pracovné
mestnancov pre BOZP, aby spoluriziko (25)
pracovali aj pri zlepšovaní stavu
 11 Ohrozenie inou osobou (1
BOZP na pracoviskách, ale aby zá)
roveň odhaľovali tých, ktorí poru 8 Používanie nebezpečných šujú predpisy BOZP (nepoužívanie
postupov, spôsobov práce (1 ) OOPP, práca proti príkazu, zákazu,
 3 Nedostatočné OOPP, nepo- predpisom, riskovanie), alebo
užívanie ochranných rukáv- poškodzujú majetok MAV (napr.
nikov (1 )
sociálne zariadenia).
15
Tomáš Kalús na trati
Kristína Sýkorová a Tatiana Janíčková vo Val d'Isère
na stupňoch pre víťazov
V roku 2013 budú v MAV realizované 2 dôležité projekty
Excelentná údržba a tímová práca
Pýtate sa čo je základom úspechu
bezproblémovej výroby okrem
dostatočného objemu zákaziek a
kvalifikovaného personálu?
Predsa fungujúce stroje a zariadenia!
A keďže jedným s dlhodobých
cieľov je postupná optimalizácia
priamej produkcie, v MAV sme sa
rozhodli prostredníctvom Projektu excelentnej údržby znížiť prestoje výrobných zariadení na prevádzkach P1 a P2 z titulu údržby o
15% v II. polroku 2013 oproti II.
polroku 2012. Obsahom projektu
bude nastavenie vízie, misie a
stratégie údržby MAV vrátane cieľov a KPI. Ďalej definovanie základných princípov a pravidiel
fungovania údržby v MAV, nasta-
venie základných procesov pláno- František Očadlík, HR Business
vaných a neplánovaných odstá- Partner - Lucia Švecová.
vok, ako aj preventívnej údržby.
Členmi projektového tímu pre
Okrem tohto projektu chceme cez tímovú spoluprácu sú: personálna
Projekt tímovej práce rozvinúť riaditeľka - Inge Murgašová,
prácu tímov, zlepšiť výkonnosť vedúci prevádzky 1 - Jozef Sýkora,
riadiacich zručností majstrov
vrátane optimalizácie ich práce a
zabezpečiť rozvoj multifunkčnosti (zastupiteľnosti) výrobných
robotníkov.
Členmi projek- Vedúci prevádzok (z ľava): J. Sýkora, F. Očadlík, J. Madola
pri otvorení projektu
tového tímu pre
excelentnú údržbu sú: technický vedúci prevádzky 2 - Jozef Madola,
riaditeľ - Vladimír Bobovský, vedúci prevádzky 3 - František
vedúci údržby - Imrich Mikla, Očadlík, HR Business Partner majster údržby Lucia Švecová, programátor pre
- Martin Sojka, robotizované pracoviská - Štefan
personálna ria- Juhás, zmenový majster P1 - Štefan
diteľka - Inge Magula, zmenový majster P2 Murgašová, ve- Peter Vojtek, zoraďovač P1 dúci prevádzky Ladislav Tóth a zoraďovač P2 - Bra1 - Jozef Sýkora, nislav Horváth.
vedúci prevádz- Oba projektové tímy budú pracoky 2 - Jozef Ma- vať pod vedením Romana Lakošd o l a , v e d ú c i tíka z RL Consult.
Z prava: R. Lakoštík s vedúcim SUM I. Miklom a majstrom prevádzky 3 IM
elektroúdržby M. Sojkom
Tak ako v minulosti, aj v roku 2012
bolo najviac porezaní na rukách, čo
súvisí s charakterom výroby a
prácou spojenou s manipuláciou s
ostrými plechovými dielmi. Toto
riziko sa nedá úplne odstrániť
nahradením ochranných rukavíc s
vyšším stupňom ochrany proti
porezaniu a to vzhľadom na
technológiu, ostré a zaolejované
Pre celkové zlepšenie stavu BOZP
na pracoviskách a zlepšenie dodržiavania predpisov BOZP zo strany
zamestnancov je nevyhnutné, aby
sa do dennej kontroly stavu BOZP
zapojili vedúci zamestnanci na
všetkých stupňoch riadenia a aby
sa tieto úlohy stali neoddeliteľnou
súčasťou plnenia pracovných
povinností.
JH
Stáž študentov z Kórei v MID
Na stáž k nám v prvom týždni tohto roka zavítali dvaja sympatickí študenti z Kórei. Ich stáž v našej spoločnosti bude trvať
po dobu 4 týždňov. Od 7.1. do 1.2.2013 tak máme možnosť stretávať denne týchto študentov v priestoroch našej spoločnosti.
Zavolali sme si ich na krátke interview, aby nám o sebe
porozprávali trochu viac...
Povedzte nám v krátkosti niečo o sebe... ako veľmi užitočné pri budúcom uchá- most, Orloj a Viedeň, boli sme na zámku
Jeong: Mám 24 rokov a pochádzam z dzaní sa o zamestnanie. Účasť v tomto a obdivovali umenie Klimta. Niečo
Južnej Kórei. Som členom 4 - člennej programe je doposiaľ moja najlepšia krásne a úžasné! Medzi moje záľuby tiež
patrí hranie počítačových hier ako
rodiny. Otec pracuje v automobilovom životná skúsenosť.
závode a mama sa stará o domácnosť. Kim: Očakávam od tejto stáže veľa pra- League Of Legends a hra na gitaru. Je to
Mladší brat je v pr vom
covných skúseností, nových veľmi krásny a zaujímavý nástroj. Stretol
ročníku Katolíckej univervedomostí a je to poprvý- som sa s ním prvýkrát v armáde. Rád
zity. V detstve sme sa s brakrát, čo som v Európe, takže počúvam popovú hudbu. Môj najobtom často bili ale teraz sme
chcem vedieť o Slovensku čo ľúbenejší spevák je Michael Jackson. Hoci
najlepší bratia na celom sveuž nie je medzi nami, jeho hudbu si
najviac.
te. Momentálne som vo štvrbudem
pamätať celý život. Taktiež som
Vnímate kultúrne rozdiely
tom ročníku vysokej školy.
veľmi rád hrával na strednej škole s
medzi našimi krajinami?
Predtým som študoval záklapriateľmi
basketbal. Hrali sme ho
Jeong: V Južnej Kórei sa
dy matematiky a chémie,
zvyčajne používajú pri jedení dokonca aj vtedy, keď pršalo. Bol neodJeong GYUSEOP
teraz študujem špecifické
paličky a lyžica, ale tu na mysliteľnou súčasťou môjho života. Teraz
problémy životného prostredia - priemy- Slovensku nože, vidličky a lyžice. Keď ho nehrávam veľmi často, pretože niet
selné vetranie a znečistenie ovzdušia. sneží alebo prší takmer vždy používame toľko voľného času, aby sme dali dokopy
Navštívil som veľa závodov a tovární kvô- dáždniky, ale na Slovensku
našu partiu – kamaráti sú tiež
li môjmu štúdiu.
tomu nie je vždy tak. Vo
zaneprázdnení štúdiom a
inými aktivitami. Je to veľká
Kim: Mám 23 rokov a pochádzam taktiež večerných hodinách sú ulice
z Južnej Kórei. Som v štvrtom ročníku Južnej Kórei preplnené ľuďškoda, že už sa tak často s
vysokej školy v Chanwone. Hlavný mi, ale tu je to večer úplne
priateľmi nevídame.
odbor, ktorý študujem je strojárstvo, iné. Taktiež u nás je vzácnosť,
Kim: S kolegami z Matadoru
keď sneží. Na Slovensku v
predovšetkým materiálové inžinierstvo.
sme navštívili Trenčín. Spratomto období sneží každý
vili
mi veľmi peknú prehliadAko ste sa dostali k tejto stáži?
deň. Nemám to veľmi rád.
ku
mesta.
