Rímsko-katolícka farnosť Veľký Lapáš
────────────────────────────────────────────────
Farské oznamy
Oznamy na 10. nedeľu v období cez
rok
Pondelok
sv. omša:
11.6.2012 Sv. Barnabáša, apoštola (spomienka)
M.Lapáš 17:30 Pavol Balla, obaja rodičia a starí rodičia
Golian.
18:30
Ku cti Božského srdca za rodinu Uharčekovú a za zomrelých rodičov,
starých rodičov z oboch strán a Rudolfa
Utorok
sv. omša:
12.6.2012 Féria
V.Lapáš 07:00 Vierka, Zdenka, Štefan a ich rodičia
Streda
sv. omša:
13.6.2012 Sv. Antona Paduánskeho, kňaza a učiteľa Cirkvi (spomienka)
V.Lapáš 18:30 Vincent Šrank, manželka Veronika a celá rodina
Štvrtok
sv. omša:
14.6.2012 Féria
V.Lapáš 07:00 Na úmysel biskupa
Piatok
15.6.2012 Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (slávnosť)
Golian. 17:30 Jozef Rosinec, synovia Pavol, Vladimír a starí rodičia
V.Lapáš 18:30 Eva Hisemová, manžel Ján a rodičia
sv. omša:
Sobota
sv. omša:
Nedeľa
16.6.2012 Panny Márie v sobotu
Golian. 16:00 Sobáš so sobášnou sv.omšou, Magdaléna Bencová a Jaroslav Virág
17.6.2012 11. nedeľa v cezročnom období
M.Lapáš 07:30
sv. omša:
Poďakovane Pánu Bohu a Panne Márii za dožitie 60. roku života, manželia
Kostolánioví
Golian. 09:00 Štefan Bradáč, manželka Želmíra, deti a rodina Szabová
V.Lapáš 10:30 Za farníkov
OSTATNÉ OZNAMY A INFORMÁCIE
Štvrtok:
Pravidelná rekolekcia Vrábelského dekanátu bude vo štvrtok vo Veľkom Cetíne.
Začíname omšou o 9:15 h.
Nedeľa:
Vo Vrábľoch je púť k Božskému Srdcu Ježišovmu.
Sv. omša začne o 10:00 h.
Rodičia birmovancov obetovali na prístavbu kostola vo Veľkom Lapáši 400 €.
Rodičia birmovancov z Veľkého Lapáša obetovali na prístavbu kostola 150 €.
Download

Oznamy na 10. nedeľu v období cez rok