OZNAMY
Farské oznamy:
1. Krížová cesta bude v piatok 11.4.2014 o 17.30 hod. a budú sa ju modliť starí
ľudia.
2. Sv. spoveď pred Veľkou nocou:
10.4.2014
Uz. Pekľany
17.00 – 18.30
Štvrtok
11.4.2014
Uz. Šalgov
15.00 – 18.30
Piatok
12.4.2014
Ražňany
9.00 – 11.00
Sobota
Sabinov
14.00 – 18.00
13.4.2014
Sabinov
14.00 – 18.00
Nedeľa
3. Na Kvetnú nedeľu budeme požehnávať palmové ratolesti alebo ratolesti iných
stromov.
4. Zbierka na kostolné potreby bude v nedeľu 13.4.2014.
5. Na Kvetnú nedeľu bude Živá krížová cesta v Ražňanoch v miestnom parku
o 14.30 hod... Na Veľký piatok bude v Ražňanoch krížová cesta o 10.30 hod.
od kostola po (tri kríže)?
6. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržiavanie sa mäsitého pokrmu.
7. Od skončenia obradov na Veľký piatok až do obradov vzkriesenia na Bielu sobotu
bude bdenie pri Božom hrobe. Všimnite si rozpis poklony.
8. Na Bielu sobotu bude požehnanie jedál o 15. 00 hod..
9. Na Bielu sobotu si doneste sviece na obnovu krstných sľubov.
10. Na Veľký piatok, aj na Bielu sobotu sa budeme v kostole modliť Ranné chvály
o 8.00 hod..
11. V sobotu 10.5.2014 pozývame na púť do Krakova – Lagiewniky k Božiemu
milosrdenstvu. Odchod autobusu bude o 2.30 hod. ráno. Poplatok je 15,-€. Prihláste
sa do 1.5. u pani Novotnej 0918 313 325 a pani Tulejovej 0904 630 000.
Obecné oznamy (OcÚ):
1. Od 3.4. do 14.4.2014 budú priebežne po obci rozmiestňované veľkoobjemové
kontajnery. Žiadame občanov, aby biologicky rozložiteľný odpad (suché lístie,
orezané konáre) nezhromažďovali v kontajneroch, ale tento odpad zvážali
na kompostovisko, ktoré je zriadené na bývalom PD.
2. OcÚ organizuje v nedeľu 27.4.2014 výlet do blízkeho okolia pre občanov rôznej
vekovej kategórie. Odchod bude o 13.00 hod. z Pečovca ku oddychovej zóne –
STUDNIČKY, kde sa uskutoční opekačka.
3. OcÚ ponúka na prenájom od 1.5.2014 zrekonštruované priestory 3. pavilónu MŠ
na organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí (rodinné oslavy, životné
jubileá, promócie, kary). Firmy môžu využiť priestory na prezentáciu a propagáciu
svojich výrobkov a služieb, príp. školenia pre svojich zamestnancov s možnosťou
zapožičania data projektoru. Bližšie informácie vám radi poskytneme na OcÚ.
4. Občania, ktorí majú poškodené smetné nádoby a doba používania presiahla 5
rokov, môžu využiť možnosť zakúpenia si plastovej nádoby na kolieskach (len
pre tých, ktorí nekúria tuhým palivom). Cena za smetnú nádobu je rovnaká ako pri
plechovej nádobe – 11, 61 €.
IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238
14,15
VI. 6.4.,13.4.2014
„Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“
LK 23,43
O ukrižovaní Pána Ježiša Sväté písmo hovorí, že spolu s ním ukrižovali aj
dvoch zločincov –„jedného sprava a druhého zľava“. K posmievajúcim sa pridal
aj zločinec z ľavej strany: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“
Tu vidíme tragédiu odporu voči Bohu. Jeho „nie“ k ponúkajúcej sa milosti
a záchrany, znie ako krik miliónov ľudí v dejinách sveta, ktorí odmietajú
obrátenie a Božie dary. Preto sa takí ľudia vždy pokúšajú zľahčiť a zosmiešniť
hriech.
Celkom iného zmýšľania je zločinec z pravej strany. Hovorí k svojmu druhovi:
„Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? Lenže my spravodlivo, lebo
dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ Potom sa
obrátil na Ježiša a povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho
kráľovstva“. Tu sa mu dostalo odmeny, ktorú iste nečakal: „Veru, hovorím ti:
Dnes budeš so mnou v raji“.
To sú druhé slová, ktoré povedal zomierajúci Ježiš z kríža. Ježiš prežíva
smrteľnú úzkosť, a predsa vo svojom srdci má miesto pre cudziu bolesť. Pod
krížom vidí svoju matku, a predsa najprv hovorí s márnotratným synom. Ťaží ho
opustenosť od Otca, a predsa hovorí o raji, keď má starosť o spásu duše
odsúdeného zločinca.
Zločinec odsúdený na smrť prosí iba o spomienku. Dostal oveľa viac. Na
tomto zločincovi Ježiš ukázal, aké milosrdné je jeho Srdce.
Ježišove slová zločincovi z kríža vzbudzujú v nás veľkú dôveru a nádej, že
nech by sme akokoľvek padli, pri opravdivom pokání nás Boh prijme do svojho
večného spoločenstva. Hovoril o tom neraz, ale najlepšie to ukázal z kríža na
kajúcom lotrovi, ktorému povedal: „Dnes budeš so mnou v raji“.
Pre nás prichádzajú po tieto dni tiež veľké chvíle, kedy máme zaujať postoj. Ak
stojíme o záchranu, tak postoj prosby o odpustenie hriechov, postoj kajúcnosti
a ľútosti. Ak nám nezáleží na pokojnom živote, na večnosti s Bohom, na nebi,
potom zaujmeme postoj odmietnutia. Ježiš zomrel za oboch lotrov. No iba jeden
bol spasený. Na ktorú stranu sa po tieto dni pridám ja?
Dni plné milosti a spásy pre všetkých vyprosuje
duchovný otec Pavol
Liturgický prehľad od 7.4.2014 do 13.4.2014
7.4. (po)
féria
Ražňany
Za zosnulých rod. Solárovej
a Kundríkovej
18.30
9.4. (st)
féria
Ražňany
† Karol, Margita
18.30
10.4. (št)
féria
Ražňany
† Juraj, Andrej, Mária
11.4. (pia)
féria
Ražňany
12.4. (so)
féria
Ražňany
13.4. (ne)
Kvetná nedeľa
– Nedeľa
Utrpenia Pána
Ražňany
† Alžbeta, Jozef, Žofia, Jozef
Poďakovanie za 57 r. života
bohuznámej sestry s prosbou
o BP pre jej rodinu
† Juraj, Margita
Z a BP pre bohuznámu sestru
Poďakovanie za 45 r. spol.
života bohuznámych
manželov
Za veriacich
8.00
18.30
18.30
8.00
11.00
Lektori
7.4. (po)
9.4. (st)
11.4. (pia)
13.4. (ne)
13.4. (ne)
11.4. (pia)
Jakub Repaský
Alica Hudáková
Anna Miščíková
Zuzana Gubčíková
Dorota Kolková
Lucia Solárová
Katarína Horňáková Zuzana Gubčíková
Jozef Horňák ml.
Marcela Kováčová
Štefan Slaninka
Valéria Pavuková
Obetné dary
Ján Solár
Katarína Solárová
Štefan Slaninka
Magdaléna Slaninková
Upratovanie kostola
č. d.: 359, 316, 314, 182
Úplné odpustky vo veľkonočnom trojdní
Za zvyčajných podmienok je možné získať úplné odpustky:
1. Zelený štvrtok – pri verejnej adorácii Najsvätejšej sviatosti recitovaním
alebo spevom Tantum ergo.
2. Veľký piatok – za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom
slávení.
3. Veľkonočná vigília – za obnovu krstných sľubov.
Liturgický prehľad od 14.4.2014 do 20.4.2014
14.4. (po)
féria
Ražňany
16.4. (st)
féria
Ražňany
17.4. (št)
Zelený štvrtok
18.4. (pia)
† Pavol a ostatní zosnulí
rod. Repaskej
Poďakovanie za 70 r. života
Antona s prosbou o BP pre
jeho rodinu
† Agnesa, Mária
Poďakovanie za 80 r. života
Jozefa s prosbou o BP pre
jeho rodinu
18.30
18.30
Ražňany
Na úmysel darcu
18.30
Veľký piatok
Ražňany
Obrady Veľkého piatku
17.00
19.4. (so)
Biela sobota
Ražňany
Na úmysel darcu
19.30
20.4. (ne)
Veľkonočná
nedeľa
14.4. (po)
16.4. (st)
17.4. (št)
18.4. (pia)
19.4. (so)
20.4. (ne)
17.4. (št)
19.4. (so)
20.4. (ne)
18.4. (pia)
Ražňany
Poďakovanie za 70 r. života
Marcela s prosbou o BP
pre jeho rodinu
Za veriacich
8.00
10.00
Lektori
Katarína Tulejová
Katarína Kolková
Mária Nagyová
Gabriela Nagyová
Mária Slaninková
Pavol Pavuk
Mária Galeštoková
Matúš Soľár
Andrej Slaninka
Katarína Slaninková
Anna Balčáková
Gabriela Kišeľová Igor Repaský
Vojtech Horňák
Anna Solárová
Barbora Kolková
Pavol Solár
Eva Semanová
Kamil Golodžej
Daniela Floriánová Martin Štefančík
Zuzana Štefančíková
Obetné dary
Kamil Golodžej
Mária Golodžejová
Magdaléna Kožušková
Mária Jusková
Vincent Novotný
Eva Novotná
Anton Dzurík
Mária Dzuríková
Upratovanie kostola
č. d.: 184, 185, 186, 187
Download

formát PDF