Trenčín je naozaj
Jeong: Pred dvoma mesiacmi som sa Odhŕňanie snehu je nekoKim Ji Hyun
nádherný. Páčil sa mi najmä Trenčiansky
dostal na pohovor týkajúci sa vzdelá- nečná robota. Robil som to v armáde.
vacieho programu. Týmto pohovorom Tradičné kórejské hlavné jedlo je uvarená hrad. Mojou asi najväčšou záľubou je
som úspešne prešiel, a tým pádom som sa ryža a ako príloha sa používa takzvané varenie. Rada varím kórejské jedlá a ak
mohol zúčastniť tohto programu organi- „Kimchi“ a polievka „Miso“. Na desiatu bude nejaká príležitosť, rada by som sa
naučila variť aj tie slovenské.
zovaného univerzitou. Program sa volá zvyčajne jeme chlieb.
Overseas Fieldwork Education. Podobné Kórejské budovy sú oveľa, oveľa vyššie
stáže prebiehajú v našej
ako tu na Slovensku.
krajine pomerne často, ale
Kim: Súhlasím. V Kórei
toto je prvá „za morom“.
jeme taktiež oveľa viac koreTento program dáva štunistých jedál ako tu. A myslím si, že ľudia tu jedia príliš
dentom príležitosť získať
rýchlo.
rôznorodé skúsenosti na
medzinárodnej úrovni. VyČomu sa momentálne v
berali sa dvaja študenti z 10
našej spoločnosti venujete?
Kimchi
uchádzačov. Ja a moja kolegyňa sme boli Jeong: Dozvedám sa mnoho užitočných
vybraní troma kompetentnými ľuďmi, informácií o lisovacích nástrojoch a
ktorí viedli pohovor. Myslím si, že hlav- výrobných procesoch. Pomáham riešiť
ným kritériom tu bolo predovšetkým rôzne úlohy, ktoré mi zadáva pán Műller.
takzvané TOEIC skóre a plynulosť an- Prekladám tiež e-maily z kórejčiny do
glickej konverzácie. Moje skóre bolo angličtiny. Taktiež
pomerne vysoké mal som 855 TOEIC, kreslím náčrty častí
tak si ma vybrali.
nástrojov a študuKim: Mala som na výber dve možnosti.
Prvá bola ísť na stáž do tejto spoločnosti, a
druhá pracovať v laboratóriu v Kórei.
Zvažovala som od začiatku práve Slovensko, nakoľko som to považovala za
skvelú skúsenosť a nakoniec som sa teda
rozhodla preň.
Aké sú vaše očakávania od tohto programu?
jem jednotlivé projekty. Páči sa mi atmosféra v kancelárii. Je veľmi priateľská a uvoľnená. Páči
sa mi láskavosť ľudí,
s ktorými tu spolupracujem.
Nedá mi neopýtať sa vás na svetový hit
Gangnam style, ktorým je aktuálne
Kórea preslávená ...
Jeong: (smiech) PSY nebol v minulosti
vôbec svetovo známy spevák. Iba niektorí
ľudia z Južnej Kórei mali radi jeho hudbu.
Ale s odstupom času vytvoril svetový hit
Gangnam style, ktorý sa vďaka jednoduchému no chytľavému rytmu stal svetovo známym. A ja ho mám celkom rád,
pretože je veľmi dobrý v tom, čo robí.
Kim: Gangnam style? Viem ho dokonca i
tancovať. (smiech) PSY je veľmi populárny, aj ja som jeho fanúšik. Jeho ďalšie
pesničky sú taktiež
veľmi dobré a zaujímavé. Odporúčam
pesničky „Champion“, a „Bird“.
Veríme, že sa u nás
študenti budú cítiť i
naďalej príjemne a
odnesú si z našej
spoločnosti nielen
Jeong: Prostredníctvom tohto programu
získavam prax priamo vo výrobe, zároveň
sa dozvedám viac o práci v kanceláriách,
získavam vedomosti o výrobných procesoch, poznávam kultúru vašej krajiny,
jedlo, ľudí. Vďaka tejto spoločnosti som
spoznal veľa zaujímavých, milých ľudí,
boli sme nedávno hrať aj bowling a s každým som sa fajn porozprával.
nové poznatky a
Kim: Pracujem s
skúsenosti ale aj
ľuďmi v Mia Engipríjemné zážitky a
neering v budove
spomienky na toto
naproti. Učím sa ako
Jeong GYUSEOP
obdobie. Jeong na
skonštruovať zvárazáver rozhovoru ešte dodáva: „Veľmi si
ciu bunku, ako prevádzkovať zariadenie v
vážime, že nám táto spoločnosť umožnila
podmienkach výroby, a mnoho iného.
Taktiež tu mám hodiny anglického jazy- stáž a získavanie praktických i teoretických vedomostí, je to pre nás skvelá
ka, ktoré sú pre mňa veľmi prospešné.
príležitosť pre ďalšiu kariéru a život.
Čo robíte vo svojom voľnom čase?
Chcel by som sa zlepšiť v konverzácií v
angličtine, nakoľko práve toto hodnotím
Jeong: Vo svojom voľnom čase som stihol
už navštíviť Prahu – Pražský hrad, Karlův
Veľmi pekne spoločnosti za túto možnosť
ďakujeme.“
04
Matador EXPRES
Čo ste možno nevedeli o ...
V novej rubrike „Čo ste možno nevedeli o ...“ vám prinášame pravidelné
bloky informácií o nevšedných záľubách, koníčkoch, či aktivitách
našich kolegov, o ktorých ste možno doteraz netušili.
Čo je geocaching?
Kto má vlastnú kapelu?
Kto trávi voľný čas na divadelných doskách?
Kto sa zaujíma o veterány a vlastní zaujímavé kúsky?
Kto čaká na mince zo San Marína, ktoré máte možno v peňaženke?
Pochádza z Púchova, pracuje na obchodnom úseku v Matador Industries, a.s.,
nedávno sa oženil a jeho najväčšou záľubou sú veterány, hlavne motocykle...
Reč je o Danielovi Heidrichovi, ktorý
nám ochotne porozprával o svojej krásnej
záľube.
60-tnici a stále v kondícii
Nostalgický úsmev, spomienky pripomínajúce dobu a občas aj závistlivé pohľady okoloidúcich bývajú často nemalou
pohnútkou, prečo je človek ochotný zašpinený od oleja stráviť mnoho hodín pri
renovácii svojho stroja. V poslednej dobe
možno pozorovať, že na Slovensku a v Čechách narastá počet ľudí, ktorým staré
stroje prirástli k srdcu a rozhodli sa zachovať kus histórie aj pre tých neskôr
narodených.
Začiatky
V mojom prípade to všetko začalo približne v roku 1999, kedy som sa ako študent
rozhodol spojazdniť skútra Čezeta, ktorý
patril môjmu dedovi. Nakoľko skúter
nebol kompletný, hľadal som náhradné
diely a zrazu sa stalo, že z jedného skútra
boli tri. Renovácia mi trvala dlhé roky,
nakoľko som predtým nemal s týmito
strojmi žiadne skúsenosti. Teraz však už
niekoľkým rokom jazdím na kompletne
zrenovovanom skútri ČZ, typ 501/05 a
druhý skúter čaká po jednotlivých dieloch
po celom dome na poskladanie.
Na skok do histórie
Skúter ČZ, alebo taktiež ľudovo nazývaný
„prasa“, vyrábala myslím v rozmedzí
rokov 1958 - 1962 Česká Zbrojovka
Strakonice n.p., svojho času to bol veľmi
úspešný stroj. Objem 175 cm3, plechová
nosná karoséria a v svojej dobe sa mohol
spolu so skútrami Manet a Tatran pýšiť
dynamoštartérom, ktorým sa dal skúter
naštartovať otočením kľúčika. Okrem
skútrov sa vyrábala aj trojkolka, tzv. rikša,
ktorá slúžila hlavne na prepravu
materiálu do 200 kg. Bohužiaľ rozhodnutím vtedajšej garnitúry bol ďalší vývoj
motocyklov značne obmedzený, nakoľko
socializmus sa mal budovať na automobiloch a nie na motocykloch, čo v konečnom dôsledku viedlo až k úplnému úpadku motocyklovej výroby v bývalom
Československu.
