TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
OZNAMY
Liturgický kalendár:
Utorok Sviatok Návštevy Panny Márie
Streda Sviatok sv. Tomáša apoštola
Štvrtok Spomienka sv. Alžbety Portugalskej
Piatok Slávnosť sv. Cyrila a Metoda Slovenských vierozvestov
Sobota Spomienka sv. Márie Goretti panny a mučenice
Úmysly sv. omší:
800
1030
13 Nedeľa
30. jún
Pondelok 1. júl
Utorok
2. júl
Streda
3. júl
Štvrtok
4. júl
Piatok
5. júl
Sobota
6. júl
14 Nedeľa
7. júl
1600
1930
800
1800
800
1800
800
1800
800
1800
800
1030
1800
800
1800
800
1030
1930
+ Annu a Petra Porubčanových
1. + Antona a Máriu Živicových a rodičov z oboch strán
2. Za farníkov a pútnikov
Sv. Omša v Tridentskom obrade
za BP a dar zdravia
Za uzdravenie
Za zosnulých
+ Júliu a Magdalénu
Za zosnulých
+ Alžbete Petríkovú a syna Ladislava a Ladislava Sabadoš
Za zosnulých
+ manžela Jána Kelemana ( prvé výročie smrti) a dcéru Zuzanu a matku Máriu
+ Margaritu Čaderovu
Za zosnulých
Na úmysel
Za B.P. pre syna Gabriela
za zdravie a B.P. pre Máriu a pokoj v rodine
+ Rodičov a brata Mariana
+ Ivana a za živých a zosnulých členov rodiny
1. Za zdravie a B.P. rodičom a sestre Ľubice
2. Za farníkov a pútnikov
za zdravie a B.P. pre rodinu Danišovú a Antalovú
¾ Adorácia dnes o 18.20.
¾ Cez prázdniny sv. omša v nedele o 9.15 nebude. Úmysly z týchto sv. omši budú preložené
na omšu o 10.30.
¾ Stále pobožnosti sú na farskej výveske.
¾ Dnes po všetkých svätých omšiach, ako sme spomínali v minulú nedeľu je "Zbierka na
dobročinné diela Svätého Otca" Za vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.
¾ V prvý štvrtok mesiaca sa tradične modlime sa za duchovné povolania
¾ Prvý piatok mesiaca je príležitosť prijať sviatosť zmierenia. Spovedáme pred svätými
omšami
¾ V sobotu je pravidelná mesačná púť. Program začíname ružencom o 15.00 hod.
¾ V nedeľu o 14.00 hod. je modlitba ruženca na ktorú pozývame najmä ružencové
spoločenstvo. Prvonedeľná pobožnosť bude po ruženci.
¾ Pozývame mladých na Národné stretnutie mládeže R13, ktoré sa uskutoční v lete od 26. do
28. júla v Ružomberku. Je to paralelné stretnutie s tohtoročnými Svetovými dňami mládeže.
¾ Bratislavská arcidiecéza v rámci slávenia jubilejného roku 1150. výročia príchodu našich
vierozvestov - svätých solúnskych bratov Cyrila a Metoda na územie našich predkov
všetkých srdečne pozýva na koncertné uvedenie oratória majstra Pavla Kršku s názvom
"CYRIL A METOD", ktoré sa uskutoční v Katedrále sv. Martina v Bratislave v piatok
Farnosť Narodenia Panny Márie
| BAZILIKA MINOR MARIANKA | Rímskokatolícka Cirkev
TRINÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
OZNAMY
5. júla 2013 o 19.00 hod. Na koncerte sa zúčastní aj pápežský legát J. Em.
kardinál Franc Rodé.
¾ Všetkých srdečne pozývame na vyvrcholenie jubilejného roku 1150. výročia
príchodu svätých Cyrila a Metoda na naše územie, ktoré sa uskutoční v
Nitre v piatok 5. júla 2013 - v deň slávnosti sv. Cyrila a Metoda. Sv. omšu pri príležitosti
cyrilo-metodskej národnej púte v Nitre bude o 10.00 hod. na Svätoplukovom námestí sláviť
pápežský legát J. Em. kardinál Franc Rodé, CM spolu s biskupmi a kňazmi zo Slovenska i
zahraničia.
Pozývame všetkých do Nitry v tento deň ďakovať Bohu za misiu svätých solúnskych
bratov, za dar kresťanskej viery, kultúry a vzdelanosti. Cyrilometodská slávnosť sa
uskutoční aj na Devíne: v piatok 5. júla o 9.30 hod. bude vo farskom kostole v Devíne sláviť
sv. omšu pápežský prelát Mons. Ján Formánek.
¾ Kogregácia Bratov Tešiteľov a Farský úrad v Marianke pozýva všetkých, ktorí sú ochotní
isť na 11 dňovú pešiu púť z Varšavy do Čenstochovej. Púť je dlhá 220 km a bude trvať 9
dní. Podrobne informácie sú na plagáte a na výveske. Prihlásiť sa môžeme u pátra
Timoteja.
¾ Ďakujeme za upratovanie a rozličnú pomoc pri kostole.
Farnosť Narodenia Panny Márie
| BAZILIKA MINOR MARIANKA | Rímskokatolícka Cirkev
Download

OZNAMY Úmysly sv. omší: