KÓREJSKÁ REPUBLIKA – Južná Kórea (Ázia)
Rozloha 99 067km2. Južná časť Kórejského polostrova má zalesnené pohoria, obrábateľnej pôdy je
22%. Hlavné mesto Soul. Obyvateľstvo rok 2010 – 48,500 milióna, urbanizovaných je 82% krajiny,
priemerná dĺžka života 79 rokov, gramotnosť 100%. Oficiálny jazyk je kórejčina. Bibliu majú
preloženú do dvoch jazykov. Spoločnú históriu oboch kórejských republík sme uviedli v časti Severná
Kórea. Po skončení kórejskej vojny v roku 1953 sa Južná Kórea rýchlo pretransformovala na 11.
najväčšiu ekonomiku sveta. Od roku 1950 vládla vojensko-civilná vláda. Prvý občiansky prezident
bol zvolený v roku 1992. V krajine je demokracia a úplná náboženská sloboda. Jadro priemyselnej
základne tvorí hutnícky, automobilový a elektrotechnický priemysel. Má vysoko vzdelanú pracovnú
silu, 83% obyvateľstva je vysokoškolsky a stredoškolsky vzdelaných. Pozoruhodný ekonomický
rozvoj má aj svoje tienisté stránky. Korupcia sa vyskytuje v politike i v priemysle. Zväčšujú sa
rozdiely medzi bohatými a chudobnými, stupňuje sa materializmus, narastá počet samovrážd,
narastá sexuálny priemysel a rozširuje sa konzumný spôsob života. 31% populácie – okolo 15
miliónov sa nehlási ku žiadnemu vierovyznaniu. Taký istý počet je však aj kresťanov. Mnohí, ktorí sa
nezaraďujú do žiadnych náboženských skupín majú blízko ku konfucianizmu. Budhistov je 24%, ku
animistickým náboženstvám sa hlási 7% populácie. V kresťanských vierovyznaniach väčšinu
predstavujú protestanti. Vplyv kórejskej kresťanskej cirkvi má vplyv na všetky stupne kórejskej
spoločnosti. Mnohí politickí i hospodárski lídri sú kresťania. Charakteristické pre kórejskú cirkev sú
spoločné i individuálne modlitby. K modlitbám sa stretávajú zavčas rána, hromadné stretnutia
mávajú večer, cez víkendy. Kórejské misijné hnutie je, čo sa týka počtu vysielaných misionárov,
druhé najväčšie na svete po USA. Na druhej strane s rastúcim materiálnym blahobytom krajiny,
narastá u niektorých kresťanských lídrov neprimeraná túžba po svetských úspechoch, bohatstve,
prehnane elegantných cirkevných budovách či vysokých akademických tituloch na úkor ich poslania.
Cirkev by mohla ešte viac rozširovať svoj vplyv na hľadanie riešení sociálnych a morálnych
problémov spoločnosti. Južná Kórea má veľké množstvo teologicky vzdelaných ľudí. Vzdelanie
získavajú na viac ako 300 teologických školách. Veľký počet kresťanov tiež študuje v zahraničí,
hlavne v anglicky hovoriacich krajinách. Mladá generácia kresťanov zápasí so sekularizáciou. Na
druhej strane však narastá túžba po misii. 21 500 misionárov z Južnej Kórey pôsobí asi v 175 štátoch
sveta. O tom sme sa mali možnosť presvedčiť aj v našom cirkevnom zbore. Určitý čas sme
prepožičiavali priestory našej zborovej siene kórejskému kresťanskému zboru, ktorý tvorili viacerí
pracovníci firmy KIA a jej subdodávateľských firiem.
Modlíme sa za:
upokojenie napätia na Kórejskom polostrove, ktoré vyvolali nedávne skúšky jadrových zbraní
severokórejskou armádou a prebiehajúce vojenské manévre v obidvoch kórejských republikách
politických a kresťanských lídrov, aby boli ochotní urobiť múdre rozhodnutia pre ozdravenie
vzťahov medzi oboma krajinami, ktoré majú spoločnú históriu
za kresťanské cirkvi v Južnej Kórei, aby boli soľou a svetlom v krajine
za požehnané ovocie služby kórejských misionárov vo svete
Download

KÓREJSKÁ REPUBLIKA – Južná Kórea (Ázia) Rozloha 99 067km2