Jeden kúsok nestačí
Počas rokov sa z renovácie skútra stala
vášeň a pravdu povediac pri pohľade do
mojej dielne často zapochybujem o
svojom duševnom zdraví. Okrem skútrov
ČZ sa mi počas rokov podarilo získať
Tatranov, Pionierov a Jawu 350 – kývačku.
Okrem motoriek mi doma ešte stále
parkuje aj naše prvé rodinné auto – Lada
1200, ktorá taktiež čaká kompletnú renováciu a mojím cieľom je ešte získať Jawu
Perák a sidecar Velorex 560.
Zraz veteránov
Samozrejme každý vlastník takéhoto
stroja sa s ním rád pochváli a taktiež príležitostí kde sa ukázať so svojím strojom
každým rokom pribúda. Pre ľudí z Dubnice nad Váhom a okolia môžem odporučiť Veterán really Dúlov, stretnutie majiteľov motocyklov vyrobených v Považskej
Bystrici, ktoré sa konajú každým rokom v
septembri a Hodomotojazdu, ktorá sa
koná v Rajci vždy počas hodov. So svojím
skútrom chodím taktiež na medzinárodný zraz skútrov, ktorý usporadúva
Čezeta Skútr Klub Brno. Minulý rok sa nás
zúčastnilo približne 90 strojov, z čoho
bolo cca 70 skútrov ČZ, 10 skútrov Tatran
a Manet a niekoľko strojov Jawa. Tento rok
je zraz naplánovaný na 14 – 16.6 2013 u
Zvůle u Kunžaku a každému majiteľovi
starého skútra by som odporučil návštevu, pretože tak „zaprasené“ cesty sa vidia
len málokedy. Ozónová vrstva pri
takýchto zrazoch
síce dostáva zabrať, ale za ten retro zážitok to určite stojí.
Záver roka sa tradične v skupine Matador
niesol v znamení schvaľovania
a podpisovania podnikateľských plánov
pre nasledujúce roky.
05
Strategické ciele
na najbližšie
obdobie sú jasné
Ako je v Matadore dobrým zvykom, ani tento rok sme nenechali nič na náhodu, a
začiatok manažérskeho večierka skupiny MATADOR sme odštartovali pracovne
slávnostným podpisom podnikateľských a strategických plánov v domácom
prostredí Matador Business Centra. Riaditelia spoločností týmto aktom pred
očami svojich manažérov a našich vážených hostí potvrdili, že sa svojím podpisom zaväzujú k splneniu hospodárskych cieľov na rok 2013. Viceprezident
skupiny Miroslav Rosina slávnostným prípitkom privítal všetkých hostí, poďakoval sa manažérom v skupine za dobre odvedenú prácu a ich partnerkám za
trpezlivosť a vytvorenie príjemného domáceho prostredia, ktoré im uľahčuje
plnenie pracovných povinností.
Na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď v našej novozavedenej rubrike...
Predstavujeme...
05
Matador EXPRES
(Ne)bezpečný koníček
Niektorí z vás by
mohli namietať, že
jazda s takto starým strojom je riziko a že nie je technicky vybavený
na dlhé trasy. Treba si však uvedomiť, že každý stroj
je tak spoľahlivý,
ako sa o neho stará jeho majiteľ a
nie je problém sa s ním vybrať ďalej ako do
krčmy na pivo. Momentálne sa na webových stránkach denníka Sme môžete
dočítať o putovaní Jawy 250, Maluchovi a
Trabantovi naprieč Južnou Amerikou.
Osobne poznám ľudí, ktorí na 70 ročnom
stroji prešli Ukrajinu, Bulharsko a Maďarsko, jeden sa dokonca vydal do Fínska a
každý sa vrátil po svojej osi.
Program stretnutia spríjemnilo vystúpenie „Matadorákmi“ dlhodobo žiadanej
rockovej kapely QUO MACHINE, úsmevy na našich tvárach vykúzlil svojimi
humornými príbehmi Franta Uher z Lanžhota a o naše spokojné žalúdky sa
postarali pracovníci MBC. Touto cestou chceme poďakovať najmä našim
„stáliciam“ tímu v MBC – Táničke Ragasovej, Milanovi Lamžovi a Ľubomírovi
Mušákovi, za ich príkladnú starostlivosť o všetkých hostí počas našich akcií.
Robíte to už 15 rokov a robíte to veľmi dobre.
LG
Nové tváre medzi nami
Do spoločnosti M. Investment
Liberec CR s.r.o. nastúpili dvaja
noví riadiaci pracovníci. Vedúcim
logistiky sa stal Petr Virt a na
pozíciu vedúceho kvality nastúpil
Jozef Onda Mitro. Našim kolegom
v novej práci želáme veľa pracovných úspechov.
Daniel Heidrich
Personálne oddelenie MIL
Ing. Petr Virt
Jozef Onda Mitro
Odchod zamestnancov do dôchodku
Modely
Pre ľudí, ktorí by chceli
vlastniť takýto stroj a nemajú možnosti, je možnosť zakúpiť rôzne modely. Môžem odporučiť spoločnosť Abrex, ktorá vyrába modely starých áut a
motocyklov a taktiež webovú stránku Atlas Edition, kde sa dajú zakúpiť
kompletné zbierky.
Ing. Naďa Backová,
Daniel Heidrich
Zraz veteránov
Dokončenie zo str. 1
Značka Matador má viac ako 100 rokov
Zraz veteránov
Tu v r. 1905 vznikla akciová spoločnosť
s názvom MATADOR, ruggyánta és
Balata müvek, r.t., čo v preklade
znamená MATADOR, továreň na
gumené a kaučukové výrobky, a.s.
Zakladateľom spoločnosti bol komerčný radca Julius Marburg, ktorý sa
stal aj prvým generálnym riaditeľom.
To znamenalo začiatok gumárenskej
výroby na území Slovenska. Medzi prvé
továrenské výrobky patrili gumené
remene, hadice, tesniace dosky a technická guma. Záujem o nové výrobky
narastal a spoločnosť sa tak v priebehu
nasledujúcich rokov rozrastala. Najväčšími odberateľmi výrobkov boli železnice a potravinársky priemysel.
V r. 1911 získala spoločnosť dokonca
významnú objednávku od vojenského
námorníctva USA na tesniace gumené
dosky. Aj prvé slovenské auto, ktoré
skonštruoval slovenský vynálezca
Michal Majer v r. 1913, malo na svojich
Prvé logo MATADORU
pôvodných kolesách gumené obruče
MATADOR. V nasledujúcom období,
až do vypuknutia 1. svetovej vojny,
úspešne pokračoval rozvoj výroby a
vývoz tovarov na domáci a zahraničný
trh. Spoločnosť mala svojich odberateľov nielen v juhozápadnej Európe,
Ru mu ns ku, Bu l h ars ku, Sr b s ku,
Nemecku, ale aj na veľmi perspektívnom teritóriu Ruska.
V priebehu tohto mesiaca sme sa rozlúčili z tromi zamestnancami, ktorí odchádzali na zaslúžený odpočinok do
dôchodku. Boli to Pavol Dvorský, ktorý
v nástrojárni vo Vrábľoch pracoval 44
rokov, František Varga, ktorý na
technickom úseku pracoval 41 rokov a
Pavol Čereš, ktorý na prevádzke č. 2 odpracoval 11 rokov.
So zamestnancami sa na krátkom
stretnutí rozlúčila riaditeľka personál-
neho úseku Inge Murgašová, ktorá odchádzajúcim zamestnancom poďakovala za odvedenú prácu pre spoločnosť a
do rokov na dôchodku im zaželala pevné zdravie a vitalitu.
Stretnutia sa tiež zúčastnili riaditeľ výrobného úseku Eduard Segíň a riaditeľ
technického úseku Vladimír Bobovský.
Prítomný bol aj predseda odborovej organizácie Ľudovít Páleník.
Personálny úsek MAV
Vypuknutie prvej svetovej vojny znamenalo pre MATADOR dlhodobú
stagnáciu rozvoja. Vojna znížila možnosti odbytu, väčšina produkcie končila v armáde. V tom čase mala spoločnosť približne 300 zamestnancov a
tento počet sa udržal aj v prvých povojnových rokoch do vypuknutia veľkej
hospodárskej krízy.
ZDROJ : 100 rokov Matadoru
Zľava: Pavol Dvorský, František Varga a Pavol Čereš
06
Pracovné
a životné
jubileá
Životné jubileá MAV
Peter Benček
60 rokov
Vladimír Pecek
50 rokov
Matador EXPRES
Zaujímavosti
mesta
Veľa našich zamestnancov služobne cestuje do mesta Liberec,
do nášho podniku MIL. O meste samotnom však veľa nevedia.
Preto sme požiadali našu kolegyňu Ladu Holubovú, aby nám
svoje mesto trochu predstavila. Jej pohľad na zaujímavosti
Liberca nechávame v pôvodnom jazyku.
Pracovné jubileá MAV
Dušan Škoda
10 rokov
Tomáš Hlava
10 rokov
Miroslava Penzešová 10 rokov
Bohuš Solčiansky
20 rokov
Karol Beňuš
25 rokov
Pracovné jubileá MID
Peter Červený
25 rokov
Peter Suchý
20 rokov
Anton Vinklárik
15 rokov
Ľuboš Andel
15 rokov
BLAHOŽELÁME
Peter Benček
má 60 rokov
Krásneho životného jubilea
šesťdesiatych rokov sa dožíva
Peter Benček, nástrojár vo
Vrábľoch. Pri tejto príležitosti mu
prišli zablahoželať jeho kolegovia z
nástrojárne a členovia odborovej
organizácie, v ktorej výbore pracuje.
Oslava narodenín v Klube
zamestnancov MAV sa niesla v
družnej atmosfére celého kolektívu
nástrojárne. Aj to je jedna z foriem
budovania dobrých priateľských
vzťahov v rámci
pracovných kolektívov.
Liberec
Do Liberce nejen za prací, ale i za poznáním…
vás dává ale přeci jen přednost pohodlí, může zvolit
jednu z lanovek – kabinovou, nebo sedačkovou
lanovku Skalka, která přepravuje rovněž cyklisty s
koly. Za jasného počasí vám bude odměnou
nádherný rozhled na celé město Liberec, ale také i na
Jizerské a Lužické hory, vzdálenější Krkonoše a na
opačné straně na hrad Bezděz a Máchův kraj.
Naopak v zimním období je Ještěd vyhledávaným
střediskem zimních sportů, zejména sjezdového
lyžování a skoků na lyžích.
Krajské město Liberec leží v severní části Čech, nedaleko tzv. Trojzemí – místa, kde se stýkají tři státní hranice - polská, německá a česká, v liberecké kotlině,
kterou obklopují malebná pohoří Jizerských hor,
Ještědsko-kozákovského hřebenu a Lužických hor.
Pokud dáváte přednost méně náročným
procházkám, určitě vás nesmím zapomenout pozvat do nejstarší zoologické
zahrady v Čechách, do naší liberecké
ZOO, založené v r. 1919.
Pojďme si město Liberec a jeho okolí představit
trochu blíže a ukázat všem, kteří do Liberce zavítají,
že jim máme co nabídnout.
První zmínky o Liberci pocházejí z r. 1352. Vznikl na
někdejší zemské cestě do Lužice, kudy procházeli
obchodníci především s textilním zbožím. S rozvojem výroby vzkvétal obchod a město se rozrůstalo.
V pozdější době bylo známé především textilním
průmyslem, sklářstvím a výrobou pro automobilový
průmysl.
vzduchu? Nevadí. Pak
vám určitě vřele doporučím návštěvu zábavního centra Babylon.
Zde si přijdou na své jak
malí, tak i velcí. V komplexu najdete širokou
nabídku služeb jak pro
dospělé, tak i pro děti.
Za zmínku jistě stojí
aquapark, lunapark, IQ
Dominantou města je Ještěd –hora sopečného původu s n.m. 1012 m. Dříve stál na Ještědu kamenný
hotel, který vyhořel a proto byl později nahrazen
unikátní stavbou ve tvaru rotačního hyperboloidu
P. Benček (vpravo) a vedúci nástrojární
P. Bíňovský
Čože je to päťdesiatka?
