LITURGICKÝ PROGRAM A OZNAMY
Farnosť: STANKOVANY
od 26.10.2014 do 2.11.2014
Deň
Liturgický kalendár
Hodina
Úmysly
NE
Tridsiata
nedeľa cezročnom
období
Féria
7.30
10.30
9.00
+ Ľudmila a Mária Klencovci
+ Anna Hrkútová
KRAĽOVANY
Zdr. a B. požehnanie pre matku Oľgu s
rodinou
26.10.
PO
27.10.
UT
28.10.
STR
Sv. Šimona a Júdu,
apoštolov, sviatok
Féria
17.30
17.30
+ Antonia, Anton, Jozef a Anton
Gašperovci
17.30
Na úmysel rodiny Helovej
Féria
17.30
+ Ľudovít a František
Féria
17.30
Zdr. a B. požehnanie pre rod. Luckú,
Matejíkovú, Kováčovú a Lackovú
Za + z rodiny
Za veriacich
KRAĽOVANY
Za + rodičov
+ Serafín Pečko
KRAĽOVANY
29.10.
ŠTV
30.10.
PI
31.10.
7.30
1.11
10.30
9.00
7.30
NE
Spomienka na všetkých
10.30
verných zosnulých
2.11.
9.00
SO
Všetkých svätých,
slávnosť
 Upratovanie kostola v piatok po sv. omši: František Škuta, Viera Hanulová, Oľga Škutová
a František Krúpa.
 Sv. omše v zimnom čase budú o 17.30 hod.
 Tento týždeň využite /aj keď nie je prvopiatkový týždeň/ možnosť pristúpiť ku sv. zmierenia,
kvôli odpustkom. Sv. zmierenia sa bude vysluhovať od 16.30 každý deň
 Tak, ako po iné roky prosíme, aby ste kúpou sviečky podporili aktivity združenia Fórum života,
ktoré šíri kultúru života.
 Na slávnosť Všetkých svätých v sobotu bude pobožnosť na cintoríne o 15.00 hod.
 Odpustky: Veriaci, ktorý v deň Spomienky na zosnulých navštívi kostol, alebo kaplnku
a pomodlí sa Otčenáš a Verím v Boha, môže získať úplné odpustky pre duše v očistci. Veriaci,
ktorý navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých, môže získať odpustky pre duše v očistci, raz
denne od 1.11. do 8.11. Podmienky sú: svätá spoveď /krátko predtým, alebo potom/, sv. prijímanie
a modlitba na úmysel sv. Otca, vylúčenie akejkoľvek pripútanosti k hriechu.
Download

Farnosť: rok: