4. Počas pôstneho obdobia budeme mať možnosť prispievať na misijnú
zbierku Tehlička pre Afriku. Informácie o účele zbierky budú k dispozícii
na letáčikoch pri plagáte v kostole. Vopred Pán Boh zaplať.
5. Sv. spoveď pred veľkonočnými sviatkami:
Uz. Pekľany
26.3. (št)
od 16.00 do 18.00 hod.
Uz. Šalgov
27.3. (pia) od 15.00 do 18.00 hod.
Ražňany
28.3. (so)
od 8.30 do 11.00 hod.
Sabinov
28.3. (so)
od 14.00 do 18.00 hod.
29.3. (ne)
od 14.00 od 18.00 hod.
Obecné oznamy
1. Obec Ražňany vyhlasuje 2. kolo obchodnej verejnej súťaže na prenájom
nehnuteľného majetku obce Ražňany - priestorov športového klubu a baru
na miestnom ihrisku. Bližšie informácie nájdete na stránke obce.
2. Prevádzkovateľ komunitného centra Obce Ražňany vyhlasuje výberové
konanie na jedno pracovné miesto odborného pracovníka povereného
riadením komunitného centra a jedno pracovné miesto odborného
pracovníka komunitného centra. Výberové konanie sa uskutoční dňa
18.3.2015 o 10.00 hod. na OcÚ. Bližšie informácie nájdete na stránke obce.
3. Oznamujeme občanom, že poplatok za vývoz komunálneho odpadu, daň
z nehnuteľnosti a daň za psa sa platí OcÚ až po doručení rozhodnutí
o výške poplatkov za vývoz komunálneho odpadu a daní. Tieto rozhodnutia
vám budú doručené v mesiaci apríl.
4. V sobotu 14.3.2015 o 10.00 hod. pred OcÚ Ražňany firma SAGI uskutoční
výkup zberového papiera: noviny, časopisy, knihy bez obalov zviazané v balíkoch.
5. Z dôvodu zlepšenia počasia a výziev VVS, a. s. na napojenie sa do verejnej
kanalizácie ponúka OcÚ občanom možnosť zabezpečiť vodomerné
a kanalizačné šachty. Cena za vodomernú šachtu (160 cm vysoká) je
203,- € s DPH, cena kanalizačnej šachty (výška 125 cm + prechodové dno
a poklop) je 75,- € s DPH. V cene je započítaná aj doprava. Zároveň
upozorňujeme občanov, ktorí nie sú v súčasnosti napojení na verejnú
kanalizáciu, aby stavebné práce vykonali v 1. polroku 2015. Po tomto termíne
bude obec vyzývať majiteľov nehnuteľností, aby zákonným spôsobom
dokladovali likvidáciu odpadu.
6. V mesiaci marec bude prebiehať kontrola počtu smetných nádob v každej
domácnosti. Ak OcÚ zistí, že na jednom súp. č. je evidovaná len jedna smetná
nádoba, a občan dáva vyvážať viac ako jednu nádobu, bude mu v rozhodnutí
podľa VZN č. 1/2013 doúčtovaný poplatok 20, 075 € za každú ďalšiu nádobu.
OcÚ má v ponuke plechové a plastové nádoby, dopklatok za jednu nádobu
je 11, 61 €. Výmenu nádoby môže občan uskutočniť po piatich rokoch.
IČO VYDAVATEĽA: 35 508 566, sídlo vydavateľa: Ražňany 238, 082 61 Ražňany 238
11,12,13
VII. 8.,15,22.3.15
Kamene
Veľký pôst sa nám pomaličky
prehupne do druhej polovice. Určite sme sa všetci snažili čo najsvedomitejšie uskutočňovať svoje
predsavzatia, ktoré sme si dali na
jeho začiatku. Niektorým ľuďom sa
viac darilo postiť sa, iní boli úspešnejší v modlitbe, ďalší pamätali na almužnu. Ale všetci sme sa mali sústrediť najmä na pokánie.
Je ťažké zanechať hriešny spôsob života, keď nám hriechy zastierajú pravdivý pohľad na reálny stav našej duše, alebo keď okolo nás žijú
ľudia, o ktorých si zaslepene myslíme, že sú od nás horší. Ľahko
a pohotovo ich obviňujeme, posudzujeme, odsudzujeme. Správame sa
a konáme ako farizeji a zákonníci, ktorí pred Ježiša priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve.
Častokrát
tak
hádžeme
svojimi
obviňujúcimi
rečami
a odsudzujúcimi postojmi do blížnych pomyselné kamene, no neraz
sme aj my sami mali tú česť byť živými terčmi, keď naši bratia triafali
svoje posudzovania priamo na nás. A takí „ubolení“ si pomedzi hŕby
kamenia ťažko hľadáme cestu jeden k druhému.
Pán Ježiš nás učí, ako uzdraviť naše doráňané vzťahy nielen s našimi
blízkymi, ale aj s Ním, keď nám adresuje slová určené zákonníkom
a farizejom: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý do nej hodí kameň“ (Jn 8, 7). Lebo tak, ako neodsúdil cudzoložnicu, neodsudzuje ani
nás. Dokonca nám odpúšťa!!!
Od nás chce len jedno: „Choď a už nehreš!“ (Jn 8, 11).
Mgr. Lucia Antlová
Liturgický prehľad od 9.3.2015 do 29.3.2015
9.3. (po)
féria
Ražňany
11.3. (st)
12.3. (št)
féria
féria
Ražňany
Ražňany
13.3. (pia)
féria
Ražňany
14.3. (so)
féria
Ražňany
15.3. (ne)
Štvrtá pôstna
nedeľa
Ražňany
16.3. (po)
féria
Ražňany
18.3. (st)
féria
Ražňany
19.3. (št)
féria
Ražňany
20.3. (pia)
féria
Ražňany
21.3. (so)
féria
Ražňany
22.3. (ne)
Piata pôstna
nedeľa
Ražňany
23.3. (po)
féria
Ražňany
25.3. (st)
Zvestovanie
Pána
Ražňany
26.3. (št)
féria
Ražňany
27.3. (pia)
féria
Ražňany
28.3. (so)
féria
Ražňany
29.3. (ne)
Kvetná nedeľa
Ražňany
† Andrej, Mária, Ján, Štefan,
Alžbeta
Z a BP pre bohuznámu rod.
† Simona
† Mária, Ján, Viktor
Z a BP pre rod. Hviščovú
† Marta, Jozef, Alžbeta
Z a BP pre bohuznámeho brata
a jeho rodinu
† Jozef, Mária a ostatní rod.
Čorbovej a Karabinošovej
Poďakovanie za 70 r. života
Milana
Za veriacich
18.00
18.00
8.00
18.00
18.00
8.00
11.00
† Jozef, Štefan
Za zosnulých rod. Malíkovej
a Chovanovej
Z a BP pre rod. Malíkovú
† Janka, Jozef, Mária
Z a BP pre rod. Vojtkovú
† František, Mára
Z a BP pre Františka a jeho rod.
18.00
† Matej
Z a BP pre rod. Tulejovú
Poďakovanie za 40 r. života Sylvie
s prosbou o BP pre jej rod.
Za veriacich
18.00
Poďakovanie za 40 r. života
bohuznámeho brata
Z a BP pre bohuznámu rod.
Poďakovanie za 70 r. života Jozefa
a 45 r. života Stanislava s prosbou
o BP pre ich rod.
Za zosnulých bohuznámej rod.
Za zosnulých rod. Kováčovej,
Štofaníkovej a Palečkovej
Z a BP pre Magdalénu a Annu
† Ján, Marta, Štefan
Z a BP pre rod. Juskovú
a Kotianovú
Poďakovanie za 65 r. života
bohuznámej sestry s prosbou o BP
pre jej rod.
Za veriacich
18.00
8.00
18.00
8.00
11.00
18.00
18.00
8.00
18.00
18.00
8.00
11.00
Lektori
9.3. (po)
11.3. (st)
13.3. (pia)
15.3. (ne)
16.3. (po)
18.3. (st)
20.3. (pia)
22.3. (ne)
23.3. (po)
25.3. (st)
27.3. (pia)
29.3. (ne)
Mária Nagyová
Karolína Telesnická
Zuzana Gubčíková
Barbora Kolková
Vincent Novotný
Laura Hudáková
Lucia Solárová
Katarína Kolková
Igor Repaský
Kamil Golodžej
Gabriela Nagyová
Veronika Jusková
Anna Miščíková
Katarína Karnišová
Dorota Kolková
Vojtech Horňák
Veronika Juricová
Anna Balčáková
Pavol Solár
Lucia Zborovjanová
Milan Eliáš
Gabriela Nagyová
Veronika Jusková
Anna Mičšíková
Anna Solárová
Eva Novotná
Alica Hudáková
Dorota Kolková
Katarína Tulejová
Gabriela Kišeľová
Eva Semanová
Mária Nagyová
Karolína Telesnická
Zuzana Gubčíková
Mária Horňáková ml.
Miloš Kolek
Obetné dary
15.3. (ne)
22.3. (ne)
29.3. (ne)
František Miškay
Jozef Horňák
Ján Solár
Vladimír Soľár
Kamil Golodžej
Štefan Slaninka
Ľudmila Miškayová
Katarína Horňáková
Katarína Solárová
Monika Soľárová
Mária Golodžejová
Magdaléna Slaninková
Upratovanie kostola
13.3. (pia)
20.3 (pia)
27.3. (pia)
č. d.: 61, 62, 63, 64
č. d.: 65, 66, 69, 422
č. d.: 73, 75, 76, 77
OZNAMY
Farské oznamy
1. V pôstnom období sa budeme modliť Krížovú cestu v piatok o 17.30 hod.
a v nedeľu o 14.30 hod.
8.3. (nedeľa) - Matky
22.3. (nedeľa) - Rehoľné sestry
13.3. (piatok) - Deti
27.3. (piatok) - Chorí
15.3. (nedeľa) - Učitelia
29.3. (nedeľa) - Živá krížová cesta
20.3. (piatok) - Seniori
2. V nedeľu 15.3.2015 bude zbierka na kostolné potreby.
3. Zo soboty 28.3. na nedeľu 29.3.2015 bude zmena času. O 02.00 hod.
presunieme hodinky na 03.00 hod., takže spíme o 1 hodinu menej.
►
Download

4. Počas pôstneho obdobia budeme mať možnosť