V týchto dňoch sa dožíva náš priateľ a
kolega Vladimír Pecek 50 rokov. Pri
tejto príležitosti by sme mu chceli do
ďalších rokov života zaželať veľa zdravia,
životného optimizmu a humoru,
ktorý mu nikdy nechýba.
Kolegyne a kolegovia z ÚRS a PÚ vo
Vrábľoch
podle návrhu Ing. arch. Jiřího Hubáčka. Stavba byla
uvedená do provozu v r. 1973 a v r. 2000 získala titul
nejlepší české stavby 20. století.V budově najdeme
hotel s restaurací a zároveň vysílač pro velkou část
libereckého kraje.
Vladimír Pecek s manželkou
K Ještědu se můžete dopravit buď autem, zdatnější z
vás mohou vystoupat pěšky přímo pod lany kabinové
lanové dráhy, nebo zvolit méně náročnou cestu z
parkoviště na Výpřeži, kterou zvládnou i děti. Kdo z
Liberecká ZO O je
známá především ojedinělým chovem bílých tygrů, v minulém
roce korunovaným
velkým úspěchem - odchovem tří zdravých mláďat.
Vzácností jsou také himálajští zlatí takíni, které
liberecká zoo chová jako jediná v Evropě. Zajímavé
hlavně pro děti je krmení lachtanů nebo tučňáků.Ze
ZOO můžete zamířit do Botanické zahrady, která se
nachází hned vedle a může se pochlubit nejpestřejší
sbírkou exotických rostlin.
park, bowling, spousta obchůdků, kavárny,
restaurace a v neposlední řadě můžete také
využít možnost ubytování v hotelu samotného
centra. Ať už se vydáte za poznáním nebo za
zábavou, v Liberci se zaručeně nudit nebudete
a na své si přijde opravdu každý z vás.
LH
Nejste příznivci procházek a pobytu na čerstvém
Blahoželanie k narodeniu syna
Kolegovi Tomášovi Bačovi, ktorý
pracuje ako zmenový majster na
prevádzke č. 1 vo Vrábľoch, sa narodil
prvorodený syn Tomáško.
Srdečne blahoželáme a šťastným
rodičom želáme do ďalších rokov veľa
radosti zo svojho synčeka.
Vyhodnotenie súťaže „Hľadaj chyby v jednom článku“
V minulom čísle sme pre čitateľov Matador Expresu
vyhlásili súťaž o 100€, ktorej úspešné zvládnutie si
vyžadovalo pozorné prečítanie všetkých článkov
predchádzajúceho čísla Matador Expresu a aj dobré
vedomosti z histórie. Úlohou bolo nájsť v jednom
článku 2 chybné časové údaje. Bola to úloha asi veľmi
ťažká, pretože sa nenašiel nikto, kto by ju správne
vyriešil. A aké bolo správne riešenie zadanej úlohy?
Odpoveď bolo potrebné hľadať v článku „Zrnká
múdrosti jednej z najstarších civilizácií“, kde boli
nesprávne uvedené tieto časové údaje :
8. až 12. storočí nášho letopočtu aj keď ich pôvod nie
je celkom jasný, takže by to mohla byť aj staršia
civilizácia, ale nie je to dokázané...)
1/ „staroveku“ (správne malo byť v ranom stredoveku)
Pre čitateľom Matador Expresu máme pripravené
súťaže i v tomto roku. Mnohé z nich budú vyžadovať vedomosti z histórie aj súčasnosti a pozorné čítanie nášho časopisu.
2/ „niekoľko tisícročí staré zásady“ (správny text mal
byť buď „niekoľko storočí staré zásady“, alebo „viac
ako 1000 rokov staré zásady“ – Toltékovia totiž žili v
Matador EXPRES - mesačník skupiny Matador, Vydáva Matador Group, Streženická cesta 45, Púchov
Šéfredaktor: Mgr. Peter Havetta - [email protected], Editor, redakčná rada: Mgr. Eva Trubíniová, Grafika a tlač: Stargraphix.sk
Redakcia
Download

Rok 2013 – rok ďalších pracovných výziev