RÍMSKOKATOLÍCKY FARSKÝ ÚRAD ZLATÉ MORAVCE
Farský kostol Svätého Michala Archanjela
Štvrtá nedeľa v období cez rok B
Liturgický kalendár
V utorok je ľubovoľná spomienka sv. Blažeja, biskupa a mučeníka
Vo štvrtok je spomienka sv. Agáty, panny a mučenice
V piatok je spomienka sv. sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov
700h Za rodiny, ktoré sa modlili deviatnik hľadanie prístrešia pre Sv. Rodinu
Pondelok
2. februára 2015
Utorok
3 februára 2015
Streda
4. februára 2015
Štvrtok
5. februára 2015
Piatok
6. februára 2015
Sobota
7. februára 2015
Piata nedeľa
cez rok B
8. februára 2015
900h
1700h
700h
1700h
700h
1700h
700h
1700h
700h
1700h
600h
700h
700h
900h
1100h
Za + Michala a rodičov z oboch strán
Za vnučku Máriu, za Božiu pomoc a zdravie
Za + Martu - ročná
Za + Viktora, Máriu a ich rodičov
Ako poďakovanie za Jakuba s prosbou o dar viery
Za + Michala a Katarínu, ich synov a nevestu
Za Božiu pomoc pri dožitých 75 rokov života
Za živých členov ružencového bratstva a ich rodiny
Za + Ľubomíru Kováčovú
Za + Demetera Koristu - ročná
--Za + Štefana Pintera a rodičov z oboch strán
Za farníkov
farníkov
Za + Františka Bóssiho, rodičov a brata Ondreja
Príležitostné oznamy
• Vyslovujeme srdečné Pán Boh odmeň darcom, ktorí v minulom týždni prispeli milodarom na farský kostol.
• V pondelok je sviatok Obetovania Pána – ľudovo nazvaný Hromnice. Na sv. omšu si môžete priniesť sviečky,
ktoré vám posvätíme a spoločne urobíme sprievod svetla.
• V utorok na sviatok sv. Blažeja, biskupa a mučeníka. Pri všetkých sv. omšiach udelíme svätoblažejské
požehnanie so sviecami. Túto sväteninu môžu prijať aj tí, ktorí nemôžu pristupovať ku sviatostiam.
• Tento týždeň je prvý piatok. Spovedať budeme vo farskom kostole cez všetky ranné sv. omše a okrem toho aj
vo štvrtok od 1400h do 1700h, kedy bude vyložená aj NSO k poklone. U bratov tešiteľov budeme spovedať od
1700h dokedy bude treba.
• Z dôvodu prvopiatkového týždňa, keď chodievame spovedať aj do dolného kostola a o 1800h sú úradné hodiny,
poklona s modlitbami za referendum bude bývať pred sv. omšou. Ruženec sa môžete začať modliť pred začiatkom
adorácie a počas nej ho dokončíte.
• Cirkevná základná škola sv. Don Bosca v Zlatých Moravciach srdečne pozýva rodičov a budúcich prvákov na
slávnostný zápis do 1. ročníka, ktorý sa bude konať na tejto škole v dňoch 4. a 5. februára 2015 v budove školy od
1330h. do 1700h. Žiadame rodičov, aby priniesli zo sebou aj dieťa, originál rodného listu k nahliadnutiu a poplatok
15,- Eur na zakúpenie niektorých pracovných a predpisových zošitov. Viac na výveske.
• V sobotu 14. 2. sa v Mestskej hale v Nitre – Klokočine uskutoční 8. celoslovenský modlitbový deň ku cti Panny
Márie, Matky všetkých národov. Viac o programe nájdete na nástenke a internete. Autobus zo Zlatých Moraviec
bude odchádzať od pošty pri Lidli o 715h a od pošty na námestí pri kine o 720h. Prihlásiť sa môžete na tel. č.
uvedených na výveske.
• Pripomíname farnosti nasledovné termíny: Vysluhovanie sviatosti birmovania bude 30. mája 2015. Prvé sväté
prijímanie tento rok bude: pre ZŠ Pribinova a Robotnícka dňa 17. 5. a pre ZŠ Mojmírova a Cirkevná dňa 24. 5.
S rodičmi prvoprijímajúcich detí sa stretneme v utorok, 10. 2. po večernej sv. omši, teda o 1800h.
• Nastala zmena v dekréte ohľadom odpustkov. Bolo určených 9 dní, počas ktorých je možné ich získať.
Upravený dekrét nájdete na výveske.
• Dnes je 1. nedeľa v mesiaci, litánie pri vyloženej NSO budú o 1500h.
Download

farské oznamy 4 NCRB 2015