FARSKÝ LIST
RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI KOŠICKÉ OLŠANY
DVOJTÝŽDENNÍK
ROČNÍK 1
ČÍSLO 1
29.09.2013
Milí veriaci,
pekne vás pozdravujem s novým farským
listom. Priznám sa, že už dlhší čas som
uvažoval nad jeho vydaním. Chcem Vám
ho ponúkať pravidelne v dvojtýždenných
intervaloch. Vo farnosti to nie je až taká
novinka, hlavne pre tých, ktorí si
spomínajú na Pištáčika,
ktorý
tu
dávnejšie
vychádzal.
Vedie ma k tomu niekoľko
dôvodov.
Vidím,
že
oznamov je po nedeľnej sv.
omši
stále
viac
a predpokladám, že sa
nepamätajú ľahko. Tiež to,
že vás vídavam cez týždeň
stáť pri informačnej tabuli
kostola. Istou podporou je
aj tandem s mojím bratom
Martinom, ktorý začína
s farským listom vo svojej
farnosti.
List si môžete stiahnuť v internetovej
podobe zo stránky obecného úradu, za
par týždňov verím, že aj z farskej stránky.
Máme pred sebou mariánsky mesiac. Iste
si hlavne vy starší pamätáte na spoločnú
modlitbu ruženca v kostole. Aj ja si
pamätám, ako sme s kňazom po hodine
náboženstva (vtedy bolo vo večerných
hodinách) išli hneď do kostola a modlili
sme sa niekoľkí jeden
desiatok ruženca vtedy ešte
z papiera. Pri oltári nás
bolo aj dvadsať. Chcem vás
preto povzbudiť k tejto
spoločnej
mariánskej
modlitbe, ktorou môžeme
prosiť od Panny Márie Hviezdy morskej kurz pre
to, ako má ísť ďalej svet, ale
aj my sami. Modlitba
ruženca
je
silnou
modlitbou. No zároveň si
vyžaduje
aj
určitú
uzobranosť a pokoj duše.
Vlastne, mohlo by to byť aj opačne. Ten
pokoj duše môžeme získať práve
modlitbou ruženca.
Mária, kráľovná posvätného ruženca,
oroduj za nás.
Stanislav Novotný, farár
30. september - 6. október 2013
KOŠICKÉ OLŠANY
ĎURĎOŠÍK
pondelok
30.9.2013
16:30
utorok
1.10.2013
streda
2.10.2013
17:00 pož. Alžbety Mackanič.
17:30
spoveď
18:30 pož. r. Seman. a Rybárovej
16:00
štvrtok
3.10.2013
piatok
4.10.2013
sobota
5.10.2013
nedeľa
6.10.2013
spoveď
spoveď a adorácia
17:00 †Ján, Alžbeta Kuncovi
17:30
spoveď a adorácia
18:30 za ružencové bratstvo
15:30
za novomanž. Rindošových
po sobáši Fatimská sobota
10:30 za farnosť
9:00 †Viera Dzurová (rb)
LITURGICKÝ PREHĽAD:
utorok - sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi
streda - sv. anjelov strážcov
piatok - sv. Františka Assiského
NEDEĽA - DVADSIATA SIEDMA V CEZROČNOM OBDOBÍ
LEKTORI
Ľubomíra Oroszová
Dana Jenčárová
Mária Hintošová
Martin Brestovič
Katarína Sedláková
Peter Šalagovič
UPRATOVANIE
Daniela Hiľovská ml.
Jaroslava Hiľovská
Iveta Borgoňová
Kamila Iľašová
7. - 13. október 2013
KOŠICKÉ OLŠANY
ĎURĎOŠÍK
pondelok
7.10.2013
utorok
17:00 †Pavol, Veronika Dzurovi
8.10.2013
streda
9.10.2013
18:30 †Ladislav Bednarčík
štvrtok
17:00 †Margita Horvathová
10.10.2013
piatok
18:30 pož. r. Eperješiovej
sobota
8:00 za živých bohuzn. rodiny
nedeľa
10:30 za farnosť
11.10.2013
12.10.2013
13.10.2013
9:00 †František Vangor
LITURGICKÝ PREHĽAD:
pondelok - Ružencovej Panny Márie
NEDEĽA - DVADSIATA ÔSMA V CEZROČNOM OBDOBÍ
LEKTORI
Peter Minárik
Jana Jenčárová
Daniela Brestovičová
Anton Krejza
Andrea Štipčičová
Frederika Šenková
UPRATOVANIE KOSTOLOV
Božena Knapová
Janette Knapová
Mária Miková
Mária Vangorová
OZNAMY:
 októbrová pobožnosť
V utorok začína mesiac október a s ním
spätá modlitba posvätného ruženca.
Októbrová pobožnosť bude pred sv.
omšou. Ak v ten deň sv. omša nebude,
začne modlitba ruženca v kostole o 18:00
hod. Všetkých pozývam na modlitbu.
 príprava na 1. sv. prijímanie
Príprava na 1. sv. prijímanie začne
v Ďurďošíku v utorok po sv. omši a
v Košických Olšanoch v stredu po sv.
omši. Pokračovať bude pravidelne každý
týždeň. V tieto dni budú aj sv. omše
s príhovorom pre deti.
 návšteva chorých
Chorých navštívim v Košických Olšanoch
v utorok (1. októbra) a v piatok – (4.
októbra); v Ďurďošíku a Trsťanoch vo
štvrtok (3. októbra)
 púť v Obišovciach
Celodiecézna púť v Obišovciach bude 5.-6.
októbra. Podrobnejšie informácie sú na
informačnej tabuli pri kostole.
 opravy na fare
V predchádzajúcich dňoch ste si možno
všimli na fare väčší ruch. Po rozhovoroch
s farskou radou začali opravy na fare.
Upravuje sa garáž, z ktorej sa odstránili
staré dvere. Nové sa už dávať nebudú,
garáž bude otvorená. Mokré múry sa
obkladajú polystyrénom a vyrovnáva sa
podlaha. Vedľa, nad vstup do pivnice sa
bude montovať strieška. Hlavnú bránu
ako vstup do fary nahradí nová
s diaľkovým ovládaním. Aj keď práce nie
sú skončené, ďakujem vopred členom
farskej rady z celej farnosti, pánu
starostovi Horváthovi, pani starostke
Hadašovej
a všetkým
majstrom
a pomocníkom.
 pochod za život
V nedeľu sa konal v Košiciach Pochod za
život. Mal za cieľ zjednotiť postoje za
život človeka od počatia po prirodzenú
smrť. Osobne bol pre mňa tento pochod aj
zážitkom, za čo nech to dobrý Pán Boh
odmení organizátorov, ale aj všetkých
Vás, ktorí ste sa verejne priznali ku
kultúre života a rozhodujete sa tento
postoj vnášať do dní všedných, aj
sviatočných.
 milodary
Ďurďošík a Trsťany:
- Zbierka na rádio Lumen – 50€
Košické Olšany:
- Zbierka na rádio Lumen – 190,55€
- Farská zbierka (september)196,90€
- p. Tomašeková – 30€
- bohuznáma – 20€
Za vaše milodary Pán Boh zaplať!
___________________________________
obrázok na úvodnej stráne – Ľ. Bebjak.
Kontakt:
Rímskokatolícka cirkev
Košické Olšany 186
044 42 p. Rozhanovce
tel: 055/6950217
e-mail: [email protected]
Download

RÍMSKOKATOLÍCKEJ FARNOSTI KOŠICKÉ OLŠANY